Nowocze­sna wyszu­ki­warka

Nowocze­sna wyszu­ki­warka

Nowy sposób przeszu­ki­wa­nia zasobów biblio­teki! Ruszyła wyszu­ki­warka INTEGRO.

Multi­wy­szu­ki­warka PROLIB INTEGRO jest oparta o 3 filary: Użytecz­ność, Dostęp­ność oraz Otwar­tość.
Rozbu­do­wane mecha­ni­zmy filtro­wa­nia, odpowied­nio dosto­so­wane sorto­wa­nie, przej­rzy­sty inter­fejs użytkow­nika to filar Użytecz­no­ści. Korzy­sta­jąc z INTEGRO, użytkow­nik nie musi rozpra­szać swojej uwagi na wyborze odpowied­niej funkcji, właści­wego klawi­sza czy sposobu wpisy­wa­nia warunku wyszu­ki­wa­nia. Może być skupiony na celu poszu­ki­wa­nia, tzn. infor­ma­cji do której chce dotrzeć.
Filar Dostęp­no­ści zbudo­wany został w postaci tzw. respon­syw­nego inter­fejsu użytkow­nika. Inter­fejs respon­sywny to taki, który automa­tyczne dopaso­wuje swój wygląd do wielko­ści i rozdziel­czo­ści ekranu urządze­nia na którym jest urucha­miany. Dzięki temu INTEGRO może być używane na dowol­nym urządze­niu i jedno­cze­śnie zachowa pełną funkcjo­nal­ność.
Trzeci filar, Otwar­to­ści, z jednej strony zapew­nia użytkow­ni­kowi korzy­sta­ją­cemu z INTEGRO kompletną obsługę jego konta w syste­mie PROLIB. Z drugiej zaś strony daje możli­wość połącze­nia INTEGRO z innymi syste­mami, które dostar­czają dane wzboga­ca­jące użytecz­ność i funkcjo­nal­ność multi­wy­szu­ki­warki. Czytel­nik ma dzięki temu możli­wość zamówie­nia książki, ustawie­nia się w kolejce rezer­wa­cji, kiedy nie jest dostępna, zapisa­nia lub wysła­nia na swoją skrzynkę pocztową wyniku wyszu­ki­wa­nia, przeczy­ta­nia recen­zji lub opinii na temat wybra­nych publi­ka­cji.

Źródło: www​.prolib​.pl

Wypró­buj nowy sposób przeszu­ki­wa­nia zbiorów biblio­teki w katalogu INTEGRO.

Print Friendly, PDF & Email