Wybrane nowości w zbiorach – lipiec

Wybrane nowości w zbiorach – lipiec

Rodzina uczniów zdolnychRodzina uczniów zdolnych / Sylwia Gwiaz­dowska-Stańczak, Andrzej E. Sękowski. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2018.
Sygn. 164278, 164279

Książka o współ­za­leż­ności pomiędzy tym, jak dzieci postrze­gają swoje rodziny, a ich osią­gnię­ciami szkolnymi.
Zagad­nienia przed­sta­wione w książce dotyczą postrze­gania rodziny przez uczniów z wysokimi osią­gnię­ciami szkolnymi. Podej­mo­wanie tematyki rodziny z perspek­tywy naukowej jest szcze­gólnym wyzwaniem, ponieważ każdy człowiek ma osobiste doświad­czenia związane z rodziną. W książce rodzina jest opisywana z punktu widzenia ucznia. Ujęcie relacji i stosunków rodzin­nych z perspek­tywy dziecka jest zabiegiem potrzebnym i celowym, ponieważ nie tylko faktyczna postawa rodzica, ale przede wszystkim jej percepcja przez dziecko ma ogromne znaczenie dla jego rozwoju.

Rodzina wobec nieuleczalnej choroby dzieckaRodzina wobec nieule­czalnej choroby dziecka : aspekty tana­to­pe­da­go­giczne / Grzegorz Godawa. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2018.
Sygn. 164280

Celem niniej­szej pracy jest próba przed­sta­wienia niektó­rych doświad­czeń codzien­nego życia rodzin nieule­czalnie chorych dzieci objętych opieką hospi­cyjną. Książka ma charakter empi­ryczny i zawiera analizę danych uzyska­nych i opra­co­wa­nych zgodnie z meto­do­logią teorii ugrun­to­wanej, zinter­pre­to­waną przez K. Charmaz. Uczest­ni­kami badań byli człon­kowie rodzin chorych dzieci, którzy podzie­lili się swoimi doświad­cze­niami i prze­my­śle­niami.
Książka powstała w celu prezen­tacji prak­tycz­nego wymiaru życia rodziny znaj­du­jącej się w specy­ficznej, niezmiernie trudnej sytuacji choroby i zagro­żenia życia dziecka. Tana­to­pe­da­go­giczny wymiar ludzkiej egzy­stencji stanowi istotny kontekst podjętych rozważań. Analiza danych uzyska­nych w wywiadach i w czasie obser­wacji uczest­ni­czącej w życiu rodziny pozwala określić, jak rodziny objęte opieką domowego hospicjum usto­sun­ko­wały się do choroby dziecka i do nowych warunków życia. Dzięki temu możliwe jest wskazanie prak­tycz­nych sposobów reali­zacji zadań rodzin dzieci objętych opieką domowego hospicjum.

Polityka wsparcia niefor­mal­nych opiekunów niesa­mo­dziel­nych osób starszych : na podstawie zmian prawnych w latach 2003 – 2015 / Rafał Baka­lar­czyk. – Warszawa : Wydaw­nictwa Uniwer­sy­tetu Warszaw­skiego, 2018.
Sygn. 164211

Analiza problemów polityki wsparcia niefor­mal­nych opiekunów niesa­mo­dziel­nych osób starszych: ryzyka socjal­nego pono­szo­nego przez opiekunów oraz roli, jaką pełnią w opiece nad seniorami, a także ewolucji celów i rodzajów polityki wsparcia opiekunów.

Autor na podstawie aktów prawnych i doku­men­tacji formułuje diagnozę mającą posłużyć wyzna­czeniu kierunku zmian prawnych w zakresie polityki senio­ralnej.

Pierwsza pogłę­biona naukowo analiza tematu i syste­ma­ty­zacja wiedzy z dziedziny.

Rozwód jako procesRozwód jako proces : perspek­tywa dorosłych i dzieci / Magdalena Błażek, Alek­sandra Lewan­dowska-Walter. – Warszawa : Difin, 2017.
Sygn. 164214, 164215

Książka przybliża specyfikę sytuacji rozwo­dowej rozu­mianej jako procesu prze­bie­ga­ją­cego w trzech fazach: okresu nasi­lo­nego konfliktu małżeń­skiego poprze­dza­ją­cego decyzję o rozstaniu, okresu formal­nego rozwodu oraz okresu poroz­wo­do­wego cechu­ją­cego się licznymi zmianami i wyma­ga­ją­cego adaptacji do nich. W każdym z tych okresów ukazano problemy i trudności z perspek­tywy dorosłych i dzieci z uwzględ­nie­niem modeli wyja­śnia­ją­cych ich funk­cjo­no­wanie oraz efek­tyw­ność procesów adap­ta­cyj­nych.
Autorki opisały problemy istotne z perspek­tywy osób zajmu­ją­cych się zarówno diagnozą, jak i poma­ga­niem rodzinom w sytuacji około­ro­zwo­dowej, w tym uwaga poświę­cona została trud­no­ściom wyni­ka­jącym ze współ­cze­snych przemian rodziny (rozwód w rodzinie prze­by­wa­jącej na migracji i powrót części rodziny do kraju; rekon­strukcja systemu rodzin­nego przed formalnym orze­cze­niem rozwodu itp.).

Książka zain­te­re­suje profe­sjo­na­li­stów (psycho­logów, pedagogów, prawników, sędziów, media­torów, tera­peutów), ale poprzez swoją prak­tyczną formę (opisy przy­padków, wskazówki zawarte w ramkach dotyczące rozu­mienia zachowań i postę­po­wania w różnych sytu­acjach) może być również przydatna dla dorosłych znaj­du­ją­cych się w sytuacji rozwodu i poszu­ku­ją­cych pomocy dla siebie i swoich dzieci.

Człowiek i piesCzłowiek i pies : o głaskaniu, stresie i oksy­to­cynie / Christoph Jung, Daniela Pörtl ; tłuma­czenie Agnieszka Haładyj ; konul­tacja mery­to­ryczna Łukasz Bożycki. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN, 2017.
Sygn. 163235

Co jest tak niezwy­kłego w przyjaźni między psem a czło­wie­kiem?
Jaki sens kryją te wszystkie historie o psach, które ponoć czytają w myślach, podsłu­chują nasze rozmowy przy kawie i znikają błyska­wicznie, gdy wspomni się o czymś nieprzy­jemnym, jak na przykład wizyta u wete­ry­narza? Czy relacja człowieka i psa jest naprawdę czymś wyjąt­kowym, czy jedynie – patrząc z zimnym dystansem – wyol­brzy­mioną przez ludzi, w gruncie rzeczy całkiem „błahą” sprawą? Mniej więcej tak samo „błahą”, jak relacja z wieloma innymi zwie­rzę­tami, które czują się pod naszą opieką lepiej lub gorzej. Czy pies jest „szczę­śliwy” ze swojego życia w rodzinie skła­da­jącej się jedynie tylko z ludzi i czego potrze­buje, żeby być „szczę­śliwym”? A czego potrze­bują jego pan i pani, żeby być równie „szczę­śli­wymi”?
Christoph Jung i Daniela Pörtl poszukują odpo­wiedzi na te pytania i opowia­dają o kulisach szcze­gól­nego part­ner­stwa między czło­wie­kiem i psem. Obja­śniają, dlaczego kochamy psy i w jaki sposób nasza wspólna historia sprawia, że nie da się mówić o psach, nie mówiąc o ludziach. A także odwrotnie: nie możemy mówić o ludziach, nie wspo­mi­nając o psach.

Homo­sek­su­alizm : przegląd świa­to­wych analiz i badań : przyczyny, objawy, terapia, aspekty społeczne / Beata Wieczorek. – Warszawa : Fronda PL, 2018.
Sygn. 164231, 164232

Pierwsza na polskim rynku prze­kro­jowa książka stano­wiąca przegląd badań zjawiska homo­sek­su­alizmu. Analiza dowodów naukowych na poparcie konku­ren­cyj­nych hipotez odno­szą­cych się do tego, czym jest homo­sek­su­alizm i jak powstaje.

Wszech­stronne i inter­dy­scy­pli­narne opra­co­wanie: naświe­tla­jące zagad­nienie od strony historii i staty­styki, poprzez prawo, kwestie medyczne, terapię i zjawiska społeczne, aż po listę orga­ni­zacji pomo­co­wych czy porady prak­tyczne.

Internet złych rzeczyInternet złych rzeczy / Julia Chmie­lecka. – Bielsko-Biała : Wydaw­nictwo Pascal, 2017.
Sygn. 164233, 164234, 164235

#cyber­bul­lying #porno­gra­fia­dzie­cieca #haking #cyber­ter­ro­ryzm #trol­lo­wanie #handel­nar­ko­ty­kami #phishing #stalking

To tylko niektóre z zagrożeń czyha­ją­cych w sieci. I wcale nie trzeba ich szukać w Darknecie. Są na Facebooku, Snap­chacie czy Twiterze. We wszyst­kich miejscach, do których dostęp macie Ty i Twoje dzieci.

By paść ofiarą cyber­prze­stępców, wystarczy niewiele – zwykła ludzka ciekawość lub dziecięca naiwność. Tkwimy w iluzji, że złe rzeczy, które przy­tra­fiają nam się w sieci, nie są naszą winą i nie chcemy wziąć odpo­wie­dzial­ności za swoją nieuważ­ność czy głupotę. Internet złych rzeczy istnieje wszędzie. I tylko od nas zależy, czy damy mu się pochłonąć. W Darknecie porno­grafia dziecięca jest twarda i brutalna, a pedofile bez skrupułów. Materiały z Clearnetu są mniej szokujące i często nie można ich uznać za porno­gra­ficzne, choćby zdjęcia dzieci na basenie czy na plaży. Ile takich zdjęć chłopców i dziew­czynek trafia na Facebooka?

Kinezjologia edukacyjnaKine­zjo­logia eduka­cyjna w pracy z dzieckiem z niepeł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­alną / Magdalena Wójcik. – Lublin : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Marii Curie-Skło­dow­skiej, 2017.
Sygn. 164238

Specyfika pracy z dziećmi z niepeł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­alną zmusza pedagogów i tera­peutów do ciągłych poszu­kiwań nowych metod pracy, które zachęcą dzieci do pozna­wania najbliż­szego otoczenia. Wymaga to jednak wielkiego wyczucia i zrozu­mienia problemu, by umie­jętnie dosto­sować konkretne ćwiczenia do rodzaju zaburzeń u danego dziecka. Nie każda bowiem metoda może być wyko­rzy­stana w terapii dzieci z wszyst­kimi niepeł­no­spraw­no­ściami, nie oznacza to jednak, iż nie możemy z powo­dze­niem wyko­rzy­stywać pewnych jej elementów. Nie ma metody, która spraw­dza­łaby się w każdej sytuacji proble­mowej, którą można stymu­lować i uspraw­niać wszelkie zabu­rzenia rozwojowe – dlatego zadaniem pedagogów i tera­peutów jest wyćwi­czenie w sobie umie­jęt­ności doboru poszcze­gól­nych ćwiczeń do zamierzeń tera­peu­tycz­nych.
Jedną z metod, która może pomóc dzieciom w maksy­malnym, na miarę ich możli­wości, rozwoju tak ważnych umie­jęt­ności percep­cyjno-moto­rycz­nych, jest kine­zjo­logia eduka­cyjna.
Zapre­zen­to­wane w niniej­szej pracy badania dotyczą znaczenia oraz stopnia efek­tyw­ności kine­zjo­logii eduka­cyjnej w rozwi­janiu podsta­wo­wych umie­jęt­ności szkolnych u dzieci z niepeł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­alną w lekkim stopniu, a szcze­gó­łowe scena­riusze zajęć tera­peu­tycz­nych dają możliwość wdrożenia tych oddzia­ływań w proces eduka­cyjno-tera­peu­tyczny.
Publi­kacja ze względu na tematykę, adre­so­wana jest do studentów kierunków peda­go­gicz­nych, zwłaszcza studentów peda­go­giki specjalnej. Kierowana jest również do czynnych pedagogów specjal­nych, psycho­logów, tera­peutów, specja­li­stów terapii peda­go­gicznej, a także rodziców i opiekunów dzieci z niepeł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­alną, poszu­ku­ją­cych wskazówek, inspi­racji i nowych możli­wości właści­wych oddzia­ływań tera­peu­tycz­nych w trosce o jak najlepszy rozwój dziecka.

EmpatiaEmpatia : wzmacnia dzieci, trzyma cały świat razem / Jesper Juul, Helle Jensen, Peter Høeg, Jes Bertelsen, Steen Hilde­brandt, Michael Stubberup ; tłuma­czenie Dariusz Syska. – Wydanie pierwsze. – Podkowa Leśna : Wydaw­nictwo MiND, copyright 2018.
Sygn. 164262

Empatia to życz­li­wość, zrozu­mienie dla siebie i innych ludzi oraz zdolność do wczuwania się w to, co czują. Jednak tylko ktoś, kto czuje się bezpiecznie z samym sobą, może wchodzić w głębszy kontakt z innymi ludźmi oraz okazywać im empatię.

Jesper Juul wraz z zespołem pięciu duńskich psycho­logów i tera­peutów napisał tę książkę, aby pokazać, jak można pracować nad własną wraż­li­wo­ścią i samo­świa­do­mo­ścią, wspie­rając swoją zdolność do empatii. Każdy człowiek się z nią rodzi, ale można ją także rozwijać i pogłębiać.

Jest to książka dla wszyst­kich osób, które chciałyby kulty­wować w sobie wraż­li­wość na głos swojego serca. Jej celem jest inspi­ro­wanie dorosłych, ale została napisana także dla dzieci, ponieważ przed­sta­wione w niej ćwiczenia są prze­zna­czone również dla nich. Empatia wzmacnia dzieci, gdyż daje im wewnętrzną kotwicę, uczy rozu­mienia siebie i umożliwia rozwój w obszarach, które zazwyczaj nie są wspierane przez naszą edukację i kulturę.

Niepewnośc w społeczeństwieNiepew­ność w społe­czeń­stwie współ­cze­snym : studium socjo­pe­da­go­giczne / Bożena Majerek. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2018.
Sygn. 164254

Opra­co­wana mono­grafia składa się z czterech kolejnych rozdziałów, w których podjęto analizę różnych obszarów niepew­ności. Uznając, że wymaga ona dopre­cy­zo­wania w sferze leksy­kalnej i znacze­niowej, w pierwszym rozdziale przed­sta­wiono różne sposoby defi­nio­wania i proble­ma­ty­zo­wania podsta­wo­wego terminu. Na rozdział drugi złożyły się cztery kolejne podroz­działy, w których zreali­zo­wano iden­ty­fi­kację źródeł niepew­ności. W rozdziale trzecim dokonano charak­te­ry­styki wybranych sposobów reago­wania i funk­cjo­no­wania człowieka w sytu­acjach niepew­nych.
Istotnym wynikiem prze­pro­wa­dzonej analizy lite­ra­tury było stwier­dzenie, że w peda­go­gice niestety prawie w ogóle nie podejmuje się proble­ma­tyki niepew­ności, chociaż jest ona czyn­ni­kiem dookre­śla­jącym właściwie każdą sytuację i zjawisko eduka­cyjne. W związku z tym ostatni, najob­szer­niejszy rozdział książki dotyczy właśnie edukacji wobec niepew­ności i wielo­znacz­ności. Przed­sta­wiono w nim propo­zycje prio­ry­te­to­wych działań na rzecz edukacji otwartej, podej­mując m.in. rozwa­żania na temat koniecz­ności rozwoju nowych insty­tucji kształ­cenia, doradztwa i terapii, prowa­dzenia edukacji na rzecz tole­rancji niepew­ności, uznania wątpienia jako istotnej strategii eduka­cyjnej, wspie­rania edukacji globalnej, cało­ściowej i perma­nentnej, służącej dialogowi i poro­zu­mieniu w obliczu różno­rod­ności, promo­waniu edukacji wobec zagrożeń i ryzyka, wspie­raniu działań mających na celu auto­kre­ację i samo­re­ali­zację, podno­szenie świa­do­mości w kontek­ście czasu i prze­strzeni oraz oddzia­ływań medial­nych.

Duże sprawyDuże sprawy w małych głowach / Agnieszka Kossowska ; grafika Jacek Ambro­żewski, Patricija Bliuj-Stodulska, Anna Kloza-Rozwa­dowska, Marta Kosek, Szaweł Płóciennik. – Wydanie III zmienione, rozsze­rzone. – Warszawa ; Ożarów Mazo­wiecki : Linia, 2018.
Sygn. 164258, 164259

To pierwsza taka książka w Polsce – napisana dla dzieci i dorosłych, zawie­ra­jąca historie opowie­dziane przez niepeł­no­sprawne dzieci.
Dziecko, stawiając każde pytanie, również tak niezręczne dla dorosłego jak: „dlaczego on nie chodzi/mówi/słyszy?”, chce zawsze tego samego – poznać i zrozumieć świat. A kiedy otrzyma spokojną, rzeczową odpowiedź, przyjmuje do wiado­mości, że świat jest różno­rodny, a ludzie mogą być odmienni. Ta książka pomaga iść „małej głowie” (i niejednej „dużej”) jeszcze dalej – pomaga dostrzec, że osoby niepeł­no­sprawne nie składają się tylko z tej swojej odmien­ności, choroby. A zatem nie potrze­bują tylko współ­czucia, jak mówi jedna z bohaterek, niewidoma Ania: „Denerwuje mnie, gdy ludzie mi współ­czują. Nie trzeba mi współczuć – przecież jestem zdrowa, nikt mi nie umarł i nic mnie nie boli.”
„Moim celem było opowie­dzenie dzieciom w książce, czym jest niepeł­no­spraw­ność. Chciałam pokazać, że niepeł­no­spraw­ność to inne odczu­wanie, widzenie, a czasem także inne rozu­mienie świata. Dzieci w sposób naturalny są otwarte na inność, chcia­łabym w nich tę otwartość podtrzymać i sprawić, by niepeł­no­spraw­ność nie była tematem tabu w ich środo­wisku. Tą publi­kacją chciałam również obalić kilka stereo­typów i sprawić, aby dzieci zdrowe przestały się bać dzieci niepeł­no­spraw­nych.” – mówi autorka książki Agnieszka Kossowska.
Wierzymy, że „Duże sprawy w małych głowach” pomogą uwolnić od wielu stereo­ty­po­wych zachowań i przy­czynią się do tego, że dzieciom niepeł­no­sprawnym będzie żyło się dużo łatwiej.
Książka składa się z pięciu części, z których każda została poświę­cona innemu rodzajowi niepeł­no­spraw­ności:
• autyzmowi
• niepeł­no­spraw­ności ruchowej
• niepeł­no­spraw­ności senso­rycznej (część o dzieciach słabo­sły­szą­cych, głuchych oraz niewi­do­mych)
• niepeł­no­spraw­ności inte­lek­tu­alnej
• epilepsji i zabu­rze­niom rozwoju związanym z wcze­śniac­twem
W części rozdziałów znajdują się zabawy eduka­cyjne, w których wykonaniu będą musieli pomóc dzieciom dorośli – ich zadaniem jest wpro­wa­dzenie dziecka zdrowego w świat osób niepeł­no­spraw­nych. Te „zadania prak­tyczne” dają namacalną szansę, by zetknąć się z trud­no­ściami, których codziennie doświad­czają niepeł­no­sprawne dzieci.
Dodatkowo książka zawiera ilustracje podsta­wo­wych znaków z języka migowego, elementy komu­ni­kacji alter­na­tywnej oraz wkładkę z alfabetem Braille’a.

Przemoc rodzinna : aspekty psycho­lo­giczne, peda­go­giczne i prawne / redakcja naukowa Agnieszka Lewicka-Zelent. – Warszawa : Difin, 2017.
Sygn. 164272, 164273p

W książce zostały przed­sta­wione różno­rodne aspekty pracy pomagaczy w sytuacji przemocy w rodzinie. Przed­sta­wiono je z perspek­tywy pracow­nika socjal­nego, pedagoga, prawnika, kuratora sądowego, mediatora sądowego, poli­cjanta, pracow­nika służby więziennej, psycho­loga, terapeuty, członka zespołu inter­dy­scy­pli­nar­nego, księdza. Ważne jest wskazanie barier w pracy pomagaczy i możli­wości współ­pracy, aby zwiększyć efek­tyw­ność wspo­ma­gania rodzin.

(…) książka zawiera propo­zycje dotyczące działań profi­lak­tycz­nych i pomo­co­wych na rzecz ofiar i sprawców przemocy. Stanowi cenne źródło wiedzy zarówno dla studentów peda­go­giki, psycho­logii oraz socjo­logii, jak i dla osób na co dzień zajmu­ją­cych się dzia­łal­no­ścią wycho­wawczą, profi­lak­tyczną i tera­peu­tyczną. Może ona być inspi­racją przy plano­waniu i tworzeniu programów profi­lak­tycz­nych w różno­rod­nych insty­tu­cjach, placów­kach i orga­ni­za­cjach. Szcze­gólnie pomocna może okazać się dla osób, które z racji pełnienia obowiązków zawo­do­wych stykają się na co dzień z ofiarami przemocy. Należy wyrazić nadzieję, że recen­zo­wana książka stanie się źródłem refleksji usta­wo­dawców do tworzenia bardziej efek­tyw­nego prawa i zapew­nienia środków pozwa­la­ją­cych bardziej efek­tywnie chronić ofiary przemocy. Wreszcie, że zain­spi­ruje naukowców do podej­mo­wania kolejnych inter­dy­scy­pli­nar­nych badań wyja­śnia­ją­cych dynamikę, uwarun­ko­wania, motywy i mecha­nizmy wpły­wa­jące na poja­wienie się przemocy w rodzinie. Tylko syste­ma­tyczne, wielo­aspek­towe badania pozwolą na pełniejsze zrozu­mienie problemu przemocy w rodzinie, a dzięki temu na tworzenie bardziej skutecz­nych form pomocy ofiarom przemocy oraz programów korek­cyj­nych dla sprawców.
dr hab. Mieczy­sław Dudek, prof. SAN

Skuteczne sposoby rozwiązywania problemów wychowawczychSkuteczne sposoby rozwią­zy­wania problemów wycho­waw­czych : procedury postę­po­wania, pozytywne wycho­wanie – spraw­dzone metody, zadania nauczy­cieli, specja­li­stów, dyrektora / [Magdalena Goetz, Małgo­rzata Celuch]. – Warszawa : Wiedza i Praktyka, copyright 2017.
Sygn. 164282, 164283

W książce „Skuteczne sposoby rozwią­zy­wania problemów wycho­waw­czych” dyrektor znajdzie omówienie spraw­dzo­nych metod wycho­waw­czych oraz procedur postę­po­wania. Dzięki wska­zówkom zawartym w broszurze dyrektor skutecznie rozwiąże najczęstsze, a zarazem najtrud­niejsze problemy wycho­wawcze, takie jak agresja rówie­śnicza, palenie tytoniu, wagary. Z publi­kacji dowiesz się, na czym polega pozytywne wycho­wanie oraz jakie zadania mają poszcze­gólne osoby w szkole w zakresie prze­ciw­dzia­łania problemom wycho­waw­czym i reago­wania na nie.

Źródło:
www​.wuw​.pl
www​.difin​.pl
www​.bonito​.pl
www​.wydaw​nictwo​.umcs​.eu
www​.wydaw​nic​two​fronda​.pl
www​.wydaw​nic​two​mind​.pl
www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl
www​.wydaw​nic​two​linia​.pl
www​.biala​plama​.pl
www​.fabry​ka​wiedzy​.com