Wybrane nowości w zbiorach

Wybrane nowości w zbiorach

Metoda Montes­sori na cztery pory roku : 70 zabaw eduka­cyj­nych / Brigitte Ekert ; tłuma­czenie Kata­rzyna Skawran. – Warszawa : Wydaw­nictwo RM, © 2018.
Sygn. 164600

W tej książce znaj­dziesz 70 ćwiczeń zgod­nych z zasa­dami peda­go­giki Marii Montes­sori prze­zna­czo­nych na różne pory roku. Są tu na przy­kład instrukcje wyko­nania bożo­na­ro­dze­nio­wych deko­racji i latarni na Hallo­ween, zabawy w pisanie, rymo­wanki, a nawet prze­pisy kuli­narne i ćwiczenia jogi. Przy­go­to­wują one dziecko do nauki pisania i czytania, zapo­znają z figu­rami geome­trycz­nymi, rozwi­jają jego percepcję, moto­rykę oraz inte­lekt. Niektóre zadania można wyko­nywać na dworze, inne – w domu. Każde może być dla Twojego dziecka ekscy­tu­jącą przy­godą służąca zdoby­waniu ważnych umie­jęt­ności. Ćwiczenia opisano krok po kroku i starannie zilu­stro­wano, dzięki czemu dziecko zyska w Tobie mądrego i wraż­li­wego prze­wod­nika po otacza­jącym świecie.

Wycho­wanie dla pokoju w peda­go­gice Marii Montes­sori : praca zbio­rowa / pod red. nauk. Małgo­rzaty Mikszy. – Łódź : Wydaw­nictwo Palatum, 2016.
Sygn. 164374, 164375

Praw­dziwy pokój oznacza zwycię­stwo spra­wie­dli­wości i miłości między ludźmi: oznacza lepszy świat, w którym panuje harmonia.
Maria Montes­sori

Słowa Marii Montes­sori sprzed prawie stu lat są nadal aktu­alne. Wartości, na które w tej wypo­wiedzi autorka zwró­ciła uwagę, tj. spra­wie­dli­wość i miłość, w XXI wieku konfron­to­wane są każdego dnia z trudną, często brutalną rzeczy­wi­sto­ścią. Problem pokoju, wycho­wania dla pokoju z perspek­tywy badań peda­go­gicz­nych jest chętnie i często podej­mo­wany. Niemniej z perspek­tywy wizji aktu­al­nego i przy­szłego życia istotne jest, jak idee wycho­wania dla pokoju są i będą reali­zo­wane w peda­gogii, prak­tyce edukacyjnej (…).
dr Małgo­rzata Miksza
Frag­ment recenzji:

(…) W popu­larnym odbiorze peda­go­gika Marii Montes­sori jest koja­rzona głównie z metodą spon­ta­nicz­nego uczenia się dziecka dzięki włączeniu go w uporząd­ko­wane środo­wisko stymu­lu­jące do zada­wania pytań i rozwią­zy­wania problemów. Mniej znane są nato­miast starania wiel­kiej włoskiej peda­gożki o wycho­wanie moralne i duchowe podopiecz­nych, będące w jej prze­ko­naniu jedynym środ­kiem do zapo­bie­żenia wojnom i zapro­wa­dzenia powszech­nego pokoju dzięki prak­tycz­nemu zazna­jo­mieniu dzieci z takimi warto­ściami jak globalne obywa­tel­stwo, osobista odpo­wie­dzial­ność i szacunek dla innego.
Tym właśnie zagad­nie­niom jest poświę­cona odda­wana dp rąk czytel­ników książka, która stanowi starannie dobrany zbiór arty­kułów skon­cen­tro­wa­nych na proble­ma­tyce wycho­wania do pokoju, najpierw w szer­szej perspek­tywie teore­tycznej, a następnie w doktrynie Marii Montessori (…).
dr hab. Jerzy Kochanowicz,
profesor Dolno­ślą­skiej Szkoły Wyższej

Język oknem na świat – edukacja języ­kowa w peda­go­gice Marii Montes­sori : praca zbio­rowa / pod red. nauk. Małgo­rzaty Mikszy. – Łódź : Wydaw­nictwo Palatum, 2015.
Sygn. 164372, 164373

(…) Komu­ni­kacja języ­kowa była i jest przed­miotem nauk o czło­wieku, w tym nauk filo­lo­gicz­nych i huma­ni­styczno-społecz­nych. Problem przy­śpie­szo­nego rozwoju środków komu­ni­kacji masowej, brak czasu doro­słych na kontakt z dziećmi, rozbież­ności w potrze­bach rozwo­jo­wych dziecka w odnie­sieniu do prak­tyki edukacji języ­kowej powo­dują, że coraz wyraź­niej widać zanie­dbania w rozwoju mowy u dzieci, młodzieży i doro­słych. Zmniejsza się zasób słow­nictwa, wypo­wiedzi uczniów są bardzo lako­niczne, komu­ni­kacja werbalna często zastę­po­wana jest wysy­ła­niem krót­kich esemesów (…)

Teksty niniej­szej publi­kacji zapewne nie zamy­kają tematu: Język oknem na świat. (…) Niechaj okno będzie zawsze otwarte, aby język stał się symbo­licznym pomo­stem pomiędzy czło­wie­kiem i światem. Jak pisała Maria Montes­sori: Nie można wyobrazić sobie prawi­dło­wego wycho­wania bez nauki poprawnej wymowy. Powin­niśmy więc dosko­nalić naszą mowę i trosz­czyć się o jej piękno.
dr Małgo­rzata Miksza

Frag­ment recenzji:
(…) Warto zachęcić Czytel­nika do wnikli­wego prze­stu­dio­wania owego tekstu wpro­wa­dza­ją­cego do później­szych refleksji autor­skich, a istotnym powodem może być fakt, że poszcze­gólne rozprawy formu­łują wiele myśli i konsta­tacji bardzo mocno zwią­za­nych z cywi­li­zacją współ­czesną oraz jej ludzkim i nie zawsze ludzkim obrazem i wymiarem.
prof. zw. dr hab. Ryszard Kucha

Peda­go­gika Montes­sori – podstawy teore­tyczne i twórcze inspi­racje w prak­tyce : system peda­go­giczny Marii Montes­sori w placów­kach wycho­wania przed­szkol­nego i edukacji wcze­snosz­kolnej w Polsce i we Włoszech / Barbara Surma. – Łódź : Wydaw­nictwo Palatum, 2008.
Sygn. 164362, 164363

W jakim kierunku rozwi­nęła się teoria i prak­tyka peda­go­giczna Marii Montes­sori? Czy myśl peda­go­giczna M. Montes­sori i zało­żenia meto­dyczne dają możli­wości twór­czych inspi­racji prak­tycz­nych? Jakie w tej koncepcji jest miejsce dla twór­czego rozwoju nauczy­ciela i ucznia? Czy współ­cze­śnie prak­tycy pracu­jący metodą M. Montes­sori bezkry­tycznie trzy­mają się zasad i założeń opra­co­wa­nych przez nią prawie sto lat temu? Jak współ­cze­śnie rozumie się myśl M. Montes­sori dosto­so­wania sposobu podej­ścia peda­go­gicz­nego do dziecka, mając na uwadze dziecko każdej kultury i epoki?
Na te i na wiele innych pytań stara się odpo­wie­dzieć autorka w swej książce, którą dedy­kuje studentom peda­go­giki i psycho­logii, nauczy­cielom wycho­wania przed­szkol­nego i edukacji wcze­snosz­kolnej, kate­chetom, rodzicom i dzie­ciom, z którymi praca przy­nosi jej tak wiele radości.

Frag­ment recenzji:
(…) Autorka, wyko­rzy­stując całą dostępną lite­ra­turę – głównie w języku włoskim, miała możli­wość zwery­fi­ko­wania wielu, niejed­no­krotnie błęd­nych inter­pre­tacji, jakie funk­cjo­no­wały w odnie­sieniu do systemu montes­so­riań­skiego. Dzięki tak solidnej analizie czytelnik może nareszcie poznać istotę i zało­żenia tego systemu (…)
prof. dr hab. Marian Śnieżyński

Peda­go­gika Marii Montes­sori w Polsce i na świecie : praca zbio­rowa / pod red. nauk. Barbary Surmy. – Łódź : Wydaw­nictwo Palatum ; Kraków : Wydaw­nictwo Wyższej Szkoły Filo­zo­ficzno-Peda­go­gicznej Igna­tianum, 2009.
Sygn. 164364, 164365

Idea peda­go­giczna Marii Montes­sori znana jest na świecie od ponad stu lat, jej rozwój i recepcja prze­bie­gały w różnych krajach na różne sposoby. Celem tej publi­kacji jest przed­sta­wienie polskiemu Czytel­ni­kowi histo­rycz­nych uwarun­kowań rozwoju myśli peda­go­gicznej Marii Montes­sori we Włoszech, w Niem­czech i w Polsce oraz aktu­al­nego stanu recepcji tegoż systemu w Polsce. Zebrane w tej publi­kacji arty­kuły są próbą przy­bli­żenia i rozpo­wszech­nienia idei peda­go­gicz­nych Marii Montes­sori reali­zo­wa­nych w coraz to licz­niej­szych, nowo powsta­ją­cych w Polsce żłob­kach, przed­szko­lach i szko­łach podstawowych.

Frag­ment recenzji:
(…) Redak­torka naukowa tej publi­kacji Barbara Surma napi­sała we wstępie:
„W myśl Marii Montes­sori, podą­żając za dziec­kiem, jesteśmy w stanie pomóc mu rozwinąć jego osobo­wość, bez względu na to gdzie mieszka, jakim języ­kiem się posłu­guje, jaką wyznaje religię… Ta różno­rod­ność nie dzieli, a jednoczy. Dziecko niesie pokój. Naszym zada­niem jest tylko odkryć to dziecko i pomóc mu rozwinąć jego osobowość” .
Teksty zawarte w pracy zbio­rowej dają świa­dectwo możli­wości reali­zacji tego podsta­wo­wego zadania wychowawczego (…)
prof. zw. dr hab. Stani­sław Palka

Dziecko i dorosły w koncepcji peda­go­gicznej Marii Montes­sori : teoria i prak­tyka : praca zbio­rowa / pod red. nauk. Barbary Surmy. – Łódź : Wydaw­nictwo Palatum ; Kraków : Wydaw­nictwo Wyższej Szkoły Filo­zo­ficzno-Peda­go­gicznej Igna­tianum, 2009.
Sygn. 164366, 164367

To co budziło tak wielkie zain­te­re­so­wanie w meto­dzie Montes­sori, nazwano odkry­ciem dziecka lub inaczej kluczem do dziecka. Anali­zując koleje pierw­szego wydania „Il metodo” , trzeba stwier­dzić, że Maria Montes­sori wielo­krotnie doko­ny­wała zmian w swej meto­dzie. Świadczy to o ciągłej potrzebie badania rozwoju dziecka i szukania nowych możli­wości jego odkry­wania, sposobu jego uczenia się, naby­wania różnych umie­jęt­ności, pamię­tając jednak o zasa­dzie wolnego wyboru i własnej aktyw­ności dziecka w przy­go­to­wanym otoczeniu. Dowodem na to, że spad­ko­biercy myśli peda­go­gicznej Marii Montes­sori podą­żają za dziec­kiem, nie zatrzy­mują się na bada­niach doko­na­nych w zeszłym stuleciu, jest niniejsza pozycja, której celem jest ukazanie, w jaki sposób pracuje się współ­cze­śnie z dziećmi, jak dziecko się uczy oraz jaka jest pozycja i rola nauczy­ciela montes­so­riań­skiego w polskich placówkach.

Frag­ment recenzji:
(…) Książka stanowi starannie dobrany zbiór arty­kułów napi­sa­nych przez znawców koncepcji Marii Montes­sori. Główną zaletą mono­grafii jest ukazanie doktryny i metody wiel­kiej włoskiej pedagog z różnych punktów widzenia. Rozwa­żania teore­tyczne zostały uzupeł­nione przed­sta­wie­niem wyników badań nad skutecz­no­ścią metody Montes­sori, jak również rela­cjami z pracy dydak­tycznej wyko­rzy­stu­jącej tę coraz bardziej popu­larną w naszym kraju peda­go­gikę. Lektura książki może stać się inspi­racją dla nauczy­cieli poszu­ku­ją­cych twór­czych metod akty­wi­zacji dziecka, dla rodziców pragną­cych lepiej zrozu­mieć swoje pociechy, dla studentów zgłę­bia­ją­cych różne koncepcje wychowawcze (…)
dr hab. Jerzy Kochanowicz,
profesor Dolno­ślą­skiej Szkoły Wyższej

Odkrycie dziecka / Maria Montes­sori ; przeł. Alek­sandra Pluta. – Łódź : Wydaw­nictwo Palatum, 2014.
Sygn. 164368, 164369

Z przed­mowy do pierw­szego polskiego wydania:
(…) Cieszy fakt, że do rąk polskiego czytel­nika trafia pierwsze wydanie w języku polskim książki Marii Montes­sori pod tytułem Odkrycie dziecka. Książka została rzetelnie prze­tłu­ma­czona z języka włoskiego przez Alek­sandrę Plutę i naukowo zreda­go­wana przez Barbarę Surmę. Dzięki starannej formie edytor­skiej Wydaw­nictwa Palatum każda osoba zain­te­re­so­wana postacią i twór­czo­ścią Marii Montes­sori prze­żyje duchowa ucztę, delek­tując się tekstami zawar­tymi w książce. Spek­trum zagad­nień jakie prezen­tuje Maria Montes­sori jest kwin­te­sencją jej długo­let­nich badań nad dziec­kiem: jego rozwojem, edukacją i ducho­wo­ścią. W przed­mowie do trze­ciego wydania włoskiego Maria Montes­sori, po raz kolejny podkre­śliła, że w podej­mo­wa­nych przez nią bada­niach zale­żało jej na wnikliwym, naukowym poznaniu dziecka i życiu w pokoju, a nie na stwo­rzeniu nowej metody eduka­cyjnej. Problemy, jakie ma do rozwią­zania ludz­kość, to głównie pokój i jedność. Można to osią­gnąć tylko poprzez zwró­cenie swej uwagi i poświę­cenie energii na odkry­wanie dziecka i na rozwi­janie wiel­kiego poten­cjału osobo­wości ludz­kiej w okresie jej kształ­to­wania [s. 9]. Jeszcze raz na to zwró­ciła uwagę Autorka w rozdziale 24 „Trium­fu­jąca kwadryga“: Punktem wyjścia dla praw­dzi­wego zrozu­mienia naszej pracy nie jest branie pod uwagę metody wycho­waw­czej, lecz czegoś prze­ciw­nego: metoda jest konse­kwencją wspo­ma­gania rozwoju zjawisk psycho­lo­gicz­nych, które nie były zauwa­żone, a co za tym idzie – były nieznane przez stulecia. Problem zatem nie jest natury peda­go­gicznej, lecz psycho­lo­gicznej, a wycho­wanie, które wspo­maga życie, jest dyle­matem, który dotyczy ludz­kości [s. 271].

Edukacja w systemie Marii Montes­sori – wycho­wa­niem do wartości : praca zbio­rowa / pod red. nauk. Małgo­rzaty Mikszy. – Łódź : Wydaw­nictwo Palatum, 2014.
Sygn. 164370, 164371

Od wielu lat obser­wu­jemy w naszym kraju coraz żywsze zain­te­re­so­wanie peda­go­giką Marii Montes­sori. Egzem­pli­fi­kują to powsta­jące coraz licz­niej placówki Montes­sori, przed­szkola, szkoły, także żłobki. Publi­kacje naukowe na temat peda­go­giki M. Montes­sori również wska­zują, że peda­godzy, teore­tycy i prak­tycy mają ogromną potrzebę opisu i wyja­śnienia założeń myślenia Autorki o dziecku, jego rozwoju, edukacji w domu, przed­szkolu i szkole (…).
(…) Edukacja M. Montes­sori skon­cen­tro­wana jest na poma­ganiu życiu, kluczem jest wycho­wanie do wartości, a środ­kiem – towa­rzy­szenie dzie­ciom w budo­waniu osobo­wości. Czło­wiek, aby jego nazwę można było zapisać wielką literą, musi być istotą nie tylko rozumną, posia­da­jącą inte­li­gencję, która pozwala mu działać, ale również wraż­liwą, czującą, widzącą złożone potrzeby innych ludzi (…)
dr Małgo­rzata Miksza
Źródło :
www​.palatum​.pl
www​.rm​.com​.pl