Święto Wolnych Książek

Święto Wolnych Książek

Tego­roczna, 17. edycja tego święta jest wyjąt­kowa, inna niż wszystkie. Nie będziemy uczest­ni­czyć w happe­nin­gach, festy­nach, nie będziemy mogli obda­ro­wywać książ­kami naszych przy­ja­ciół, znajo­mych, niezna­jo­mych. Nie będziemy mogli uwal­niać książek, gdyż nie pozwala na to sytu­acja epide­miczna. Obchody Święta Wolnych Książek jednak odby­wają się!

Fundacja Book­cros­sing Polska proponuje:

  1. Prze­sy­łajcie zdjęcia ulubio­nych książek, foto­gra­fujcie się z nimi.
  2. Udostęp­niajcie filmiki, na których czytacie ulubioną książkę. Prezen­tacje czytania zaczy­namy zdaniem:
    z okazji Święta Wolnych Książek prze­czytam frag­ment książki (poda­jemy tytuł i autora).
    – czas czytania: 2,5 minuty
    – kończymy sentencją: Czytajmy książki, dzielmy się z innymi rado­ścią czytania.
  3. Posty ze zdjęciami/filmikami ozna­czamy hash­ta­gami #swie­to­wol­nychk­siazek #book­cros­sing i publi­ku­jemy na swoim profilu Face­booku, Insta­gramie – do dnia 21.06.2020 r.
  4. Po zakoń­czeniu obchodów na stronie fundacji Book­cros­sing Polska www​.book​cros​sing​.pl zostanie opubli­ko­wane podsu­mo­wanie tego­rocz­nego Święta Wolnych Książek.Fundacja BookCrossing Polska

Inicja­torem uwal­niania książek był Ron Horn­baker, z zawodu progra­mista kompu­te­rowy. Z pomocą żony Kaori i współ­pra­cow­ników Bruce’a i Heather Peder­senów założył stronę inter­ne­tową www​.book​cros​sing​.com, na której przed­stawił swoją ideę. W wolnym tłuma­czeniu oznacza ona wymianę książek, książko-krążenie, książkę w podróży. Chodzi o to, by zachęcać ludzi do czytania, ale i dzie­lenia się lektu­rami z innymi. Raz prze­czy­tana pozycja zazwy­czaj leży na półce i stanowi jedynie ozdobę, dlatego warto oddać ją w dobre ręce. Miejsca, gdzie book­cros­serzy uwal­niają książki są bardzo różno­rodne – parki, szkoły, szpi­tale, kina, puby, budki tele­fo­niczne, czy środki komu­ni­kacji miejskiej.

Już w momencie zakła­dania serwisu Ron ogłosił, że chce rozsze­rzyć projekt na cały świat. Jak pokazał czas, udało mu się to znako­micie. W 2004 roku słowo „book­cros­sing“ trafiło do słow­nika Oxfordu.

W naszym kraju idea book­cros­singu poja­wiła się w 2003 roku. Inicja­torką i współ­or­ga­ni­za­torką corocz­nego Święta Wolnych Książek w Polsce jest Jolanta Niwińska z Bydgoszczy.