Tajem­nice Mar­szałka

Tajem­nice Mar­szałka

Zapra­szamy na zajęcia edu­ka­cyjne prze­zna­czone dla uczniów ostat­nich klas szkoły pod­sta­wowej oraz szkół ponad­pod­sta­wo­wych. Boha­terem pre­zen­tacji jest Józef Pił­sudski, widziany jako czło­wiek i męż­czyzna uwi­kłany nie tylko w wielka poli­tykę, ale również w nie­zwykle skom­pli­ko­wane relacje uczu­ciowe. Codzien­ność mar­szałka od lat jest przed­miotem nie­usta­ją­cych dociekań, opra­cowań i publi­kacji histo­ryków, publi­cy­stów oraz pisarzy. Spora kolekcja książek poświę­co­nych tej nie­zwy­kłej postaci, znaj­du­jąca się w zbio­rach naszej Biblio­teki stała się inspi­racją do przy­go­to­wania sce­na­riusza zajęć dla mło­dzieży.

Kontakt w sprawie zapisów uczniów na zajęcia: Anna Krasz­kie­wicz tel. 52 341 30 74 wew. 16
pbw@​pbw.​bydgoszcz.​pl