Wybrane nowości w zbiorach – październik

Wybrane nowości w zbiorach – październik

Edukacja obywa­telska w szkole : krytyczna analiza dyskursu podręcz­ników szkol­nych / Violetta Kopińska. – Toruń : Wydaw­nictwo Naukowe Uniwer­sy­tetu Mikołaja Koper­nika, 2018.
Sygn. 163241

Książka Violetty Kopiń­skiej została napisana jak na zamówienie dzisiej­szych czasów. Po pierwsze, charak­te­ry­zują się one głębokim kryzysem społe­czeń­stwa obywa­tel­skiego, który związany jest nie tylko z wewnętrz­nymi przemia­nami i dyskur­sami wokół istoty społe­czeń­stwa obywa­tel­skiego, ale także próbą jego zawłasz­czenia. Po drugie, jesteśmy świad­kami inten­sy­fi­kacji polityczno-ideolo­gicz­nych zawirowań wokół polskiej szkoły, których efekty poznamy w najbliż­szej przyszłości. W obszarze tych dwóch kryzysów odpowiedzi poszu­kuje Violetta Kopińska […]”.
Z recenzji dr hab. Ewy Kuran­to­wicz, prof. DSW

Wysoko oceniam zarówno samą koncepcję badań, jak również sposób prowa­dzenia analizy dyskursu podręcz­ników. Autorka prowadzi ją bowiem bardzo rzetelnie, dokładnie i konse­kwentnie, przywo­łując wiele cytatów w tabelach. W ten sposób wnioski są uzasad­nione i wiary­godne, co nie zawsze jest przestrze­gane w pracach badaw­czych o charak­terze jakościowym. Jedno­cze­śnie to swoiste „zdyscy­pli­no­wanie” i pewna (uzasad­niona!) drobia­zgo­wość uzupeł­nione są wielo­aspek­tową inter­pre­tacją, odwołu­jącą się do teore­tycz­nych ram analizy. […] Widać tu biegłość i pewną swobodę doświad­czonej już Badaczki w zakresie metody Krytycznej Analizy Dyskursu”.
Z recenzji dr hab. Doroty Pankow­skiej, prof. UMCS

Kompe­tencje rady pedago­gicznej : komen­tarz praktyczny, wzory uchwał / Piotr Gąsiorek. – 2. wydanie, stan prawny na 20 stycznia 2017 r. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2017.
Sygn. 163252

Opraco­wanie w sposób komplek­sowy przed­stawia kompe­tencje rady pedago­gicznej publicz­nego przed­szkola, szkoły i placówki wynika­jące z powszechnie obowią­zu­ją­cych przepisów prawa – ustaw i rozpo­rzą­dzeń. W książce omówiono takie typy kompe­tencji, jak:

  • kompe­tencje stano­wiące rady pedago­gicznej,
  • opinie rady pedago­gicznej,
  • wystą­pienia rady pedago­gicznej o opinie i zgody,
  • porozu­mienia rady pedago­gicznej,
  • zgody oraz wnioski rady pedago­gicznej.

Każda kompe­tencja została opisana w sposób zupełny, m.in. ze wskaza­niem, na podstawie jakich przepisów prawa oraz w jakim typie jednostki oświa­towej jest wykony­wana. Opisy uzupeł­niono przykła­dami uchwał rady pedago­gicznej podję­tymi w zakresie danej kompe­tencji.

Opraco­wanie uwzględnia stan prawny wynika­jący z reformy oświaty, tj. z przepisów ustaw z dnia 14 grudnia 2016 r.: Prawo oświa­towe oraz Przepisy wprowa­dza­jące ustawę – Prawo oświa­towe.

Kompletny program terapii SAZ : dla osób z zaburze­niami ze spektrum autyzmu w wieku rozwo­jowym od 1 roku do 4 lat : podręcznik terapeuty zawie­ra­jący materiały do nauczania 140 umiejęt­ności podsta­wo­wych krok po kroku / Julie Knapp, Carol­line Turnbull ; [przekład Zuzanna Kalicka-Karpo­wicz]. – Gdańsk : Harmonia Univer­salis – Grupa Wydaw­nicza Harmonia, 2017.
Sygn. 163253

Kompletny program terapii SAZ (Stoso­wana Analiza Zacho­wania, ang. Applied Behavior Analysis – ABA) stworzony dla osób z zaburze­niami ze spektrum autyzmu w wieku rozwo­jowym od około roku do czterech lat. Zawiera wszystko, co jest potrzebne, żeby nauczyć dziecko umiejęt­ności z poziomu podsta­wo­wego, takich jak prawi­dłowa postawa podczas zajęć, zdolność do minimal­nego skupienia uwagi, nawią­zy­wanie i utrzy­my­wanie kontaktu wzroko­wego, umiejęt­ności motoryczne, podsta­wowe umiejęt­ności językowe związane z mową bierną i czynną, podsta­wowe czynności związane z zabawą oraz podsta­wowe umiejęt­ności samoob­słu­gowe. Niniejsza książka powstała w oparciu o dowody naukowe i stanowi przewodnik dla terapeutów, jak krok po kroku wykorzy­stać SAZ, żeby nauczyć dziecko ponad 140 umiejęt­ności podsta­wo­wych. Program można dosto­sować do potrzeb i zainte­re­sowań ucznia według wskazówek zawar­tych w książce. Na dołączonej płycie DVD można znaleźć pomoce naukowe potrzebne do przepro­wa­dzenia programu, w tym ponad 1000 kart z koloro­wymi obraz­kami, wygodne wersje programów szcze­gó­ło­wych do wydru­ko­wania, formu­larze danych oraz listy zadań. Autorki udzie­lają także rad na temat tego, jak stworzyć skuteczne środo­wisko do terapii SAZ, a także dzielą się wieloma praktycz­nymi strate­giami nauczania, które zapewnią sukces w terapii.

Kształ­cenie uczniów cudzo­ziemców i powra­ca­ją­cych z zagra­nicy : nowe przepisy, praktyczne wskazówki, wzory dokumentów / [autor Marzenna Czarnocka]. – Warszawa : Oświata Grupa Wydaw­nicza – Wydaw­nictwo Wiedza i Praktyka, copyright 2018.
Sygn. 163258

Przyj­mo­wanie do szkół i kwali­fi­ko­wanie do odpowied­nich klas uczniów cudzo­ziemców i powra­ca­ją­cych z zagra­nicy może stwarzać dyrek­torom wiele problemów. Związane jest to nie tylko ze zmienia­ją­cymi się przepi­sami, lecz także z coraz częst­szym pojawia­niem sie takich przypadków w szkołach. Chcąc pomóc dyrek­torom, przygo­to­wa­liśmy wskazówki dotyczące przepisów związa­nych z kształ­ce­niem uczniów cudzo­ziemców oraz rekru­tacji i kwali­fi­ko­waniu uczniów do poszcze­gól­nych klas. Przed­sta­wiamy również zasady uznawania dokumentów, na podstawie których uczeń jest przyj­mo­wany do szkoły. Dyrektor dowie się również, kiedy może odmówić przyjęcia takiego ucznia do szkoły. Dodat­kowo publi­kacja zawiera najważ­niejsze wzory dokumentów.

Matma inaczej czyli Pomysły na przeła­manie lekcyjnej rutyny / [Joanna Świercz]. – Opole : Wydaw­nictwo Nowik, 2017.
Sygn. 163262

Książka Matma inaczej, czyli pomysły na przeła­manie lekcyjnej rutyny prezen­tuje, jak wyglą­dają prowa­dzone przez Joannę Świercz lekcje matema­tyki, w których biorą udział dzieci i młodzież w wieku 10 – 15 lat. Publi­kacja zawiera pomysły i podpo­wiedzi, jak reali­zować trudne a czasem i nudne tematy. Zapre­zen­to­wane są tu też metody, do wykorzy­stania podczas lekcji powtó­rze­nio­wych. Zacznijcie je stosować, a sami zobaczycie jak bardzo zajęcia mogą się zmienić. Przeko­najcie się, w jaki sposób można wykorzy­stać różno­rakie narzę­dzia – i te najno­wo­cze­śniejsze jak tablet czy smartfon, czy te bardziej „trady­cyjne” – karty matema­tyczne, kości albo zaadap­to­wane na potrzeby zajęć gry planszowe, a nawet… packi na muchy.
Książka przyda się nauczy­cielom matema­tyki na lekcjach, ale także może stanowić inspi­rację na zajęcia dodat­kowe. Zachę­camy do korzy­stania z niej w pracy z uczniami o specy­ficz­nych potrze­bach eduka­cyj­nych. Mamy nadzieję, że propo­no­wane pomysły sprawdzą się na obozach matema­tycz­nych, koloniach, zielo­nych szkołach i że będą inspi­racją do Tworzenia własnych zabaw – nie tylko matema­tycz­nych.

Między zabawą a dydak­tyką : literacka twórczość Adama Bahdaja dla dzieci i młodzieży / Elżbieta Kruszyńska. – Toruń : Wydaw­nictwo Naukowe Uniwer­sy­tetu Mikołaja Koper­nika, 2017.
Sygn. 163266

Któż z nas w dzieciń­stwie nie czytał Podróży za jeden uśmiech, Wakacji z duchami czy Stawiam na Tolka Banana? Dziś to niemal kultowe książki kilku pokoleń czytel­ników. Nieza­prze­czalne walory prozy, której autorem jest Adam Bahdaj, to: inter­su­jące kreacje bohaterów literac­kich, dosko­nała znajo­mość psychiki dziecięcej, atrak­cyjna fabuła, zręcznie zawią­zana intryga, szybka akcja i spiętrzanie przygód, wartości wycho­wawcze, humor i optymizm wyrasta­jący z humani­stycznej wiary w człowieka. Bahdaj to dosko­nały obser­wator dziecię­cych zabaw, miłośnik gór, sportów narciar­skich, znawca topografii Warszawy. Jako pisarz dosko­nale reali­zował się w różnych odmia­nach gatun­ko­wych powieści, prowa­dził inter­tek­stu­alne gry z tradycją literacką, włączając znane motywy baśniowe w nowy kontekst czy też przywo­łując przykłady z klasyki litera­tury. Wszystko to stawia go w gronie najlep­szych polskich pisarzy dla dzieci i młodzieży XX wieku. Jego twórczość nabiera szcze­gólnej mocy w czasach, gdy wiele wartości się dezawuuje; staje się ona dla młodego czytel­nika drogo­wskazem i przywraca mu wiarę w porządek świata, w którym dobro zawsze trium­fuje nad złem.

Na każde przysłowie jest zabawa / Piotr Winczewski. – Gdańsk : Wydaw­nictwo Harmonia – Grupa Wydaw­nicza Harmonia, 2017.
Sygn. 163268

Przysłowia dostar­czają niepo­wta­rzal­nych możli­wości wszech­stron­nego nauczania dzieci. Stanowią dla kilku­latków istotną możli­wość zapoznania się z barwno­ścią języka ojczy­stego. Ułatwiają one ponadto parolatkom oswojenie się z bogac­twem życia społecz­nego, a także normami etycz­nymi. Niniejsza książka pozwala uwierzyć, że przysłowia mogą także prowo­kować dzieci do inten­sywnej aktyw­ności ruchowej, ale także np.: utrwalać ich wiedzę matema­tyczną, rozwijać wrażli­wość na barwę, kształ­tować poczucie rytmu… To wszystko dzięki temu, że zapro­po­no­wano w niej nowy sposób opowie­dzenia kilku­latkom o przysło­wiach. Każdemu z nich nadano bowiem postać fabula­ry­zo­wanej zabawy ruchowej. Materiał adreso­wany jest do wycho­wawców pracu­ją­cych w przed­szko­lach i pierw­szych trzech klasach szkół podsta­wo­wych, ale także do nauczy­cieli wycho­wania fizycz­nego.

Podręczny słownik terminów AAC (komuni­kacji wspoma­ga­jącej i alter­na­tywnej) / Magda­lena Grycman, Bogusława Beata Kaczmarek. – Wydanie 2. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza Impuls : na zlecenie firmy Program Rozwoju Komuni­kacji Makaton : na zlecenie Stowa­rzy­szenia Rehabi­li­ta­cyjne Centrum Rozwoju Porozu­mie­wania, 2017.
Sygn. 163275

Podręczny słownik terminów AAC (komuni­kacji wspoma­ga­jącej i alter­na­tywnej) jest pierwszą w Polsce tego rodzaju publi­kacją, adreso­waną do szero­kiego grona zarówno specja­li­stów, jak i rodziców, opiekunów, przyja­ciół – osób dzielą­cych codzien­ność z dziećmi i dorosłymi doświad­cza­ją­cymi trudności w porozu­mie­waniu się. Jest próbą opisania blisko 1600 pojęć odnoszą­cych się do nowego obszaru w polskiej logopedii i pedago­gice osób niepeł­no­spraw­nych, jakim jest zasto­so­wanie alter­na­tyw­nych i wspoma­ga­ją­cych sposobów porozu­mie­wania się z dziećmi i dorosłymi z zaburze­niami mowy, języka i komuni­kacji.

Rada rodziców w świetle reformy systemu oświaty / [Patryk Kuzior]. – Warszawa : Oświata Grupa Wydaw­nicza – Wydaw­nictwo Wiedza i Praktyka, copyright 2018.
Sygn. 163286

Polska oświata jest w szcze­gólnym okresie, wdrażana jest bowiem reforma syste­mowa. I choć to nie pierwsza duża reforma oświaty, to jednak po raz pierwszy od uchwa­lenia we wrześniu 1991 roku ustawy o systemie oświaty dochodzi do zmian funda­men­tal­nych w podsta­wach prawnych, o które opiera się funkcjo­no­wanie całego systemu oświaty, bo większość z najważ­niej­szych zagad­nień z tym związa­nych od 1 września 2017 r. regulo­wana będzie przez ustawę Prawo oświa­towe. I nawet jeśli bliższe przyj­rzenie się regula­cjom, które niebawem wejdą w życie, prowadzi do wniosku, że w wielu kwestiach szcze­gó­ło­wych nowe przepisy są kopią starych, to jednak przyjąć trzeba, że zasady działania każdego „z trybików mecha­nizmu” wymagają dogłębnej analizy. Celem niniej­szej publi­kacji jest gruntowna analiza reguł funkcjo­no­wania jednego ze społecz­nych organów funkcjo­nu­ją­cego w większości typów szkół i placówek, a miano­wicie rady rodziców.

Diagnoza i terapia w pracy logopedy i nauczy­ciela terapeuty : konteksty teore­tyczne i praktyka / pod redakcją naukową Ewy Jeżew­skiej-Krasno­dęb­skiej i Barbary Skałbani. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2018.
Sygn. 163294

Diagnoza i terapia są ważnym tematem w dyskursie pomagania, wspie­rania rozwoju, zwłaszcza w odnie­sieniu do logopedii, pedago­giki czy psycho­logii. Treścią niniej­szej publi­kacji są zagad­nienia diagnozy i terapii w pracy logopedy i nauczy­ciela-terapeuty, co porząd­kuje niejako i ogranicza zakres podję­tych rozważań. Zarówno logopeda, jak i nauczyciel/terapeuta są specja­li­stami, których działania pomocowe regulo­wane zapisami prawa wpisują się w działania szkoły i oświa­to­wego systemu pomocy. Mimo znaczą­cego dorobku w logopedii i terapii pedago­gicznej wciąż pojawiają się nowe przestrzenie analiz teore­tycz­nych i badań empirycz­nych, podkre­śla­jące relację teorii z praktyką. Podjęte w książce dyskursy są udziałem osób tworzą­cych naukę, ale też praktyków, co stanowi o wartości i zróżni­co­waniu treściowym publi­kacji.

Struk­tura książki obejmuje dwie części, które odnoszą się do zapowiedzi w tytule. Pierwsza z nich dotyczy diagnozy i terapii w ujęciu logope­dycznym, psycho­lo­gicznym i medycznym, druga zaś podej­muje proble­ma­tykę diagnozy i terapii w ujęciu eduka­cyjnym, pedago­gicznym i społecznym. Obie perspek­tywy łączą się w działaniu pomocowym, jednak ich konteksty teore­tyczne wyjaśnia­jące mecha­nizm trudności czy zaburzeń pozostają odrębne, autono­miczne, co jest przed­miotem dyskursu podję­tego w gronie logopedów. Pytanie o synergię versus rozdziel­ność dyscy­plin (subdy­scy­plin) nauko­wych zajmu­ją­cych się tematyką diagnozy i terapii pozostaje otwarte i stanowi inspi­rację do dalszych poszu­kiwań.

Publi­kację adresu­jemy do szero­kiej grupy odbiorców: specja­li­stów z dziedziny medycyny, logopedii, psycho­logii i pedago­giki, a także nauczy­cieli i wycho­wawców, którzy zajmują się proble­ma­tyką pomocy psycho­lo­giczno-pedago­gicznej, jak również przyszłych nauczy­cieli (studentów), którzy poznają tajem­nice zawodu nauczy­ciela. Mamy nadzieję na życzliwe przyjęcie książki i wspólne spotkania w przestrzeni praktyki pomocowej.

Źródło :
www​.wydaw​nictwo​.umk​.pl
www​.wolter​skluwer​.pl
www​.harmonia​.edu​.pl
www​.fabry​ka​wiedzy​.com
www​.nowik​.com​.pl
www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl