Bezpłatna info­linia dla dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli

Bezpłatna info­linia dla dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli

Od 1 paździer­nika 2019 r. dzieci, młodzież, ale także rodzice, nauczy­ciele mogą uzyskać przez całą dobę profe­sjo­nalną pomoc psycho­logów, peda­gogów i praw­ników pod numerem tele­fonu 800 080 222. Doświad­czeni pracow­nicy Fundacji ITAKA – Centrum Poszu­kiwań Ludzi Zagi­nio­nych zapewnią fachowe wsparcie w najtrud­niej­szych sytu­acjach. Harmo­no­gram dyżurów poszcze­gól­nych specja­li­stów oraz dodat­kowe infor­macje na stronie linia​dzie​ciom​.pl.