Prezen­tacja oferty Biblioteki

Prezen­tacja oferty Biblioteki

Biblio­teka prezen­to­wała ofertę dla szkół w Audi­to­rium Novum na Uniwer­sy­tecie Tech­no­lo­giczno-Przy­rod­ni­czym w Bydgoszczy. Stoisko odwie­dzali dyrek­torzy publicz­nych i niepu­blicz­nych szkół i placówek woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego, którzy przy­byli na naradę inau­gu­ru­jącą nowy rok szkolny 2017/2018, zorga­ni­zo­waną przez Kura­to­rium Oświaty w Bydgoszczy.