Wer­nisaż Mał­go­rzaty Techner

Wer­nisaż Mał­go­rzaty Techner

W Biblio­tece została otwarta wystawa prac pla­stycz­nych młodej artystki Mał­go­rzaty Techner, stu­dentki Uni­wer­sy­tetu Arty­stycz­nego w Poznaniu. Orga­ni­za­torzy wystawy: Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy i Kujawsko-Pomor­skie Centrum Edu­kacji Nauczy­cieli w Byd­goszczy.
Foto­re­lacja z wer­ni­sażu: