Motywo­wa­nie uczniów

Motywo­wa­nie uczniów

Forum Prakty­ków pt. „Motywo­wa­nie uczniów do rozwi­ja­nia kompe­ten­cji języko­wych“ odbyło się 18 listo­pada 2017 r. w KPCEN w Bydgosz­czy. Nauczy­ciele biblio­te­ka­rze z PBW zapre­zen­to­wali zasoby biblio­teki oraz przygo­to­waną biblio­gra­fię na ten temat. Niektóre z tytułów można było zobaczyć i przej­rzeć na specjal­nie zorga­ni­zo­wa­nej wystawce. Zainte­re­so­wa­niem nauczy­cieli cieszyły się gry językowe, które były motywem wielu wystą­pień prele­gen­tów. Miejmy nadzieję, że spotka­nie to zaowo­cuje pogłę­bie­niem kontak­tów między PBW a szkołami z całego regionu.

Print Friendly, PDF & Email