Prezen­tacja oferty Biblio­teki

Prezen­tacja oferty Biblio­teki

Biblio­teka prezen­to­wała ofertę dla szkół w Audito­rium Novum na Uniwer­sy­tecie Techno­lo­giczno-Przyrod­ni­czym w Bydgoszczy. Stoisko odwie­dzali dyrek­torzy publicz­nych i niepu­blicz­nych szkół i placówek województwa kujawsko-pomor­skiego, którzy przybyli na naradę inaugu­ru­jącą nowy rok szkolny 2017/2018, zorga­ni­zo­waną przez Kurato­rium Oświaty w Bydgoszczy.