Werni­saż Małgo­rzaty Techner

Werni­saż Małgo­rzaty Techner

W Biblio­tece została otwarta wystawa prac plastycz­nych młodej artystki Małgo­rzaty Techner, studentki Uniwer­sy­tetu Artystycz­nego w Pozna­niu. Organi­za­to­rzy wystawy: Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgosz­czy i Kujaw­sko-Pomor­skie Centrum Eduka­cji Nauczy­cieli w Bydgosz­czy.
Fotore­la­cja z werni­sażu: