Akademia Gier Logicznych

Zobacz kalen­darz

Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów kształ­tu­jące spostrze­gaw­czość, refleks, pamięć, logiczne myślenie.