Czytamy Käst­nera – konkurs woje­wódzki

View Calendar

Finał konkursu pięk­nego czytania w języku niemieckim „Czytamy Käst­nera” dla uczniów szkół podsta­wo­wych IV-VIII oraz szkół śred­nich z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego.