Wybrane nowości w zbio­rach – wrze­sień

Wybrane nowości w zbio­rach – wrze­sień

Terapia zaję­ciowa w dys­funk­cjach narządu ruchu / redakcja naukowa Aneta Bac. – Wydanie I. – War­szawa : Wydaw­nictwo Lekar­skie PZWL, 2018.
Sygn. 164310, 164311

Dys­funkcje narządu ruchu są naj­częstszą grupą scho­rzeń wśród pacjentów. Aby sku­tecznie im pomóc, należy sięgać po zróż­ni­co­wane środki tera­peu­tyczne. Jedną z metod, która stanowi nie­zbędny element wła­ściwie pro­wa­dzonej reha­bi­li­tacji oraz potrafi zna­cząco pod­nieść jakość życia osoby chorej nawet w sytu­acji, gdy walczy ona z chorobą postę­pu­jącą i nie­wy­le­czalną, jest terapia zaję­ciowa.
Pod­ręcznik ten jest kolejną pozycją z serii „Terapia zaję­ciowa”, tak jak poprzednie, opra­co­waną przez prak­tyków i zarazem nauczy­cieli aka­de­mic­kich.
Bogato ilu­stro­wana publi­kacja (ponad 160 rycin):
• kom­plek­sowo przed­stawia teo­re­tyczne i prak­tyczne aspekty pracy tera­peuty zaję­cio­wego z pacjentem z dys­funkcją narządu ruchu,
• poka­zuje moż­li­wości i sposoby pracy m.in. w przy­pad­kach dys­funkcji pocho­dzenia neu­ro­lo­gicz­nego, orto­pe­dycz­nego, reu­ma­to­lo­gicz­nego i ura­zo­wego,
• zawiera krótką cha­rak­te­ry­stykę wybra­nych scho­rzeń narządu ruchu oraz opis towa­rzy­szą­cych im typo­wych objawów, mają­cych zna­czący wpływ na obni­żanie funk­cjo­nal­ności pacjentów,
• omawia sposoby prze­miesz­czania się chorych z dys­funk­cjami narządu ruchu z uwzględ­nie­niem pod­sta­wowej wiedzy z zakresu pro­te­tyki i orto­tyki,
• przed­stawia studia przy­padków ilu­stru­jące postę­po­wanie tera­peuty zaję­cio­wego oraz zasto­so­wa­nych przez niego roz­wiązań tera­peu­tycz­nych,
• zawiera treści zgodne ze stan­dar­dami szko­lenia i pracy tera­peuty zaję­cio­wego w krajach Unii Euro­pej­skiej.
Pod­ręcznik pole­cany osobom kształ­cącym się na kie­run­kach terapia zaję­ciowa oraz fizjo­te­rapia. Będzie również pomocny dla aktyw­nych zawo­dowo tera­peutów zaję­cio­wych, fizjo­te­ra­peutów i reha­bi­li­tantów.

Archi­tek­tura szkolna II Rze­czy­po­spo­litej / Michał Psz­czół­kowski. – Łódź : Księży Młyn Dom Wydaw­niczy Michał Koliński, 2017.
Sygn. 164378

Walka z anal­fa­be­ty­zmem i powszechny dostęp do edu­kacji w latach mię­dzy­wo­jen­nych stresz­czały się w słowach: „Budowa szkół powszech­nych to fun­da­ment nie­pod­le­głości Polski”. To właśnie wówczas została zaini­cjo­wana oży­wiona dzia­łal­ność inwe­sty­cyjna w zakresie budow­nictwa szkol­nego, służąca temu, by po latach zaborów wszystkie dzieci mogły uczyć się w godnych warun­kach.
Archi­tek­tura szkolna II Rze­czy­po­spo­litej (1918 – 1939) ukazuje, jak roz­wi­jało się polskie szkol­nictwo, jak pro­jek­to­wano i reali­zo­wano budynki, będące połą­cze­niem tra­dycji i nowo­cze­sności. „Budujmy szkoły!” – w myśl tego hasła wzno­szono nie tylko repre­zen­ta­cyjne gmachy w dużych mia­stach, ale także wiele szkół na wsiach i w mia­stecz­kach. Rozwój szkol­nictwa powszech­nego był prio­ry­tetem Mini­ster­stwa Wyznań Reli­gij­nych i Oświe­cenia Publicz­nego, a pro­jekty szkół często powie­rzano znanym, w tym naj­wy­bit­niej­szym archi­tektom.
Celem nowej publi­kacji Michała Psz­czół­kow­skiego jest popu­la­ry­zacja wiedzy na temat mię­dzy­wo­jennej archi­tek­tury szkolnej, wiele uwagi poświę­cono zagad­nie­niom opieki i ochrony ist­nie­ją­cych budynków. W książce zostały też uwzględ­nione obiekty z terenu Kresów Wschod­nich, znaj­du­jące się obecnie za wschodnią granicą Polski. Archi­tek­turę szkolną II Rze­czy­po­spo­litej wzbo­ga­cają uni­kalne mate­riały archi­walne i współ­czesne zdjęcia, doku­men­tu­jące stan mię­dzy­wo­jen­nych budynków szkol­nych.

Edu­kacja mię­dzy­kul­tu­rowa na rzecz zrów­no­wa­żo­nego rozwoju / Aneta Rogalska-Mara­sińska. – Łódź : Wydaw­nictwo Uni­wer­sy­tetu Łódz­kiego, 2017.
Sygn. 164381

Inspi­racją do powstania książki była potrzeba podzie­lenia się z Czy­tel­ni­kiem obser­wa­cjami oraz naukową refleksją nad współ­czesną wie­lo­kul­tu­rową rze­czy­wi­sto­ścią spo­łeczną i współ­two­rzącym ją czło­wie­kiem. Autorka łączy pre­zen­to­waną pro­ble­ma­tykę z postu­latem naprawy relacji mię­dzy­ludz­kich i mię­dzy­kul­tu­ro­wych poprzez zgodę na powszechną reali­zację idei zrów­no­wa­żo­nego rozwoju, którą postrzega jako nie­zbędny dziś cel aktyw­ności spo­łecz­ności glo­balnej. Suge­ruje wyko­rzy­stanie edu­kacji mię­dzy­kul­tu­rowej, dostrze­gając w niej naj­bar­dziej uza­sad­nione narzę­dzie wycho­wawcze, aby wie­lo­kul­tu­rowa spo­łecz­ność globu doko­nała zmiany swoich postaw i wybrała odbu­dowę pod­sta­wo­wych śro­do­wisk życia ludzi (przy­rod­ni­czego, kul­tu­ro­wego, spo­łecz­nego i gospo­dar­czego) na zasa­dach har­monii i współ­bycia, z odrzu­ce­niem nar­racji zysku, rabun­kowej gospo­darki, przy­musu rywa­li­zacji oraz nie­chęci wobec dru­giego czło­wieka. Zna­czącym i nowa­tor­skim spoj­rze­niem na wyzwania zrów­no­wa­żo­nego rozwoju jest odwo­łanie się do obszaru kultury, który jest jednym z głów­nych, a zarazem naj­czę­ściej pomi­ja­nych filarów kon­cepcji zrów­no­wa­żenia.

Słownik pojęć psy­cho­lo­gicz­nych do wyko­rzy­stania w roz­mo­wach z part­nerem, szefem, przy­ja­cielem, a nawet wrogiem / redakcja Dorota Krze­mionka. – Kielce : Wydaw­nictwo Cha­rak­tery, 2017.
Sygn. 164290, 164291p

Psy­cho­logia, choć jest nauką młodą, doro­biła się wielu ter­minów; słow­niki psy­cho­logii (Andrew Colmana czy Arthura i Emily Reberów) liczą sobie ponad tysiąc stron. Nasz słownik ma inny cha­rakter – skupia się głównie na ter­mi­nach nie­oczy­wi­stych, zaska­ku­ją­cych. Pochodzą one z różnych dzie­dzin i nurtów w psy­cho­logii, są wśród nich pojęcia z obszaru psy­cho­logii oso­bo­wości i zdrowia, psy­cho­logii kli­nicznej i spo­łecznej; repre­zen­tują podej­ście poznawcze, psy­cho­dy­na­miczne i beha­wio­ralne.
Słownik zaczyna się od abulii, a kończy na żar­go­no­afazji. Obej­muje około 250 haseł, zwykle obszernie omó­wio­nych, w oparciu o współ­czesną wiedzę psy­cho­lo­giczną. Ich zna­czenie przy­bli­żają przy­kłady, nie­rzadko aneg­doty. Na przy­kład pod hasłem syndrom sztok­holmski prze­czy­tamy historię wiel­kiej miłości kasjerki ze szwedz­kiego banku do rabusia, który podczas napadu trzymał ją na muszce przez dwa dni. I znaj­dziemy wyja­śnienie, jak zro­dziło się to uczucie, co się za nim kryje. A przy pojęciu anu­lo­wanie dowiemy się, co może ozna­czać dzie­cięca zabawa w omi­janie szczelin na chod­niku i dla­czego następ­nego dnia po awan­turze mał­żonek przy­nosi nam bukiet róż.
Reak­tancja, pro­kra­sty­nacja, alek­sy­tymia – warto znać takie terminy, pozwolą nie tylko zabły­snąć w towa­rzy­stwie, ale też lepiej zro­zu­mieć reakcje własne i innych ludzi. A ponieważ, jak twier­dził Ludwig Wit­t­gen­stein, „Granice języka są gra­ni­cami naszego świata”, wie­rzymy, że książka ta poszerzy świat nie­jed­nego czy­tel­nika. Mam nadzieję, że będzie to inspi­ru­jąca lektura.

Dorota Krze­mionka

Goto­wość nauczy­cieli do sto­so­wania nowo­cze­snych tech­no­logii infor­ma­cyjno-komu­ni­ka­cyj­nych / Woj­ciech Czerski. – Lublin : Wydaw­nictwo Uni­wer­sy­tetu Marii Curie-Skło­dow­skiej, 2017.
Sygn. 164383

W ostat­nich latach z praw­dziwą satys­fakcją odno­tować trzeba wzrost liczby prac doty­czą­cych edu­ka­cyj­nych kon­se­kwencji rozwoju tech­no­logii infor­ma­cyjno-komu­ni­ka­cyj­nych, zwłaszcza że rosnącej liczbie publi­kacji towa­rzyszy posze­rzenie pola badań i refleksji oraz – co istotne – dbałość o ich poziom mery­to­ryczny. […] W tym „modnym“ kie­runku dociekań mieści się książka Woj­ciecha Czer­skiego. […] Praca powinna okazać się atrak­cyjna dla tych peda­gogów i nauczy­cieli, którzy w imię wła­snych pasji infor­ma­tycz­nych czy medial­nych, świa­domi rosnącej roli tech­no­logii infor­ma­cyjno-komu­ni­ka­cyj­nych oraz ich zna­czenia dla kształtu współ­cze­snej edu­kacji w Polsce, podej­mują trud racjo­nal­nego i efek­tyw­nego wyko­rzy­stania mediów cyfro­wych w swej pracy zawo­dowej dla dobra powie­rzo­nych ich pieczy dzieci i mło­dzieży.

Z recenzji dr hab. Macieja Tanasia, prof. nadzw. APSNASK

Kom­pe­tencje mate­ma­tyczne i pod­sta­wowe kom­pe­tencje naukowo-tech­niczne w edu­kacji wcze­snosz­kolnej / Barbara Dudel, Mał­go­rzata Gło­skowska-Soł­datow. – Toruń : Wydaw­nictwo Adam Mar­szałek, 2017.
Sygn. 164389

Autorki są orę­dow­nicz­kami i pro­pa­ga­tor­kami urze­czy­wist­niania nowo­cze­snych idei dydak­tycz­nych. Kre­atywny dobór pro­po­no­wa­nych na łamach książki stra­tegii kształ­cenia sty­mu­lu­ją­cych kom­pe­tencje uczniów, kore­spon­du­ją­cych z ich potrze­bami poznaw­czymi i zain­te­re­so­wa­niami, jest czy­telnym i nie­zwykle ważnym prze­sła­niem edu­ka­cyjnym skie­ro­wanym do wszyst­kich osób zain­te­re­so­wa­nych roz­wojem dziecka. Wyła­nia­jący się z lektury publi­kacji postulat kieruje uwagę odbiorcy na kre­owanie zróż­ni­co­wa­nego śro­do­wiska uczenia się, w którym uczniowie zyskują moż­li­wość wie­lo­zmy­sło­wego sposobu doświad­czania ota­cza­ją­cego świata, jego samo­dziel­nego war­to­ścio­wania i inter­pre­to­wania, a tym samym – budo­wania wła­snych kom­pe­tencji poznaw­czych.

Z recenzji wydaw­ni­czej dr hab. Kata­rzyny Boraw­skiej-Kal­bar­czyk

Logo­pedia mię­dzy­kul­tu­rowa / redakcja naukowa Ewa Cza­plewska. – Gdańsk : Har­monia Uni­ver­salis – Grupa Wydaw­nicza Har­monia, copy­right 2018.
Sygn. 164391, 164392

Poddany ocenie wydaw­ni­czej tom z jednej strony bez­a­pe­la­cyjnie pod­trzy­muje naj­wyższy naukowy poziom tomów wcze­śniej­szych, z drugiej – z dużą naukową śmia­ło­ścią […] poszerza granice współ­cze­snej logo­pedii, rede­fi­niując jej przed­miot. […] Opi­nio­wane opra­co­wanie składa się z trzech wyraźnie zazna­czo­nych części: I – Język i kultura; II – Rozwój osób dwu­ję­zycz­nych; III – Różnice kul­tu­rowe i języ­kowe a logo­pedia.

Z recenzji prof. UP, dra hab. Miro­sława Micha­lika

Logo­pedia mię­dzy­kul­tu­rowa” to kolejny tom z serii LOGO­PEDIA XXI WIEKU – jednego z naj­waż­niej­szych pro­jektów wydaw­nictwa nauko­wego Har­monia Uni­ver­salis. Obej­muje on stwo­rzenie serii mono­grafii nauko­wych z zakresu naj­istot­niej­szych pro­blemów współ­cze­snej logo­pedii pod redakcją prof. UG, dra hab. Sta­ni­sława Milew­skiego oraz prof. UG, dr hab. Ewy Cza­plew­skiej z Katedry Logo­pedii Uni­wer­sy­tetu Gdań­skiego, pod ofi­cjalnym patro­natem Pol­skiego Towa­rzy­stwa Logo­pe­dycz­nego.

Edu­kacja nie­sły­szą­cych : wczoraj, dziś i jutro / redakcja naukowa Elż­bieta Woź­nicka. – Wydanie pierwsze. – Łódź : Wydaw­nictwo Aka­demii Huma­ni­styczno-Eko­no­micznej, 2017.
Sygn. 164395

Mono­grafia ma cha­rakter teo­re­tyczno-prak­tyczny i jest wyrazem poszu­kiwań zmian w pol­skiej sur­do­pe­da­go­gice, które wska­zują naj­nowsze kie­runki działań na rzecz osób nie­sły­szą­cych. Doko­nu­jące się zmiany spo­łeczne, w ocenie Autorów, dotyczą kon­cepcji wybra­nych teorii i roz­wiązań w zakresie reha­bi­li­tacji i edu­kacji osób głu­chych, ich miejsca w spo­łe­czeń­stwie.

Inte­gracja sen­so­ryczna przez cały rok / Mag­da­lena Char­bicka. – War­szawa : Difin, 2017.
Sygn. 164397, 164398

Książka napi­sana została w formie prze­wod­nika dla osób nie­zwią­za­nych z terapią inte­gracji sen­so­rycznej, czyli rodziców, nauczy­cieli i innych spe­cja­li­stów, aby przy­bliżyć im w sposób czy­telny te zagad­nienia.
W publi­kacji zawarte zostały defi­nicje, pod­stawy teo­re­tyczne założeń inte­gracji sen­so­rycznej oraz opisy cha­rak­te­ry­zu­jące pod­sta­wowe systemy zmy­słowe. Dużą część książki sta­nowią pro­po­zycje zabaw, historii, pomysły do wyko­rzy­stania zarówno przez rodziców w domu, jak i przez nauczy­cieli przed­szkoli czy pro­fe­sjo­na­li­stów zaj­mu­ją­cych się na co dzień terapią. Uzu­peł­nie­niem książki są tabelki poma­ga­jące okre­ślić poziom funk­cjo­no­wania naszego dziecka.

Mózg na nowo odkryty : początki pol­skiej myśli naukowej o roli neu­ronów w życiu psy­chicznym / Krzysztof Jodzio. – Wydanie I. – War­szawa : Diffin, 2017.
Sygn. 164401, 164402

W książce opisano genezę i wie­lo­kie­run­kowy rozwój badań oraz refleksji nad neu­ro­bio­lo­gicz­nymi korze­niami ludz­kiej umy­sło­wości w świetle dawnych publi­kacji wyda­nych w Polsce do połowy XX wieku. Publi­kacja ukazuje wkład pol­skiej myśli naukowej w kształ­to­wanie się wiedzy o mózgu, umyśle oraz ich wza­jem­nych i zło­żo­nych powią­za­niach zarówno u osób zdro­wych, jak i u pacjentów z roz­ma­itymi scho­rze­niami neu­ro­lo­gicz­nymi i/lub psy­chicz­nymi.
Książka adre­so­wana jest do sze­ro­kiego grona czy­tel­ników, w tym przed­sta­wi­cieli śro­do­wisk nauko­wych (neu­rop­sy­cho­logów, neu­ro­bio­logów, filo­zofów) i spe­cja­li­stów prak­tyków (psy­cho­logów kli­nicz­nych, neu­ro­lo­go­pedów, lekarzy spe­cja­li­zu­ją­cych się w neu­ro­logii, neu­ro­chi­rurgii, psy­chia­trii, geria­trii, reha­bi­li­tacji). Ponadto, z uwagi na walor edu­ka­cyjny, obszerne frag­menty książki można wyko­rzy­stać w pracy dydak­tycznej na poziomie szkoły wyższej.

Per­spek­tywy badawcze pro­ble­ma­tyki zagrożeń życia / Brunon Hołyst. – War­szawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN, cop. 2017.
Sygn. 164411

Skła­da­jąca się z czte­rech tomów seria wydaw­nicza „Prze­ciwko życiu” została poświę­cona naj­bar­dziej fun­da­men­talnym i nie­ustannie aktu­alnym pro­blemom zagrożeń życia czło­wieka. Zagad­nienie to dotyczy jednej z naszych pod­sta­wo­wych potrzeb: potrzeby bez­pie­czeń­stwa. Jej depry­wacja unie­moż­liwia pra­wi­dłowy rozwój osobowy, emo­cjo­nalny i psy­chiczny. Jest zatem oczy­wiste, że kwestia zagrożeń ludz­kiego życia nurtuje spo­łecz­ności w skali glo­balnej, lokalnej, a także w wymiarze indy­wi­du­alnym.
W tomie 1 Autor przed­stawia szeroki wachlarz per­spektyw teo­re­tyczno-badaw­czych ujęcia pro­ble­ma­tyki życia i śmierci. W tomie 2 zostaną omó­wione zagad­nienia doty­czące wojen i konfliktów zbroj­nych oraz ter­ro­ryzmu. W tomie 3 Autor dokona analizy kwestii obej­mu­ją­cych dzia­łania jed­nostki prze­ciwko życiu innych (prze­stęp­czość prze­ciwko życiu, uwa­run­ko­wania sytu­acyjne i kul-turowe). Tom 4 będzie doty­czyć pro­ble­ma­tyki afir­macji życia w wymiarze holi­styczno-eko­lo­gicznym, bio­lo­giczno-medycznym, kul­tu­rowo-spo­łecznym, inter­per­so­nalnym i intra­per­so­nalnym.
W części I tego tomu Autor ana­li­zuje zagro­żenia życia czło­wieka z różnych per­spektyw, m.in. bio­lo­gicznej, medycznej, socjo­lo­gicznej, psy­cho­lo­gicznej, prawnej, filo­zo­ficznej i reli­gijnej. W części II zaś roz­pa­truje oma­wianą pro­ble­ma­tykę pod kątem dwóch obszer­nych kate­gorii czyn­ników: zagrożeń w dużym stopniu nie­za­leż­nych od ludzi, np. mikro­bio­lo­gicz­nych, gene­tycz­nych czy kli­ma­tycz­nych, oraz zagrożeń, które wyni­kają z destruk­tywnej dzia­łal­ności czło­wieka zarówno wobec natury, jak i wobec własnej osoby. Autor podej­muje próbę doko­nania inte­gracji i syntezy wiedzy doty­czącej pro­ble­ma­tyki zagrożeń życia, co stanowi przed­się­wzięcie, które nie zostało dotąd w tak sze­rokim zakresie podjęte ani w lite­ra­turze pol­skiej, ani obco­ję­zycznej.

Deter­mi­nanty spo­łeczne i kul­tu­rowe / Brunon Hołyst. – Wydanie pierwsze. – War­szawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN, copy­right 2018.
Sygn. 164412

W tomie 2 zostały omó­wione zagad­nienia doty­czące m.in. wojen, kon­fliktów spo­łecz­nych oraz ter­ro­ryzmu.
Autor podej­muje próbę doko­nania inte­gracji i syntezy wiedzy doty­czącej pro­ble­ma­tyki zagrożeń życia, co stanowi przed­się­wzięcie, które nie zostało dotąd w tak sze­rokim zakresie podjęte ani w lite­ra­turze pol­skiej, ani obco­ję­zycznej.

Źródło :

www​.cha​rak​tery​.eu
www​.pzwl​.pl
www​.km​.com​.pl
www​.wydaw​nictwo​.uni​.lodz​.pl
www​.wydaw​nictwo​.umcs​.eu
www​.mar​szalek​.com​.pl
www​.har​monia​.edu​.pl
www​.wydaw​nictwo​.ahe​.lodz​.pl/
www​.difin​.pl
www​.pwn​.pl