Książki z Naro­do­wego Pro­gramu Rozwoju Czy­tel­nictwa

Książki z Naro­do­wego Pro­gramu Rozwoju Czy­tel­nictwa

Lista książek zaku­pio­nych przez Peda­go­giczną Biblio­tekę Woje­wódzką w Byd­goszczy w ramach NPRCZ. Zesta­wienie zawiera lite­ra­turę dla doro­słych, lite­ra­turę dla dzieci i mło­dzieży oraz lite­ra­turę popu­lar­no­nau­kową.

Lista książek z NPRCZ

AUDIO­BOOKI