Wystawa „Pierwsza gwiazdka“

Wystawa „Pierwsza gwiazdka“

Zbli­żają się święta Bożego Naro­dzenia. Pragnąc wpro­wa­dzić Państwa w ten świą­teczny czas Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka przy­go­to­wała wystawę „Pierwsza gwiazdka” poświę­coną tradycji szopek bożo­na­ro­dze­nio­wych. Wystawę będzie można zoba­czyć w dniach 2 – 20 grudnia 2019 r. w czytelni głównej.

Czym jest szopka neapo­li­tańska? Gdzie w Polsce można zoba­czyć ruchome szopki? Czym charak­te­ry­zuje się szopka krakowska? Tego dowiecie się Państwo na wystawie. Zapra­szamy szcze­gólnie dzieci. Grupy szkolne i inne grupy zorga­ni­zo­wane, które chcia­łyby nas odwie­dzić prosimy o wcze­śniejsze usta­lenie terminu.

Kontakt: Ewa Bielska, Justyna Frelichowska
tel. 52 341 19 84 w. 13

pierwsza-gwiazdka-plakat

pobierz plakat w formacie pdf