Marian Rejewski – byd­gosz­czanin, mate­matyk, kryp­tolog

Zobacz kalen­darz
05-04-2018 09:00 – 10:30

Zajęcia pro­wa­dzone przez płk. Jerzego Lelwica o doko­na­niach Mariana Rejew­skiego i grupy pol­skich kryp­to­logów, którzy złamali szyfr Enigmy i przy­czy­nili się do skró­cenia II wojny świa­towej.