Oto jest Bydgoszcz

Zobacz kalen­darz

Zajęcia eduka­cyjne w Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek dla przed­szko­laków i uczniów klas I‑III promu­jące czytel­nictwo. Głośne czytanie wybra­nych tekstów lite­rac­kich o tema­tyce zwią­zanej z tematem spotkania. Zajęcia są uatrak­cyj­niane poga­danką lub prezen­tacją, zabaw­nymi aneg­do­tami, rozmową kiero­waną z dziećmi na temat czyta­nych utworów oraz dającą im możli­wość wyra­żenia swoich emocji. Maluchy wyko­nują prace plastyczne lub inne zadania (np. krzy­żówki, rebusy, zagadki, quizy itp.).

Related upco­ming events

  • 01-03-2021 10:00 – 01-03-2021 10:00

    Akty­wacja formu­larza inter­ne­to­wego dla uczest­ników ponadre­gio­nal­nego konkursu wiedzy o twór­czości i życiu Stani­sława Lema dla uczniów szkół ponad­pod­sta­wo­wych. Osta­teczny termin prze­słania odpo­wiedzi upływa 14.03.2021 roku.

  • 14-03-2021 23:59 – 14-03-2021 23:59

    Osta­teczny termin prze­sy­łania odpo­wiedzi w formu­larzu inter­ne­towym dla uczest­ników ponadre­gio­nal­nego konkursu wiedzy o twór­czości i życiu Stani­sława Lema.