Świa­towy Dzień Zwierząt

Świa­towy Dzień Zwierząt

W Świa­towym Dniu Zwie­rząt – 4 paździer­nika – (październik miesiącem dobroci dla zwie­rząt) naszym małym i dużym czytel­nikom pole­camy książkę „Lolek“ Adama Wajraka ze zbiorów biblio­teki, zaku­pioną w ramach Naro­do­wego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Lolek / Adam Wajrak ; ilustracje Mariusz Andrysz­czyk. – Warszawa : Wydaw­nictwo Agora, 2017. Sygna­tura M 164932

Lolek jest kudłatym stwo­rze­niem o wielkim sercu i trudnej prze­szłości, który ma tylko jedno marzenie: znaleźć swoich ludzi. Ale trafić na tych właści­wych wcale nie jest łatwo. Szcze­gólnie zimą w okoli­cach Puszczy Biało­wie­skiej. Pier­wo­wzorem głów­nego boha­tera książki jest pies, który pewnego dnia pojawił się w życiu Adama Wajraka i jego żony Nurii i który dziś mieszka z nimi w Teremiskach.

Opis z okładki
„Każdy pies marzy aby być z jakimś czło­wie­kiem, a wielu ludzi marzy o tym, by spotkać psa. Czasami wystarczy przy­padek, żeby się spotkać, a czasami trzeba się trochę rozej­rzeć. Dlatego tę ksią­żeczkę dedy­kuję wszystkim pieskom, które jeszcze nie odna­lazły swojego czło­wieka i wszystkim ludziom, którzy nie odna­leźli jeszcze swojego psa. A tym, którzy się już odna­leźli, życzę szczęścia.“
Adam Wajrak („Lolek”, Posłowie, s. 134)