Nowy infor­ma­cyjny portal edukacyjny

Nowy infor­ma­cyjny portal edukacyjny

Dzisiaj wystar­tował portal infor­ma­cyjny EDUPOLIS, stano­wiący inte­gralną część Kujawsko-Pomor­skiej Plat­formy Eduka­cyjnej, utwo­rzonej na potrzeby woje­wództwa kujawsko-pomorskiego.

EDUPOLIS to portal adre­so­wany do nauczy­cieli, uczniów i rodziców, prowa­dzony przez Depar­ta­ment Edukacji i Kształ­cenia Usta­wicz­nego Urzędu Marszał­kow­skiego w Toruniu. Portal zawiera infor­macje, doty­czące aktu­al­nych wyda­rzeń, konkursów dla uczniów, konfe­rencji i szkoleń dla nauczy­cieli, oraz ofertę eduka­cyjną insty­tucji kultu­ral­nych z woje­wództwa kujawsko-pomorskiego.

Zespół redak­cyjny portalu EDUPOLIS tworzą przed­sta­wi­ciele bibliotek peda­go­gicz­nych i KPCEN-ów z Torunia, Bydgoszczy i Włocławka oraz redakcji „UczMy”. Siedziba redakcji EDUPOLIS mieści się w Biblio­tece Peda­go­gicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawac­kiej w Toruniu.

Zapra­szamy wszystkie insty­tucje o charak­terze eduka­cyjnym z regionu kujawsko-pomor­skiego do współ­two­rzenia portalu. Infor­macje można prze­syłać na adres: redakcja@​edupolis.​pl. Do pliku teksto­wego prosimy dołą­czyć foto­grafie i logo placówki w osob­nych plikach.

Kontakt:
Anna Siemińska (redaktor naczelna – odpo­wie­dzialna za rejon toruński)
Biblio­teka Peda­go­giczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawac­kiej w Toruniu
87 – 100 Toruń, ul. Dąbrow­skiego 4
e‑mail: sieminska.​anna@​edupolis.​pl
tel. 56 653 97 56

Beata Cieślińska (zastępca redaktor naczelnej – odpo­wie­dzialna za rejon bydgoski)
Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy
85 – 094 Bydgoszcz, ul. Skło­dow­skiej-Curie 4
e‑mail: beata.​cieslinska@​edupolis.​pl
tel. 52 341 30 74

Magda­lena Brew­czyńska (zastępca redaktor naczelnej – odpo­wie­dzialna za rejon włocławski)
Kujawsko-Pomor­skie Centrum Edukacji Nauczy­cieli we Włocławku,
87 – 800 Włocławek, ul. Nowo­miejska 15A
e‑mail: magdalena.​brewczynska@​edupolis.​pl
tel. 54 231 33 42 w. 31

Projekt Samo­rządu Woje­wództwa Kujawsko-Pomorskiego