Nie tylko dla biblio­te­karzy

Nie tylko dla biblio­te­karzy

Nowo­czesne tech­no­logie czy trady­cyjne metody? : o tenden­cjach w krze­wieniu kultury czytel­ni­czej młodego pokolenia / redakcja naukowa Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewia­domska ; Stowa­rzy­szenie Biblio­te­karzy Polskich. – Łódź : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Łódzkiego ; Warszawa : Wydaw­nictwo SBP, 2017.
Sygn. 163557pb, 163558

Kolejny tom z serii „Nauka – Dydaktyka – Praktyka“ jest poświę­cony prezen­tacji trady­cyj­nych i nowo­cze­snych metod krze­wienia kultury czytel­ni­czej wśród dzieci i młodzieży. Refleksja naukowa nad tą tematyką została podjęta w związku ze zmie­nia­ją­cymi się tech­no­lo­giami i metodami pracy z czytelnikiem/odbiorcą usług biblio­tecz­nych. Jak wyko­rzy­stać naturalne zain­te­re­so­wanie młodych nowymi tech­no­lo­giami do promocji czytel­nictwa? Czy oprócz możli­wości tech­no­logie te mogą nieść ze sobą również zagro­żenia dla edukacji czytel­ni­czej? Jak je wpro­wa­dzać, by stanowiły pomoc, a nie cel sam w sobie? Na te i inne pytania Czytelnik znajdzie odpo­wiedzi w niniej­szym tomie.

W kręgu baśni i fanta­styki : studia o lite­ra­turze dzie­cięcej i młodzie­żowej / Weronika Kostecka, Maciej Skowera. – Warszawa : Wydaw­nictwo Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich, 2017.
Sygn. 163456 pb, 163457

Książka Weroniki Kostec­kiej i Macieja Skowery jest taką propo­zycją lektury, która ma charakter bardziej pytań niż odpo­wiedzi, bardziej refleksji niż zamknię­tych, niepod­wa­żal­nych konsta­tacji i wniosków. Autorzy sięgają zarówno do utworów ikonicz­nych, będących znakami kultury, podda­wa­nych wielo­krotnym, niekiedy wzajemnie wyklu­cza­jącym się inter­pre­ta­cjom (Leśmian, Korczak, Ende, Rowling), jak i do tytułów zapo­mnia­nych, niedo­strze­żo­nych i niesłusznie pomi­nię­tych (jak seria Johna Bellairsa i Brada Stric­klanda o Luisie Barna­velcie) lub w ogóle niezna­nych polskiemu czytel­ni­kowi (jak nietłu­ma­czony utwór Faulknera, jedyny tekst tego pisarza adre­so­wany do odbiorcy dzie­cię­cego). […] To eseistyczne, erudy­cyjne, napisane z zaraźliwą fascy­nacją studia, ukła­da­jące się, niczym puzzle, w obraz, którego panoramę nosiliśmy w indy­wi­du­alnej i zbiorowej wyobraźni, ale który zyskuje w szcze­gó­łach i zbli­że­niach.

Biblio­teki i książki w życiu nasto­latków / red. nauk. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewia­domska ; Stowa­rzy­szenie Biblio­te­karzy Polskich. – Warszawa : Wydaw­nictwo Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich ; Łódź : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Łódzkiego, 2015.
Sygn. 163471, 163472

Książka składa się z trzech części zaty­tu­ło­wa­nych: 1. Biblio­teki w ujęciu współ­cze­snym: fakty, liczby, koncepcje, 2. Kultura czytel­nicza nasto­latków w świetle badań oraz 3. Zachęcić do czytania: o sposobach na rozbu­dzanie zain­te­re­sowań czytel­ni­czych nasto­latków. Zamiesz­czono w niej artykuły zarówno przed­sta­wi­cieli świata nauki jak i praktyków, autorów polskich i zagra­nicz­nych. Publi­kacja jest adre­so­wana do badaczy kultury poświę­ca­ją­cych uwagę czytel­nictwu nasto­latków i insty­tu­cjom, które mają na nie wpływ, a ponadto do: biblio­te­karzy, nauczy­cieli, socjo­logów, psycho­logów, pedagogów, studentów kierunków huma­ni­stycz­nych oraz tych, których zain­te­re­so­wania oscylują wokół kultury czytel­ni­czej dzieci i młodzieży. Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych proble­ma­tyką zachęcamy również do zapo­znania się z tekstami zamiesz­czo­nymi w książkach Media a czytel­nicy oraz Kultura czytel­nicza dzieci i młodzieży początku XXI wieku wydanymi w 2013 roku przez Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Łódzkiego.

Inspi­racje czytel­nicze w życiu młodego pokolenia / redakcja naukowa Mariola Antczak ; Stowa­rzy­szenie Biblio­te­karzy Polskich. – Łódź : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Łódzkiego ; Warszawa : Wydaw­nictwo SBP, 2017.
Sygn. 163559pb, 163560

Książka jest poświę­cona przed­się­wzię­ciom popu­la­ry­zu­jącym czytel­nictwo wśród dzieci i młodzieży, które są podej­mo­wane przez różne insty­tucje, przede wszystkim biblio­teki, a także analizie wybranych segmentów współ­cze­snego rynku wydaw­nictw dziecięco-młodzie­żo­wych. Czytelnik znajdzie tu infor­macje dotyczące roli bibliotek, aranżacji ich prze­strzeni, reor­ga­ni­zacji ich dzia­łal­ności oraz inicjatyw mających na celu promocję czytel­nictwa i kształ­to­wanie nawyków czytel­ni­czych. Autorzy zajęli się ponadto wybranymi zagad­nie­niami z zakresu zain­te­re­sowań czytel­ni­czych młodego odbiorcy i odpo­wia­da­ją­cych na nie ofert wydaw­ni­czych.

Źródło:
Stowa­rzy­szenie Biblio­te­karzy Polskich