Wybrane nowości w zbio­rach – październik

Wybrane nowości w zbio­rach – październik

Edukacja obywa­telska w szkole : krytyczna analiza dyskursu podręcz­ników szkol­nych / Violetta Kopińska. – Toruń : Wydaw­nictwo Naukowe Uniwer­sy­tetu Miko­łaja Koper­nika, 2018.
Sygn. 163241

Książka Violetty Kopiń­skiej została napi­sana jak na zamó­wienie dzisiej­szych czasów. Po pierwsze, charak­te­ry­zują się one głębokim kryzysem społe­czeń­stwa obywa­tel­skiego, który zwią­zany jest nie tylko z wewnętrz­nymi prze­mia­nami i dyskur­sami wokół istoty społe­czeń­stwa obywa­tel­skiego, ale także próbą jego zawłasz­czenia. Po drugie, jesteśmy świad­kami inten­sy­fi­kacji poli­tyczno-ideolo­gicz­nych zawi­rowań wokół polskiej szkoły, których efekty poznamy w najbliż­szej przy­szłości. W obszarze tych dwóch kryzysów odpo­wiedzi poszu­kuje Violetta Kopińska […]”.
Z recenzji dr hab. Ewy Kuran­to­wicz, prof. DSW

Wysoko oceniam zarówno samą koncepcję badań, jak również sposób prowa­dzenia analizy dyskursu podręcz­ników. Autorka prowadzi ją bowiem bardzo rzetelnie, dokładnie i konse­kwentnie, przy­wo­łując wiele cytatów w tabe­lach. W ten sposób wnioski są uzasad­nione i wiary­godne, co nie zawsze jest prze­strze­gane w pracach badaw­czych o charak­terze jako­ściowym. Jedno­cze­śnie to swoiste „zdyscy­pli­no­wanie” i pewna (uzasad­niona!) drobia­zgo­wość uzupeł­nione są wielo­aspek­tową inter­pre­tacją, odwo­łu­jącą się do teore­tycz­nych ram analizy. […] Widać tu biegłość i pewną swobodę doświad­czonej już Badaczki w zakresie metody Krytycznej Analizy Dyskursu”.
Z recenzji dr hab. Doroty Pankow­skiej, prof. UMCS

Kompe­tencje rady peda­go­gicznej : komen­tarz prak­tyczny, wzory uchwał / Piotr Gąsiorek. – 2. wydanie, stan prawny na 20 stycznia 2017 r. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2017.
Sygn. 163252

Opra­co­wanie w sposób komplek­sowy przed­stawia kompe­tencje rady peda­go­gicznej publicz­nego przed­szkola, szkoły i placówki wyni­ka­jące z powszechnie obowią­zu­ją­cych prze­pisów prawa – ustaw i rozpo­rzą­dzeń. W książce omówiono takie typy kompe­tencji, jak:

  • kompe­tencje stano­wiące rady pedagogicznej,
  • opinie rady pedagogicznej,
  • wystą­pienia rady peda­go­gicznej o opinie i zgody,
  • poro­zu­mienia rady pedagogicznej,
  • zgody oraz wnioski rady pedagogicznej.

Każda kompe­tencja została opisana w sposób zupełny, m.in. ze wska­za­niem, na podstawie jakich prze­pisów prawa oraz w jakim typie jednostki oświa­towej jest wyko­ny­wana. Opisy uzupeł­niono przy­kła­dami uchwał rady peda­go­gicznej podję­tymi w zakresie danej kompetencji.

Opra­co­wanie uwzględnia stan prawny wyni­ka­jący z reformy oświaty, tj. z prze­pisów ustaw z dnia 14 grudnia 2016 r.: Prawo oświa­towe oraz Prze­pisy wpro­wa­dza­jące ustawę – Prawo oświatowe.

Kompletny program terapii SAZ : dla osób z zabu­rze­niami ze spek­trum autyzmu w wieku rozwo­jowym od 1 roku do 4 lat : podręcznik tera­peuty zawie­ra­jący mate­riały do nauczania 140 umie­jęt­ności podsta­wo­wych krok po kroku / Julie Knapp, Carol­line Turn­bull ; [prze­kład Zuzanna Kalicka-Karpo­wicz]. – Gdańsk : Harmonia Univer­salis – Grupa Wydaw­nicza Harmonia, 2017.
Sygn. 163253

Kompletny program terapii SAZ (Stoso­wana Analiza Zacho­wania, ang. Applied Beha­vior Analysis – ABA) stwo­rzony dla osób z zabu­rze­niami ze spek­trum autyzmu w wieku rozwo­jowym od około roku do czte­rech lat. Zawiera wszystko, co jest potrzebne, żeby nauczyć dziecko umie­jęt­ności z poziomu podsta­wo­wego, takich jak prawi­dłowa postawa podczas zajęć, zdol­ność do mini­mal­nego skupienia uwagi, nawią­zy­wanie i utrzy­my­wanie kontaktu wzro­ko­wego, umie­jęt­ności moto­ryczne, podsta­wowe umie­jęt­ności języ­kowe zwią­zane z mową bierną i czynną, podsta­wowe czyn­ności zwią­zane z zabawą oraz podsta­wowe umie­jęt­ności samo­ob­słu­gowe. Niniejsza książka powstała w oparciu o dowody naukowe i stanowi prze­wodnik dla tera­peutów, jak krok po kroku wyko­rzy­stać SAZ, żeby nauczyć dziecko ponad 140 umie­jęt­ności podsta­wo­wych. Program można dosto­sować do potrzeb i zain­te­re­sowań ucznia według wska­zówek zawar­tych w książce. Na dołą­czonej płycie DVD można znaleźć pomoce naukowe potrzebne do prze­pro­wa­dzenia programu, w tym ponad 1000 kart z kolo­ro­wymi obraz­kami, wygodne wersje programów szcze­gó­ło­wych do wydru­ko­wania, formu­larze danych oraz listy zadań. Autorki udzie­lają także rad na temat tego, jak stwo­rzyć skuteczne środo­wisko do terapii SAZ, a także dzielą się wieloma prak­tycz­nymi stra­te­giami nauczania, które zapewnią sukces w terapii.

Kształ­cenie uczniów cudzo­ziemców i powra­ca­ją­cych z zagra­nicy : nowe prze­pisy, prak­tyczne wska­zówki, wzory doku­mentów / [autor Marzenna Czar­nocka]. – Warszawa : Oświata Grupa Wydaw­nicza – Wydaw­nictwo Wiedza i Prak­tyka, copy­right 2018.
Sygn. 163258

Przyj­mo­wanie do szkół i kwali­fi­ko­wanie do odpo­wied­nich klas uczniów cudzo­ziemców i powra­ca­ją­cych z zagra­nicy może stwa­rzać dyrek­torom wiele problemów. Zwią­zane jest to nie tylko ze zmie­nia­ją­cymi się prze­pi­sami, lecz także z coraz częst­szym poja­wia­niem sie takich przy­padków w szko­łach. Chcąc pomóc dyrek­torom, przy­go­to­wa­liśmy wska­zówki doty­czące prze­pisów zwią­za­nych z kształ­ce­niem uczniów cudzo­ziemców oraz rekru­tacji i kwali­fi­ko­waniu uczniów do poszcze­gól­nych klas. Przed­sta­wiamy również zasady uzna­wania doku­mentów, na podstawie których uczeń jest przyj­mo­wany do szkoły. Dyrektor dowie się również, kiedy może odmówić przy­jęcia takiego ucznia do szkoły. Dodat­kowo publi­kacja zawiera najważ­niejsze wzory dokumentów.

Matma inaczej czyli Pomysły na prze­ła­manie lekcyjnej rutyny / [Joanna Świercz]. – Opole : Wydaw­nictwo Nowik, 2017.
Sygn. 163262

Książka Matma inaczej, czyli pomysły na prze­ła­manie lekcyjnej rutyny prezen­tuje, jak wyglą­dają prowa­dzone przez Joannę Świercz lekcje mate­ma­tyki, w których biorą udział dzieci i młodzież w wieku 10 – 15 lat. Publi­kacja zawiera pomysły i podpo­wiedzi, jak reali­zować trudne a czasem i nudne tematy. Zapre­zen­to­wane są tu też metody, do wyko­rzy­stania podczas lekcji powtó­rze­nio­wych. Zacznijcie je stosować, a sami zoba­czycie jak bardzo zajęcia mogą się zmienić. Prze­ko­najcie się, w jaki sposób można wyko­rzy­stać różno­rakie narzę­dzia – i te najno­wo­cze­śniejsze jak tablet czy smartfon, czy te bardziej „trady­cyjne” – karty mate­ma­tyczne, kości albo zaadap­to­wane na potrzeby zajęć gry plan­szowe, a nawet… packi na muchy.
Książka przyda się nauczy­cielom mate­ma­tyki na lekcjach, ale także może stanowić inspi­rację na zajęcia dodat­kowe. Zachę­camy do korzy­stania z niej w pracy z uczniami o specy­ficz­nych potrze­bach eduka­cyj­nych. Mamy nadzieję, że propo­no­wane pomysły sprawdzą się na obozach mate­ma­tycz­nych, kolo­niach, zielo­nych szko­łach i że będą inspi­racją do Tworzenia własnych zabaw – nie tylko matematycznych.

Między zabawą a dydak­tyką : lite­racka twór­czość Adama Bahdaja dla dzieci i młodzieży / Elżbieta Kruszyńska. – Toruń : Wydaw­nictwo Naukowe Uniwer­sy­tetu Miko­łaja Koper­nika, 2017.
Sygn. 163266

Któż z nas w dzie­ciń­stwie nie czytał Podróży za jeden uśmiech, Wakacji z duchami czy Stawiam na Tolka Banana? Dziś to niemal kultowe książki kilku pokoleń czytel­ników. Nieza­prze­czalne walory prozy, której autorem jest Adam Bahdaj, to: inter­su­jące kreacje boha­terów lite­rac­kich, dosko­nała znajo­mość psychiki dzie­cięcej, atrak­cyjna fabuła, zręcznie zawią­zana intryga, szybka akcja i spię­trzanie przygód, wartości wycho­wawcze, humor i opty­mizm wyra­sta­jący z huma­ni­stycznej wiary w czło­wieka. Bahdaj to dosko­nały obser­wator dzie­cię­cych zabaw, miło­śnik gór, sportów narciar­skich, znawca topo­grafii Warszawy. Jako pisarz dosko­nale reali­zował się w różnych odmia­nach gatun­ko­wych powieści, prowa­dził inter­tek­stu­alne gry z tradycją lite­racką, włączając znane motywy baśniowe w nowy kontekst czy też przy­wo­łując przy­kłady z klasyki lite­ra­tury. Wszystko to stawia go w gronie najlep­szych polskich pisarzy dla dzieci i młodzieży XX wieku. Jego twór­czość nabiera szcze­gólnej mocy w czasach, gdy wiele wartości się deza­wuuje; staje się ona dla młodego czytel­nika drogo­wskazem i przy­wraca mu wiarę w porządek świata, w którym dobro zawsze trium­fuje nad złem.

Na każde przy­słowie jest zabawa / Piotr Winczewski. – Gdańsk : Wydaw­nictwo Harmonia – Grupa Wydaw­nicza Harmonia, 2017.
Sygn. 163268

Przy­słowia dostar­czają niepo­wta­rzal­nych możli­wości wszech­stron­nego nauczania dzieci. Stanowią dla kilku­latków istotną możli­wość zapo­znania się z barw­no­ścią języka ojczy­stego. Ułatwiają one ponadto paro­latkom oswo­jenie się z bogac­twem życia społecz­nego, a także normami etycz­nymi. Niniejsza książka pozwala uwie­rzyć, że przy­słowia mogą także prowo­kować dzieci do inten­sywnej aktyw­ności ruchowej, ale także np.: utrwalać ich wiedzę mate­ma­tyczną, rozwijać wraż­li­wość na barwę, kształ­tować poczucie rytmu… To wszystko dzięki temu, że zapro­po­no­wano w niej nowy sposób opowie­dzenia kilku­latkom o przy­sło­wiach. Każdemu z nich nadano bowiem postać fabu­la­ry­zo­wanej zabawy ruchowej. Mate­riał adre­so­wany jest do wycho­wawców pracu­ją­cych w przed­szko­lach i pierw­szych trzech klasach szkół podsta­wo­wych, ale także do nauczy­cieli wycho­wania fizycznego.

Podręczny słownik terminów AAC (komu­ni­kacji wspo­ma­ga­jącej i alter­na­tywnej) / Magda­lena Grycman, Bogu­sława Beata Kacz­marek. – Wydanie 2. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza Impuls : na zlecenie firmy Program Rozwoju Komu­ni­kacji Makaton : na zlecenie Stowa­rzy­szenia Reha­bi­li­ta­cyjne Centrum Rozwoju Poro­zu­mie­wania, 2017.
Sygn. 163275

Podręczny słownik terminów AAC (komu­ni­kacji wspo­ma­ga­jącej i alter­na­tywnej) jest pierwszą w Polsce tego rodzaju publi­kacją, adre­so­waną do szero­kiego grona zarówno specja­li­stów, jak i rodziców, opie­kunów, przy­ja­ciół – osób dzie­lą­cych codzien­ność z dziećmi i doro­słymi doświad­cza­ją­cymi trud­ności w poro­zu­mie­waniu się. Jest próbą opisania blisko 1600 pojęć odno­szą­cych się do nowego obszaru w polskiej logo­pedii i peda­go­gice osób niepeł­no­spraw­nych, jakim jest zasto­so­wanie alter­na­tyw­nych i wspo­ma­ga­ją­cych sposobów poro­zu­mie­wania się z dziećmi i doro­słymi z zabu­rze­niami mowy, języka i komunikacji.

Rada rodziców w świetle reformy systemu oświaty / [Patryk Kuzior]. – Warszawa : Oświata Grupa Wydaw­nicza – Wydaw­nictwo Wiedza i Prak­tyka, copy­right 2018.
Sygn. 163286

Polska oświata jest w szcze­gólnym okresie, wdra­żana jest bowiem reforma syste­mowa. I choć to nie pierwsza duża reforma oświaty, to jednak po raz pierwszy od uchwa­lenia we wrze­śniu 1991 roku ustawy o systemie oświaty dochodzi do zmian funda­men­tal­nych w podsta­wach praw­nych, o które opiera się funk­cjo­no­wanie całego systemu oświaty, bo więk­szość z najważ­niej­szych zagad­nień z tym zwią­za­nych od 1 wrze­śnia 2017 r. regu­lo­wana będzie przez ustawę Prawo oświa­towe. I nawet jeśli bliższe przyj­rzenie się regu­la­cjom, które niebawem wejdą w życie, prowadzi do wniosku, że w wielu kwestiach szcze­gó­ło­wych nowe prze­pisy są kopią starych, to jednak przyjąć trzeba, że zasady dzia­łania każdego „z trybików mecha­nizmu” wyma­gają dogłębnej analizy. Celem niniej­szej publi­kacji jest grun­towna analiza reguł funk­cjo­no­wania jednego ze społecz­nych organów funk­cjo­nu­ją­cego w więk­szości typów szkół i placówek, a miano­wicie rady rodziców.

Diagnoza i terapia w pracy logo­pedy i nauczy­ciela tera­peuty : konteksty teore­tyczne i prak­tyka / pod redakcją naukową Ewy Jeżew­skiej-Krasno­dęb­skiej i Barbary Skał­bani. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2018.
Sygn. 163294

Diagnoza i terapia są ważnym tematem w dyskursie poma­gania, wspie­rania rozwoju, zwłaszcza w odnie­sieniu do logo­pedii, peda­go­giki czy psycho­logii. Treścią niniej­szej publi­kacji są zagad­nienia diagnozy i terapii w pracy logo­pedy i nauczy­ciela-tera­peuty, co porząd­kuje niejako i ogra­nicza zakres podję­tych rozważań. Zarówno logo­peda, jak i nauczyciel/terapeuta są specja­li­stami, których dzia­łania pomo­cowe regu­lo­wane zapi­sami prawa wpisują się w dzia­łania szkoły i oświa­to­wego systemu pomocy. Mimo znaczą­cego dorobku w logo­pedii i terapii peda­go­gicznej wciąż poja­wiają się nowe prze­strzenie analiz teore­tycz­nych i badań empi­rycz­nych, podkre­śla­jące relację teorii z prak­tyką. Podjęte w książce dyskursy są udziałem osób tworzą­cych naukę, ale też prak­tyków, co stanowi o wartości i zróż­ni­co­waniu treściowym publikacji.

Struk­tura książki obej­muje dwie części, które odnoszą się do zapo­wiedzi w tytule. Pierwsza z nich dotyczy diagnozy i terapii w ujęciu logo­pe­dycznym, psycho­lo­gicznym i medycznym, druga zaś podej­muje proble­ma­tykę diagnozy i terapii w ujęciu eduka­cyjnym, peda­go­gicznym i społecznym. Obie perspek­tywy łączą się w dzia­łaniu pomo­cowym, jednak ich konteksty teore­tyczne wyja­śnia­jące mecha­nizm trud­ności czy zabu­rzeń pozo­stają odrębne, auto­no­miczne, co jest przed­miotem dyskursu podję­tego w gronie logo­pedów. Pytanie o synergię versus rozdziel­ność dyscy­plin (subdy­scy­plin) nauko­wych zajmu­ją­cych się tema­tyką diagnozy i terapii pozo­staje otwarte i stanowi inspi­rację do dalszych poszukiwań.

Publi­kację adre­su­jemy do szero­kiej grupy odbiorców: specja­li­stów z dzie­dziny medy­cyny, logo­pedii, psycho­logii i peda­go­giki, a także nauczy­cieli i wycho­wawców, którzy zajmują się proble­ma­tyką pomocy psycho­lo­giczno-peda­go­gicznej, jak również przy­szłych nauczy­cieli (studentów), którzy poznają tajem­nice zawodu nauczy­ciela. Mamy nadzieję na życz­liwe przy­jęcie książki i wspólne spotkania w prze­strzeni prak­tyki pomocowej.

Źródło :
www​.wydaw​nictwo​.umk​.pl
www​.wolter​skluwer​.pl
www​.harmonia​.edu​.pl
www​.fabry​ka​wiedzy​.com
www​.nowik​.com​.pl
www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl