Dzie­cięca Akademia Czytania Bajek w Biblio­tece

Rusza kolejna, siódma już, edycja Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek, tym razem pod hasłem “Biblio­teka skarb­nicą wiedzy – książki znane i nieznane”. Zapra­szamy do zapo­znania się z nową ofertą zajęć w roku szkolnym 2017/2018 i do uczest­nictwa w naszych biblio­tecz­nych spotka­niach z książką. Pierwsze zajęcia już pod koniec wrze­śnia. Zapra­szamy