Wybrane nowości w zbiorach

Wybrane nowości w zbiorach

Metoda Montessori na cztery pory roku : 70 zabaw edukacyjnych / Brigitte Ekert ; tłumaczenie Katarzyna Skawran. – Warszawa : Wydawnictwo RM, © 2018.
Sygn. 164600

W tej książce znajdziesz 70 ćwiczeń zgodnych z zasadami pedagogiki Marii Montessori przeznaczonych na różne pory roku. Są tu na przykład instrukcje wykonania bożonarodzeniowych dekoracji i latarni na Halloween, zabawy w pisanie, rymowanki, a nawet przepisy kulinarne i ćwiczenia jogi. Przygotowują one dziecko do nauki pisania i czytania, zapoznają z figurami geometrycznymi, rozwijają jego percepcję, motorykę oraz intelekt. Niektóre zadania można wykonywać na dworze, inne – w domu. Każde może być dla Twojego dziecka ekscytującą przygodą służąca zdobywaniu ważnych umiejętności. Ćwiczenia opisano krok po kroku i starannie zilustrowano, dzięki czemu dziecko zyska w Tobie mądrego i wrażliwego przewodnika po otaczającym świecie.

Wychowanie dla pokoju w pedagogice Marii Montessori : praca zbiorowa / pod red. nauk. Małgorzaty Mikszy. – Łódź : Wydawnictwo Palatum, 2016.
Sygn. 164374, 164375

Prawdziwy pokój oznacza zwycięstwo sprawiedliwości i miłości między ludźmi: oznacza lepszy świat, w którym panuje harmonia.
Maria Montessori

Słowa Marii Montessori sprzed prawie stu lat są nadal aktualne. Wartości, na które w tej wypowiedzi autorka zwróciła uwagę, tj. sprawiedliwość i miłość, w XXI wieku konfrontowane są każdego dnia z trudną, często brutalną rzeczywistością. Problem pokoju, wychowania dla pokoju z perspektywy badań pedagogicznych jest chętnie i często podejmowany. Niemniej z perspektywy wizji aktualnego i przyszłego życia istotne jest, jak idee wychowania dla pokoju są i będą realizowane w pedagogii, praktyce edukacyjnej (…).
dr Małgorzata Miksza
Fragment recenzji:

(…) W popularnym odbiorze pedagogika Marii Montessori jest kojarzona głównie z metodą spontanicznego uczenia się dziecka dzięki włączeniu go w uporządkowane środowisko stymulujące do zadawania pytań i rozwiązywania problemów. Mniej znane są natomiast starania wielkiej włoskiej pedagożki o wychowanie moralne i duchowe podopiecznych, będące w jej przekonaniu jedynym środkiem do zapobieżenia wojnom i zaprowadzenia powszechnego pokoju dzięki praktycznemu zaznajomieniu dzieci z takimi wartościami jak globalne obywatelstwo, osobista odpowiedzialność i szacunek dla innego.
Tym właśnie zagadnieniom jest poświęcona oddawana dp rąk czytelników książka, która stanowi starannie dobrany zbiór artykułów skoncentrowanych na problematyce wychowania do pokoju, najpierw w szerszej perspektywie teoretycznej, a następnie w doktrynie Marii Montessori (…).
dr hab. Jerzy Kochanowicz,
profesor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Język oknem na świat – edukacja językowa w pedagogice Marii Montessori : praca zbiorowa / pod red. nauk. Małgorzaty Mikszy. – Łódź : Wydawnictwo Palatum, 2015.
Sygn. 164372, 164373

(…) Komunikacja językowa była i jest przedmiotem nauk o człowieku, w tym nauk filologicznych i humanistyczno-społecznych. Problem przyśpieszonego rozwoju środków komunikacji masowej, brak czasu dorosłych na kontakt z dziećmi, rozbieżności w potrzebach rozwojowych dziecka w odniesieniu do praktyki edukacji językowej powodują, że coraz wyraźniej widać zaniedbania w rozwoju mowy u dzieci, młodzieży i dorosłych. Zmniejsza się zasób słownictwa, wypowiedzi uczniów są bardzo lakoniczne, komunikacja werbalna często zastępowana jest wysyłaniem krótkich esemesów (…)

Teksty niniejszej publikacji zapewne nie zamykają tematu: Język oknem na świat. (…) Niechaj okno będzie zawsze otwarte, aby język stał się symbolicznym pomostem pomiędzy człowiekiem i światem. Jak pisała Maria Montessori: Nie można wyobrazić sobie prawidłowego wychowania bez nauki poprawnej wymowy. Powinniśmy więc doskonalić naszą mowę i troszczyć się o jej piękno.
dr Małgorzata Miksza

Fragment recenzji:
(…) Warto zachęcić Czytelnika do wnikliwego przestudiowania owego tekstu wprowadzającego do późniejszych refleksji autorskich, a istotnym powodem może być fakt, że poszczególne rozprawy formułują wiele myśli i konstatacji bardzo mocno związanych z cywilizacją współczesną oraz jej ludzkim i nie zawsze ludzkim obrazem i wymiarem.
prof. zw. dr hab. Ryszard Kucha

Pedagogika Montessori – podstawy teoretyczne i twórcze inspiracje w praktyce : system pedagogiczny Marii Montessori w placówkach wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej w Polsce i we Włoszech / Barbara Surma. – Łódź : Wydawnictwo Palatum, 2008.
Sygn. 164362, 164363

W jakim kierunku rozwinęła się teoria i praktyka pedagogiczna Marii Montessori? Czy myśl pedagogiczna M. Montessori i założenia metodyczne dają możliwości twórczych inspiracji praktycznych? Jakie w tej koncepcji jest miejsce dla twórczego rozwoju nauczyciela i ucznia? Czy współcześnie praktycy pracujący metodą M. Montessori bezkrytycznie trzymają się zasad i założeń opracowanych przez nią prawie sto lat temu? Jak współcześnie rozumie się myśl M. Montessori dostosowania sposobu podejścia pedagogicznego do dziecka, mając na uwadze dziecko każdej kultury i epoki?
Na te i na wiele innych pytań stara się odpowiedzieć autorka w swej książce, którą dedykuje studentom pedagogiki i psychologii, nauczycielom wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, katechetom, rodzicom i dzieciom, z którymi praca przynosi jej tak wiele radości.

Fragment recenzji:
(…) Autorka, wykorzystując całą dostępną literaturę – głównie w języku włoskim, miała możliwość zweryfikowania wielu, niejednokrotnie błędnych interpretacji, jakie funkcjonowały w odniesieniu do systemu montessoriańskiego. Dzięki tak solidnej analizie czytelnik może nareszcie poznać istotę i założenia tego systemu (…)
prof. dr hab. Marian Śnieżyński

Pedagogika Marii Montessori w Polsce i na świecie : praca zbiorowa / pod red. nauk. Barbary Surmy. – Łódź : Wydawnictwo Palatum ; Kraków : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum, 2009.
Sygn. 164364, 164365

Idea pedagogiczna Marii Montessori znana jest na świecie od ponad stu lat, jej rozwój i recepcja przebiegały w różnych krajach na różne sposoby. Celem tej publikacji jest przedstawienie polskiemu Czytelnikowi historycznych uwarunkowań rozwoju myśli pedagogicznej Marii Montessori we Włoszech, w Niemczech i w Polsce oraz aktualnego stanu recepcji tegoż systemu w Polsce. Zebrane w tej publikacji artykuły są próbą przybliżenia i rozpowszechnienia idei pedagogicznych Marii Montessori realizowanych w coraz to liczniejszych, nowo powstających w Polsce żłobkach, przedszkolach i szkołach podstawowych.

Fragment recenzji:
(…) Redaktorka naukowa tej publikacji Barbara Surma napisała we wstępie:
„W myśl Marii Montessori, podążając za dzieckiem, jesteśmy w stanie pomóc mu rozwinąć jego osobowość, bez względu na to gdzie mieszka, jakim językiem się posługuje, jaką wyznaje religię… Ta różnorodność nie dzieli, a jednoczy. Dziecko niesie pokój. Naszym zadaniem jest tylko odkryć to dziecko i pomóc mu rozwinąć jego osobowość” .
Teksty zawarte w pracy zbiorowej dają świadectwo możliwości realizacji tego podstawowego zadania wychowawczego (…)
prof. zw. dr hab. Stanisław Palka

Dziecko i dorosły w koncepcji pedagogicznej Marii Montessori : teoria i praktyka : praca zbiorowa / pod red. nauk. Barbary Surmy. – Łódź : Wydawnictwo Palatum ; Kraków : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum, 2009.
Sygn. 164366, 164367

To co budziło tak wielkie zainteresowanie w metodzie Montessori, nazwano odkryciem dziecka lub inaczej kluczem do dziecka. Analizując koleje pierwszego wydania „Il metodo” , trzeba stwierdzić, że Maria Montessori wielokrotnie dokonywała zmian w swej metodzie. Świadczy to o ciągłej potrzebie badania rozwoju dziecka i szukania nowych możliwości jego odkrywania, sposobu jego uczenia się, nabywania różnych umiejętności, pamiętając jednak o zasadzie wolnego wyboru i własnej aktywności dziecka w przygotowanym otoczeniu. Dowodem na to, że spadkobiercy myśli pedagogicznej Marii Montessori podążają za dzieckiem, nie zatrzymują się na badaniach dokonanych w zeszłym stuleciu, jest niniejsza pozycja, której celem jest ukazanie, w jaki sposób pracuje się współcześnie z dziećmi, jak dziecko się uczy oraz jaka jest pozycja i rola nauczyciela montessoriańskiego w polskich placówkach.

Fragment recenzji:
(…) Książka stanowi starannie dobrany zbiór artykułów napisanych przez znawców koncepcji Marii Montessori. Główną zaletą monografii jest ukazanie doktryny i metody wielkiej włoskiej pedagog z różnych punktów widzenia. Rozważania teoretyczne zostały uzupełnione przedstawieniem wyników badań nad skutecznością metody Montessori, jak również relacjami z pracy dydaktycznej wykorzystującej tę coraz bardziej popularną w naszym kraju pedagogikę. Lektura książki może stać się inspiracją dla nauczycieli poszukujących twórczych metod aktywizacji dziecka, dla rodziców pragnących lepiej zrozumieć swoje pociechy, dla studentów zgłębiających różne koncepcje wychowawcze (…)
dr hab. Jerzy Kochanowicz,
profesor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Odkrycie dziecka / Maria Montessori ; przeł. Aleksandra Pluta. – Łódź : Wydawnictwo Palatum, 2014.
Sygn. 164368, 164369

Z przedmowy do pierwszego polskiego wydania:
(…) Cieszy fakt, że do rąk polskiego czytelnika trafia pierwsze wydanie w języku polskim książki Marii Montessori pod tytułem Odkrycie dziecka. Książka została rzetelnie przetłumaczona z języka włoskiego przez Aleksandrę Plutę i naukowo zredagowana przez Barbarę Surmę. Dzięki starannej formie edytorskiej Wydawnictwa Palatum każda osoba zainteresowana postacią i twórczością Marii Montessori przeżyje duchowa ucztę, delektując się tekstami zawartymi w książce. Spektrum zagadnień jakie prezentuje Maria Montessori jest kwintesencją jej długoletnich badań nad dzieckiem: jego rozwojem, edukacją i duchowością. W przedmowie do trzeciego wydania włoskiego Maria Montessori, po raz kolejny podkreśliła, że w podejmowanych przez nią badaniach zależało jej na wnikliwym, naukowym poznaniu dziecka i życiu w pokoju, a nie na stworzeniu nowej metody edukacyjnej. Problemy, jakie ma do rozwiązania ludzkość, to głównie pokój i jedność. Można to osiągnąć tylko poprzez zwrócenie swej uwagi i poświęcenie energii na odkrywanie dziecka i na rozwijanie wielkiego potencjału osobowości ludzkiej w okresie jej kształtowania [s. 9]. Jeszcze raz na to zwróciła uwagę Autorka w rozdziale 24 „Triumfująca kwadryga“: Punktem wyjścia dla prawdziwego zrozumienia naszej pracy nie jest branie pod uwagę metody wychowawczej, lecz czegoś przeciwnego: metoda jest konsekwencją wspomagania rozwoju zjawisk psychologicznych, które nie były zauważone, a co za tym idzie – były nieznane przez stulecia. Problem zatem nie jest natury pedagogicznej, lecz psychologicznej, a wychowanie, które wspomaga życie, jest dylematem, który dotyczy ludzkości [s. 271].

Edukacja w systemie Marii Montessori – wychowaniem do wartości : praca zbiorowa / pod red. nauk. Małgorzaty Mikszy. – Łódź : Wydawnictwo Palatum, 2014.
Sygn. 164370, 164371

Od wielu lat obserwujemy w naszym kraju coraz żywsze zainteresowanie pedagogiką Marii Montessori. Egzemplifikują to powstające coraz liczniej placówki Montessori, przedszkola, szkoły, także żłobki. Publikacje naukowe na temat pedagogiki M. Montessori również wskazują, że pedagodzy, teoretycy i praktycy mają ogromną potrzebę opisu i wyjaśnienia założeń myślenia Autorki o dziecku, jego rozwoju, edukacji w domu, przedszkolu i szkole (…).
(…) Edukacja M. Montessori skoncentrowana jest na pomaganiu życiu, kluczem jest wychowanie do wartości, a środkiem – towarzyszenie dzieciom w budowaniu osobowości. Człowiek, aby jego nazwę można było zapisać wielką literą, musi być istotą nie tylko rozumną, posiadającą inteligencję, która pozwala mu działać, ale również wrażliwą, czującą, widzącą złożone potrzeby innych ludzi (…)
dr Małgorzata Miksza
Źródło :
www​.palatum​.pl
www​.rm​.com​.pl