Głośne czytanie

Głośne czytanie

Ogól­no­polski Dzień Głośnego Czytania obcho­dzony jest 29 wrze­śnia. Inicja­tywa promocji czytel­nictwa w tym dniu została ogło­szona przez Polską Izbę Książki w 2001 roku.
Z tej okazji gości­liśmy w Czytelni Biblio­teki osoby niewi­dome i słabo­wi­dzące zrze­szone w Polskim Związku Niewidomych.
Pracow­nicy Biblio­teki czytali wybrane frag­menty książek, które miały swoje odpo­wied­niki w postaci audiobooków.
Zapre­zen­to­wano m.in. Szma­rag­dową tablicę Carla Montero, Para­graf 22 Josepha Hellera, Moją wielką grecką przy­godę Johna Mole’a, Bota­nikę duszy Eliza­beth Gilbert oraz Włoskie buty Henninga Mankella.
W miłej atmos­ferze przy kawie i ciastku nasi goście wysłu­chali frag­mentów książek. Mamy nadzieję, że goście zostali zachę­ceni do sięgnięcia po książki mówione i skorzy­stają z boga­tych zbiorów Biblioteki.