Piękno mojego ulubio­nego miejsca w czte­rech porach roku

Zobacz kalen­darz

Wystawa prac laure­atów konkursu foto­gra­ficz­nego, zorga­ni­zo­wa­nego przez Zespół Szkół nr 29 w Bydgoszczy.

  • I miejsce : Victoria Dolata kl. II c, Anna Kruck kl. II d
  • II miejsce : Alicja Konicka kl. III b, Wiktor Kowalski
  • III miejsce : Mateusz Bielicki i Wiktoria Bielicka kl. II a, Wiktoria Lato kl. II c