Targi dobrych praktyk ekonomii społecznej

Targi dobrych praktyk ekonomii społecznej

W niedzielę 10.09.2017 r. stowa­rzy­szenie Kujawsko-Pomor­skie Centrum Dzie­dzictwa Oświaty dzia­ła­jące przy Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy uczest­ni­czyło w Targach Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej – Jarmarku Kujawsko-Pomor­skim, który odbył się w Myślęcinku.
Przed­się­wzięcie reali­zo­wane było w ramach projektu Regio­nal­nego Ośrodka Poli­tyki Społecznej w Toruniu pn. „Koor­dy­nacja rozwoju ekonomii społecznej w woje­wódz­twie kujawsko-pomor­skim” w ramach części Regio­nal­nego Programu Opera­cyj­nego Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego na lata 2014 – 2020 współ­fi­nan­so­wanej ze środków Unii Euro­pej­skiej w ramach Euro­pej­skiego Funduszu Społecznego.
Nasze stoisko prezen­to­wało przede wszystkim ekspo­naty muze­alne doty­czące „Starej Szkoły” z Muzeum Oświaty (Wydziału Biblioteki).
Pomimo pochmurnej i desz­czowej pogody frekwencja dopi­sała. Do naszego stoiska podcho­dziły całe rodziny, wiele ekspo­natów przy­wo­ły­wało wspo­mnienia oraz uśmiech na twarzy. Dzieci były zachwy­cone pisa­niem piórem i atra­mentem, chociaż twier­dziły, że nie jest to łatwe. Najmłodsze dzieci lgnęły do Plastusia. Podczas prezen­tacji stoiska opowia­da­liśmy o zwycza­jach w dawnej szkole oraz o patronie Biblio­teki – Marianie Rejewskim.
Na Jarmarku promo­wa­liśmy i zachę­ca­liśmy do korzy­stania z oferty Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego i jej wydziału – Muzeum Oświaty. Zapra­sza­liśmy do korzy­stania z Klubu Enigma – pokoju zagadek matematyczno-logicznych.
Dzień później repre­zen­to­wa­liśmy nasze Stowa­rzy­szenie na semi­na­rium nt. „Ekonomia społeczna jako prze­strzeń inno­wacji w obszarze usług i użytecz­ności publicznej”, które odbyło się w Biblio­tece Uniwer­sy­tetu Kazi­mierza Wielkiego.
O cieka­wych rozwią­za­niach w projek­to­waniu stra­te­gicznym opowia­dali m.in. Cezary Graul i Adrian Gorzycki z SHOPA DESIGN THIN­KING WORK­SPACE. Ciekawe rozwią­zania zza granicy przed­sta­wiły również anima­torki Anna Szmyd i Justyna Górska, które opowie­działy o doświad­cze­niach z Włoch i Niemiec. Dwudniowa impreza posłu­żyła nam do nawią­zania nowych znajo­mości i kontaktów, które pomogą w dalszej dzia­łal­ności Stowa­rzy­szenia KPCDO.