Zapro­szenie na wernisaż wystawy malarskiej

Zapro­szenie na wernisaż wystawy malarskiej

W Muzeum Oświaty (wydziale Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy) odbę­dzie się wernisaż wystawy malar­skiej Marii Podgór­skiej-Ritter. Zapra­szamy 13 grudnia 2019 r. o godz. 17.00 do sali nr 210 (II piętro) przy ul. M. Skło­dow­skiej-Curie 4.

Maria Podgórska-Ritter studia malar­skie ukoń­czyła u prof. M. Wiśniew­skiego na Wydziale Sztuk Pięk­nych UMK w Toruniu. Dyplom uzyskała w 1973 roku. Jest absol­wentką Szkoły Reklamy i Deko­ra­tor­stwa w Mińsku Mazo­wieckim. Począt­kowo zajmo­wała się grafiką użyt­kową i projek­to­wa­niem prze­strzennym (neony, ściany – reklamy na budyn­kach). Od1982 r. zajmuje się tzw. sztuką czystą. Uprawia malar­stwo szta­lu­gowe (również reli­gijne – do kościołów), tworzy formy prze­strzenne, insta­lacje świetlne, a ostatnio zajmuje się rzeźbą. Otrzy­mała kilka wyróż­nień, jednym z najważ­niej­szych było wyróż­nienie od Mini­stra Obrony Naro­dowej na ogól­no­pol­skiej wystawie „Wojsko sztuce”. W 2009 r. otrzy­mała wyróż­nienie hono­rowe Dzieło roku. Jest człon­kiem Związku Polskich Arty­stów Plastyków w Bydgoszczy (członek komisji rewi­zyjnej). Ponadto należy do grupy modli­tewnej św. ojca Pio przy kościele Kapu­cynów w Bydgoszczy.

Wystawa będzie dostępna od 13 do 31 grudnia 2019 r. Serdecznie zapra­szamy miło­śników sztuk wizualnych.