Wer­nisaż prac Elż­biety Rataj­czak „KODRYSY duszy“

Zobacz kalen­darz
Wystawę będzie można oglądać w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. M. Rejew­skiego w Byd­goszczy (sala 210) do 15.10.2018 r.