Poczy­tajmy w Między­na­ro­dowym Dniu Książki dla Dzieci

Poczy­tajmy w Między­na­ro­dowym Dniu Książki dla Dzieci

Każdego roku 2 kwietnia obcho­dzimy na całym świecie Między­na­ro­dowy Dzień Książki dla Dzieci. W tym roku nie możemy trady­cyjnie spotkać się z najmłod­szymi w Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek – w zamian chcemy zapro­po­nować kilka nowych książek dla dzieci z naszego księgozbioru.

Warto też przy­po­mnieć, że to święto nieprzy­pad­kowo obcho­dzone jest 2 kwietnia. W tym dniu w 1805 roku urodził się słynny duński baśnio­pi­sarz Hans Chri­stian Andersen, autor wielu wspa­nia­łych baśni – klasyków jak np. „Brzydkie kaczątko”, „Cali­neczka” czy „Królowa Śniegu”. Święto uchwa­lono w 1967 roku przez Między­na­ro­dową Izbę ds. Książek dla Młodych Ludzi. Każdego roku gospo­da­rzem święta jest inne państwo – impreza odby­wała się już w takich krajach jak Japonia, Belgia, Brazylia, Rosja, Hisz­pania, Indie, Nowa Zelandia, Egipt, Stany Zjed­no­czone. Polska również była gospo­da­rzem Między­na­ro­do­wego Dnia Książki dla Dzieci – w 1979 roku.

Z tej okazji biblio­teki, domy kultury czy księ­garnie orga­ni­zują imprezy promu­jące lite­ra­turę dzie­cięcą – spotkania, warsz­taty, dyskusje, wystawy, itp. Warto wspo­mnieć przy tej okazji o akcji społecznej „Cała Polska czyta dzie­ciom”, która od 2001 roku promuje głośne czytanie i ma na celu zachę­cenie rodziców do spędzania czasu ze swoimi pocie­chami i wspól­nego czytania. Dlaczego warto czytać dzie­ciom? Zalet jest bardzo wiele. Książki rozwi­jają wyobraźnię, pamięć, uczą logicz­nego myślenia, koja­rzenia faktów, posze­rzają wiedzę, wzbo­ga­cają słow­nictwo, budują więzi. Zachę­camy wszyst­kich – czytajmy dzieciom!

Najmłod­szym polecamy:

Zagi­niona księ­garnia” Katie Clapham
Milly uwielbia czytać i regu­larnie uczest­niczy w spotka­niach w pobli­skiej księ­garni. Jej właści­cielka, pani Minty, wie o książ­kach wszystko. Jednak pewnego dnia księ­garnia zostaje zamknięta. Nikt nie wie, co się stało z panią Minty i jaki los czeka wspa­niałe miejsce, które stwo­rzyła. Zagi­niona księ­garnia to wspa­niała, ciepła historia o ważnej roli, jaką pełnią książki w naszym życiu.


Dzień czeko­lady” Anna Onichimowska
Opowieść o czasie, który wszystko zmienia, o lękach, marze­niach, tęsk­nocie, a przede wszystkim – o miłości. Jej boha­te­rowie – Dawid i Monika – prze­ży­wają problemy zbyt trudne na swój wiek. Radzą sobie z nimi, oswa­jając rzeczy­wi­stość na swój dzie­cięcy sposób. Książka została nagro­dzona w I Konkursie Lite­rackim im. Astrid Lind­gren i jest inspi­racją do filmu pod tym samym tytułem w reży­serii Jacka Piotra Bławuta.


Andersen. W poszu­ki­waniu szczę­ścia” Wioletta Piasecka
Czy jest na świecie dziecko, które nie zapła­kało nad historią dziew­czynki, sprze­da­jącej zapałki w mroźną noc? Które nie pomy­ślało czule o małym, brzydkim kaczątku? Któremu zimowe, wietrzne noce nie przy­wo­łują na myśl Królowej Śniegu? Ta książka jest opowie­ścią o losach Hansa Chri­stiana Ander­sena, który to wszystko wycza­rował. Prze­stawia praw­dziwą historię najzna­ko­mit­szego bajko­pi­sarza świata, który do końca życia nie radził sobie z
czyta­niem i pisa­niem. Jego przy­kład poka­zuje, jak wielka siła drzemie w każdym z nas i jak wiele możemy dokonać, jeżeli nie stra­cimy wiary w sens tego, co czynimy.


Dalsze przy­gody Misia Uszatka” Czesław Janczarski
Miś Uszatek ma już ponad sześć­dzie­siąt lat! Czesław Janczarski napisał, a Zbigniew Rychlicki zilu­strował pięć książek o jego przy­go­dach, które były wielo­krotnie wzna­wiane. Powstał też bardzo popu­larny lalkowy serial liczący ponad sto odcinków. Zapra­szamy do lektury niezwy­kłych misio­wych przygód między innymi o miasteczku Dzień Dobry, w którym nosi się różowe okulary, o tym, dlaczego kukułka nie ma gniazda, czy o lwie, co chciał być myszką. Zapra­szamy też do podróży z zacza­ro­wanym kółkiem do Króle­stwa Śniegu, do Ciepłych Krajów, nad Amazonkę.


Chło­piec z Wadowic” Małgo­rzata Skow­rońska, ks. Robert Nęcek
„Kto to jest papież? Czło­wiek z papieru. Gdzie się urodził Karol Wojtyła? W Kato­wi­cach, Gdzie jadał obiady po śmierci mamy? W super­mar­kecie…”. Odpo­wiedzi dzieci na pytania o Jana Pawła II potrafią rozbawić. To, co doro­słym wydaje się oczy­wiste, dla najmłod­szych już takie oczy­wiste nie jest. Wado­wickie historie są dla naszych dzieci tak odległe, jak dla nas opowieści wojenne dziadków. Rośnie poko­lenie, które z racji wieku z papieżem nie mogło się spotkać. A im dalej od śmierci Karola Wojtyły, tym bardziej kotur­nowo i niere­alnie przed­stawia się to, kim był. Ze szkodą dla jego historii, nauki i świę­tości. Pomni­kowy Jan Paweł II nie prze­mówi do wyobraźni współ­cze­snego dziecka. Przegra z posta­ciami z kreskówek i gier. Żeby tak się nie stało, warto opowiadać dzie­ciom o chłopcu z Wadowic, o jego poczuciu humoru i pogo­dzie ducha, o jego praco­wi­tości i samodyscyplinie…


Oleś i Pani Róża” Anna Janko
Piękna i mądra opowieść o trud­nych chwi­lach dzieci z czasów wojny. Dzie­wię­cio­letnia Rózia zamiast jechać na kolonię, spędza wakacje w domu z dziad­kiem Alek­san­drem. Wyciąga zeszyt w twardej oprawie, kupiony do trze­ciej klasy i zaczyna pisać waka­cyjny pamiętnik, a starszy pan, spędzając całe dnie w łóżku, opowiada wnuczce o prze­szłości. Dziew­czynka coraz uważ­niej słucha wojen­nych historii o zupełnie innym dzie­ciń­stwie i zapełnia kolejne
strony nowymi opowieściami…


„Przy­gody kotki Misi” – Ilona Tront
Wokół nas żyje dużo zwie­rząt. Niektóre z nich trzy­mamy w domach, inne miesz­kają w zagro­dach czy ogro­dach zoolo­gicz­nych. Nie zdajemy sobie sprawy, że one też mają swoje rodziny, swoje uczucia i problemy, z którymi muszą się mierzyć każdego dnia. Reakcje kotki Misi, Brutusa, Pawia i innych boha­terów tej książki są podpo­wie­dzią na prze­różne sytu­acje, np. jak nie krzyw­dzić innych swoim postę­po­wa­niem, jak pomagać i współ­czuć innym w

potrzebie, szanować rodziców i swój dom oraz swoją małą ojczyznę. Ponadto zwie­rzątka uczą zgody, kompro­misów, prze­pisów drogo­wych, szla­chet­ności, szacunku do środo­wiska i kultury osobi­stej. Prze­strzegą przed zbytnim zaufa­niem obcym i uzależ­nie­niem się od rzeczy. Wspo­mi­nają o higienie osobi­stej i odpo­wie­dzial­ności za podjęte decyzje.


„Henia – z pamięt­nika szczę­śli­wego psa” Agnieszka Moitrot
Oto Henia. Mała suczka o zadartym nosie i bardzo długich nogach. Niektórzy mówią, że jest brzy­dulą, inni twierdzą, że natura obda­rzyła ją urodą całkiem niezwykłą. Jakkol­wiek jest, nie można Heni odmówić wiel­kiej mądrości, którą czerpie garściami od uwiel­bianej przez siebie pani. Suczka kocha ją ponad wszystko i lubi powta­rzać, że poszłaby za nią na koniec świata. Henia od niedawna mieszka w domu na wsi, razem z panią i panem, mamą Sally i ciotką Lili, a także kilkor­giem kocich kuzynów. Rzecz jasna, życie tak sporej rodzinki nie może być nudne i obfi­tuje w liczne przy­gody. Właściwie każdy dzień jest niezwykły.
Chłopiec jeden na milion„Chło­piec jeden na milion” Monica Wood
„Historia ludz­kiego życia nigdy nie zaczyna się na początku. Czego oni was uczą w tej szkole?” Tak mówi 104-letnia Ona Vitkus 11-letniemu zbzi­ko­wa­nemu na punkcie rekordów Guin­nessa chłopcu, którego przy­słano, by pomagał jej w każdy sobotni poranek. Podczas gdy on napełnia karm­niki dla ptaków i sprząta w ogro­dowej szopie, Ona opowiada mu o swoim długim życiu. Wkrótce zaczyna wyja­wiać mu sekrety, które ukry­wała przez dziesięciolecia.
Pewnej soboty chło­piec prze­staje się poja­wiać. Ona zaczyna myśleć, że wcale nie jest taki wyjąt­kowy, ale wtedy na jej progu pojawia się jego ojciec. Quinn Porter, gita­rzysta wiecznie nieobecny w życiu rodziny, zdeter­mi­no­wany jest, by dokoń­czyć szla­chetny czyn syna. Matka dziecka nie pozo­staje daleko w tyle. Ona nato­miast odkryje, że świat może nas zasko­czyć nieza­leżnie od wieku i że czasem współ­dzie­lenie straty jest jedynym sposobem na to, by na
powrót odna­leźć samego siebie.
„O dziew­czynce, która chciała ocalić książki” Klaus Hagerup
Wiesz, co dzieje się z książ­kami, których nikt nie wypo­życza w biblio­tece? Anna już wie. Znikają! Ale co dzieje się z wszyst­kimi, którzy w tych książ­kach miesz­kają? Czy też znikną? Anna nie może do tego dopu­ścić! Posta­nawia ocalić zapo­mniane książki. Tylko jak? Oto magiczna opowieść o miłości do świata książek napi­sana przez jednego z najwy­bit­niej­szych pisarzy norwe­skich i prze­pięknie zilu­stro­wana przez Lisę Aisato.
„Banda czarnej frotté. Skar­petki powra­cają” Justyna Bednarek
Justyna Bednarek napi­sała konty­nu­ację historii uwiel­bia­nych Skar­petek, a Daniel de Latour po raz trzeci tchnął w nie życie. Jak zawsze, na początku historii naszych boha­terek są zew wolności i marzenia. Tym razem czarna skar­petka frotté ucieka przez znaną nam dziurę pod pralką, ponieważ obawia się, że może wylą­dować w śmie­ciach. Dostaje się na okręt, gdzie poznaje sympa­tycz­nego pająka. Pomaga jej on zdobyć niewielką szalupę, którą nasza boha­terka zamierza opłynąć świat. Zaczyna prowa­dzić dziennik jak praw­dziwy wilk morski. Z rozdziału na rozdział poznaje nowych członków załogi i tak rozpo­czyna się historia gangu. Wkrótce w ślad za bandą wyrusza tajem­nicza postać…
„Chło­piec z ostat­niej ławki” Onjali Q. Rauf
Pełne serca i humoru spoj­rzenie dziecka na kryzys uchodźczy, ukazu­jące niezwykłą wartość przy­jaźni i bezin­te­re­sow­ności w świecie, który nie zawsze wydaje się mieć sens. Warto­ściowa opowieść o tym, co w życiu ważne. Idealna pozycja dla dzieci w wieku od 10 do 12 lat.
„Tappi i niezwykłe miejsce”
Krótkie, ciepłe, pięknie zilu­stro­wane opowia­dania o Tappim i jego przy­ja­cio­łach. Pełne dobrych emocji, podpo­wia­da­jące dzie­ciom, czym jest przy­jaźń, jak odróżnić dobro od zła itp. Seria opowieści o Tappim i jego przy­ja­cio­łach porusza tematy bliskie dzie­ciom w wieku przed­szkolnym. Boha­te­rowie prze­ży­wają podobne troski, co dzieci, dzięki czemu mały czytelnik może zmie­rzyć się z własnymi lękami i kłopo­tami. Seria zawiera klasyczne
baśniowe elementy: dobrzy i źli boha­te­rowie, dobro nagradza zło, silniejsi i odważ­niejsi poma­gają tych słab­szych, przy­jaźń i lojal­ność wygrywa z podłością.
„Basia i przy­ja­ciele. Titi” Zofia Stanecka
Titi idzie z rodzi­cami na plac zabaw. Zwykły spacer zostaje prze­rwany przez nieprzy­jemne spotkanie. Przed Titim piętrzą się pytania, które nie zawsze mają proste odpo­wiedzi. Czy słowa mogą mieć kolory? Czy mogą ranić, jak ciężkie szare kamienie? Czy da się uleczyć zadane słowami rany? I jak sobie z tym pora­dzić, gdy jest się małym chłopcem z Haiti? Basia i przy­ja­ciele to nowa seria przy­go­to­wana specjalnie dla trochę star­szych czytel­ników „Basi”.
„Czarna owieczka” Jan Grabowski
Osie­ro­cona owieczka wycho­wuje się razem ze szcze­nia­kiem. Wynika z tego mnóstwo zabaw­nych sytu­acji. Metka sypia w psiej budzie, obszcze­kuje gości, służy, a nawet biega po podwórku z kością w zębach! Nowe kolo­rowe ilustracje Anny Wielbut, poręczny format i duża czcionka – książka idealna do samo­dziel­nego czytania!
Opra­co­wała: Grażyna Ruta-Balińska