Dziecięca Akademia Czytania Bajek

Dziecięca Akademia Czytania Bajek

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Bydgoszczy zaprasza grupy przed­szkolne oraz uczniów młodszych klas szkół podsta­wo­wych do udziału w bezpłat­nych zajęciach eduka­cyj­nych, obej­mu­ją­cych m.in. czytanie tekstów lite­rac­kich, rysowanie, zagadki i inne atrakcje. Nasze działania wspiera Fundacja ABCXXI CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM.

Oferta na rok szkolny 2018/2019

Celem zajęć jest:

  • popu­la­ry­zacja książki i biblio­teki wśród najmłod­szych dzieci,
  • wytwo­rzenie pozy­tyw­nych motywacji do czytania książek,
  • inte­gracja dzieci,
  • budzenie potrzeb este­tycz­nych i poznaw­czych dzieci,
  • kształ­to­wanie wraż­li­wości arty­stycznej dzieci,
  • dosko­na­lenie umie­jęt­ności współ­dzia­łania w zespole.

Program każdego spotkania prze­wi­duje:

  • prezen­tację tekstu lite­rac­kiego (głośne czytanie lub opowia­danie),
  • rozmowę kierowaną spraw­dza­jącą stopień zrozu­mienia tekstu przez dzieci oraz dającą im możliwość wyrażenia swoich emocji,
  • zajęcia plastyczne – wykonanie ilustracji lub innej pracy tema­tycznie związanej z prezen­to­wanym tekstem,
  • krótki film eduka­cyjny związany z tematem zajęć.

Ze względu na warunki lokalowe PBW grupa dzieci uczest­ni­czą­cych w zajęciach nie może liczyć więcej niż 25 osób. Zajęcia trwają 1 godzinę.

Zgło­szenia przyjmuje:
Grażyna Ruta-Balińska
Tel. 52 340 – 01-40 lub e-mail: gromadzenie@​pbw.​bydgoszcz.​pl