Biblio­te­karska pasja

View Calendar
31-05-2017 13:00 – 15:00

Spotkanie pod hasłem „Biblio­te­karz”. Temat spotkania nawią­zuje do tego­rocznej pisemnej pracy matu­ralnej z języka polskiego „Praca – koniecz­ność czy pasja?”.

Biblio­te­karze opowia­dają o:
‑swoim wyborze zawodu,
‑doświad­cze­niach w pracy z czytel­ni­kiem i książką,
‑historii książki,
‑struk­turze i zada­niach książnicy,
‑zdol­no­ściach adap­ta­cyj­nych bibliotek do doko­nu­ją­cych się przeobrażeń,
‑koniecz­ności stoso­wania tech­no­logii infor­ma­tycznej w codziennej pracy,
‑znanych i wybit­nych posta­ciach, które w prze­szłości pełniły role bibliotekarzy,
‑kultu­ro­twór­czej roli biblio­teki (werni­saże, prelekcje, zajęcia eduka­cyjne, wystawy),
‑boga­tych zbio­rach biblioteki.