Dziecięca Akade­mia Czyta­nia Bajek

Dziecięca Akade­mia Czyta­nia Bajek

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka w Bydgosz­czy zapra­sza grupy przed­szkolne oraz uczniów młodszych klas szkół podsta­wo­wych do udziału w bezpłat­nych zajęciach eduka­cyj­nych, obejmu­ją­cych m.in. czyta­nie tekstów literac­kich, rysowa­nie, zagadki i inne atrak­cje. Nasze działa­nia wspiera Funda­cja ABCXXI CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM.

Oferta na rok szkolny 2017/2018

Celem zajęć jest:

  • popula­ry­za­cja książki i biblio­teki wśród najmłod­szych dzieci,
  • wytwo­rze­nie pozytyw­nych motywa­cji do czyta­nia książek,
  • integra­cja dzieci,
  • budze­nie potrzeb estetycz­nych i poznaw­czych dzieci,
  • kształ­to­wa­nie wrażli­wo­ści artystycz­nej dzieci,
  • dosko­na­le­nie umiejęt­no­ści współ­dzia­ła­nia w zespole.

Program każdego spotka­nia przewi­duje:

  • prezen­ta­cję tekstu literac­kiego (głośne czyta­nie lub opowia­da­nie),
  • rozmowę kiero­waną spraw­dza­jącą stopień zrozu­mie­nia tekstu przez dzieci oraz dającą im możli­wość wyraże­nia swoich emocji,
  • zajęcia plastyczne – wykona­nie ilustra­cji lub innej pracy tematycz­nie związa­nej z prezen­to­wa­nym tekstem,
  • krótki film eduka­cyjny związany z tematem zajęć.

Ze względu na warunki lokalowe PBW grupa dzieci uczest­ni­czą­cych w zajęciach nie może liczyć więcej niż 20–25 osób. Zajęcia trwają 1 godzinę.

Zgłosze­nia przyj­muje:
Grażyna Ruta-Baliń­ska
Tel. 52 340–01-40 lub e-mail: gromadzenie@​pbw.​bydgoszcz.​pl