Lear­nin­gApps – warsztaty

Zobacz kalen­darz

Warsz­taty dla nauczy­cieli: Wyko­rzy­sty­wanie apli­kacji siecio­wych Lear­ni­gApps do tworzenia inte­rak­tyw­nych zabaw i ćwiczeń wzbo­ga­ca­ją­cych treść lekcji.