Marian Rejewski – bydgosz­czanin, mate­matyk, kryp­tolog

Zobacz kalen­darz
18-11-2019 08:30 – 10:00

Marian Rejewski – bydgosz­czanin, mate­matyk, kryp­tolog

Wykład płk. Jerzego Lelwica o doko­na­niach Mariana Rejew­skiego i grupy polskich kryp­to­logów, którzy złamali szyfr Enigmy i przy­czy­nili się do skró­cenia II wojny świa­towej.