Z orto­grafią na wesoło

Z orto­grafią na wesoło

Z okazji Euro­pej­skiego Tygo­dnia Świa­do­mości Dysleksji, w dniach 2 – 12 paździer­nika 2017 r. Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Bydgoszczy zaprasza na zajęcia pt. „Z orto­grafią na wesoło“. Oferta skie­ro­wana jest do IIIII klas szkół podstawowych.
Podsta­wowym celem naszej akcji ”Orto­grafia na wesoło” jest przy­po­mnienie i utrwa­lenie pisowni wyrazów z tzw. trud­no­ścią orto­gra­ficzną, inte­gracja dzieci, a także popu­la­ry­zacja naszej biblio­teki w środo­wisku lokalnym.
Zajęcia prze­bie­gają w swobodnej i wesołej atmos­ferze. Jedno­cze­śnie pozwa­lają przy­swoić zasady prawi­dłowej pisowni wyrazów z ż, rz, u, ó, ch, h.
Uczniowie pracują indy­wi­du­alnie z kartą pracy, zespo­łowo słuchając wier­szyków-rymo­wanek oraz biorąc aktywny udział w pantomimie.

Kontakt: Czytelnia Główna tel. 52 341 30 74 wew. 18