Marian Rejewski – bydgosz­czanin, mate­matyk, kryptolog

Zobacz kalen­darz
09-10-2017 11:00 – 12:30

Zajęcia prowa­dzone przez płk. Jerzego Lelwica o doko­na­niach Mariana Rejew­skiego i grupy polskich kryp­to­logów, którzy złamali szyfr Enigmy i przy­czy­nili się do skró­cenia II wojny światowej.