Noc Muzeów

Zobacz kalen­darz
18-05-2019 17:00 – 19-05-2019 01:00

Zapra­szamy do zwie­dzania stałych ekspozycji:

Szkoła naszych dziadków i pradziadków” – zapra­szamy rodziców z dziećmi do szkoły z okresu dwudzie­sto­lecia międzywojennego.
„Szkol­nictwo w okresie PRL” – wystawa wspo­mnień dla wszyst­kich, którzy w tym okresie z torni­strem na plecach wędro­wali do szkoły.
„Drogi zdoby­wania zawodu nauczy­ciela” – wystawa prze­zna­czona w szcze­gól­ności dla nauczy­cieli i osób zwią­za­nych z oświatą.
„Losy bydgo­skich nauczy­cieli w latach 1939 – 1945” – zachę­camy do zwie­dzenia wystawy doty­czącej życia bydgosz­czan w tym okresie.
„Marian Rejewski – bydgosz­czanin, mate­matyk, kryp­tolog” – każda z odwie­dza­ją­cych osób będzie miała możli­wość wyko­rzy­stać w prak­tyce symu­lator Enigmy.