Wybrane nowości w zbio­rach – kwie­cień

Wybrane nowości w zbio­rach – kwie­cień

Prawo, rodzina, praca / redakcja naukowa Marta Andrysz­czak, Renata Bado­wiec, Daria Gęsicka. – Toruń : Wydaw­nictwo Naukowe Uni­wer­sy­tetu Miko­łaja Koper­nika, 2017.
Sygn. 162985

Mono­grafia została poświę­cona wybranym zagad­nie­niom oraz insty­tu­cjom prawnym spo­ty­kanym w dwóch naj­waż­niej­szych sferach ludz­kiej aktyw­ności – w pracy oraz w rela­cjach rodzin­nych. Publi­kacja nie ma cha­rak­teru kom­plek­so­wego, ponieważ nie obej­muje swoim zakresem wszyst­kich zagad­nień zwią­za­nych z powyż­szymi rela­cjami, nie­mniej jej istotny walor stanowi aktu­al­ność poru­sza­nych kwestii. Autorzy poszcze­gól­nych roz­działów skupili się na tema­tach, które ze względu na zmie­nia­jące się sto­sunki spo­łeczno-gospo­darcze budzą obecnie naj­większe zain­te­re­so­wanie lub wąt­pli­wości. Mono­grafia ma cha­rakter wie­lo­płasz­czy­znowy – zawiera prace z prawa admi­ni­stra­cyj­nego, cywil­nego, euro­pej­skiego, karnego, kon­sty­tu­cyj­nego, podat­ko­wego, pracy oraz rodzin­nego.

Prawo rodzinne i opie­kuńcze : prak­tyka, orzecz­nictwo, kazusy / Natalia Szok, Rado­sław Ter­lecki. – 2. wydanie, stan prawny kwie­cień 2017 r. – War­szawa : Wydaw­nictwo C. H. Beck, 2017.
Sygn. 162986

Książka stanowi studium insty­tucji prawa rodzin­nego i opie­kuń­czego. Jest ona szcze­gólnie pole­cana apli­kantom odby­wa­jącym szko­lenia w ramach apli­kacji rad­cow­skiej, adwo­kac­kiej, sędziow­skiej, nota­rialnej czy komor­ni­czej, jak również osobom przy­go­to­wu­jącym się do egza­minów zawo­do­wych. Z uwagi na sze­rokie omó­wienie pro­ble­ma­tyki sto­so­wania prawa rodzin­nego i opie­kuń­czego, opra­co­wanie to dedy­ko­wane jest także radcom prawnym i adwo­katom, którzy w ramach wyko­ny­wania zawodu zajmują się pro­wa­dze­niem spraw rodzin­nych. Przej­rzysta formuła ana­li­zo­wa­nych treści sprawia, że praca ta może być również pomocna stu­dentom prawa, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę, a także osobom, które ze względu na oko­licz­ności życiowe stały się stroną postę­powań z zakresu prawa rodzin­nego i opie­kuń­czego.
Pre­zen­tując poszcze­gólne insty­tucje praw­no­ro­dzinne sku­piono się przede wszystkim na aspek­tach prak­tycz­nych sto­so­wania prawa, a oma­wiane zagad­nienia zostały dodat­kowo wzbo­ga­cone analizą orze­czeń sądów powszech­nych, sądów admi­ni­stra­cyj­nych oraz Sądu Naj­wyż­szego, co sprawia, że Czy­telnik nie tylko lepiej zro­zumie przed­sta­wianą materię, ale zapozna się również z obo­wią­zu­jącą linią orzecz­niczą. Chcąc spro­stać wymogom, jakie sta­wiane są apli­kantom, w pracy tej zawarto wybór róż­no­rod­nych stanów fak­tycz­nych, które pozwolą nie tylko zro­zu­mieć spe­cy­fikę i mecha­nizmy procesu wykładni prze­pisów prawa rodzin­nego i opie­kuń­czego, ale również nale­życie przy­go­tować się do prze­pro­wa­dza­nych w ramach apli­kacji praw­ni­czych kolo­kwiów, czy egza­minów zawo­do­wych.

Pro­gra­mo­wanie dla począt­ku­ją­cych w 24 godziny / Greg Perry, Dean Miller ; [tłu­ma­czenie Tomasz Walczak]. – Gliwice : Wydaw­nictwo Helion, copy­right 2017.
Sygn. 162987

Dziś mało kto potrafi obejść się bez kom­pu­tera. Te nie­zwykle poży­teczne urzą­dzenia służą do pracy i roz­rywki, komu­ni­ko­wania się, dia­gno­zo­wania chorób, zarzą­dzania firmą, a nawet pro­wa­dzenia wojen. Wła­ściwie trudno byłoby wyobrazić sobie dzie­dzinę, w której kom­pu­tery i to, co potrafią, byłoby zbędne. Właśnie dlatego we współ­cze­snym świecie umie­jęt­ność pro­gra­mo­wania jest bardzo cennym atutem. Zapo­trze­bo­wanie na pro­gra­mi­stów wciąż rośnie, a naj­lepsi w tym fachu mogą liczyć na nie­zwykle atrak­cyjne warunki pracy.

Niniejszy samo­uczek pozwala przy­swoić sobie pod­stawy pro­gra­mo­wania w ciągu 24 godzin­nych lekcji, umoż­liwia solidne opa­no­wanie podstaw i uczy popraw­nego pro­jek­to­wania pro­gramów. Nie pomi­nięto tu szcze­gólnie ważnego przy­go­to­wania się do pro­gra­mo­wania ani zasad two­rzenia opro­gra­mo­wania w kor­po­ra­cjach, a rów­no­cze­śnie poka­zano sposoby korzy­stania z naj­waż­niej­szych technik pro­gra­mi­stycz­nych oraz klu­czowe cechy naj­czę­ściej wyko­rzy­sty­wa­nych języków pro­gra­mo­wania.

Religia w nowo­cze­snym pań­stwie demo­kra­tycznym – szansa czy zagro­żenie? : analiza sporu libe­rałów i komu­ni­ta­rian / Marta Turkot. – War­szawa : Wydaw­nictwa Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego, 2017.
Sygn. 162990

Analiza dys­kusji doty­czą­cych współ­cze­snego zna­czenia religii dla demo­kra­tycz­nego państwa oraz jej form i warunków obec­ności w sferze publicznej. Autorka bada reli­gijne i poza reli­gijne pod­stawy państwa kon­sty­tu­cyj­nego, które zna­cząco wpły­wają na kon­dycję tego systemu. Się­gając do naj­waż­niej­szego sporu w zakresie filo­zofii poli­tycznej, jaki toczył się od lat 70. XX wieku, czyli do sporu między libe­ra­łami a komu­ni­ta­ria­nami doty­czą­cego głównie idei spra­wie­dli­wości w spo­łe­czeń­stwie, stara się roz­winąć aktu­alną pole­mikę i wzbo­gacić ją o nowe argu­menty.

Super­pro­gno­zo­wanie : sztuka i nauka pro­gno­zo­wania / Philip E. Tetlock, Dan Gardner ; tłu­ma­czenie Maciej Mar­kie­wicz. – War­szawa : CeDeWu, 2017.
Sygn. 162993

Każdy mógłby sko­rzy­stać na moż­li­wości dal­szego spoj­rzenia w przy­szłość, nie­za­leżnie czy kupuje akcje, tworzy stra­tegie, wpro­wadza nowy produkt, czy też po prostu planuje menu na nad­cho­dzący tydzień. Nie­stety ludzie są zazwy­czaj marnymi pro­gno­sty­kami. Jak wykazał Philip Tetlock, pro­fesor Wharton School of Busi­ness, w swoim prze­ło­mowym badaniu z 2005 roku, nawet pro­gnozy eks­pertów są nie­wiele lepsze niż wynik przy­padku. Mimo to, istotnym oraz nie­do­po­wie­dzianym wnio­skiem wyni­ka­jącym z tych badań było stwier­dzenie, że nie­którzy pro­fe­sjo­na­liści naprawdę potrafią pro­gno­zować, a Tetlock spędził minioną dekadę sta­rając się dowie­dzieć dla­czego. Co czyni nie­któ­rych tak dobrymi? I czy można się tego nauczyć?

W „Super­pro­gno­zo­waniu”, Philip Tetlock i Dan Gardner przed­sta­wiają nam arcy­dzieło pre­dykcji, oparte o dekady badań oraz wynik roz­le­głego, finan­so­wa­nego przez rząd tournée pro­gno­zo­wania. W projekt Wła­ściwe Osądy (Good Jud­ge­ment Project) zaan­ga­żo­wano dzie­siątki tysięcy zwy­kłych ludzi – włą­czając w to bro­oklyń­skiego reży­sera, eme­ry­to­wa­nego hydrau­lika oraz tan­cerkę, których popro­szono o pro­gno­zo­wanie glo­bal­nych wyda­rzeń. Nie­którym poszło zadzi­wia­jąco dobrze. Poko­nali spe­cja­li­styczne bench­marki, rywali oraz rynki pro­gno­styczne. Wypadli lepiej niż zbiorcze opinie ana­li­tyków z dostępem do zastrze­żo­nych danych. To „super­pro­gno­stycy”.

W tej prze­ło­mowej oraz przy­stępnej książce, Tetlock i Gardner poka­zują nam w jaki sposób możemy się uczyć od tej eli­tarnej grupy. Spla­tając razem historie pro­gno­stycz­nych suk­cesów (wli­czając w to nagonkę na Osamę bin Ladena), porażek (inwazja w Zatoce Świń) oraz wywiadów z decy­den­tami wyso­kiego szczebla, od Davida Petra­eusa do Roberta Rubina, udo­wad­niają, że dokładne i udane pro­gno­zo­wanie nie wymaga wcale potęż­nych kom­pu­terów czy tajem­ni­czych metod. Nie­zbędne są za to: zbie­ranie dowodów z różnych źródeł, pro­ba­bi­li­styczne myślenie, praca zespo­łowa, noto­wanie rezul­tatów oraz umie­jęt­ność przy­znania się do błędu i zmiany kursu.

Terapia zaję­ciowa w geria­trii / Edyta Janus, Aneta Bac, Alek­sandra Kulis, Agnieszka Smro­kowska-Reich­mann. – War­szawa : Wydaw­nictwo Lekar­skie PZWL, 2017.
Sygn. 162997

Opieka nad osobami star­szymi jest wyzwa­niem teraź­niej­szości. Terapia zaję­ciowa umoż­liwia wła­ściwe ich wspie­ranie w zakresie wyko­ny­wania zna­czą­cych dla nich zajęć oraz pod­no­szenie jakości życia.

Pod­ręcznik został opra­co­wany przez doświad­czo­nych prak­tyków i zarazem nauczy­cieli aka­de­mic­kich. Autorzy w przy­stępnej i syn­te­tycznej formie pre­zen­tują moż­li­wości oraz sposoby pracy tera­peuty zaję­cio­wegp z senio­rami.

Pod­ręcznik powstał z myślą o stu­den­tach kie­runków terapia zaję­ciowa oraz fizjo­te­ra­pipa. Będzie również pomocny dla psy­cho­logów, peda­gogów i asy­stentów osób nie­peł­no­spraw­nych.

Między grupami : prze­wodnik po rela­cjach z ludźmi, którzy się od nas różnią / Tomasz Besta, Natasza Kosa­kowska-Bere­zecka. – Sopot : Smak Słowa, 2017.

Książka „Między grupami“ nie­przy­pad­kowo została nazwana prze­wod­ni­kiem. Zawiera bowiem wiele uży­tecz­nych infor­macji, które niczym dro­go­wskazy poma­gają sprawnie się poru­szać w ota­cza­jącym nas świecie. Spo­ty­kamy w nim ludzi, którzy różnią się od nas pod względem płci, pocho­dzenia, kultury, języka, poglądów poli­tycz­nych, toż­sa­mości psy­cho­sek­su­alnej i wielu, wielu innych rzeczy. Róż­no­rod­ność może sta­nowić źródło dobrych, wzbo­ga­ca­ją­cych doświad­czeń, ale może też być przy­czyną licz­nych nie­po­ro­zu­mień, fru­stracji i kon­fliktów (nie­kiedy bardzo groź­nych). Nie­za­leżnie od tego, czy budzi to w nas zachwyt, czy prze­ra­żenie, świat po prostu jest zróż­ni­co­wany. Oczy­wi­ście możemy zamknąć oczy i potykać się co krok o jakąś różnicę, raniąc przy tym siebie i innych. Możemy jednak zapytać o drogę tych, którzy grun­townie zbadali teren relacji między ludźmi i wiedzą, jak pokonać bariery pomiędzy „naszymi“ a „obcymi“.

Naj­więk­szym walorem książki jest jej bardzo popu­larny, wręcz potoczny język oraz wielość życio­wych przy­kładów, do których odwo­łują się autorzy. Mówiąc o bardzo poważ­nych spra­wach, takich jak kon­flikty, przemoc czy dehu­ma­ni­zacja, nie wiodą czy­tel­nika w gąszcz zawi­łych roz­ważań teo­re­tycz­nych lecz raczą go barw­nymi przy­kła­dami, takimi jak dzie­lenie się bile­tami na festiwal Opener, zacho­wania szym­pansów Bonobo czy postrze­ganie cze­czeń­skiego zawod­nika MMA Mameda Cha­li­dowa. Czy­telnik dowie się też z książki, jak wyobra­żenie sobie, że się jest che­er­li­derką wpływa na oceny własnej atrak­cyj­ności i czy czy­tanie Harry Pottera może ogra­ni­czyć uprze­dzenia? Choć pytania te brzmią banalnie, to sta­nowią wstęp do głęb­szej refleksji nad funk­cjo­no­wa­niem czło­wieka w grupach i moż­li­wo­ściach wyjścia poza myślenie o sobie jako o członku grupy.“
Z recenzji Michała Bile­wicza

Sce­na­riusze lekcji wycho­waw­czych dla nauczy­cieli i wycho­wawców w star­szych klasach szkoły pod­sta­wowej i w szko­łach ponad­pod­sta­wo­wych / Maria Gudro-Homicka. – War­szawa : Difin, 2017.
Sygn.. 163006p, 163007

Książka stanowi pro­po­zycję 40 zajęć pro­wa­dzo­nych meto­dami akty­wi­zu­ją­cymi, w tym metodą dramy. Zna­ko­mita pomoc meto­dyczna dla nauczy­cieli, wycho­wawców, peda­gogów ze szkół pod­sta­wo­wych i ponad­pod­sta­wo­wych.

To prak­tyczny prze­wodnik po war­to­ściach i pro­ble­mach współ­cze­snej mło­dzieży. Sce­na­riusze dotyczą róż­no­rodnej tema­tyki, takiej jak kon­flikty, agresja, zani­żona samo­ocena ucznia, odrzu­cenie, wybór drogi, mobbing, tole­rancja, rozbita rodzina, patrio­tyzm, wiara. Wyko­rzy­stano w nich teksty pio­senek, filmy, lite­ra­turę. Sce­na­riusze mogą być reali­zo­wane na godzi­nach wycho­waw­czych, lek­cjach przy­go­to­wu­ją­cych do życia w rodzinie, na języku polskim, historii czy warsz­ta­tach pozasz­kol­nych.

Socjo­tech­nika : sztuka zdo­by­wania władzy nad umy­słami / Chri­sto­pher Hadnagy ; [przed­mowa Paul Wilson ; tłu­ma­czenie: Magda Wit­kowska]. – Gliwice : Wydaw­nictwo Helion, cop. 2017.
Sygn. 163008

Poznaj pierwszy na świecie model socjo­tech­niki. Autor tej książki defi­niuje, wyja­śnia i roz­kłada go na cząstki ele­men­tarne, a następnie ilu­struje całe zagad­nienie, przy­ta­czając analizy i praw­dziwe historie. Zabierze Cię na wycieczkę po ciem­nych zauł­kach spo­łe­czeń­stwa, gdzie żyją szem­rane typy. Przed­stawi Ci mroczne arkana socjo­tech­niki sto­so­wanej przez szpiegów i oszu­stów. Będziesz pod­glądał nawet takich mistrzów, jak Kevin Mitnick, autor książki Sztuka pod­stępu. Przyj­rzysz się także powszechnym, codziennym sytu­acjom, poznając je pod kątem sce­na­riuszy socjo­tech­nicz­nych. W ostat­niej części znaj­dziesz „tajemne“ porady i wska­zówki pro­fe­sjo­nal­nych socjo­tech­ników, a czasem również praw­dzi­wych prze­stępców.

Sekrety oszu­stów i socjo­tech­ników
Model komu­ni­kacji i jego geneza
Wyko­rzy­sty­wanie wpływu alko­holu
Wcho­dzenie w rolę, czyli jak zostać tym, kim chcesz
Sztuczki socjo­tech­niczne — psy­cho­lo­giczne zasady sto­so­wane w socjo­tech­nice
Pro­gra­mo­wanie neu­ro­lin­gwi­styczne (NLP)
Pięć podstaw wywie­rania wpływu
Two­rzenie pro­gramu pod­no­szenia świa­do­mości oso­bi­stych zagrożeń
Wyczu­lenie na zło­śliwe taktyki
Dalaj­lama i socjo­tech­nika

Ty w social mediach : pod­ręcznik budo­wania marki oso­bi­stej dla każdego / Marcin Żukowski. – Gliwice : Wydaw­nictwo Helion, cop. 2017
Sygn. 163010

Ta książka jest właśnie dla Ciebie!
Dla Ciebie, dla Ciebie i dla Ciebie. Ponieważ każdy z nas jest marką. Marką, czyli wyobra­że­niem, jakie na nasz temat mają ludzie. Mama i tata to marki — opie­kuńcze, solidne marki-opoki. Rze­mieślnik jest marką, defi­nio­waną przez jakość przed­miotów, jakie wytwarza. Księ­gowy jest marką, która potrafi liczyć i zna się na prawie podat­kowym. KAŻDY JEST MARKĄ. Sekret tkwi w tym, by nauczyć się swoją marką sku­tecznie zarzą­dzać. Zanim się obru­szysz, odpo­wiedz sobie uczciwie na pytanie, jak wiele masz wolnego czasu. Niezbyt wiele, prawda? A jak dużą część tego cennego zasobu gotów jesteś poświęcić na dogłębne poznanie każdego spo­tka­nego czło­wieka? Pewnie niedużą…

Twój przy­szły pra­co­dawca, klient albo zle­ce­nio­dawca jest takim samym czło­wie­kiem jak Ty. Ma nie­wiele czasu, za to wielu apli­ku­ją­cych na ofe­ro­wane sta­no­wisko i spory rynek pod­wy­ko­nawców do wyboru. Musi decy­dować szybko, niemal bez zasta­no­wienia. Jak myślisz, kogo wybierze? Pana albo panią, których atutem jest jedynie niezbyt jasno napi­sane CV, czy czło­wieka, z którym gdzieś kiedyś chociaż raz się zetknął? Osobę, która zamie­ściła na Face­booku mądry, rze­czowy komen­tarz albo trafny tweet? Od której dostał link do cie­ka­wego posta na blogu? Dla­czego stojąc przed wyborem „no-man lub oso­bo­wość”, „ekspert – po prostu marka”, pra­co­dawca albo zle­ce­nio­dawca miałby wybrać tego pierw­szego? No właśnie… Właśnie z tego powodu to właśnie Ty. I Ty. I jeszcze: Ty — musisz już dziś nauczyć się, jak być sobą i jak na tym zara­biać. Zacznij od budowy swojej marki oso­bi­stej. Skup się na social mediach.
Z tą książką zrobisz to pro­fe­sjo­nalnie.

Zabu­rzenia komu­ni­kacji pisemnej / redakcja naukowa: Aneta Doma­gała, Urszula Mirecka. – Gdańsk : Grupa Wydaw­nicza Har­monia. Har­monia Uni­ver­salis, 2017.
Sygn. 162016, 162017

Przed­sta­wiana mono­grafia Zabu­rzenia komu­ni­kacji pisemnej z serii Logo­pedia XXI Wieku poświę­cona jest pro­ble­ma­tyce komu­ni­kacji pisemnej. Główny cel tomu, dedy­ko­wa­nego Pro­fesor Marcie Bog­da­no­wicz, stanowi cało­ściowe zapre­zen­to­wanie zagad­nień komu­ni­kacji pisemnej i jej zabu­rzeń, ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem trud­ności w czy­taniu i pisaniu w różnych jed­nost­kach pato­logii mowy. Autorzy poszcze­gól­nych roz­działów zwra­cają uwagę na zna­czenie czy­tania i pisania dla funk­cjo­no­wania osób z zabu­rzeniami mowy oraz jakości ich życia. Jednym ze wska­zy­wa­nych aspektów jest niwe­lo­wanie – dzięki poro­zu­mie­waniu się pisem­nemu – barier komunikacyj­nych w przy­padku osób nie­sły­szą­cych czy osób z dyz­ar­trią (także dzięki nowym tech­no­lo­giom), co stanowi dla nich szansę na osią­gnięcie więk­szej samodzielno­ści i posze­rzenia moż­li­wości zawo­do­wych.

Tom składa się z trzech części: Uwa­run­ko­wania oraz symp­to­ma­to­logia zabu­rzeń komuni­kacji pisemnej. Orien­tacje teo­re­tyczne i per­spek­tywy badawcze, Trud­ności w czy­taniu i pisaniu u osób z rozwojo­wymi i naby­tymi zabu­rze­niami mowy oraz Dia­gnoza trud­ności w czy­taniu i pisaniu. Wspo­ma­ganie rozwoju, terapia.

Publi­kacja kie­ro­wana jest do logo­pedów, ale również do psy­cho­logów, peda­gogów i nauczy­cieli – wszyst­kich spe­cja­li­stów zain­te­re­so­wa­nych pro­ble­ma­tyką zabu­rzeń komu­ni­kacji pisemnej: badaczy aka­de­mic­kich i prak­tyków. Przy­datna będzie także stu­dentom kie­runków logo­pe­dycz­nych, psy­cho­lo­gicz­nych, peda­go­gicz­nych (i kie­runków pokrew­nych), słu­cha­czom studiów pody­plo­mo­wych, przede wszystkim z zakresu logo­pedii oraz dia­gnozy i terapii trud­ności w czy­taniu i pisaniu.

Zagro­żenia ze strony mediów / pod redakcją Grażyny Pen­kow­skiej. – Gdańsk : Wydaw­nictwo Naukowe Katedra, 2017.
Sygn. 163018

Książka porusza pro­blemy aktu­alne i ważne spo­łecznie. Jest głosem w dys­kusji nad nowymi wyzwa­niami – szcze­gólnie dla peda­go­giki – zwią­za­nymi z eks­pansją infor­ma­tyczną w różnych dzie­dzi­nach życia spo­łecz­nego”.
prof. Anna Wasi­lewska

Wiek XXI cha­rak­te­ry­zuje się burz­liwym roz­wojem mediów na całym świecie, a ma to związek z gigan­tycznym oży­wie­niem tech­no­lo­gicznym. Nowo­czesne tech­no­logie infor­ma­cyjno-komu­ni­ka­cyjne już w ostat­niej deka­dzie XX wieku zaczęły dyna­micznie wkra­czać do wszyst­kich sfer życia czło­wieka. Dało to początek prze­mianom spo­łecznym na ogromną skalę. […] Od momentu rozwoju nowych, a potem nowych nowych mediów ich cha­rakter jest duali­styczny, dobry i zły zarazem”.
prof. Grażyna Pen­kowska

Źródło :
www​.wydaw​nictwo​.umk​.pl
www​.beck​.pl
www​.helion​.pl
www​.wuw​.pl
www​.cedewu​.pl
www​.pzwl​.pl
www​.smak​slowa​.pl
www​.difin​.pl
www​.har​monia​.edu​.pl
www​.wnka​tedra​.pl