Wybrane nowości w zbiorach

Wybrane nowości w zbiorach

Metoda Montes­sori na cztery pory roku : 70 zabaw eduka­cyj­nych / Brigitte Ekert ; tłuma­czenie Katarzyna Skawran. – Warszawa : Wydaw­nictwo RM, © 2018.
Sygn. 164600

W tej książce znajdziesz 70 ćwiczeń zgodnych z zasadami pedago­giki Marii Montes­sori przezna­czo­nych na różne pory roku. Są tu na przykład instrukcje wykonania bożona­ro­dze­nio­wych dekoracji i latarni na Hallo­ween, zabawy w pisanie, rymowanki, a nawet przepisy kulinarne i ćwiczenia jogi. Przygo­to­wują one dziecko do nauki pisania i czytania, zapoznają z figurami geome­trycz­nymi, rozwi­jają jego percepcję, motorykę oraz intelekt. Niektóre zadania można wykonywać na dworze, inne – w domu. Każde może być dla Twojego dziecka ekscy­tu­jącą przygodą służąca zdoby­waniu ważnych umiejęt­ności. Ćwiczenia opisano krok po kroku i starannie zilustro­wano, dzięki czemu dziecko zyska w Tobie mądrego i wrażli­wego przewod­nika po otacza­jącym świecie.

Wycho­wanie dla pokoju w pedago­gice Marii Montes­sori : praca zbiorowa / pod red. nauk. Małgo­rzaty Mikszy. – Łódź : Wydaw­nictwo Palatum, 2016.
Sygn. 164374, 164375

Prawdziwy pokój oznacza zwycię­stwo sprawie­dli­wości i miłości między ludźmi: oznacza lepszy świat, w którym panuje harmonia.
Maria Montes­sori

Słowa Marii Montes­sori sprzed prawie stu lat są nadal aktualne. Wartości, na które w tej wypowiedzi autorka zwróciła uwagę, tj. sprawie­dli­wość i miłość, w XXI wieku konfron­to­wane są każdego dnia z trudną, często brutalną rzeczy­wi­sto­ścią. Problem pokoju, wycho­wania dla pokoju z perspek­tywy badań pedago­gicz­nych jest chętnie i często podej­mo­wany. Niemniej z perspek­tywy wizji aktual­nego i przyszłego życia istotne jest, jak idee wycho­wania dla pokoju są i będą reali­zo­wane w pedagogii, praktyce eduka­cyjnej (…).
dr Małgo­rzata Miksza
Fragment recenzji:

(…) W popularnym odbiorze pedago­gika Marii Montes­sori jest kojarzona głównie z metodą sponta­nicz­nego uczenia się dziecka dzięki włączeniu go w uporząd­ko­wane środo­wisko stymu­lu­jące do zadawania pytań i rozwią­zy­wania problemów. Mniej znane są natomiast starania wielkiej włoskiej pedagożki o wycho­wanie moralne i duchowe podopiecz­nych, będące w jej przeko­naniu jedynym środkiem do zapobie­żenia wojnom i zapro­wa­dzenia powszech­nego pokoju dzięki praktycz­nemu zazna­jo­mieniu dzieci z takimi warto­ściami jak globalne obywa­tel­stwo, osobista odpowie­dzial­ność i szacunek dla innego.
Tym właśnie zagad­nie­niom jest poświę­cona oddawana dp rąk czytel­ników książka, która stanowi starannie dobrany zbiór artykułów skoncen­tro­wa­nych na proble­ma­tyce wycho­wania do pokoju, najpierw w szerszej perspek­tywie teore­tycznej, a następnie w doktrynie Marii Montes­sori (…).
dr hab. Jerzy Kocha­no­wicz,
profesor Dolno­ślą­skiej Szkoły Wyższej

Język oknem na świat – edukacja językowa w pedago­gice Marii Montes­sori : praca zbiorowa / pod red. nauk. Małgo­rzaty Mikszy. – Łódź : Wydaw­nictwo Palatum, 2015.
Sygn. 164372, 164373

(…) Komuni­kacja językowa była i jest przed­miotem nauk o człowieku, w tym nauk filolo­gicz­nych i humani­styczno-społecz­nych. Problem przyśpie­szo­nego rozwoju środków komuni­kacji masowej, brak czasu dorosłych na kontakt z dziećmi, rozbież­ności w potrze­bach rozwo­jo­wych dziecka w odnie­sieniu do praktyki edukacji językowej powodują, że coraz wyraź­niej widać zanie­dbania w rozwoju mowy u dzieci, młodzieży i dorosłych. Zmniejsza się zasób słownictwa, wypowiedzi uczniów są bardzo lakoniczne, komuni­kacja werbalna często zastę­po­wana jest wysyła­niem krótkich esemesów (…)

Teksty niniej­szej publi­kacji zapewne nie zamykają tematu: Język oknem na świat. (…) Niechaj okno będzie zawsze otwarte, aby język stał się symbo­licznym pomostem pomiędzy człowie­kiem i światem. Jak pisała Maria Montes­sori: Nie można wyobrazić sobie prawi­dło­wego wycho­wania bez nauki poprawnej wymowy. Powin­niśmy więc dosko­nalić naszą mowę i trosz­czyć się o jej piękno.
dr Małgo­rzata Miksza

Fragment recenzji:
(…) Warto zachęcić Czytel­nika do wnikli­wego przestu­dio­wania owego tekstu wprowa­dza­ją­cego do później­szych refleksji autor­skich, a istotnym powodem może być fakt, że poszcze­gólne rozprawy formu­łują wiele myśli i konsta­tacji bardzo mocno związa­nych z cywili­zacją współ­czesną oraz jej ludzkim i nie zawsze ludzkim obrazem i wymiarem.
prof. zw. dr hab. Ryszard Kucha

Pedago­gika Montes­sori – podstawy teore­tyczne i twórcze inspi­racje w praktyce : system pedago­giczny Marii Montes­sori w placów­kach wycho­wania przed­szkol­nego i edukacji wczesnosz­kolnej w Polsce i we Włoszech / Barbara Surma. – Łódź : Wydaw­nictwo Palatum, 2008.
Sygn. 164362, 164363

W jakim kierunku rozwi­nęła się teoria i praktyka pedago­giczna Marii Montes­sori? Czy myśl pedago­giczna M. Montes­sori i założenia metodyczne dają możli­wości twórczych inspi­racji praktycz­nych? Jakie w tej koncepcji jest miejsce dla twórczego rozwoju nauczy­ciela i ucznia? Czy współ­cze­śnie praktycy pracu­jący metodą M. Montes­sori bezkry­tycznie trzymają się zasad i założeń opraco­wa­nych przez nią prawie sto lat temu? Jak współ­cze­śnie rozumie się myśl M. Montes­sori dosto­so­wania sposobu podej­ścia pedago­gicz­nego do dziecka, mając na uwadze dziecko każdej kultury i epoki?
Na te i na wiele innych pytań stara się odpowie­dzieć autorka w swej książce, którą dedykuje studentom pedago­giki i psycho­logii, nauczy­cielom wycho­wania przed­szkol­nego i edukacji wczesnosz­kolnej, katechetom, rodzicom i dzieciom, z którymi praca przynosi jej tak wiele radości.

Fragment recenzji:
(…) Autorka, wykorzy­stując całą dostępną litera­turę – głównie w języku włoskim, miała możli­wość zwery­fi­ko­wania wielu, niejed­no­krotnie błędnych inter­pre­tacji, jakie funkcjo­no­wały w odnie­sieniu do systemu montes­so­riań­skiego. Dzięki tak solidnej analizie czytelnik może nareszcie poznać istotę i założenia tego systemu (…)
prof. dr hab. Marian Śnieżyński

Pedago­gika Marii Montes­sori w Polsce i na świecie : praca zbiorowa / pod red. nauk. Barbary Surmy. – Łódź : Wydaw­nictwo Palatum ; Kraków : Wydaw­nictwo Wyższej Szkoły Filozo­ficzno-Pedago­gicznej Ignatianum, 2009.
Sygn. 164364, 164365

Idea pedago­giczna Marii Montes­sori znana jest na świecie od ponad stu lat, jej rozwój i recepcja przebie­gały w różnych krajach na różne sposoby. Celem tej publi­kacji jest przed­sta­wienie polskiemu Czytel­ni­kowi histo­rycz­nych uwarun­kowań rozwoju myśli pedago­gicznej Marii Montes­sori we Włoszech, w Niemczech i w Polsce oraz aktual­nego stanu recepcji tegoż systemu w Polsce. Zebrane w tej publi­kacji artykuły są próbą przybli­żenia i rozpo­wszech­nienia idei pedago­gicz­nych Marii Montes­sori reali­zo­wa­nych w coraz to liczniej­szych, nowo powsta­ją­cych w Polsce żłobkach, przed­szko­lach i szkołach podsta­wo­wych.

Fragment recenzji:
(…) Redak­torka naukowa tej publi­kacji Barbara Surma napisała we wstępie:
„W myśl Marii Montes­sori, podążając za dziec­kiem, jesteśmy w stanie pomóc mu rozwinąć jego osobo­wość, bez względu na to gdzie mieszka, jakim językiem się posłu­guje, jaką wyznaje religię… Ta różno­rod­ność nie dzieli, a jednoczy. Dziecko niesie pokój. Naszym zadaniem jest tylko odkryć to dziecko i pomóc mu rozwinąć jego osobo­wość” .
Teksty zawarte w pracy zbiorowej dają świadectwo możli­wości reali­zacji tego podsta­wo­wego zadania wycho­waw­czego (…)
prof. zw. dr hab. Stani­sław Palka

Dziecko i dorosły w koncepcji pedago­gicznej Marii Montes­sori : teoria i praktyka : praca zbiorowa / pod red. nauk. Barbary Surmy. – Łódź : Wydaw­nictwo Palatum ; Kraków : Wydaw­nictwo Wyższej Szkoły Filozo­ficzno-Pedago­gicznej Ignatianum, 2009.
Sygn. 164366, 164367

To co budziło tak wielkie zainte­re­so­wanie w metodzie Montes­sori, nazwano odkry­ciem dziecka lub inaczej kluczem do dziecka. Anali­zując koleje pierw­szego wydania „Il metodo” , trzeba stwier­dzić, że Maria Montes­sori wielo­krotnie dokony­wała zmian w swej metodzie. Świadczy to o ciągłej potrzebie badania rozwoju dziecka i szukania nowych możli­wości jego odkry­wania, sposobu jego uczenia się, nabywania różnych umiejęt­ności, pamię­tając jednak o zasadzie wolnego wyboru i własnej aktyw­ności dziecka w przygo­to­wanym otoczeniu. Dowodem na to, że spadko­biercy myśli pedago­gicznej Marii Montes­sori podążają za dziec­kiem, nie zatrzy­mują się na badaniach dokona­nych w zeszłym stuleciu, jest niniejsza pozycja, której celem jest ukazanie, w jaki sposób pracuje się współ­cze­śnie z dziećmi, jak dziecko się uczy oraz jaka jest pozycja i rola nauczy­ciela montes­so­riań­skiego w polskich placów­kach.

Fragment recenzji:
(…) Książka stanowi starannie dobrany zbiór artykułów napisa­nych przez znawców koncepcji Marii Montes­sori. Główną zaletą monografii jest ukazanie doktryny i metody wielkiej włoskiej pedagog z różnych punktów widzenia. Rozwa­żania teore­tyczne zostały uzupeł­nione przed­sta­wie­niem wyników badań nad skutecz­no­ścią metody Montes­sori, jak również relacjami z pracy dydak­tycznej wykorzy­stu­jącej tę coraz bardziej popularną w naszym kraju pedago­gikę. Lektura książki może stać się inspi­racją dla nauczy­cieli poszu­ku­ją­cych twórczych metod aktywi­zacji dziecka, dla rodziców pragną­cych lepiej zrozu­mieć swoje pociechy, dla studentów zgłębia­ją­cych różne koncepcje wycho­wawcze (…)
dr hab. Jerzy Kocha­no­wicz,
profesor Dolno­ślą­skiej Szkoły Wyższej

Odkrycie dziecka / Maria Montes­sori ; przeł. Aleksandra Pluta. – Łódź : Wydaw­nictwo Palatum, 2014.
Sygn. 164368, 164369

Z przed­mowy do pierw­szego polskiego wydania:
(…) Cieszy fakt, że do rąk polskiego czytel­nika trafia pierwsze wydanie w języku polskim książki Marii Montes­sori pod tytułem Odkrycie dziecka. Książka została rzetelnie przetłu­ma­czona z języka włoskiego przez Aleksandrę Plutę i naukowo zreda­go­wana przez Barbarę Surmę. Dzięki starannej formie edytor­skiej Wydaw­nictwa Palatum każda osoba zainte­re­so­wana postacią i twórczo­ścią Marii Montes­sori przeżyje duchowa ucztę, delek­tując się tekstami zawar­tymi w książce. Spektrum zagad­nień jakie prezen­tuje Maria Montes­sori jest kwinte­sencją jej długo­let­nich badań nad dziec­kiem: jego rozwojem, edukacją i ducho­wo­ścią. W przed­mowie do trzeciego wydania włoskiego Maria Montes­sori, po raz kolejny podkre­śliła, że w podej­mo­wa­nych przez nią badaniach zależało jej na wnikliwym, naukowym poznaniu dziecka i życiu w pokoju, a nie na stworzeniu nowej metody eduka­cyjnej. Problemy, jakie ma do rozwią­zania ludzkość, to głównie pokój i jedność. Można to osiągnąć tylko poprzez zwrócenie swej uwagi i poświę­cenie energii na odkry­wanie dziecka i na rozwi­janie wielkiego poten­cjału osobo­wości ludzkiej w okresie jej kształ­to­wania [s. 9]. Jeszcze raz na to zwróciła uwagę Autorka w rozdziale 24 „Trium­fu­jąca kwadryga“: Punktem wyjścia dla prawdzi­wego zrozu­mienia naszej pracy nie jest branie pod uwagę metody wycho­waw­czej, lecz czegoś przeciw­nego: metoda jest konse­kwencją wspoma­gania rozwoju zjawisk psycho­lo­gicz­nych, które nie były zauwa­żone, a co za tym idzie – były nieznane przez stulecia. Problem zatem nie jest natury pedago­gicznej, lecz psycho­lo­gicznej, a wycho­wanie, które wspomaga życie, jest dylematem, który dotyczy ludzkości [s. 271].

Edukacja w systemie Marii Montes­sori – wycho­wa­niem do wartości : praca zbiorowa / pod red. nauk. Małgo­rzaty Mikszy. – Łódź : Wydaw­nictwo Palatum, 2014.
Sygn. 164370, 164371

Od wielu lat obser­wu­jemy w naszym kraju coraz żywsze zainte­re­so­wanie pedago­giką Marii Montes­sori. Egzem­pli­fi­kują to powsta­jące coraz liczniej placówki Montes­sori, przed­szkola, szkoły, także żłobki. Publi­kacje naukowe na temat pedago­giki M. Montes­sori również wskazują, że pedagodzy, teore­tycy i praktycy mają ogromną potrzebę opisu i wyjaśnienia założeń myślenia Autorki o dziecku, jego rozwoju, edukacji w domu, przed­szkolu i szkole (…).
(…) Edukacja M. Montes­sori skoncen­tro­wana jest na pomaganiu życiu, kluczem jest wycho­wanie do wartości, a środkiem – towarzy­szenie dzieciom w budowaniu osobo­wości. Człowiek, aby jego nazwę można było zapisać wielką literą, musi być istotą nie tylko rozumną, posia­da­jącą inteli­gencję, która pozwala mu działać, ale również wrażliwą, czującą, widzącą złożone potrzeby innych ludzi (…)
dr Małgo­rzata Miksza
Źródło :
www​.palatum​.pl
www​.rm​.com​.pl