Wybrane nowości w zbiorach – wrzesień

Wybrane nowości w zbiorach – wrzesień

Terapia zajęciowa w dysfunk­cjach narządu ruchu / redakcja naukowa Aneta Bac. – Wydanie I. – Warszawa : Wydaw­nictwo Lekar­skie PZWL, 2018.
Sygn. 164310, 164311

Dysfunkcje narządu ruchu są najczęstszą grupą schorzeń wśród pacjentów. Aby skutecznie im pomóc, należy sięgać po zróżni­co­wane środki terapeu­tyczne. Jedną z metod, która stanowi niezbędny element właściwie prowa­dzonej rehabi­li­tacji oraz potrafi znacząco podnieść jakość życia osoby chorej nawet w sytuacji, gdy walczy ona z chorobą postę­pu­jącą i niewy­le­czalną, jest terapia zajęciowa.
Podręcznik ten jest kolejną pozycją z serii „Terapia zajęciowa”, tak jak poprzednie, opraco­waną przez praktyków i zarazem nauczy­cieli akade­mic­kich.
Bogato ilustro­wana publi­kacja (ponad 160 rycin):
• komplek­sowo przed­stawia teore­tyczne i praktyczne aspekty pracy terapeuty zajęcio­wego z pacjentem z dysfunkcją narządu ruchu,
• pokazuje możli­wości i sposoby pracy m.in. w przypad­kach dysfunkcji pocho­dzenia neuro­lo­gicz­nego, ortope­dycz­nego, reuma­to­lo­gicz­nego i urazo­wego,
• zawiera krótką charak­te­ry­stykę wybra­nych schorzeń narządu ruchu oraz opis towarzy­szą­cych im typowych objawów, mających znaczący wpływ na obniżanie funkcjo­nal­ności pacjentów,
• omawia sposoby przemiesz­czania się chorych z dysfunk­cjami narządu ruchu z uwzględ­nie­niem podsta­wowej wiedzy z zakresu prote­tyki i ortotyki,
• przed­stawia studia przypadków ilustru­jące postę­po­wanie terapeuty zajęcio­wego oraz zasto­so­wa­nych przez niego rozwiązań terapeu­tycz­nych,
• zawiera treści zgodne ze standar­dami szkolenia i pracy terapeuty zajęcio­wego w krajach Unii Europej­skiej.
Podręcznik polecany osobom kształ­cącym się na kierun­kach terapia zajęciowa oraz fizjo­te­rapia. Będzie również pomocny dla aktyw­nych zawodowo terapeutów zajęcio­wych, fizjo­te­ra­peutów i rehabi­li­tantów.

Archi­tek­tura szkolna II Rzeczy­po­spo­litej / Michał Pszczół­kowski. – Łódź : Księży Młyn Dom Wydaw­niczy Michał Koliński, 2017.
Sygn. 164378

Walka z analfa­be­ty­zmem i powszechny dostęp do edukacji w latach między­wo­jen­nych stresz­czały się w słowach: „Budowa szkół powszech­nych to funda­ment niepod­le­głości Polski”. To właśnie wówczas została zaini­cjo­wana ożywiona działal­ność inwesty­cyjna w zakresie budow­nictwa szkol­nego, służąca temu, by po latach zaborów wszystkie dzieci mogły uczyć się w godnych warun­kach.
Archi­tek­tura szkolna II Rzeczy­po­spo­litej (1918 – 1939) ukazuje, jak rozwi­jało się polskie szkol­nictwo, jak projek­to­wano i reali­zo­wano budynki, będące połącze­niem tradycji i nowocze­sności. „Budujmy szkoły!” – w myśl tego hasła wznoszono nie tylko repre­zen­ta­cyjne gmachy w dużych miastach, ale także wiele szkół na wsiach i w miastecz­kach. Rozwój szkol­nictwa powszech­nego był priory­tetem Minister­stwa Wyznań Religij­nych i Oświe­cenia Publicz­nego, a projekty szkół często powie­rzano znanym, w tym najwy­bit­niej­szym archi­tektom.
Celem nowej publi­kacji Michała Pszczół­kow­skiego jest popula­ry­zacja wiedzy na temat między­wo­jennej archi­tek­tury szkolnej, wiele uwagi poświę­cono zagad­nie­niom opieki i ochrony istnie­ją­cych budynków. W książce zostały też uwzględ­nione obiekty z terenu Kresów Wschod­nich, znajdu­jące się obecnie za wschodnią granicą Polski. Archi­tek­turę szkolną II Rzeczy­po­spo­litej wzboga­cają unikalne materiały archi­walne i współ­czesne zdjęcia, dokumen­tu­jące stan między­wo­jen­nych budynków szkol­nych.

Edukacja między­kul­tu­rowa na rzecz zrówno­wa­żo­nego rozwoju / Aneta Rogalska-Marasińska. – Łódź : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Łódzkiego, 2017.
Sygn. 164381

Inspi­racją do powstania książki była potrzeba podzie­lenia się z Czytel­ni­kiem obser­wa­cjami oraz naukową refleksją nad współ­czesną wielo­kul­tu­rową rzeczy­wi­sto­ścią społeczną i współ­two­rzącym ją człowie­kiem. Autorka łączy prezen­to­waną proble­ma­tykę z postu­latem naprawy relacji między­ludz­kich i między­kul­tu­ro­wych poprzez zgodę na powszechną reali­zację idei zrówno­wa­żo­nego rozwoju, którą postrzega jako niezbędny dziś cel aktyw­ności społecz­ności globalnej. Sugeruje wykorzy­stanie edukacji między­kul­tu­rowej, dostrze­gając w niej najbar­dziej uzasad­nione narzę­dzie wycho­wawcze, aby wielo­kul­tu­rowa społecz­ność globu dokonała zmiany swoich postaw i wybrała odbudowę podsta­wo­wych środo­wisk życia ludzi (przyrod­ni­czego, kultu­ro­wego, społecz­nego i gospo­dar­czego) na zasadach harmonii i współ­bycia, z odrzu­ce­niem narracji zysku, rabun­kowej gospo­darki, przymusu rywali­zacji oraz niechęci wobec drugiego człowieka. Znaczącym i nowator­skim spojrze­niem na wyzwania zrówno­wa­żo­nego rozwoju jest odwołanie się do obszaru kultury, który jest jednym z głównych, a zarazem najczę­ściej pomija­nych filarów koncepcji zrówno­wa­żenia.

Słownik pojęć psycho­lo­gicz­nych do wykorzy­stania w rozmo­wach z partnerem, szefem, przyja­cielem, a nawet wrogiem / redakcja Dorota Krzemionka. – Kielce : Wydaw­nictwo Charak­tery, 2017.
Sygn. 164290, 164291p

Psycho­logia, choć jest nauką młodą, dorobiła się wielu terminów; słowniki psycho­logii (Andrew Colmana czy Arthura i Emily Reberów) liczą sobie ponad tysiąc stron. Nasz słownik ma inny charakter – skupia się głównie na termi­nach nieoczy­wi­stych, zaska­ku­ją­cych. Pochodzą one z różnych dziedzin i nurtów w psycho­logii, są wśród nich pojęcia z obszaru psycho­logii osobo­wości i zdrowia, psycho­logii klinicznej i społecznej; repre­zen­tują podej­ście poznawcze, psycho­dy­na­miczne i behawio­ralne.
Słownik zaczyna się od abulii, a kończy na żargo­no­afazji. Obejmuje około 250 haseł, zwykle obszernie omówio­nych, w oparciu o współ­czesną wiedzę psycho­lo­giczną. Ich znaczenie przybli­żają przykłady, nierzadko anegdoty. Na przykład pod hasłem syndrom sztok­holmski przeczy­tamy historię wielkiej miłości kasjerki ze szwedz­kiego banku do rabusia, który podczas napadu trzymał ją na muszce przez dwa dni. I znajdziemy wyjaśnienie, jak zrodziło się to uczucie, co się za nim kryje. A przy pojęciu anulo­wanie dowiemy się, co może oznaczać dziecięca zabawa w omijanie szczelin na chodniku i dlaczego następ­nego dnia po awanturze małżonek przynosi nam bukiet róż.
Reaktancja, prokra­sty­nacja, aleksy­tymia – warto znać takie terminy, pozwolą nie tylko zabły­snąć w towarzy­stwie, ale też lepiej zrozu­mieć reakcje własne i innych ludzi. A ponieważ, jak twier­dził Ludwig Wittgen­stein, „Granice języka są grani­cami naszego świata”, wierzymy, że książka ta poszerzy świat niejed­nego czytel­nika. Mam nadzieję, że będzie to inspi­ru­jąca lektura.

Dorota Krzemionka

Gotowość nauczy­cieli do stoso­wania nowocze­snych techno­logii infor­ma­cyjno-komuni­ka­cyj­nych / Wojciech Czerski. – Lublin : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Marii Curie-Skłodow­skiej, 2017.
Sygn. 164383

W ostat­nich latach z prawdziwą satys­fakcją odnotować trzeba wzrost liczby prac dotyczą­cych eduka­cyj­nych konse­kwencji rozwoju techno­logii infor­ma­cyjno-komuni­ka­cyj­nych, zwłaszcza że rosnącej liczbie publi­kacji towarzyszy posze­rzenie pola badań i refleksji oraz – co istotne – dbałość o ich poziom meryto­ryczny. […] W tym „modnym“ kierunku dociekań mieści się książka Wojciecha Czerskiego. […] Praca powinna okazać się atrak­cyjna dla tych pedagogów i nauczy­cieli, którzy w imię własnych pasji infor­ma­tycz­nych czy medial­nych, świadomi rosnącej roli techno­logii infor­ma­cyjno-komuni­ka­cyj­nych oraz ich znaczenia dla kształtu współ­cze­snej edukacji w Polsce, podej­mują trud racjo­nal­nego i efektyw­nego wykorzy­stania mediów cyfro­wych w swej pracy zawodowej dla dobra powie­rzo­nych ich pieczy dzieci i młodzieży.

Z recenzji dr hab. Macieja Tanasia, prof. nadzw. APSNASK

Kompe­tencje matema­tyczne i podsta­wowe kompe­tencje naukowo-techniczne w edukacji wczesnosz­kolnej / Barbara Dudel, Małgo­rzata Głoskowska-Sołdatow. – Toruń : Wydaw­nictwo Adam Marszałek, 2017.
Sygn. 164389

Autorki są orędow­nicz­kami i propa­ga­tor­kami urzeczy­wist­niania nowocze­snych idei dydak­tycz­nych. Kreatywny dobór propo­no­wa­nych na łamach książki strategii kształ­cenia stymu­lu­ją­cych kompe­tencje uczniów, korespon­du­ją­cych z ich potrze­bami poznaw­czymi i zainte­re­so­wa­niami, jest czytelnym i niezwykle ważnym przesła­niem eduka­cyjnym skiero­wanym do wszyst­kich osób zainte­re­so­wa­nych rozwojem dziecka. Wyłania­jący się z lektury publi­kacji postulat kieruje uwagę odbiorcy na kreowanie zróżni­co­wa­nego środo­wiska uczenia się, w którym uczniowie zyskują możli­wość wielo­zmy­sło­wego sposobu doświad­czania otacza­ją­cego świata, jego samodziel­nego warto­ścio­wania i inter­pre­to­wania, a tym samym – budowania własnych kompe­tencji poznaw­czych.

Z recenzji wydaw­ni­czej dr hab. Katarzyny Boraw­skiej-Kalbar­czyk

Logopedia między­kul­tu­rowa / redakcja naukowa Ewa Czaplewska. – Gdańsk : Harmonia Univer­salis – Grupa Wydaw­nicza Harmonia, copyright 2018.
Sygn. 164391, 164392

Poddany ocenie wydaw­ni­czej tom z jednej strony bezape­la­cyjnie podtrzy­muje najwyższy naukowy poziom tomów wcześniej­szych, z drugiej – z dużą naukową śmiało­ścią […] poszerza granice współ­cze­snej logopedii, redefi­niując jej przed­miot. […] Opinio­wane opraco­wanie składa się z trzech wyraźnie zazna­czo­nych części: I – Język i kultura; II – Rozwój osób dwuję­zycz­nych; III – Różnice kultu­rowe i językowe a logopedia.

Z recenzji prof. UP, dra hab. Mirosława Micha­lika

Logopedia między­kul­tu­rowa” to kolejny tom z serii LOGOPEDIA XXI WIEKU – jednego z najważ­niej­szych projektów wydaw­nictwa nauko­wego Harmonia Univer­salis. Obejmuje on stworzenie serii monografii nauko­wych z zakresu najistot­niej­szych problemów współ­cze­snej logopedii pod redakcją prof. UG, dra hab. Stani­sława Milew­skiego oraz prof. UG, dr hab. Ewy Czaplew­skiej z Katedry Logopedii Uniwer­sy­tetu Gdańskiego, pod oficjalnym patro­natem Polskiego Towarzy­stwa Logope­dycz­nego.

Edukacja niesły­szą­cych : wczoraj, dziś i jutro / redakcja naukowa Elżbieta Woźnicka. – Wydanie pierwsze. – Łódź : Wydaw­nictwo Akademii Humani­styczno-Ekono­micznej, 2017.
Sygn. 164395

Monografia ma charakter teore­tyczno-praktyczny i jest wyrazem poszu­kiwań zmian w polskiej surdo­pe­da­go­gice, które wskazują najnowsze kierunki działań na rzecz osób niesły­szą­cych. Dokonu­jące się zmiany społeczne, w ocenie Autorów, dotyczą koncepcji wybra­nych teorii i rozwiązań w zakresie rehabi­li­tacji i edukacji osób głuchych, ich miejsca w społe­czeń­stwie.

Integracja senso­ryczna przez cały rok / Magda­lena Charbicka. – Warszawa : Difin, 2017.
Sygn. 164397, 164398

Książka napisana została w formie przewod­nika dla osób niezwią­za­nych z terapią integracji senso­rycznej, czyli rodziców, nauczy­cieli i innych specja­li­stów, aby przybliżyć im w sposób czytelny te zagad­nienia.
W publi­kacji zawarte zostały definicje, podstawy teore­tyczne założeń integracji senso­rycznej oraz opisy charak­te­ry­zu­jące podsta­wowe systemy zmysłowe. Dużą część książki stanowią propo­zycje zabaw, historii, pomysły do wykorzy­stania zarówno przez rodziców w domu, jak i przez nauczy­cieli przed­szkoli czy profe­sjo­na­li­stów zajmu­ją­cych się na co dzień terapią. Uzupeł­nie­niem książki są tabelki pomaga­jące określić poziom funkcjo­no­wania naszego dziecka.

Mózg na nowo odkryty : początki polskiej myśli naukowej o roli neuronów w życiu psychicznym / Krzysztof Jodzio. – Wydanie I. – Warszawa : Diffin, 2017.
Sygn. 164401, 164402

W książce opisano genezę i wielo­kie­run­kowy rozwój badań oraz refleksji nad neuro­bio­lo­gicz­nymi korze­niami ludzkiej umysło­wości w świetle dawnych publi­kacji wydanych w Polsce do połowy XX wieku. Publi­kacja ukazuje wkład polskiej myśli naukowej w kształ­to­wanie się wiedzy o mózgu, umyśle oraz ich wzajem­nych i złożo­nych powią­za­niach zarówno u osób zdrowych, jak i u pacjentów z rozma­itymi schorze­niami neuro­lo­gicz­nymi i/lub psychicz­nymi.
Książka adreso­wana jest do szero­kiego grona czytel­ników, w tym przed­sta­wi­cieli środo­wisk nauko­wych (neurop­sy­cho­logów, neuro­bio­logów, filozofów) i specja­li­stów praktyków (psycho­logów klinicz­nych, neuro­lo­go­pedów, lekarzy specja­li­zu­ją­cych się w neuro­logii, neuro­chi­rurgii, psychia­trii, geria­trii, rehabi­li­tacji). Ponadto, z uwagi na walor eduka­cyjny, obszerne fragmenty książki można wykorzy­stać w pracy dydak­tycznej na poziomie szkoły wyższej.

Perspek­tywy badawcze proble­ma­tyki zagrożeń życia / Brunon Hołyst. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN, cop. 2017.
Sygn. 164411

Składa­jąca się z czterech tomów seria wydaw­nicza „Przeciwko życiu” została poświę­cona najbar­dziej funda­men­talnym i nieustannie aktualnym problemom zagrożeń życia człowieka. Zagad­nienie to dotyczy jednej z naszych podsta­wo­wych potrzeb: potrzeby bezpie­czeń­stwa. Jej depry­wacja uniemoż­liwia prawi­dłowy rozwój osobowy, emocjo­nalny i psychiczny. Jest zatem oczywiste, że kwestia zagrożeń ludzkiego życia nurtuje społecz­ności w skali globalnej, lokalnej, a także w wymiarze indywi­du­alnym.
W tomie 1 Autor przed­stawia szeroki wachlarz perspektyw teore­tyczno-badaw­czych ujęcia proble­ma­tyki życia i śmierci. W tomie 2 zostaną omówione zagad­nienia dotyczące wojen i konfliktów zbroj­nych oraz terro­ryzmu. W tomie 3 Autor dokona analizy kwestii obejmu­ją­cych działania jednostki przeciwko życiu innych (przestęp­czość przeciwko życiu, uwarun­ko­wania sytuacyjne i kul-turowe). Tom 4 będzie dotyczyć proble­ma­tyki afirmacji życia w wymiarze holistyczno-ekolo­gicznym, biolo­giczno-medycznym, kultu­rowo-społecznym, inter­per­so­nalnym i intra­per­so­nalnym.
W części I tego tomu Autor anali­zuje zagro­żenia życia człowieka z różnych perspektyw, m.in. biolo­gicznej, medycznej, socjo­lo­gicznej, psycho­lo­gicznej, prawnej, filozo­ficznej i religijnej. W części II zaś rozpa­truje omawianą proble­ma­tykę pod kątem dwóch obszer­nych kategorii czynników: zagrożeń w dużym stopniu nieza­leż­nych od ludzi, np. mikro­bio­lo­gicz­nych, genetycz­nych czy klima­tycz­nych, oraz zagrożeń, które wynikają z destruk­tywnej działal­ności człowieka zarówno wobec natury, jak i wobec własnej osoby. Autor podej­muje próbę dokonania integracji i syntezy wiedzy dotyczącej proble­ma­tyki zagrożeń życia, co stanowi przed­się­wzięcie, które nie zostało dotąd w tak szerokim zakresie podjęte ani w litera­turze polskiej, ani obcoję­zycznej.

Deter­mi­nanty społeczne i kultu­rowe / Brunon Hołyst. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN, copyright 2018.
Sygn. 164412

W tomie 2 zostały omówione zagad­nienia dotyczące m.in. wojen, konfliktów społecz­nych oraz terro­ryzmu.
Autor podej­muje próbę dokonania integracji i syntezy wiedzy dotyczącej proble­ma­tyki zagrożeń życia, co stanowi przed­się­wzięcie, które nie zostało dotąd w tak szerokim zakresie podjęte ani w litera­turze polskiej, ani obcoję­zycznej.

Źródło :

www​.charak​tery​.eu
www​.pzwl​.pl
www​.km​.com​.pl
www​.wydaw​nictwo​.uni​.lodz​.pl
www​.wydaw​nictwo​.umcs​.eu
www​.marszalek​.com​.pl
www​.harmonia​.edu​.pl
www​.wydaw​nictwo​.ahe​.lodz​.pl/
www​.difin​.pl
www​.pwn​.pl