Bydgoszcz i region kujawsko-pomorski

Zobacz kalen­darz
11-07-2017 – 11-08-2017 Cały dzień 

Waka­cyjna wystawa książek o Bydgoszczy i regionie kujawsko-pomorskim.
Zwie­dza­jący mogą zapo­znać się z historią regionu, teraź­niej­szo­ścią oraz obej­rzeć piękne zdjęcia przy­rody zamiesz­czone w albumach.
Prze­wod­niki i mate­riały promo­cyjne pomogą wyty­czyć trasę wycieczki i wyzna­czyć miejsca warte odwiedzenia.