Pre­zen­tacja oferty Biblio­teki

Pre­zen­tacja oferty Biblio­teki

Biblio­teka pre­zen­to­wała ofertę dla szkół w Audi­to­rium Novum na Uni­wer­sy­tecie Tech­no­lo­giczno-Przy­rod­ni­czym w Byd­goszczy. Stoisko odwie­dzali dyrek­torzy publicz­nych i nie­pu­blicz­nych szkół i pla­cówek woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego, którzy przy­byli na naradę inau­gu­ru­jącą nowy rok szkolny 2017/2018, zor­ga­ni­zo­waną przez Kura­to­rium Oświaty w Byd­goszczy.