Zmarł pan Jan Głodek

Zmarł pan Jan Głodek

Z głębokim żalem zawia­da­miamy, że zmarł pan Jan Głodek, były dyrektor Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej w Bydgoszczy. Pan Jan Głodek był pierw­szym dyrek­torem Biblio­teki. Spra­wował tę funkcję w latach 1968 – 1984.