Wybrane nowości w zbiorach – wrzesień

Wybrane nowości w zbiorach – wrzesień

Terapia zajęciowa w dysfunkcjach narządu ruchu / redakcja naukowa Aneta Bac. – Wydanie I. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2018.
Sygn. 164310, 164311

Dysfunkcje narządu ruchu są najczęstszą grupą schorzeń wśród pacjentów. Aby skutecznie im pomóc, należy sięgać po zróżnicowane środki terapeutyczne. Jedną z metod, która stanowi niezbędny element właściwie prowadzonej rehabilitacji oraz potrafi znacząco podnieść jakość życia osoby chorej nawet w sytuacji, gdy walczy ona z chorobą postępującą i niewyleczalną, jest terapia zajęciowa.
Podręcznik ten jest kolejną pozycją z serii „Terapia zajęciowa”, tak jak poprzednie, opracowaną przez praktyków i zarazem nauczycieli akademickich.
Bogato ilustrowana publikacja (ponad 160 rycin):
• kompleksowo przedstawia teoretyczne i praktyczne aspekty pracy terapeuty zajęciowego z pacjentem z dysfunkcją narządu ruchu,
• pokazuje możliwości i sposoby pracy m.in. w przypadkach dysfunkcji pochodzenia neurologicznego, ortopedycznego, reumatologicznego i urazowego,
• zawiera krótką charakterystykę wybranych schorzeń narządu ruchu oraz opis towarzyszących im typowych objawów, mających znaczący wpływ na obniżanie funkcjonalności pacjentów,
• omawia sposoby przemieszczania się chorych z dysfunkcjami narządu ruchu z uwzględnieniem podstawowej wiedzy z zakresu protetyki i ortotyki,
• przedstawia studia przypadków ilustrujące postępowanie terapeuty zajęciowego oraz zastosowanych przez niego rozwiązań terapeutycznych,
• zawiera treści zgodne ze standardami szkolenia i pracy terapeuty zajęciowego w krajach Unii Europejskiej.
Podręcznik polecany osobom kształcącym się na kierunkach terapia zajęciowa oraz fizjoterapia. Będzie również pomocny dla aktywnych zawodowo terapeutów zajęciowych, fizjoterapeutów i rehabilitantów.

Architektura szkolna II Rzeczypospolitej / Michał Pszczółkowski. – Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2017.
Sygn. 164378

Walka z analfabetyzmem i powszechny dostęp do edukacji w latach międzywojennych streszczały się w słowach: „Budowa szkół powszechnych to fundament niepodległości Polski”. To właśnie wówczas została zainicjowana ożywiona działalność inwestycyjna w zakresie budownictwa szkolnego, służąca temu, by po latach zaborów wszystkie dzieci mogły uczyć się w godnych warunkach.
Architektura szkolna II Rzeczypospolitej (1918 – 1939) ukazuje, jak rozwijało się polskie szkolnictwo, jak projektowano i realizowano budynki, będące połączeniem tradycji i nowoczesności. „Budujmy szkoły!” – w myśl tego hasła wznoszono nie tylko reprezentacyjne gmachy w dużych miastach, ale także wiele szkół na wsiach i w miasteczkach. Rozwój szkolnictwa powszechnego był priorytetem Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, a projekty szkół często powierzano znanym, w tym najwybitniejszym architektom.
Celem nowej publikacji Michała Pszczółkowskiego jest popularyzacja wiedzy na temat międzywojennej architektury szkolnej, wiele uwagi poświęcono zagadnieniom opieki i ochrony istniejących budynków. W książce zostały też uwzględnione obiekty z terenu Kresów Wschodnich, znajdujące się obecnie za wschodnią granicą Polski. Architekturę szkolną II Rzeczypospolitej wzbogacają unikalne materiały archiwalne i współczesne zdjęcia, dokumentujące stan międzywojennych budynków szkolnych.

Edukacja międzykulturowa na rzecz zrównoważonego rozwoju / Aneta Rogalska-Marasińska. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017.
Sygn. 164381

Inspiracją do powstania książki była potrzeba podzielenia się z Czytelnikiem obserwacjami oraz naukową refleksją nad współczesną wielokulturową rzeczywistością społeczną i współtworzącym ją człowiekiem. Autorka łączy prezentowaną problematykę z postulatem naprawy relacji międzyludzkich i międzykulturowych poprzez zgodę na powszechną realizację idei zrównoważonego rozwoju, którą postrzega jako niezbędny dziś cel aktywności społeczności globalnej. Sugeruje wykorzystanie edukacji międzykulturowej, dostrzegając w niej najbardziej uzasadnione narzędzie wychowawcze, aby wielokulturowa społeczność globu dokonała zmiany swoich postaw i wybrała odbudowę podstawowych środowisk życia ludzi (przyrodniczego, kulturowego, społecznego i gospodarczego) na zasadach harmonii i współbycia, z odrzuceniem narracji zysku, rabunkowej gospodarki, przymusu rywalizacji oraz niechęci wobec drugiego człowieka. Znaczącym i nowatorskim spojrzeniem na wyzwania zrównoważonego rozwoju jest odwołanie się do obszaru kultury, który jest jednym z głównych, a zarazem najczęściej pomijanych filarów koncepcji zrównoważenia.

Słownik pojęć psychologicznych do wykorzystania w rozmowach z partnerem, szefem, przyjacielem, a nawet wrogiem / redakcja Dorota Krzemionka. – Kielce : Wydawnictwo Charaktery, 2017.
Sygn. 164290, 164291p

Psychologia, choć jest nauką młodą, dorobiła się wielu terminów; słowniki psychologii (Andrew Colmana czy Arthura i Emily Reberów) liczą sobie ponad tysiąc stron. Nasz słownik ma inny charakter – skupia się głównie na terminach nieoczywistych, zaskakujących. Pochodzą one z różnych dziedzin i nurtów w psychologii, są wśród nich pojęcia z obszaru psychologii osobowości i zdrowia, psychologii klinicznej i społecznej; reprezentują podejście poznawcze, psychodynamiczne i behawioralne.
Słownik zaczyna się od abulii, a kończy na żargonoafazji. Obejmuje około 250 haseł, zwykle obszernie omówionych, w oparciu o współczesną wiedzę psychologiczną. Ich znaczenie przybliżają przykłady, nierzadko anegdoty. Na przykład pod hasłem syndrom sztokholmski przeczytamy historię wielkiej miłości kasjerki ze szwedzkiego banku do rabusia, który podczas napadu trzymał ją na muszce przez dwa dni. I znajdziemy wyjaśnienie, jak zrodziło się to uczucie, co się za nim kryje. A przy pojęciu anulowanie dowiemy się, co może oznaczać dziecięca zabawa w omijanie szczelin na chodniku i dlaczego następnego dnia po awanturze małżonek przynosi nam bukiet róż.
Reaktancja, prokrastynacja, aleksytymia – warto znać takie terminy, pozwolą nie tylko zabłysnąć w towarzystwie, ale też lepiej zrozumieć reakcje własne i innych ludzi. A ponieważ, jak twierdził Ludwig Wittgenstein, „Granice języka są granicami naszego świata”, wierzymy, że książka ta poszerzy świat niejednego czytelnika. Mam nadzieję, że będzie to inspirująca lektura.

Dorota Krzemionka

Gotowość nauczycieli do stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych / Wojciech Czerski. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017.
Sygn. 164383

W ostatnich latach z prawdziwą satysfakcją odnotować trzeba wzrost liczby prac dotyczących edukacyjnych konsekwencji rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych, zwłaszcza że rosnącej liczbie publikacji towarzyszy poszerzenie pola badań i refleksji oraz – co istotne – dbałość o ich poziom merytoryczny. […] W tym „modnym“ kierunku dociekań mieści się książka Wojciecha Czerskiego. […] Praca powinna okazać się atrakcyjna dla tych pedagogów i nauczycieli, którzy w imię własnych pasji informatycznych czy medialnych, świadomi rosnącej roli technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz ich znaczenia dla kształtu współczesnej edukacji w Polsce, podejmują trud racjonalnego i efektywnego wykorzystania mediów cyfrowych w swej pracy zawodowej dla dobra powierzonych ich pieczy dzieci i młodzieży.

Z recenzji dr hab. Macieja Tanasia, prof. nadzw. APSNASK

Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne w edukacji wczesnoszkolnej / Barbara Dudel, Małgorzata Głoskowska-Sołdatow. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017.
Sygn. 164389

Autorki są orędowniczkami i propagatorkami urzeczywistniania nowoczesnych idei dydaktycznych. Kreatywny dobór proponowanych na łamach książki strategii kształcenia stymulujących kompetencje uczniów, korespondujących z ich potrzebami poznawczymi i zainteresowaniami, jest czytelnym i niezwykle ważnym przesłaniem edukacyjnym skierowanym do wszystkich osób zainteresowanych rozwojem dziecka. Wyłaniający się z lektury publikacji postulat kieruje uwagę odbiorcy na kreowanie zróżnicowanego środowiska uczenia się, w którym uczniowie zyskują możliwość wielozmysłowego sposobu doświadczania otaczającego świata, jego samodzielnego wartościowania i interpretowania, a tym samym – budowania własnych kompetencji poznawczych.

Z recenzji wydawniczej dr hab. Katarzyny Borawskiej-Kalbarczyk

Logopedia międzykulturowa / redakcja naukowa Ewa Czaplewska. – Gdańsk : Harmonia Universalis – Grupa Wydawnicza Harmonia, copyright 2018.
Sygn. 164391, 164392

Poddany ocenie wydawniczej tom z jednej strony bezapelacyjnie podtrzymuje najwyższy naukowy poziom tomów wcześniejszych, z drugiej – z dużą naukową śmiałością […] poszerza granice współczesnej logopedii, redefiniując jej przedmiot. […] Opiniowane opracowanie składa się z trzech wyraźnie zaznaczonych części: I – Język i kultura; II – Rozwój osób dwujęzycznych; III – Różnice kulturowe i językowe a logopedia.

Z recenzji prof. UP, dra hab. Mirosława Michalika

Logopedia międzykulturowa” to kolejny tom z serii LOGOPEDIA XXI WIEKU – jednego z najważniejszych projektów wydawnictwa naukowego Harmonia Universalis. Obejmuje on stworzenie serii monografii naukowych z zakresu najistotniejszych problemów współczesnej logopedii pod redakcją prof. UG, dra hab. Stanisława Milewskiego oraz prof. UG, dr hab. Ewy Czaplewskiej z Katedry Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego, pod oficjalnym patronatem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

Edukacja niesłyszących : wczoraj, dziś i jutro / redakcja naukowa Elżbieta Woźnicka. – Wydanie pierwsze. – Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2017.
Sygn. 164395

Monografia ma charakter teoretyczno-praktyczny i jest wyrazem poszukiwań zmian w polskiej surdopedagogice, które wskazują najnowsze kierunki działań na rzecz osób niesłyszących. Dokonujące się zmiany społeczne, w ocenie Autorów, dotyczą koncepcji wybranych teorii i rozwiązań w zakresie rehabilitacji i edukacji osób głuchych, ich miejsca w społeczeństwie.

Integracja sensoryczna przez cały rok / Magdalena Charbicka. – Warszawa : Difin, 2017.
Sygn. 164397, 164398

Książka napisana została w formie przewodnika dla osób niezwiązanych z terapią integracji sensorycznej, czyli rodziców, nauczycieli i innych specjalistów, aby przybliżyć im w sposób czytelny te zagadnienia.
W publikacji zawarte zostały definicje, podstawy teoretyczne założeń integracji sensorycznej oraz opisy charakteryzujące podstawowe systemy zmysłowe. Dużą część książki stanowią propozycje zabaw, historii, pomysły do wykorzystania zarówno przez rodziców w domu, jak i przez nauczycieli przedszkoli czy profesjonalistów zajmujących się na co dzień terapią. Uzupełnieniem książki są tabelki pomagające określić poziom funkcjonowania naszego dziecka.

Mózg na nowo odkryty : początki polskiej myśli naukowej o roli neuronów w życiu psychicznym / Krzysztof Jodzio. – Wydanie I. – Warszawa : Diffin, 2017.
Sygn. 164401, 164402

W książce opisano genezę i wielokierunkowy rozwój badań oraz refleksji nad neurobiologicznymi korzeniami ludzkiej umysłowości w świetle dawnych publikacji wydanych w Polsce do połowy XX wieku. Publikacja ukazuje wkład polskiej myśli naukowej w kształtowanie się wiedzy o mózgu, umyśle oraz ich wzajemnych i złożonych powiązaniach zarówno u osób zdrowych, jak i u pacjentów z rozmaitymi schorzeniami neurologicznymi i/lub psychicznymi.
Książka adresowana jest do szerokiego grona czytelników, w tym przedstawicieli środowisk naukowych (neuropsychologów, neurobiologów, filozofów) i specjalistów praktyków (psychologów klinicznych, neurologopedów, lekarzy specjalizujących się w neurologii, neurochirurgii, psychiatrii, geriatrii, rehabilitacji). Ponadto, z uwagi na walor edukacyjny, obszerne fragmenty książki można wykorzystać w pracy dydaktycznej na poziomie szkoły wyższej.

Perspektywy badawcze problematyki zagrożeń życia / Brunon Hołyst. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2017.
Sygn. 164411

Składająca się z czterech tomów seria wydawnicza „Przeciwko życiu” została poświęcona najbardziej fundamentalnym i nieustannie aktualnym problemom zagrożeń życia człowieka. Zagadnienie to dotyczy jednej z naszych podstawowych potrzeb: potrzeby bezpieczeństwa. Jej deprywacja uniemożliwia prawidłowy rozwój osobowy, emocjonalny i psychiczny. Jest zatem oczywiste, że kwestia zagrożeń ludzkiego życia nurtuje społeczności w skali globalnej, lokalnej, a także w wymiarze indywidualnym.
W tomie 1 Autor przedstawia szeroki wachlarz perspektyw teoretyczno-badawczych ujęcia problematyki życia i śmierci. W tomie 2 zostaną omówione zagadnienia dotyczące wojen i konfliktów zbrojnych oraz terroryzmu. W tomie 3 Autor dokona analizy kwestii obejmujących działania jednostki przeciwko życiu innych (przestępczość przeciwko życiu, uwarunkowania sytuacyjne i kul-turowe). Tom 4 będzie dotyczyć problematyki afirmacji życia w wymiarze holistyczno-ekologicznym, biologiczno-medycznym, kulturowo-społecznym, interpersonalnym i intrapersonalnym.
W części I tego tomu Autor analizuje zagrożenia życia człowieka z różnych perspektyw, m.in. biologicznej, medycznej, socjologicznej, psychologicznej, prawnej, filozoficznej i religijnej. W części II zaś rozpatruje omawianą problematykę pod kątem dwóch obszernych kategorii czynników: zagrożeń w dużym stopniu niezależnych od ludzi, np. mikrobiologicznych, genetycznych czy klimatycznych, oraz zagrożeń, które wynikają z destruktywnej działalności człowieka zarówno wobec natury, jak i wobec własnej osoby. Autor podejmuje próbę dokonania integracji i syntezy wiedzy dotyczącej problematyki zagrożeń życia, co stanowi przedsięwzięcie, które nie zostało dotąd w tak szerokim zakresie podjęte ani w literaturze polskiej, ani obcojęzycznej.

Determinanty społeczne i kulturowe / Brunon Hołyst. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2018.
Sygn. 164412

W tomie 2 zostały omówione zagadnienia dotyczące m.in. wojen, konfliktów społecznych oraz terroryzmu.
Autor podejmuje próbę dokonania integracji i syntezy wiedzy dotyczącej problematyki zagrożeń życia, co stanowi przedsięwzięcie, które nie zostało dotąd w tak szerokim zakresie podjęte ani w literaturze polskiej, ani obcojęzycznej.

Źródło :

www​.charaktery​.eu
www​.pzwl​.pl
www​.km​.com​.pl
www​.wydawnictwo​.uni​.lodz​.pl
www​.wydawnictwo​.umcs​.eu
www​.marszalek​.com​.pl
www​.harmonia​.edu​.pl
www​.wydawnictwo​.ahe​.lodz​.pl/
www​.difin​.pl
www​.pwn​.pl