Orto­grafia na wesoło

Orto­grafia na wesoło

W ramach Euro­pej­skiego Tygo­dnia Świa­do­mości Dys­leksji Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Byd­goszczy zor­ga­ni­zo­wała zajęcia skie­ro­wane do naj­młod­szych uczniów szkół pod­sta­wo­wych pt. „Z orto­grafią na wesoło“. Ich pod­sta­wowym celem było przy­po­mnienie i utrwa­lenie pisowni wyrazów z tzw. trud­no­ścią orto­gra­ficzną, a także inte­gracja dzieci podczas wspólnej zabawy. Tydzień Świa­do­mości Dys­leksji to także okazja do popu­la­ry­zacji biblio­teki i jej zasobów doty­czą­cych roz­wią­zy­wania spe­cy­ficz­nych trud­ności w nauce czy­tania i pisania w śro­do­wisku nauczy­cieli.
Zajęcia prze­bie­gały w swo­bodnej i wesołej atmos­ferze. Jed­no­cze­śnie uła­twiały dzie­ciom przy­swojenie zasad pra­wi­dłowej pisowni wyrazów z ż, rz, u, ó, ch, h. Uczniowie pra­co­wali indy­wi­du­alnie z kartami pracy, zespo­łowo słu­chając wier­szyków i rymo­wanek oraz biorąc aktywny udział w pan­to­mimie.

Z orto­grafią na wesoło

Z orto­grafią na wesoło

Z okazji Euro­pej­skiego Tygo­dnia Świa­do­mości Dys­leksji, w dniach 2 – 12 paź­dzier­nika 2017 r. Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Byd­goszczy zaprasza na zajęcia pt. „Z orto­grafią na wesoło“. Oferta skie­ro­wana jest do IIIII klas szkół pod­sta­wo­wych.
Pod­sta­wowym celem naszej akcji ”Orto­grafia na wesoło” jest przy­po­mnienie i utrwa­lenie pisowni wyrazów z tzw. trud­no­ścią orto­gra­ficzną, inte­gracja dzieci, a także popu­la­ry­zacja naszej biblio­teki w śro­do­wisku lokalnym.
Zajęcia prze­bie­gają w swo­bodnej i wesołej atmos­ferze. Jed­no­cze­śnie pozwa­lają przy­swoić zasady pra­wi­dłowej pisowni wyrazów z ż, rz, u, ó, ch, h.
Uczniowie pracują indy­wi­du­alnie z kartą pracy, zespo­łowo słu­chając wier­szyków-rymo­wanek oraz biorąc aktywny udział w pan­to­mimie.

Kontakt: Czy­telnia Główna tel. 52 341 30 74 wew. 18