Naro­dowe Czytanie 2019

Zobacz kalen­darz
 • Odczy­tanie listu Prezy­denta RP Andrzeja Dudy.
 • Prezen­tacja wystawy książek autorów polskich nowel ze zbiorów Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej w Bydgoszczy.
 • Loso­wanie tytułu noweli do prze­czy­tania i wysłu­chania przez uczest­ników akcji Naro­dowe Czytanie.
 • Zapro­szenie do wspól­nego czytania.
 • Quizy z niespodziankami.
 • Selfie z pisa­rzem, selfie z książką.
 • Pieczę­to­wanie pieczęcią okolicz­no­ściową egzem­plarzy lektur przy­nie­sio­nych przez uczest­ników Naro­do­wego Czytania.
 • Zwie­dzanie biblioteki.

Related upco­ming events

 • 01-03-2021 10:00 – 01-03-2021 10:00

  Akty­wacja formu­larza inter­ne­to­wego dla uczest­ników ponadre­gio­nal­nego konkursu wiedzy o twór­czości i życiu Stani­sława Lema dla uczniów szkół ponad­pod­sta­wo­wych. Osta­teczny termin prze­słania odpo­wiedzi upływa 14.03.2021 roku.

 • 14-03-2021 23:59 – 14-03-2021 23:59

  Osta­teczny termin prze­sy­łania odpo­wiedzi w formu­larzu inter­ne­towym dla uczest­ników ponadre­gio­nal­nego konkursu wiedzy o twór­czości i życiu Stani­sława Lema.