Wybrane nowości w zbio­rach – lipiec

Wybrane nowości w zbio­rach – lipiec

Rodzina uczniów zdolnychRodzina uczniów zdol­nych / Sylwia Gwiaz­dowska-Stań­czak, Andrzej E. Sękowski. – Wydanie pierwsze. – War­szawa : Difin, 2018.
Sygn. 164278, 164279

Książka o współ­za­leż­ności pomiędzy tym, jak dzieci postrze­gają swoje rodziny, a ich osią­gnię­ciami szkol­nymi.
Zagad­nienia przed­sta­wione w książce dotyczą postrze­gania rodziny przez uczniów z wyso­kimi osią­gnię­ciami szkol­nymi. Podej­mo­wanie tema­tyki rodziny z per­spek­tywy naukowej jest szcze­gólnym wyzwa­niem, ponieważ każdy czło­wiek ma oso­biste doświad­czenia zwią­zane z rodziną. W książce rodzina jest opi­sy­wana z punktu widzenia ucznia. Ujęcie relacji i sto­sunków rodzin­nych z per­spek­tywy dziecka jest zabie­giem potrzebnym i celowym, ponieważ nie tylko fak­tyczna postawa rodzica, ale przede wszystkim jej per­cepcja przez dziecko ma ogromne zna­czenie dla jego rozwoju.

Rodzina wobec nieuleczalnej choroby dzieckaRodzina wobec nie­ule­czalnej choroby dziecka : aspekty tana­to­pe­da­go­giczne / Grze­gorz Godawa. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2018.
Sygn. 164280

Celem niniej­szej pracy jest próba przed­sta­wienia nie­któ­rych doświad­czeń codzien­nego życia rodzin nie­ule­czalnie chorych dzieci obję­tych opieką hospi­cyjną. Książka ma cha­rakter empi­ryczny i zawiera analizę danych uzy­ska­nych i opra­co­wa­nych zgodnie z meto­do­logią teorii ugrun­to­wanej, zin­ter­pre­to­waną przez K. Charmaz. Uczest­ni­kami badań byli człon­kowie rodzin chorych dzieci, którzy podzie­lili się swoimi doświad­cze­niami i prze­my­śle­niami.
Książka powstała w celu pre­zen­tacji prak­tycz­nego wymiaru życia rodziny znaj­du­jącej się w spe­cy­ficznej, nie­zmiernie trudnej sytu­acji choroby i zagro­żenia życia dziecka. Tana­to­pe­da­go­giczny wymiar ludz­kiej egzy­stencji stanowi istotny kon­tekst pod­ję­tych roz­ważań. Analiza danych uzy­ska­nych w wywia­dach i w czasie obser­wacji uczest­ni­czącej w życiu rodziny pozwala okre­ślić, jak rodziny objęte opieką domo­wego hospi­cjum usto­sun­ko­wały się do choroby dziecka i do nowych warunków życia. Dzięki temu możliwe jest wska­zanie prak­tycz­nych spo­sobów reali­zacji zadań rodzin dzieci obję­tych opieką domo­wego hospi­cjum.

Poli­tyka wsparcia nie­for­mal­nych opie­kunów nie­sa­mo­dziel­nych osób star­szych : na pod­stawie zmian praw­nych w latach 2003 – 2015 / Rafał Baka­lar­czyk. – War­szawa : Wydaw­nictwa Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego, 2018.
Sygn. 164211

Analiza pro­blemów poli­tyki wsparcia nie­for­mal­nych opie­kunów nie­sa­mo­dziel­nych osób star­szych: ryzyka socjal­nego pono­szo­nego przez opie­kunów oraz roli, jaką pełnią w opiece nad senio­rami, a także ewo­lucji celów i rodzajów poli­tyki wsparcia opie­kunów.

Autor na pod­stawie aktów praw­nych i doku­men­tacji for­mu­łuje dia­gnozę mającą posłużyć wyzna­czeniu kie­runku zmian praw­nych w zakresie poli­tyki senio­ralnej.

Pierwsza pogłę­biona naukowo analiza tematu i sys­te­ma­ty­zacja wiedzy z dzie­dziny.

Rozwód jako procesRozwód jako proces : per­spek­tywa doro­słych i dzieci / Mag­da­lena Błażek, Alek­sandra Lewan­dowska-Walter. – War­szawa : Difin, 2017.
Sygn. 164214, 164215

Książka przy­bliża spe­cy­fikę sytu­acji roz­wo­dowej rozu­mianej jako procesu prze­bie­ga­ją­cego w trzech fazach: okresu nasi­lo­nego kon­fliktu mał­żeń­skiego poprze­dza­ją­cego decyzję o roz­staniu, okresu for­mal­nego rozwodu oraz okresu poroz­wo­do­wego cechu­ją­cego się licz­nymi zmia­nami i wyma­ga­ją­cego adap­tacji do nich. W każdym z tych okresów ukazano pro­blemy i trud­ności z per­spek­tywy doro­słych i dzieci z uwzględ­nie­niem modeli wyja­śnia­ją­cych ich funk­cjo­no­wanie oraz efek­tyw­ność pro­cesów adap­ta­cyj­nych.
Autorki opisały pro­blemy istotne z per­spek­tywy osób zaj­mu­ją­cych się zarówno dia­gnozą, jak i poma­ga­niem rodzinom w sytu­acji oko­ło­ro­zwo­dowej, w tym uwaga poświę­cona została trud­no­ściom wyni­ka­jącym ze współ­cze­snych prze­mian rodziny (rozwód w rodzinie prze­by­wa­jącej na migracji i powrót części rodziny do kraju; rekon­strukcja systemu rodzin­nego przed for­malnym orze­cze­niem rozwodu itp.).

Książka zain­te­re­suje pro­fe­sjo­na­li­stów (psy­cho­logów, peda­gogów, praw­ników, sędziów, media­torów, tera­peutów), ale poprzez swoją prak­tyczną formę (opisy przy­padków, wska­zówki zawarte w ramkach doty­czące rozu­mienia zachowań i postę­po­wania w różnych sytu­acjach) może być również przy­datna dla doro­słych znaj­du­ją­cych się w sytu­acji rozwodu i poszu­ku­ją­cych pomocy dla siebie i swoich dzieci.

Człowiek i piesCzło­wiek i pies : o gła­skaniu, stresie i oksy­to­cynie / Chri­stoph Jung, Daniela Pörtl ; tłu­ma­czenie Agnieszka Haładyj ; konul­tacja mery­to­ryczna Łukasz Bożycki. – War­szawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN, 2017.
Sygn. 163235

Co jest tak nie­zwy­kłego w przy­jaźni między psem a czło­wie­kiem?
Jaki sens kryją te wszystkie historie o psach, które ponoć czytają w myślach, pod­słu­chują nasze rozmowy przy kawie i znikają bły­ska­wicznie, gdy wspomni się o czymś nie­przy­jemnym, jak na przy­kład wizyta u wete­ry­narza? Czy relacja czło­wieka i psa jest naprawdę czymś wyjąt­kowym, czy jedynie – patrząc z zimnym dystansem – wyol­brzy­mioną przez ludzi, w gruncie rzeczy całkiem „błahą” sprawą? Mniej więcej tak samo „błahą”, jak relacja z wieloma innymi zwie­rzę­tami, które czują się pod naszą opieką lepiej lub gorzej. Czy pies jest „szczę­śliwy” ze swojego życia w rodzinie skła­da­jącej się jedynie tylko z ludzi i czego potrze­buje, żeby być „szczę­śliwym”? A czego potrze­bują jego pan i pani, żeby być równie „szczę­śli­wymi”?
Chri­stoph Jung i Daniela Pörtl poszu­kują odpo­wiedzi na te pytania i opo­wia­dają o kuli­sach szcze­gól­nego part­ner­stwa między czło­wie­kiem i psem. Obja­śniają, dla­czego kochamy psy i w jaki sposób nasza wspólna historia sprawia, że nie da się mówić o psach, nie mówiąc o ludziach. A także odwrotnie: nie możemy mówić o ludziach, nie wspo­mi­nając o psach.

Homo­sek­su­alizm : prze­gląd świa­to­wych analiz i badań : przy­czyny, objawy, terapia, aspekty spo­łeczne / Beata Wie­czorek. – War­szawa : Fronda PL, 2018.
Sygn. 164231, 164232

Pierwsza na polskim rynku prze­kro­jowa książka sta­no­wiąca prze­gląd badań zja­wiska homo­sek­su­alizmu. Analiza dowodów nauko­wych na poparcie kon­ku­ren­cyj­nych hipotez odno­szą­cych się do tego, czym jest homo­sek­su­alizm i jak powstaje.

Wszech­stronne i inter­dy­scy­pli­narne opra­co­wanie: naświe­tla­jące zagad­nienie od strony historii i sta­ty­styki, poprzez prawo, kwestie medyczne, terapię i zja­wiska spo­łeczne, aż po listę orga­ni­zacji pomo­co­wych czy porady prak­tyczne.

Internet złych rzeczyInternet złych rzeczy / Julia Chmie­lecka. – Bielsko-Biała : Wydaw­nictwo Pascal, 2017.
Sygn. 164233, 164234, 164235

#cyber­bul­lying #por­no­gra­fia­dzie­cieca #haking #cyber­ter­ro­ryzm #trol­lo­wanie #han­del­nar­ko­ty­kami #phi­shing #stal­king

To tylko nie­które z zagrożeń czy­ha­ją­cych w sieci. I wcale nie trzeba ich szukać w Dark­necie. Są na Face­booku, Snap­chacie czy Twi­terze. We wszyst­kich miej­scach, do których dostęp macie Ty i Twoje dzieci.

By paść ofiarą cyber­prze­stępców, wystarczy nie­wiele – zwykła ludzka cie­ka­wość lub dzie­cięca naiw­ność. Tkwimy w iluzji, że złe rzeczy, które przy­tra­fiają nam się w sieci, nie są naszą winą i nie chcemy wziąć odpo­wie­dzial­ności za swoją nie­uważ­ność czy głupotę. Internet złych rzeczy ist­nieje wszę­dzie. I tylko od nas zależy, czy damy mu się pochłonąć. W Dark­necie por­no­grafia dzie­cięca jest twarda i bru­talna, a pedo­file bez skru­pułów. Mate­riały z Cle­ar­netu są mniej szo­ku­jące i często nie można ich uznać za por­no­gra­ficzne, choćby zdjęcia dzieci na basenie czy na plaży. Ile takich zdjęć chłopców i dziew­czynek trafia na Face­booka?

Kinezjologia edukacyjnaKine­zjo­logia edu­ka­cyjna w pracy z dziec­kiem z nie­peł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­alną / Mag­da­lena Wójcik. – Lublin : Wydaw­nictwo Uni­wer­sy­tetu Marii Curie-Skło­dow­skiej, 2017.
Sygn. 164238

Spe­cy­fika pracy z dziećmi z nie­peł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­alną zmusza peda­gogów i tera­peutów do cią­głych poszu­kiwań nowych metod pracy, które zachęcą dzieci do pozna­wania naj­bliż­szego oto­czenia. Wymaga to jednak wiel­kiego wyczucia i zro­zu­mienia pro­blemu, by umie­jętnie dosto­sować kon­kretne ćwi­czenia do rodzaju zabu­rzeń u danego dziecka. Nie każda bowiem metoda może być wyko­rzy­stana w terapii dzieci z wszyst­kimi nie­peł­no­spraw­no­ściami, nie oznacza to jednak, iż nie możemy z powo­dze­niem wyko­rzy­stywać pewnych jej ele­mentów. Nie ma metody, która spraw­dza­łaby się w każdej sytu­acji pro­ble­mowej, którą można sty­mu­lować i uspraw­niać wszelkie zabu­rzenia roz­wo­jowe – dlatego zada­niem peda­gogów i tera­peutów jest wyćwi­czenie w sobie umie­jęt­ności doboru poszcze­gól­nych ćwiczeń do zamie­rzeń tera­peu­tycz­nych.
Jedną z metod, która może pomóc dzie­ciom w mak­sy­malnym, na miarę ich moż­li­wości, rozwoju tak ważnych umie­jęt­ności per­cep­cyjno-moto­rycz­nych, jest kine­zjo­logia edu­ka­cyjna.
Zapre­zen­to­wane w niniej­szej pracy badania dotyczą zna­czenia oraz stopnia efek­tyw­ności kine­zjo­logii edu­ka­cyjnej w roz­wi­janiu pod­sta­wo­wych umie­jęt­ności szkol­nych u dzieci z nie­peł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­alną w lekkim stopniu, a szcze­gó­łowe sce­na­riusze zajęć tera­peu­tycz­nych dają moż­li­wość wdro­żenia tych oddzia­ływań w proces edu­ka­cyjno-tera­peu­tyczny.
Publi­kacja ze względu na tema­tykę, adre­so­wana jest do stu­dentów kie­runków peda­go­gicz­nych, zwłaszcza stu­dentów peda­go­giki spe­cjalnej. Kie­ro­wana jest również do czyn­nych peda­gogów spe­cjal­nych, psy­cho­logów, tera­peutów, spe­cja­li­stów terapii peda­go­gicznej, a także rodziców i opie­kunów dzieci z nie­peł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­alną, poszu­ku­ją­cych wska­zówek, inspi­racji i nowych moż­li­wości wła­ści­wych oddzia­ływań tera­peu­tycz­nych w trosce o jak naj­lepszy rozwój dziecka.

EmpatiaEmpatia : wzmacnia dzieci, trzyma cały świat razem / Jesper Juul, Helle Jensen, Peter Høeg, Jes Ber­telsen, Steen Hil­de­brandt, Michael Stub­berup ; tłu­ma­czenie Dariusz Syska. – Wydanie pierwsze. – Podkowa Leśna : Wydaw­nictwo MiND, copy­right 2018.
Sygn. 164262

Empatia to życz­li­wość, zro­zu­mienie dla siebie i innych ludzi oraz zdol­ność do wczu­wania się w to, co czują. Jednak tylko ktoś, kto czuje się bez­piecznie z samym sobą, może wcho­dzić w głębszy kontakt z innymi ludźmi oraz oka­zywać im empatię.

Jesper Juul wraz z zespołem pięciu duń­skich psy­cho­logów i tera­peutów napisał tę książkę, aby pokazać, jak można pra­cować nad własną wraż­li­wo­ścią i samo­świa­do­mo­ścią, wspie­rając swoją zdol­ność do empatii. Każdy czło­wiek się z nią rodzi, ale można ją także roz­wijać i pogłę­biać.

Jest to książka dla wszyst­kich osób, które chcia­łyby kul­ty­wować w sobie wraż­li­wość na głos swojego serca. Jej celem jest inspi­ro­wanie doro­słych, ale została napi­sana także dla dzieci, ponieważ przed­sta­wione w niej ćwi­czenia są prze­zna­czone również dla nich. Empatia wzmacnia dzieci, gdyż daje im wewnętrzną kotwicę, uczy rozu­mienia siebie i umoż­liwia rozwój w obsza­rach, które zazwy­czaj nie są wspie­rane przez naszą edu­kację i kulturę.

Niepewnośc w społeczeństwieNie­pew­ność w spo­łe­czeń­stwie współ­cze­snym : studium socjo­pe­da­go­giczne / Bożena Majerek. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2018.
Sygn. 164254

Opra­co­wana mono­grafia składa się z czte­rech kolej­nych roz­działów, w których podjęto analizę różnych obszarów nie­pew­ności. Uznając, że wymaga ona dopre­cy­zo­wania w sferze lek­sy­kalnej i zna­cze­niowej, w pierw­szym roz­dziale przed­sta­wiono różne sposoby defi­nio­wania i pro­ble­ma­ty­zo­wania pod­sta­wo­wego terminu. Na roz­dział drugi złożyły się cztery kolejne pod­roz­działy, w których zre­ali­zo­wano iden­ty­fi­kację źródeł nie­pew­ności. W roz­dziale trzecim doko­nano cha­rak­te­ry­styki wybra­nych spo­sobów reago­wania i funk­cjo­no­wania czło­wieka w sytu­acjach nie­pew­nych.
Istotnym wyni­kiem prze­pro­wa­dzonej analizy lite­ra­tury było stwier­dzenie, że w peda­go­gice nie­stety prawie w ogóle nie podej­muje się pro­ble­ma­tyki nie­pew­ności, chociaż jest ona czyn­ni­kiem dookre­śla­jącym wła­ściwie każdą sytu­ację i zja­wisko edu­ka­cyjne. W związku z tym ostatni, naj­ob­szer­niejszy roz­dział książki dotyczy właśnie edu­kacji wobec nie­pew­ności i wie­lo­znacz­ności. Przed­sta­wiono w nim pro­po­zycje prio­ry­te­to­wych działań na rzecz edu­kacji otwartej, podej­mując m.in. roz­wa­żania na temat koniecz­ności rozwoju nowych insty­tucji kształ­cenia, doradztwa i terapii, pro­wa­dzenia edu­kacji na rzecz tole­rancji nie­pew­ności, uznania wąt­pienia jako istotnej stra­tegii edu­ka­cyjnej, wspie­rania edu­kacji glo­balnej, cało­ściowej i per­ma­nentnej, słu­żącej dia­lo­gowi i poro­zu­mieniu w obliczu róż­no­rod­ności, pro­mo­waniu edu­kacji wobec zagrożeń i ryzyka, wspie­raniu działań mają­cych na celu auto­kre­ację i samo­re­ali­zację, pod­no­szenie świa­do­mości w kon­tek­ście czasu i prze­strzeni oraz oddzia­ływań medial­nych.

Duże sprawyDuże sprawy w małych głowach / Agnieszka Kos­sowska ; grafika Jacek Ambro­żewski, Patri­cija Bliuj-Sto­dulska, Anna Kloza-Roz­wa­dowska, Marta Kosek, Szaweł Płó­ciennik. – Wydanie III zmie­nione, roz­sze­rzone. – War­szawa ; Ożarów Mazo­wiecki : Linia, 2018.
Sygn. 164258, 164259

To pierwsza taka książka w Polsce – napi­sana dla dzieci i doro­słych, zawie­ra­jąca historie opo­wie­dziane przez nie­peł­no­sprawne dzieci.
Dziecko, sta­wiając każde pytanie, również tak nie­zręczne dla doro­słego jak: „dla­czego on nie chodzi/mówi/słyszy?”, chce zawsze tego samego – poznać i zro­zu­mieć świat. A kiedy otrzyma spo­kojną, rze­czową odpo­wiedź, przyj­muje do wia­do­mości, że świat jest róż­no­rodny, a ludzie mogą być odmienni. Ta książka pomaga iść „małej głowie” (i nie­jednej „dużej”) jeszcze dalej – pomaga dostrzec, że osoby nie­peł­no­sprawne nie skła­dają się tylko z tej swojej odmien­ności, choroby. A zatem nie potrze­bują tylko współ­czucia, jak mówi jedna z boha­terek, nie­wi­doma Ania: „Dener­wuje mnie, gdy ludzie mi współ­czują. Nie trzeba mi współ­czuć – prze­cież jestem zdrowa, nikt mi nie umarł i nic mnie nie boli.”
„Moim celem było opo­wie­dzenie dzie­ciom w książce, czym jest nie­peł­no­spraw­ność. Chciałam pokazać, że nie­peł­no­spraw­ność to inne odczu­wanie, widzenie, a czasem także inne rozu­mienie świata. Dzieci w sposób natu­ralny są otwarte na inność, chcia­łabym w nich tę otwar­tość pod­trzymać i sprawić, by nie­peł­no­spraw­ność nie była tematem tabu w ich śro­do­wisku. Tą publi­kacją chciałam również obalić kilka ste­reo­typów i sprawić, aby dzieci zdrowe prze­stały się bać dzieci nie­peł­no­spraw­nych.” – mówi autorka książki Agnieszka Kos­sowska.
Wie­rzymy, że „Duże sprawy w małych głowach” pomogą uwolnić od wielu ste­reo­ty­po­wych zachowań i przy­czynią się do tego, że dzie­ciom nie­peł­no­sprawnym będzie żyło się dużo łatwiej.
Książka składa się z pięciu części, z których każda została poświę­cona innemu rodza­jowi nie­peł­no­spraw­ności:
• auty­zmowi
• nie­peł­no­spraw­ności ruchowej
• nie­peł­no­spraw­ności sen­so­rycznej (część o dzie­ciach sła­bo­sły­szą­cych, głu­chych oraz nie­wi­do­mych)
• nie­peł­no­spraw­ności inte­lek­tu­alnej
• epi­lepsji i zabu­rze­niom rozwoju zwią­zanym z wcze­śniac­twem
W części roz­działów znaj­dują się zabawy edu­ka­cyjne, w których wyko­naniu będą musieli pomóc dzie­ciom dorośli – ich zada­niem jest wpro­wa­dzenie dziecka zdro­wego w świat osób nie­peł­no­spraw­nych. Te „zadania prak­tyczne” dają nama­calną szansę, by zetknąć się z trud­no­ściami, których codziennie doświad­czają nie­peł­no­sprawne dzieci.
Dodat­kowo książka zawiera ilu­stracje pod­sta­wo­wych znaków z języka migo­wego, ele­menty komu­ni­kacji alter­na­tywnej oraz wkładkę z alfa­betem Braille’a.

Przemoc rodzinna : aspekty psy­cho­lo­giczne, peda­go­giczne i prawne / redakcja naukowa Agnieszka Lewicka-Zelent. – War­szawa : Difin, 2017.
Sygn. 164272, 164273p

W książce zostały przed­sta­wione róż­no­rodne aspekty pracy poma­gaczy w sytu­acji prze­mocy w rodzinie. Przed­sta­wiono je z per­spek­tywy pra­cow­nika socjal­nego, peda­goga, praw­nika, kura­tora sądo­wego, media­tora sądo­wego, poli­cjanta, pra­cow­nika służby wię­ziennej, psy­cho­loga, tera­peuty, członka zespołu inter­dy­scy­pli­nar­nego, księdza. Ważne jest wska­zanie barier w pracy poma­gaczy i moż­li­wości współ­pracy, aby zwięk­szyć efek­tyw­ność wspo­ma­gania rodzin.

(…) książka zawiera pro­po­zycje doty­czące działań pro­fi­lak­tycz­nych i pomo­co­wych na rzecz ofiar i sprawców prze­mocy. Stanowi cenne źródło wiedzy zarówno dla stu­dentów peda­go­giki, psy­cho­logii oraz socjo­logii, jak i dla osób na co dzień zaj­mu­ją­cych się dzia­łal­no­ścią wycho­wawczą, pro­fi­lak­tyczną i tera­peu­tyczną. Może ona być inspi­racją przy pla­no­waniu i two­rzeniu pro­gramów pro­fi­lak­tycz­nych w róż­no­rod­nych insty­tu­cjach, pla­ców­kach i orga­ni­za­cjach. Szcze­gólnie pomocna może okazać się dla osób, które z racji peł­nienia obo­wiązków zawo­do­wych stykają się na co dzień z ofia­rami prze­mocy. Należy wyrazić nadzieję, że recen­zo­wana książka stanie się źródłem refleksji usta­wo­dawców do two­rzenia bar­dziej efek­tyw­nego prawa i zapew­nienia środków pozwa­la­ją­cych bar­dziej efek­tywnie chronić ofiary prze­mocy. Wreszcie, że zain­spi­ruje naukowców do podej­mo­wania kolej­nych inter­dy­scy­pli­nar­nych badań wyja­śnia­ją­cych dyna­mikę, uwa­run­ko­wania, motywy i mecha­nizmy wpły­wa­jące na poja­wienie się prze­mocy w rodzinie. Tylko sys­te­ma­tyczne, wie­lo­aspek­towe badania pozwolą na peł­niejsze zro­zu­mienie pro­blemu prze­mocy w rodzinie, a dzięki temu na two­rzenie bar­dziej sku­tecz­nych form pomocy ofiarom prze­mocy oraz pro­gramów korek­cyj­nych dla sprawców.
dr hab. Mie­czy­sław Dudek, prof. SAN

Skuteczne sposoby rozwiązywania problemów wychowawczychSku­teczne sposoby roz­wią­zy­wania pro­blemów wycho­waw­czych : pro­ce­dury postę­po­wania, pozy­tywne wycho­wanie – spraw­dzone metody, zadania nauczy­cieli, spe­cja­li­stów, dyrek­tora / [Mag­da­lena Goetz, Mał­go­rzata Celuch]. – War­szawa : Wiedza i Prak­tyka, copy­right 2017.
Sygn. 164282, 164283

W książce „Sku­teczne sposoby roz­wią­zy­wania pro­blemów wycho­waw­czych” dyrektor znaj­dzie omó­wienie spraw­dzo­nych metod wycho­waw­czych oraz pro­cedur postę­po­wania. Dzięki wska­zówkom zawartym w bro­szurze dyrektor sku­tecznie roz­wiąże naj­częstsze, a zarazem naj­trud­niejsze pro­blemy wycho­wawcze, takie jak agresja rówie­śnicza, palenie tytoniu, wagary. Z publi­kacji dowiesz się, na czym polega pozy­tywne wycho­wanie oraz jakie zadania mają poszcze­gólne osoby w szkole w zakresie prze­ciw­dzia­łania pro­blemom wycho­waw­czym i reago­wania na nie.

Źródło:
www​.wuw​.pl
www​.difin​.pl
www​.bonito​.pl
www​.wydaw​nictwo​.umcs​.eu
www​.wydaw​nic​two​fronda​.pl
www​.wydaw​nic​two​mind​.pl
www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl
www​.wydaw​nic​two​linia​.pl
www​.bia​la​plama​.pl
www​.fabry​ka​wiedzy​.com