Gimna­zja­li­ści na zajęciach w biblio­tece

Gimna­zja­li­ści na zajęciach w biblio­tece

Ucznio­wie 2 klasy gimna­zjal­nej ze SP nr 56 w Bydgosz­czy wzięli udział w zajęciach zorga­ni­zo­wa­nych przez pracow­ni­ków biblio­teki: „Pokonamy fale, czyli o tym, co w życiu pomaga przetrwać“, „Gry logiczno-matema­tyczne“, „Escape room – Klub Enigma (pokój zagadek)“.

Print Friendly, PDF & Email