Głośne czy­tanie

Zobacz kalen­darz
10-12-2018 11:00 – 13:00

Spo­tkanie dla seniorów przy kawie – pre­zen­tacja nowości książ­ko­wych z Naro­do­wego Pro­gramu Rozwoju Czy­tel­nictwa. Będzie ono połą­czone z głośnym czy­ta­niem wybra­nych frag­mentów książek.