Wybrane nowości w zbio­rach

Wybrane nowości w zbio­rach

Metoda Mon­tes­sori na cztery pory roku : 70 zabaw edu­ka­cyj­nych / Bri­gitte Ekert ; tłu­ma­czenie Kata­rzyna Skawran. – War­szawa : Wydaw­nictwo RM, © 2018.
Sygn. 164600

W tej książce znaj­dziesz 70 ćwiczeń zgod­nych z zasa­dami peda­go­giki Marii Mon­tes­sori prze­zna­czo­nych na różne pory roku. Są tu na przy­kład instrukcje wyko­nania bożo­na­ro­dze­nio­wych deko­racji i latarni na Hal­lo­ween, zabawy w pisanie, rymo­wanki, a nawet prze­pisy kuli­narne i ćwi­czenia jogi. Przy­go­to­wują one dziecko do nauki pisania i czy­tania, zapo­znają z figu­rami geo­me­trycz­nymi, roz­wi­jają jego per­cepcję, moto­rykę oraz inte­lekt. Nie­które zadania można wyko­nywać na dworze, inne – w domu. Każde może być dla Twojego dziecka eks­cy­tu­jącą przy­godą służąca zdo­by­waniu ważnych umie­jęt­ności. Ćwi­czenia opisano krok po kroku i sta­rannie zilu­stro­wano, dzięki czemu dziecko zyska w Tobie mądrego i wraż­li­wego prze­wod­nika po ota­cza­jącym świecie.

Wycho­wanie dla pokoju w peda­go­gice Marii Mon­tes­sori : praca zbio­rowa / pod red. nauk. Mał­go­rzaty Mikszy. – Łódź : Wydaw­nictwo Palatum, 2016.
Sygn. 164374, 164375

Praw­dziwy pokój oznacza zwy­cię­stwo spra­wie­dli­wości i miłości między ludźmi: oznacza lepszy świat, w którym panuje har­monia.
Maria Mon­tes­sori

Słowa Marii Mon­tes­sori sprzed prawie stu lat są nadal aktu­alne. War­tości, na które w tej wypo­wiedzi autorka zwró­ciła uwagę, tj. spra­wie­dli­wość i miłość, w XXI wieku kon­fron­to­wane są każdego dnia z trudną, często bru­talną rze­czy­wi­sto­ścią. Problem pokoju, wycho­wania dla pokoju z per­spek­tywy badań peda­go­gicz­nych jest chętnie i często podej­mo­wany. Nie­mniej z per­spek­tywy wizji aktu­al­nego i przy­szłego życia istotne jest, jak idee wycho­wania dla pokoju są i będą reali­zo­wane w peda­gogii, prak­tyce edu­ka­cyjnej (…).
dr Mał­go­rzata Miksza
Frag­ment recenzji:

(…) W popu­larnym odbiorze peda­go­gika Marii Mon­tes­sori jest koja­rzona głównie z metodą spon­ta­nicz­nego uczenia się dziecka dzięki włą­czeniu go w upo­rząd­ko­wane śro­do­wisko sty­mu­lu­jące do zada­wania pytań i roz­wią­zy­wania pro­blemów. Mniej znane są nato­miast sta­rania wiel­kiej wło­skiej peda­gożki o wycho­wanie moralne i duchowe pod­opiecz­nych, będące w jej prze­ko­naniu jedynym środ­kiem do zapo­bie­żenia wojnom i zapro­wa­dzenia powszech­nego pokoju dzięki prak­tycz­nemu zazna­jo­mieniu dzieci z takimi war­to­ściami jak glo­balne oby­wa­tel­stwo, oso­bista odpo­wie­dzial­ność i sza­cunek dla innego.
Tym właśnie zagad­nie­niom jest poświę­cona odda­wana dp rąk czy­tel­ników książka, która stanowi sta­rannie dobrany zbiór arty­kułów skon­cen­tro­wa­nych na pro­ble­ma­tyce wycho­wania do pokoju, naj­pierw w szer­szej per­spek­tywie teo­re­tycznej, a następnie w dok­trynie Marii Mon­tes­sori (…).
dr hab. Jerzy Kocha­no­wicz,
pro­fesor Dol­no­ślą­skiej Szkoły Wyższej

Język oknem na świat – edu­kacja języ­kowa w peda­go­gice Marii Mon­tes­sori : praca zbio­rowa / pod red. nauk. Mał­go­rzaty Mikszy. – Łódź : Wydaw­nictwo Palatum, 2015.
Sygn. 164372, 164373

(…) Komu­ni­kacja języ­kowa była i jest przed­miotem nauk o czło­wieku, w tym nauk filo­lo­gicz­nych i huma­ni­styczno-spo­łecz­nych. Problem przy­śpie­szo­nego rozwoju środków komu­ni­kacji masowej, brak czasu doro­słych na kontakt z dziećmi, roz­bież­ności w potrze­bach roz­wo­jo­wych dziecka w odnie­sieniu do prak­tyki edu­kacji języ­kowej powo­dują, że coraz wyraź­niej widać zanie­dbania w rozwoju mowy u dzieci, mło­dzieży i doro­słych. Zmniejsza się zasób słow­nictwa, wypo­wiedzi uczniów są bardzo lako­niczne, komu­ni­kacja wer­balna często zastę­po­wana jest wysy­ła­niem krót­kich ese­mesów (…)

Teksty niniej­szej publi­kacji zapewne nie zamy­kają tematu: Język oknem na świat. (…) Niechaj okno będzie zawsze otwarte, aby język stał się sym­bo­licznym pomo­stem pomiędzy czło­wie­kiem i światem. Jak pisała Maria Mon­tes­sori: Nie można wyobrazić sobie pra­wi­dło­wego wycho­wania bez nauki poprawnej wymowy. Powin­niśmy więc dosko­nalić naszą mowę i trosz­czyć się o jej piękno.
dr Mał­go­rzata Miksza

Frag­ment recenzji:
(…) Warto zachęcić Czy­tel­nika do wni­kli­wego prze­stu­dio­wania owego tekstu wpro­wa­dza­ją­cego do póź­niej­szych refleksji autor­skich, a istotnym powodem może być fakt, że poszcze­gólne roz­prawy for­mu­łują wiele myśli i kon­sta­tacji bardzo mocno zwią­za­nych z cywi­li­zacją współ­czesną oraz jej ludzkim i nie zawsze ludzkim obrazem i wymiarem.
prof. zw. dr hab. Ryszard Kucha

Peda­go­gika Mon­tes­sori – pod­stawy teo­re­tyczne i twórcze inspi­racje w prak­tyce : system peda­go­giczny Marii Mon­tes­sori w pla­ców­kach wycho­wania przed­szkol­nego i edu­kacji wcze­snosz­kolnej w Polsce i we Wło­szech / Barbara Surma. – Łódź : Wydaw­nictwo Palatum, 2008.
Sygn. 164362, 164363

W jakim kie­runku roz­wi­nęła się teoria i prak­tyka peda­go­giczna Marii Mon­tes­sori? Czy myśl peda­go­giczna M. Mon­tes­sori i zało­żenia meto­dyczne dają moż­li­wości twór­czych inspi­racji prak­tycz­nych? Jakie w tej kon­cepcji jest miejsce dla twór­czego rozwoju nauczy­ciela i ucznia? Czy współ­cze­śnie prak­tycy pra­cu­jący metodą M. Mon­tes­sori bez­kry­tycznie trzy­mają się zasad i założeń opra­co­wa­nych przez nią prawie sto lat temu? Jak współ­cze­śnie rozumie się myśl M. Mon­tes­sori dosto­so­wania sposobu podej­ścia peda­go­gicz­nego do dziecka, mając na uwadze dziecko każdej kultury i epoki?
Na te i na wiele innych pytań stara się odpo­wie­dzieć autorka w swej książce, którą dedy­kuje stu­dentom peda­go­giki i psy­cho­logii, nauczy­cielom wycho­wania przed­szkol­nego i edu­kacji wcze­snosz­kolnej, kate­chetom, rodzicom i dzie­ciom, z którymi praca przy­nosi jej tak wiele radości.

Frag­ment recenzji:
(…) Autorka, wyko­rzy­stując całą dostępną lite­ra­turę – głównie w języku włoskim, miała moż­li­wość zwe­ry­fi­ko­wania wielu, nie­jed­no­krotnie błęd­nych inter­pre­tacji, jakie funk­cjo­no­wały w odnie­sieniu do systemu mon­tes­so­riań­skiego. Dzięki tak solidnej ana­lizie czy­telnik może nareszcie poznać istotę i zało­żenia tego systemu (…)
prof. dr hab. Marian Śnie­żyński

Peda­go­gika Marii Mon­tes­sori w Polsce i na świecie : praca zbio­rowa / pod red. nauk. Barbary Surmy. – Łódź : Wydaw­nictwo Palatum ; Kraków : Wydaw­nictwo Wyższej Szkoły Filo­zo­ficzno-Peda­go­gicznej Igna­tianum, 2009.
Sygn. 164364, 164365

Idea peda­go­giczna Marii Mon­tes­sori znana jest na świecie od ponad stu lat, jej rozwój i recepcja prze­bie­gały w różnych krajach na różne sposoby. Celem tej publi­kacji jest przed­sta­wienie pol­skiemu Czy­tel­ni­kowi histo­rycz­nych uwa­run­kowań rozwoju myśli peda­go­gicznej Marii Mon­tes­sori we Wło­szech, w Niem­czech i w Polsce oraz aktu­al­nego stanu recepcji tegoż systemu w Polsce. Zebrane w tej publi­kacji arty­kuły są próbą przy­bli­żenia i roz­po­wszech­nienia idei peda­go­gicz­nych Marii Mon­tes­sori reali­zo­wa­nych w coraz to licz­niej­szych, nowo powsta­ją­cych w Polsce żłob­kach, przed­szko­lach i szko­łach pod­sta­wo­wych.

Frag­ment recenzji:
(…) Redak­torka naukowa tej publi­kacji Barbara Surma napi­sała we wstępie:
„W myśl Marii Mon­tes­sori, podą­żając za dziec­kiem, jesteśmy w stanie pomóc mu roz­winąć jego oso­bo­wość, bez względu na to gdzie mieszka, jakim języ­kiem się posłu­guje, jaką wyznaje religię… Ta róż­no­rod­ność nie dzieli, a jed­noczy. Dziecko niesie pokój. Naszym zada­niem jest tylko odkryć to dziecko i pomóc mu roz­winąć jego oso­bo­wość” .
Teksty zawarte w pracy zbio­rowej dają świa­dectwo moż­li­wości reali­zacji tego pod­sta­wo­wego zadania wycho­waw­czego (…)
prof. zw. dr hab. Sta­ni­sław Palka

Dziecko i dorosły w kon­cepcji peda­go­gicznej Marii Mon­tes­sori : teoria i prak­tyka : praca zbio­rowa / pod red. nauk. Barbary Surmy. – Łódź : Wydaw­nictwo Palatum ; Kraków : Wydaw­nictwo Wyższej Szkoły Filo­zo­ficzno-Peda­go­gicznej Igna­tianum, 2009.
Sygn. 164366, 164367

To co budziło tak wielkie zain­te­re­so­wanie w meto­dzie Mon­tes­sori, nazwano odkry­ciem dziecka lub inaczej kluczem do dziecka. Ana­li­zując koleje pierw­szego wydania „Il metodo” , trzeba stwier­dzić, że Maria Mon­tes­sori wie­lo­krotnie doko­ny­wała zmian w swej meto­dzie. Świadczy to o ciągłej potrzebie badania rozwoju dziecka i szu­kania nowych moż­li­wości jego odkry­wania, sposobu jego uczenia się, naby­wania różnych umie­jęt­ności, pamię­tając jednak o zasa­dzie wolnego wyboru i własnej aktyw­ności dziecka w przy­go­to­wanym oto­czeniu. Dowodem na to, że spad­ko­biercy myśli peda­go­gicznej Marii Mon­tes­sori podą­żają za dziec­kiem, nie zatrzy­mują się na bada­niach doko­na­nych w zeszłym stu­leciu, jest niniejsza pozycja, której celem jest uka­zanie, w jaki sposób pracuje się współ­cze­śnie z dziećmi, jak dziecko się uczy oraz jaka jest pozycja i rola nauczy­ciela mon­tes­so­riań­skiego w pol­skich pla­ców­kach.

Frag­ment recenzji:
(…) Książka stanowi sta­rannie dobrany zbiór arty­kułów napi­sa­nych przez znawców kon­cepcji Marii Mon­tes­sori. Główną zaletą mono­grafii jest uka­zanie dok­tryny i metody wiel­kiej wło­skiej pedagog z różnych punktów widzenia. Roz­wa­żania teo­re­tyczne zostały uzu­peł­nione przed­sta­wie­niem wyników badań nad sku­tecz­no­ścią metody Mon­tes­sori, jak również rela­cjami z pracy dydak­tycznej wyko­rzy­stu­jącej tę coraz bar­dziej popu­larną w naszym kraju peda­go­gikę. Lektura książki może stać się inspi­racją dla nauczy­cieli poszu­ku­ją­cych twór­czych metod akty­wi­zacji dziecka, dla rodziców pra­gną­cych lepiej zro­zu­mieć swoje pociechy, dla stu­dentów zgłę­bia­ją­cych różne kon­cepcje wycho­wawcze (…)
dr hab. Jerzy Kocha­no­wicz,
pro­fesor Dol­no­ślą­skiej Szkoły Wyższej

Odkrycie dziecka / Maria Mon­tes­sori ; przeł. Alek­sandra Pluta. – Łódź : Wydaw­nictwo Palatum, 2014.
Sygn. 164368, 164369

Z przed­mowy do pierw­szego pol­skiego wydania:
(…) Cieszy fakt, że do rąk pol­skiego czy­tel­nika trafia pierwsze wydanie w języku polskim książki Marii Mon­tes­sori pod tytułem Odkrycie dziecka. Książka została rze­telnie prze­tłu­ma­czona z języka wło­skiego przez Alek­sandrę Plutę i naukowo zre­da­go­wana przez Barbarę Surmę. Dzięki sta­rannej formie edy­tor­skiej Wydaw­nictwa Palatum każda osoba zain­te­re­so­wana postacią i twór­czo­ścią Marii Mon­tes­sori prze­żyje duchowa ucztę, delek­tując się tek­stami zawar­tymi w książce. Spek­trum zagad­nień jakie pre­zen­tuje Maria Mon­tes­sori jest kwin­te­sencją jej dłu­go­let­nich badań nad dziec­kiem: jego roz­wojem, edu­kacją i ducho­wo­ścią. W przed­mowie do trze­ciego wydania wło­skiego Maria Mon­tes­sori, po raz kolejny pod­kre­śliła, że w podej­mo­wa­nych przez nią bada­niach zale­żało jej na wni­kliwym, naukowym poznaniu dziecka i życiu w pokoju, a nie na stwo­rzeniu nowej metody edu­ka­cyjnej. Pro­blemy, jakie ma do roz­wią­zania ludz­kość, to głównie pokój i jedność. Można to osią­gnąć tylko poprzez zwró­cenie swej uwagi i poświę­cenie energii na odkry­wanie dziecka i na roz­wi­janie wiel­kiego poten­cjału oso­bo­wości ludz­kiej w okresie jej kształ­to­wania [s. 9]. Jeszcze raz na to zwró­ciła uwagę Autorka w roz­dziale 24 „Trium­fu­jąca kwa­dryga“: Punktem wyjścia dla praw­dzi­wego zro­zu­mienia naszej pracy nie jest branie pod uwagę metody wycho­waw­czej, lecz czegoś prze­ciw­nego: metoda jest kon­se­kwencją wspo­ma­gania rozwoju zjawisk psy­cho­lo­gicz­nych, które nie były zauwa­żone, a co za tym idzie – były nie­znane przez stu­lecia. Problem zatem nie jest natury peda­go­gicznej, lecz psy­cho­lo­gicznej, a wycho­wanie, które wspo­maga życie, jest dyle­matem, który dotyczy ludz­kości [s. 271].

Edu­kacja w sys­temie Marii Mon­tes­sori – wycho­wa­niem do war­tości : praca zbio­rowa / pod red. nauk. Mał­go­rzaty Mikszy. – Łódź : Wydaw­nictwo Palatum, 2014.
Sygn. 164370, 164371

Od wielu lat obser­wu­jemy w naszym kraju coraz żywsze zain­te­re­so­wanie peda­go­giką Marii Mon­tes­sori. Egzem­pli­fi­kują to powsta­jące coraz licz­niej pla­cówki Mon­tes­sori, przed­szkola, szkoły, także żłobki. Publi­kacje naukowe na temat peda­go­giki M. Mon­tes­sori również wska­zują, że peda­godzy, teo­re­tycy i prak­tycy mają ogromną potrzebę opisu i wyja­śnienia założeń myślenia Autorki o dziecku, jego rozwoju, edu­kacji w domu, przed­szkolu i szkole (…).
(…) Edu­kacja M. Mon­tes­sori skon­cen­tro­wana jest na poma­ganiu życiu, kluczem jest wycho­wanie do war­tości, a środ­kiem – towa­rzy­szenie dzie­ciom w budo­waniu oso­bo­wości. Czło­wiek, aby jego nazwę można było zapisać wielką literą, musi być istotą nie tylko rozumną, posia­da­jącą inte­li­gencję, która pozwala mu działać, ale również wraż­liwą, czującą, widzącą złożone potrzeby innych ludzi (…)
dr Mał­go­rzata Miksza
Źródło :
www​.palatum​.pl
www​.rm​.com​.pl