Pole­cane nowości w zbio­rach audiowizualnych

Pole­cane nowości w zbio­rach audiowizualnych

Przemoc niejedno ma imię” to pakiet trzech filmów profi­lak­tycz­nych, adre­so­wa­nych do uczniów star­szych klas szkoły podsta­wowej oraz szkoły ponadpodstawowej.
Filmy dotyczą nowych form prze­mocy w szkole i sposobów radzenia sobie z nimi. Szcze­gólna uwaga została poświę­cona nowemu zjawisku jakim jest hejt. Gdzie kończy się konstruk­tywna krytyka, a gdzie zaczyna się hejt? Jakie są konse­kwencje hejtu? Kiedy przy­biera znamiona prze­stęp­stwa? Kim są ofiary, a kim sprawcy? Na te pytania stara się odpo­wie­dzieć pierwszy film z serii, kolejny zaś trak­tuje o zjawisku prze­mocy psychicznej wśród społecz­ności szkolnej. Trzeci film to próba poka­zania sposobów radzenia sobie z różnymi formami prze­mocy w szkole – omówiona została m.in. metoda poro­zu­mienia bez przemocy.

Filmy są adre­so­wane do uczniów star­szych klas szkoły podsta­wowej oraz ponadpodstawowej:

  • Hejt – przemoc w Internecie;
  • Bullying – przemoc rówie­śnicza w szkole;
  • Postawy wobec prze­mocy rówieśniczej.

Filmy zawie­rają:

  • część popu­lar­no­nau­kową (trwa­jącą ok. 15 minut),
  • wypo­wiedź eksperta (ok. 5 – 6 minut)
  • scena­riusz lekcji.

Pakiet multi­me­dialny to ok. 60 minut mate­riału filmo­wego oraz 3 scenariusze.

Źródło: https://​www​.multie​du​catio​.pl/

Hejt – przemoc w inter­necie. 1 [Film] / Multie​du​catio​.pl ; reży­seria, zdjęcia Marcin Wołko­wicz. – [Piaseczno] : Multie​du​catio​.pl, 2018. Sygna­tura: Og 363DVD
Bullying – przemoc rówie­śnicza w szkole. 2 / [Film] / Multie​du​catio​.pl ; reży­seria, zdjęcia Marcin Wołko­wicz. – [Piaseczno] : Multie​du​catio​.pl, 2018. Sygna­tura: Og 364DVD
Postawy wobec prze­mocy rówież­ni­czej. 3 [Film] / Multie​du​catio​.pl ; reży­seria, zdjęcia Marcin Wołko­wicz. – [Piaseczno] : Multie​du​catio​.pl, 2018. Sygna­tura: Og 365DVD