Wyniki konkursu RecytatOrator

Wyniki konkursu RecytatOrator

Już po raz piąty Pałac Młodzieży we współ­pracy z Peda­go­giczną Biblio­teką Woje­wódzką zorga­ni­zował konkurs „Recy­ta­tO­rator”, którego pomy­sło­daw­czynią jest p. Beata Przy­bo­jewska. Uczest­nicy przy­go­to­wali dwuele­men­towe wystą­pienia skła­da­jące się z recy­tacji wybra­nego frag­mentu prozy oraz krót­kiego prze­mó­wienia uzasad­nia­ją­cego wybór tekstu. Tym razem tematem konkursu była relacja czło­wieka z naturą.

Z powodu pandemii koro­na­wi­rusa tego­roczna edycja nie mogła, niestety, odbyć się w trady­cyjnym formacie. Zamiast corocz­nego, jakże inspi­ru­ją­cego spotkania w salach Pałacu lub Biblio­teki zmuszeni zosta­liśmy do tego, by konkurs zreali­zować w formie zdalnej. Orga­ni­za­torzy serdecznie dzię­kują wszystkim tym, którzy prze­słali nagrania swoich wystą­pień. To było niełatwe zadanie, ale uczest­nicy wywią­zali się z niego doskonale!

Prace oceniało Jury w składzie:
– Małgo­rzata Trofi­miuk – aktorka Teatru Polskiego im. Hiero­nima Konieczki w Bydgoszczy,
– Ewa Pronobis-Sosnowska – dyrektor Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej w Bydgoszczy,
– dr Dominik Wierski – pracownik Działu Animacji Kultu­ralnej Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy.

Wyniki:
I miejsce:
- Julia Pudłowska (Szkoła Podsta­wowa nr 1 im. Króla Włady­sława Jagiełły w Szubinie)

II miejsce ex aequo:
- Maja Barto­szewska (Szkoła Podsta­wowa nr 31 im. Józefa Piłsud­skiego w Bydgoszczy)
- Jakub Kotecki (Szkoła Podsta­wowa nr 10 im. Jana Kocha­now­skiego w Bydgoszczy)

III miejsce:
– trze­ciego miejsca nie przyznano

Wyróż­nienia:
- Amelia Ciecierska (Szkoła Podsta­wowa im. Mariana Rejew­skiego w Białych Błotach)
- Joanna Drew­nowska (Szkoła Podsta­wowa w Rzęczkowie)

W sprawie prze­ka­zania dyplomów, nagród i upominków orga­ni­za­torzy skon­tak­tują się z uczest­ni­kami drogą mailową.

RecytatOrator