Woje­wódzki finał Wiel­kiej Ligi Czy­tel­ników

Woje­wódzki finał Wiel­kiej Ligi Czy­tel­ników

Zwy­cię­skie drużyny etapu powia­to­wego stanęły do rywa­li­zacji o tytuł Mistrza Woje­wództwa Wiel­kiej Ligi Czy­tel­ników. Zma­gania kon­kur­sowe roz­po­częły się o godz. 10.30 w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej. Dzieci i mło­dzież zmie­rzyli się z testami doty­czą­cymi treści nastę­pu­ją­cych książek:
kl. 1 – 4: Petro­nela z Jabło­nio­wego Sadu: Czary mary – Sabine Städing
kl. 5 – 8: Łukasz i kostur cza­row­nicy – Piotr Paty­kie­wicz.

Do etapu przy­stą­piło 47 osób (9 drużyn w kate­gorii klas 1 – 4 oraz 8 drużyn w kate­gorii klas 5 – 8).
Po kon­kursie chętni uczest­nicy z rodzi­cami i opie­ku­nami wzięli udział w pre­lekcji Jolanty Niwiń­skiej, ini­cja­torki i reali­za­torki pro­jektów popu­la­ry­zu­ją­cych czy­tel­nictwo, która opo­wia­dała o swoich czy­tel­ni­czych wypra­wach i naj­now­szej książce.

Szkoły i pla­cówki z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego, które brały udział w eli­mi­na­cjach kon­kur­so­wych:
klasy 1 – 4
Gminna Biblio­teka Publiczna w Dąbrowie Cheł­miń­skiej
Kato­licka Szkoła Pod­sta­wowa im. bł. ks. Wła­dy­sława Dem­skiego w Ino­wro­cławiu
Miejska Biblio­teka Publiczna w Mogilnie Oddział dla Dzieci
Szkoła Pod­sta­wowa nr 2 im. Marii Konop­nic­kiej w Mogilnie
Szkoła Pod­sta­wowa nr 2 w Brod­nicy
Szkoła Pod­sta­wowa nr 16 im. płk. Zbi­gniewa Mako­wiec­kiego w Gru­dziądzu
Szkoła Pod­sta­wowa im. Anieli hr. Potu­lic­kiej w Woj­nowie
Szkoła Pod­sta­wowa nr 24 w Toruniu
Zespół Szkolno-Przed­szkolny nr 1 Szkoła Pod­sta­wowa nr 20 we Wło­cławku
Zespół Szkolno-Przed­szkolny nr 2 Szkoła Pod­sta­wowa nr 3 w Rypinie
klasy 5 – 8
Kato­licka Szkoła Pod­sta­wowa im. bł. ks. Wła­dy­sława Dem­skiego w Ino­wro­cławiu
Miejska Biblio­teka Publiczna w Mogilnie Oddział dla Dzieci
Szkoła Pod­sta­wowa nr 2 im. Marii Konop­nic­kiej w Mogilnie
Szkoła Pod­sta­wowa im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach
Szkoła Pod­sta­wowa nr 8 w Toruniu
Szkoła Pod­sta­wowa nr 16 im. płk. Zbi­gniewa Mako­wiec­kiego w Gru­dziądzu
Szkoła Pod­sta­wowa nr 23 we Wło­cławku
Szkoła Pod­sta­wowa w Osielsku
Zespół Szkolno-Przed­szkolny nr 1 w Rypinie
W kate­gorii klas 5 – 8 zwy­cię­żyła drużyna ze Szkoły Pod­sta­wowej w Osielsku, nato­miast w kate­gorii klas 1 – 4 odbę­dzie się dogrywka dwóch drużyn: z Gminnej Biblio­teki Publicznej z Dąbrowy Cheł­miń­skiej oraz Kato­lic­kiej Szkoły Pod­sta­wowej im. bł. ks. Wła­dy­sława Dem­skiego z Ino­wro­cławia.

Wszystkim uczniom, uczest­ni­czącym w etapie woje­wódzkim Wiel­kiej Ligi Czy­tel­ników, ser­decznie gra­tu­lu­jemy!

KUJAWSKO-POMOR­SKIE­_WO­JE­WODZ­KI­_WY­NIKI

Wyniki (pobierz plik pdf)

Beata Cie­ślińska
Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania Pla­cówek Oświa­to­wych PBW w Byd­goszczy