Tajem­nice Marszałka

Tajem­nice Marszałka

Zapra­szamy na zajęcia eduka­cyjne przezna­czone dla uczniów ostat­nich klas szkoły podsta­wowej oraz szkół ponad­pod­sta­wo­wych. Bohaterem prezen­tacji jest Józef Piłsudski, widziany jako człowiek i mężczyzna uwikłany nie tylko w wielka politykę, ale również w niezwykle skompli­ko­wane relacje uczuciowe. Codzien­ność marszałka od lat jest przed­miotem nieusta­ją­cych dociekań, opracowań i publi­kacji histo­ryków, publi­cy­stów oraz pisarzy. Spora kolekcja książek poświę­co­nych tej niezwy­kłej postaci, znajdu­jąca się w zbiorach naszej Biblio­teki stała się inspi­racją do przygo­to­wania scena­riusza zajęć dla młodzieży.

Kontakt w sprawie zapisów uczniów na zajęcia: Anna Krasz­kie­wicz tel. 52 341 30 74 wew. 16
pbw@​pbw.​bydgoszcz.​pl