Wiel­ka­nocne książki dla dzieci

Wiel­ka­nocne książki dla dzieci

Wiel­kanoc zbliża się wielkim krokami. Nie możemy spotkać się z dziećmi w naszej Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek, ale chcemy polecić kilka tytułów nawią­zu­ją­cych do tych wyjąt­ko­wych Świąt. Życząc uczniom i nauczy­cielom zdro­wych i spokoj­nych Świąt zachę­camy do czytania.

Wiel­kanoc i baranek w Pięknej Dolinie” Anna Matusiak

Książka opowiada o wiel­ka­noc­nych przy­go­to­wa­niach w Naszym Miasteczku Czytel­nicy dowiedzą się także jak dzieci z Pięknej Doliny urato­wały z opresji baranka… Tekst dopeł­niają piękne ilustracje, które na pewno wpro­wadzą wszyst­kich w świą­teczny nastrój.


Martynka opowiada historie o zwie­rząt­kach” Jeanne Cappe

Zbiór pięciu ciepłych, niosą­cych pozy­tywne wartości opowieści, do których pragnie się wracać wielo­krotnie, by za każdym razem odkrywać coś nowego. Martynka opowiada o niesfor­nych królicz­kach, o sympa­tycznej gęsi Eugenii i jej małym przy­ja­cielu, a także o króli­czym jaju, ciekaw­skim kurczaczku i jeżyku Igiełce. Książka zilu­stro­wana przez mistrza ilustracji – Marcela Marliera.


Marysia i wiel­ka­nocne jajka” Nadia Berkane

Zbliża się Wiel­kanoc, najwyższy czas na malo­wanie pisanek. Misia Marysia nie może się już doczekać świą­tecz­nego poszu­ki­wania czeko­la­do­wych jaje­czek. Kto ich uzbiera najwięcej? A kto pechowo trafi na surowe jajko?


Króli­czek Piotruś i inne histo­ryjki” Beatrix Potter

Zbiór uroczych, pięknie ilustro­wa­nych opowia­stek, które od ponad stu lat zachwy­cają dzieci na całym świecie. Mali czytel­nicy, szcze­gólnie ci, którzy kochają zwie­rzęta, z pewno­ścią chętnie sięgną po histo­ryjki pióra Beatrix Potter –angiel­skiej pisarki i ilustra­torki – by poznać sympa­tycz­nych, skorych do psot boha­terów i ich zabawne przygody.


Czarna owieczka” Jan Grabowski

Osie­ro­cona owieczka wycho­wuje się razem ze szcze­nia­kiem. Wynika z tego mnóstwo zabaw­nych sytu­acji. Metka sypia w psiej budzie, obszcze­kuje gości, służy, a nawet biega po podwórku z kością w zębach! Nowe kolo­rowe ilustracje Anny Wielbut, poręczny format i duża czcionka – książka idealna do samo­dziel­nego czytania!


Opra­co­wała: Grażyna Ruta-Balińska – Wydział Groma­dzenia i Opra­co­wania Zbiorów