Recy­ta­tO­RATOR

View Calendar

Ostatni dzień nadsy­łania prac w konkursie adre­so­wanym do uczniów klas VIIVIII szkół podsta­wo­wych Bydgoszczy oraz powiatów bydgo­skiego, nakiel­skiego i cheł­miń­skiego. Każdy uczestnik przy­go­to­wuje dwuele­men­tową prezen­tację: prze­mó­wienie uzasad­nia­jące wybór recy­to­wa­nego frag­mentu – czas trwania do 2 min., recy­tacja frag­mentu prozy – czas trwania 2 – 3 min. Uczestnik nagrywa swą prezen­tację w formie filmu (format MP4), a następnie prze­syła go wraz z kartą zgło­szenia w terminie do 27 maja 2020.