Nie tylko dla biblio­te­karzy

Nie tylko dla biblio­te­karzy

Nowo­czesne tech­no­logie czy tra­dy­cyjne metody? : o ten­den­cjach w krze­wieniu kultury czy­tel­ni­czej młodego poko­lenia / redakcja naukowa Mariola Antczak, Agata Walczak-Nie­wia­domska ; Sto­wa­rzy­szenie Biblio­te­karzy Pol­skich. – Łódź : Wydaw­nictwo Uni­wer­sy­tetu Łódz­kiego ; War­szawa : Wydaw­nictwo SBP, 2017.
Sygn. 163557pb, 163558

Kolejny tom z serii „Nauka – Dydak­tyka – Prak­tyka“ jest poświę­cony pre­zen­tacji tra­dy­cyj­nych i nowo­cze­snych metod krze­wienia kultury czy­tel­ni­czej wśród dzieci i mło­dzieży. Refleksja naukowa nad tą tema­tyką została podjęta w związku ze zmie­nia­ją­cymi się tech­no­lo­giami i meto­dami pracy z czytelnikiem/odbiorcą usług biblio­tecz­nych. Jak wyko­rzy­stać natu­ralne zain­te­re­so­wanie młodych nowymi tech­no­lo­giami do pro­mocji czy­tel­nictwa? Czy oprócz moż­li­wości tech­no­logie te mogą nieść ze sobą również zagro­żenia dla edu­kacji czy­tel­ni­czej? Jak je wpro­wa­dzać, by sta­no­wiły pomoc, a nie cel sam w sobie? Na te i inne pytania Czy­telnik znaj­dzie odpo­wiedzi w niniej­szym tomie.

W kręgu baśni i fan­ta­styki : studia o lite­ra­turze dzie­cięcej i mło­dzie­żowej / Wero­nika Kostecka, Maciej Skowera. – War­szawa : Wydaw­nictwo Sto­wa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Pol­skich, 2017.
Sygn. 163456 pb, 163457

Książka Wero­niki Kostec­kiej i Macieja Skowery jest taką pro­po­zycją lektury, która ma cha­rakter bar­dziej pytań niż odpo­wiedzi, bar­dziej refleksji niż zamknię­tych, nie­pod­wa­żal­nych kon­sta­tacji i wnio­sków. Autorzy sięgają zarówno do utworów iko­nicz­nych, będą­cych znakami kultury, pod­da­wa­nych wie­lo­krotnym, nie­kiedy wza­jemnie wyklu­cza­jącym się inter­pre­ta­cjom (Leśmian, Korczak, Ende, Rowling), jak i do tytułów zapo­mnia­nych, nie­do­strze­żo­nych i nie­słusznie pomi­nię­tych (jak seria Johna Bel­la­irsa i Brada Stric­klanda o Luisie Bar­na­velcie) lub w ogóle nie­zna­nych pol­skiemu czy­tel­ni­kowi (jak nie­tłu­ma­czony utwór Faulk­nera, jedyny tekst tego pisarza adre­so­wany do odbiorcy dzie­cię­cego). […] To ese­istyczne, eru­dy­cyjne, napi­sane z zaraź­liwą fascy­nacją studia, ukła­da­jące się, niczym puzzle, w obraz, którego pano­ramę nosi­liśmy w indy­wi­du­alnej i zbio­rowej wyobraźni, ale który zyskuje w szcze­gó­łach i zbli­że­niach.

Biblio­teki i książki w życiu nasto­latków / red. nauk. Mariola Antczak, Agata Walczak-Nie­wia­domska ; Sto­wa­rzy­szenie Biblio­te­karzy Pol­skich. – War­szawa : Wydaw­nictwo Sto­wa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Pol­skich ; Łódź : Wydaw­nictwo Uni­wer­sy­tetu Łódz­kiego, 2015.
Sygn. 163471, 163472

Książka składa się z trzech części zaty­tu­ło­wa­nych: 1. Biblio­teki w ujęciu współ­cze­snym: fakty, liczby, kon­cepcje, 2. Kultura czy­tel­nicza nasto­latków w świetle badań oraz 3. Zachęcić do czy­tania: o spo­so­bach na roz­bu­dzanie zain­te­re­sowań czy­tel­ni­czych nasto­latków. Zamiesz­czono w niej arty­kuły zarówno przed­sta­wi­cieli świata nauki jak i prak­tyków, autorów pol­skich i zagra­nicz­nych. Publi­kacja jest adre­so­wana do badaczy kultury poświę­ca­ją­cych uwagę czy­tel­nictwu nasto­latków i insty­tu­cjom, które mają na nie wpływ, a ponadto do: biblio­te­karzy, nauczy­cieli, socjo­logów, psy­cho­logów, peda­gogów, stu­dentów kie­runków huma­ni­stycz­nych oraz tych, których zain­te­re­so­wania oscy­lują wokół kultury czy­tel­ni­czej dzieci i mło­dzieży. Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych pro­ble­ma­tyką zachę­camy również do zapo­znania się z tek­stami zamiesz­czo­nymi w książ­kach Media a czy­tel­nicy oraz Kultura czy­tel­nicza dzieci i mło­dzieży początku XXI wieku wyda­nymi w 2013 roku przez Wydaw­nictwo Uni­wer­sy­tetu Łódz­kiego.

Inspi­racje czy­tel­nicze w życiu młodego poko­lenia / redakcja naukowa Mariola Antczak ; Sto­wa­rzy­szenie Biblio­te­karzy Pol­skich. – Łódź : Wydaw­nictwo Uni­wer­sy­tetu Łódz­kiego ; War­szawa : Wydaw­nictwo SBP, 2017.
Sygn. 163559pb, 163560

Książka jest poświę­cona przed­się­wzię­ciom popu­la­ry­zu­jącym czy­tel­nictwo wśród dzieci i mło­dzieży, które są podej­mo­wane przez różne insty­tucje, przede wszystkim biblio­teki, a także ana­lizie wybra­nych seg­mentów współ­cze­snego rynku wydaw­nictw dzie­cięco-mło­dzie­żo­wych. Czy­telnik znaj­dzie tu infor­macje doty­czące roli bibliotek, aran­żacji ich prze­strzeni, reor­ga­ni­zacji ich dzia­łal­ności oraz ini­cjatyw mają­cych na celu pro­mocję czy­tel­nictwa i kształ­to­wanie nawyków czy­tel­ni­czych. Autorzy zajęli się ponadto wybra­nymi zagad­nie­niami z zakresu zain­te­re­sowań czy­tel­ni­czych młodego odbiorcy i odpo­wia­da­ją­cych na nie ofert wydaw­ni­czych.

Źródło:
Sto­wa­rzy­szenie Biblio­te­karzy Pol­skich