Z ortografią na wesoło

Z ortografią na wesoło

Z okazji Europej­skiego Tygodnia Świado­mości Dysleksji, w dniach 2 – 12 paździer­nika 2017 r. Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka w Bydgoszczy zaprasza na zajęcia pt. „Z ortografią na wesoło“. Oferta skiero­wana jest do IIIII klas szkół podsta­wo­wych.
Podsta­wowym celem naszej akcji ”Ortografia na wesoło” jest przypo­mnienie i utrwa­lenie pisowni wyrazów z tzw. trudno­ścią ortogra­ficzną, integracja dzieci, a także popula­ry­zacja naszej biblio­teki w środo­wisku lokalnym.
Zajęcia przebie­gają w swobodnej i wesołej atmos­ferze. Jedno­cze­śnie pozwa­lają przyswoić zasady prawi­dłowej pisowni wyrazów z ż, rz, u, ó, ch, h.
Uczniowie pracują indywi­du­alnie z kartą pracy, zespo­łowo słuchając wierszyków-rymowanek oraz biorąc aktywny udział w panto­mimie.

Kontakt: Czytelnia Główna tel. 52 341 30 74 wew. 18