Wybrane nowości w zbiorach – październik

Wybrane nowości w zbiorach – październik

Edukacja obywa­telska w szkole : krytyczna analiza dyskursu podręcz­ników szkolnych / Violetta Kopińska. – Toruń : Wydaw­nictwo Naukowe Uniwer­sy­tetu Mikołaja Kopernika, 2018.
Sygn. 163241

Książka Violetty Kopiń­skiej została napisana jak na zamó­wienie dzisiej­szych czasów. Po pierwsze, charak­te­ry­zują się one głębokim kryzysem społe­czeń­stwa obywa­tel­skiego, który związany jest nie tylko z wewnętrz­nymi prze­mia­nami i dyskur­sami wokół istoty społe­czeń­stwa obywa­tel­skiego, ale także próbą jego zawłasz­czenia. Po drugie, jesteśmy świadkami inten­sy­fi­kacji poli­tyczno-ideolo­gicz­nych zawirowań wokół polskiej szkoły, których efekty poznamy w najbliż­szej przy­szłości. W obszarze tych dwóch kryzysów odpo­wiedzi poszukuje Violetta Kopińska […]”.
Z recenzji dr hab. Ewy Kuran­to­wicz, prof. DSW

Wysoko oceniam zarówno samą koncepcję badań, jak również sposób prowa­dzenia analizy dyskursu podręcz­ników. Autorka prowadzi ją bowiem bardzo rzetelnie, dokładnie i konse­kwentnie, przy­wo­łując wiele cytatów w tabelach. W ten sposób wnioski są uzasad­nione i wiary­godne, co nie zawsze jest prze­strze­gane w pracach badaw­czych o charak­terze jako­ściowym. Jedno­cze­śnie to swoiste „zdyscy­pli­no­wanie” i pewna (uzasad­niona!) drobia­zgo­wość uzupeł­nione są wielo­aspek­tową inter­pre­tacją, odwo­łu­jącą się do teore­tycz­nych ram analizy. […] Widać tu biegłość i pewną swobodę doświad­czonej już Badaczki w zakresie metody Krytycznej Analizy Dyskursu”.
Z recenzji dr hab. Doroty Pankow­skiej, prof. UMCS

Kompe­tencje rady peda­go­gicznej : komentarz prak­tyczny, wzory uchwał / Piotr Gąsiorek. – 2. wydanie, stan prawny na 20 stycznia 2017 r. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2017.
Sygn. 163252

Opra­co­wanie w sposób komplek­sowy przed­stawia kompe­tencje rady peda­go­gicznej publicz­nego przed­szkola, szkoły i placówki wyni­ka­jące z powszechnie obowią­zu­ją­cych przepisów prawa – ustaw i rozpo­rzą­dzeń. W książce omówiono takie typy kompe­tencji, jak:

  • kompe­tencje stano­wiące rady peda­go­gicznej,
  • opinie rady peda­go­gicznej,
  • wystą­pienia rady peda­go­gicznej o opinie i zgody,
  • poro­zu­mienia rady peda­go­gicznej,
  • zgody oraz wnioski rady peda­go­gicznej.

Każda kompe­tencja została opisana w sposób zupełny, m.in. ze wska­za­niem, na podstawie jakich przepisów prawa oraz w jakim typie jednostki oświa­towej jest wyko­ny­wana. Opisy uzupeł­niono przy­kła­dami uchwał rady peda­go­gicznej podjętymi w zakresie danej kompe­tencji.

Opra­co­wanie uwzględnia stan prawny wyni­ka­jący z reformy oświaty, tj. z przepisów ustaw z dnia 14 grudnia 2016 r.: Prawo oświatowe oraz Przepisy wpro­wa­dza­jące ustawę – Prawo oświatowe.

Kompletny program terapii SAZ : dla osób z zabu­rze­niami ze spektrum autyzmu w wieku rozwo­jowym od 1 roku do 4 lat : podręcznik terapeuty zawie­ra­jący materiały do nauczania 140 umie­jęt­ności podsta­wo­wych krok po kroku / Julie Knapp, Carolline Turnbull ; [przekład Zuzanna Kalicka-Karpowicz]. – Gdańsk : Harmonia Univer­salis – Grupa Wydaw­nicza Harmonia, 2017.
Sygn. 163253

Kompletny program terapii SAZ (Stosowana Analiza Zacho­wania, ang. Applied Behavior Analysis – ABA) stworzony dla osób z zabu­rze­niami ze spektrum autyzmu w wieku rozwo­jowym od około roku do czterech lat. Zawiera wszystko, co jest potrzebne, żeby nauczyć dziecko umie­jęt­ności z poziomu podsta­wo­wego, takich jak prawi­dłowa postawa podczas zajęć, zdolność do mini­mal­nego skupienia uwagi, nawią­zy­wanie i utrzy­my­wanie kontaktu wzro­ko­wego, umie­jęt­ności moto­ryczne, podsta­wowe umie­jęt­ności językowe związane z mową bierną i czynną, podsta­wowe czynności związane z zabawą oraz podsta­wowe umie­jęt­ności samo­ob­słu­gowe. Niniejsza książka powstała w oparciu o dowody naukowe i stanowi prze­wodnik dla tera­peutów, jak krok po kroku wyko­rzy­stać SAZ, żeby nauczyć dziecko ponad 140 umie­jęt­ności podsta­wo­wych. Program można dosto­sować do potrzeb i zain­te­re­sowań ucznia według wskazówek zawartych w książce. Na dołą­czonej płycie DVD można znaleźć pomoce naukowe potrzebne do prze­pro­wa­dzenia programu, w tym ponad 1000 kart z kolo­ro­wymi obrazkami, wygodne wersje programów szcze­gó­ło­wych do wydru­ko­wania, formu­larze danych oraz listy zadań. Autorki udzielają także rad na temat tego, jak stworzyć skuteczne środo­wisko do terapii SAZ, a także dzielą się wieloma prak­tycz­nymi stra­te­giami nauczania, które zapewnią sukces w terapii.

Kształ­cenie uczniów cudzo­ziemców i powra­ca­ją­cych z zagranicy : nowe przepisy, prak­tyczne wskazówki, wzory doku­mentów / [autor Marzenna Czarnocka]. – Warszawa : Oświata Grupa Wydaw­nicza – Wydaw­nictwo Wiedza i Praktyka, copyright 2018.
Sygn. 163258

Przyj­mo­wanie do szkół i kwali­fi­ko­wanie do odpo­wied­nich klas uczniów cudzo­ziemców i powra­ca­ją­cych z zagranicy może stwarzać dyrek­torom wiele problemów. Związane jest to nie tylko ze zmie­nia­ją­cymi się prze­pi­sami, lecz także z coraz częstszym poja­wia­niem sie takich przy­padków w szkołach. Chcąc pomóc dyrek­torom, przy­go­to­wa­liśmy wskazówki dotyczące przepisów zwią­za­nych z kształ­ce­niem uczniów cudzo­ziemców oraz rekru­tacji i kwali­fi­ko­waniu uczniów do poszcze­gól­nych klas. Przed­sta­wiamy również zasady uznawania doku­mentów, na podstawie których uczeń jest przyj­mo­wany do szkoły. Dyrektor dowie się również, kiedy może odmówić przyjęcia takiego ucznia do szkoły. Dodatkowo publi­kacja zawiera najważ­niejsze wzory doku­mentów.

Matma inaczej czyli Pomysły na prze­ła­manie lekcyjnej rutyny / [Joanna Świercz]. – Opole : Wydaw­nictwo Nowik, 2017.
Sygn. 163262

Książka Matma inaczej, czyli pomysły na prze­ła­manie lekcyjnej rutyny prezen­tuje, jak wyglądają prowa­dzone przez Joannę Świercz lekcje mate­ma­tyki, w których biorą udział dzieci i młodzież w wieku 10 – 15 lat. Publi­kacja zawiera pomysły i podpo­wiedzi, jak reali­zować trudne a czasem i nudne tematy. Zapre­zen­to­wane są tu też metody, do wyko­rzy­stania podczas lekcji powtó­rze­nio­wych. Zacznijcie je stosować, a sami zoba­czycie jak bardzo zajęcia mogą się zmienić. Prze­ko­najcie się, w jaki sposób można wyko­rzy­stać różno­rakie narzędzia – i te najno­wo­cze­śniejsze jak tablet czy smartfon, czy te bardziej „trady­cyjne” – karty mate­ma­tyczne, kości albo zaadap­to­wane na potrzeby zajęć gry planszowe, a nawet… packi na muchy.
Książka przyda się nauczy­cielom mate­ma­tyki na lekcjach, ale także może stanowić inspi­rację na zajęcia dodatkowe. Zachęcamy do korzy­stania z niej w pracy z uczniami o specy­ficz­nych potrze­bach eduka­cyj­nych. Mamy nadzieję, że propo­no­wane pomysły sprawdzą się na obozach mate­ma­tycz­nych, koloniach, zielonych szkołach i że będą inspi­racją do Tworzenia własnych zabaw – nie tylko mate­ma­tycz­nych.

Między zabawą a dydaktyką : literacka twórczość Adama Bahdaja dla dzieci i młodzieży / Elżbieta Kruszyńska. – Toruń : Wydaw­nictwo Naukowe Uniwer­sy­tetu Mikołaja Kopernika, 2017.
Sygn. 163266

Któż z nas w dzie­ciń­stwie nie czytał Podróży za jeden uśmiech, Wakacji z duchami czy Stawiam na Tolka Banana? Dziś to niemal kultowe książki kilku pokoleń czytel­ników. Nieza­prze­czalne walory prozy, której autorem jest Adam Bahdaj, to: inter­su­jące kreacje bohaterów lite­rac­kich, doskonała znajomość psychiki dzie­cięcej, atrak­cyjna fabuła, zręcznie zawiązana intryga, szybka akcja i spię­trzanie przygód, wartości wycho­wawcze, humor i optymizm wyra­sta­jący z huma­ni­stycznej wiary w człowieka. Bahdaj to doskonały obser­wator dzie­cię­cych zabaw, miłośnik gór, sportów narciar­skich, znawca topo­grafii Warszawy. Jako pisarz doskonale reali­zował się w różnych odmianach gatun­ko­wych powieści, prowadził inter­tek­stu­alne gry z tradycją literacką, włączając znane motywy baśniowe w nowy kontekst czy też przy­wo­łując przykłady z klasyki lite­ra­tury. Wszystko to stawia go w gronie najlep­szych polskich pisarzy dla dzieci i młodzieży XX wieku. Jego twórczość nabiera szcze­gólnej mocy w czasach, gdy wiele wartości się dezawuuje; staje się ona dla młodego czytel­nika drogo­wskazem i przywraca mu wiarę w porządek świata, w którym dobro zawsze triumfuje nad złem.

Na każde przy­słowie jest zabawa / Piotr Winczewski. – Gdańsk : Wydaw­nictwo Harmonia – Grupa Wydaw­nicza Harmonia, 2017.
Sygn. 163268

Przy­słowia dostar­czają niepo­wta­rzal­nych możli­wości wszech­stron­nego nauczania dzieci. Stanowią dla kilku­latków istotną możliwość zapo­znania się z barw­no­ścią języka ojczy­stego. Ułatwiają one ponadto paro­latkom oswojenie się z bogactwem życia społecz­nego, a także normami etycznymi. Niniejsza książka pozwala uwierzyć, że przy­słowia mogą także prowo­kować dzieci do inten­sywnej aktyw­ności ruchowej, ale także np.: utrwalać ich wiedzę mate­ma­tyczną, rozwijać wraż­li­wość na barwę, kształ­tować poczucie rytmu… To wszystko dzięki temu, że zapro­po­no­wano w niej nowy sposób opowie­dzenia kilku­latkom o przy­sło­wiach. Każdemu z nich nadano bowiem postać fabu­la­ry­zo­wanej zabawy ruchowej. Materiał adre­so­wany jest do wycho­wawców pracu­ją­cych w przed­szko­lach i pierw­szych trzech klasach szkół podsta­wo­wych, ale także do nauczy­cieli wycho­wania fizycz­nego.

Podręczny słownik terminów AAC (komu­ni­kacji wspo­ma­ga­jącej i alter­na­tywnej) / Magdalena Grycman, Bogusława Beata Kaczmarek. – Wydanie 2. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza Impuls : na zlecenie firmy Program Rozwoju Komu­ni­kacji Makaton : na zlecenie Stowa­rzy­szenia Reha­bi­li­ta­cyjne Centrum Rozwoju Poro­zu­mie­wania, 2017.
Sygn. 163275

Podręczny słownik terminów AAC (komu­ni­kacji wspo­ma­ga­jącej i alter­na­tywnej) jest pierwszą w Polsce tego rodzaju publi­kacją, adre­so­waną do szero­kiego grona zarówno specja­li­stów, jak i rodziców, opiekunów, przy­ja­ciół – osób dzie­lą­cych codzien­ność z dziećmi i dorosłymi doświad­cza­ją­cymi trudności w poro­zu­mie­waniu się. Jest próbą opisania blisko 1600 pojęć odno­szą­cych się do nowego obszaru w polskiej logopedii i peda­go­gice osób niepeł­no­spraw­nych, jakim jest zasto­so­wanie alter­na­tyw­nych i wspo­ma­ga­ją­cych sposobów poro­zu­mie­wania się z dziećmi i dorosłymi z zabu­rze­niami mowy, języka i komu­ni­kacji.

Rada rodziców w świetle reformy systemu oświaty / [Patryk Kuzior]. – Warszawa : Oświata Grupa Wydaw­nicza – Wydaw­nictwo Wiedza i Praktyka, copyright 2018.
Sygn. 163286

Polska oświata jest w szcze­gólnym okresie, wdrażana jest bowiem reforma systemowa. I choć to nie pierwsza duża reforma oświaty, to jednak po raz pierwszy od uchwa­lenia we wrześniu 1991 roku ustawy o systemie oświaty dochodzi do zmian funda­men­tal­nych w podsta­wach prawnych, o które opiera się funk­cjo­no­wanie całego systemu oświaty, bo większość z najważ­niej­szych zagadnień z tym zwią­za­nych od 1 września 2017 r. regu­lo­wana będzie przez ustawę Prawo oświatowe. I nawet jeśli bliższe przyj­rzenie się regu­la­cjom, które niebawem wejdą w życie, prowadzi do wniosku, że w wielu kwestiach szcze­gó­ło­wych nowe przepisy są kopią starych, to jednak przyjąć trzeba, że zasady działania każdego „z trybików mecha­nizmu” wymagają dogłębnej analizy. Celem niniej­szej publi­kacji jest gruntowna analiza reguł funk­cjo­no­wania jednego ze społecz­nych organów funk­cjo­nu­ją­cego w więk­szości typów szkół i placówek, a miano­wicie rady rodziców.

Diagnoza i terapia w pracy logopedy i nauczy­ciela terapeuty : konteksty teore­tyczne i praktyka / pod redakcją naukową Ewy Jeżew­skiej-Krasno­dęb­skiej i Barbary Skałbani. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2018.
Sygn. 163294

Diagnoza i terapia są ważnym tematem w dyskursie pomagania, wspie­rania rozwoju, zwłaszcza w odnie­sieniu do logopedii, peda­go­giki czy psycho­logii. Treścią niniej­szej publi­kacji są zagad­nienia diagnozy i terapii w pracy logopedy i nauczy­ciela-terapeuty, co porząd­kuje niejako i ogranicza zakres podjętych rozważań. Zarówno logopeda, jak i nauczyciel/terapeuta są specja­li­stami, których działania pomocowe regu­lo­wane zapisami prawa wpisują się w działania szkoły i oświa­to­wego systemu pomocy. Mimo znaczą­cego dorobku w logopedii i terapii peda­go­gicznej wciąż pojawiają się nowe prze­strzenie analiz teore­tycz­nych i badań empi­rycz­nych, podkre­śla­jące relację teorii z praktyką. Podjęte w książce dyskursy są udziałem osób tworzą­cych naukę, ale też praktyków, co stanowi o wartości i zróż­ni­co­waniu treściowym publi­kacji.

Struktura książki obejmuje dwie części, które odnoszą się do zapo­wiedzi w tytule. Pierwsza z nich dotyczy diagnozy i terapii w ujęciu logo­pe­dycznym, psycho­lo­gicznym i medycznym, druga zaś podejmuje proble­ma­tykę diagnozy i terapii w ujęciu eduka­cyjnym, peda­go­gicznym i społecznym. Obie perspek­tywy łączą się w działaniu pomocowym, jednak ich konteksty teore­tyczne wyja­śnia­jące mechanizm trudności czy zaburzeń pozostają odrębne, auto­no­miczne, co jest przed­miotem dyskursu podjętego w gronie logopedów. Pytanie o synergię versus rozdziel­ność dyscyplin (subdy­scy­plin) naukowych zajmu­ją­cych się tematyką diagnozy i terapii pozostaje otwarte i stanowi inspi­rację do dalszych poszu­kiwań.

Publi­kację adre­su­jemy do szerokiej grupy odbiorców: specja­li­stów z dziedziny medycyny, logopedii, psycho­logii i peda­go­giki, a także nauczy­cieli i wycho­wawców, którzy zajmują się proble­ma­tyką pomocy psycho­lo­giczno-peda­go­gicznej, jak również przy­szłych nauczy­cieli (studentów), którzy poznają tajemnice zawodu nauczy­ciela. Mamy nadzieję na życzliwe przyjęcie książki i wspólne spotkania w prze­strzeni praktyki pomocowej.

Źródło :
www​.wydaw​nictwo​.umk​.pl
www​.wolter​skluwer​.pl
www​.harmonia​.edu​.pl
www​.fabry​ka​wiedzy​.com
www​.nowik​.com​.pl
www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl