Wybrane nowości w zbio­rach – kwiecień

Wybrane nowości w zbio­rach – kwiecień

Prawo, rodzina, praca / redakcja naukowa Marta Andrysz­czak, Renata Bado­wiec, Daria Gęsicka. – Toruń : Wydaw­nictwo Naukowe Uniwer­sy­tetu Miko­łaja Koper­nika, 2017.
Sygn. 162985

Mono­grafia została poświę­cona wybranym zagad­nie­niom oraz insty­tu­cjom prawnym spoty­kanym w dwóch najważ­niej­szych sferach ludz­kiej aktyw­ności – w pracy oraz w rela­cjach rodzin­nych. Publi­kacja nie ma charak­teru komplek­so­wego, ponieważ nie obej­muje swoim zakresem wszyst­kich zagad­nień zwią­za­nych z powyż­szymi rela­cjami, niemniej jej istotny walor stanowi aktu­al­ność poru­sza­nych kwestii. Autorzy poszcze­gól­nych rozdziałów skupili się na tema­tach, które ze względu na zmie­nia­jące się stosunki społeczno-gospo­darcze budzą obecnie największe zain­te­re­so­wanie lub wątpli­wości. Mono­grafia ma charakter wielo­płasz­czy­znowy – zawiera prace z prawa admi­ni­stra­cyj­nego, cywil­nego, euro­pej­skiego, karnego, konsty­tu­cyj­nego, podat­ko­wego, pracy oraz rodzinnego.

Prawo rodzinne i opie­kuńcze : prak­tyka, orzecz­nictwo, kazusy / Natalia Szok, Rado­sław Terlecki. – 2. wydanie, stan prawny kwie­cień 2017 r. – Warszawa : Wydaw­nictwo C. H. Beck, 2017.
Sygn. 162986

Książka stanowi studium insty­tucji prawa rodzin­nego i opie­kuń­czego. Jest ona szcze­gólnie pole­cana apli­kantom odby­wa­jącym szko­lenia w ramach apli­kacji radcow­skiej, adwo­kac­kiej, sędziow­skiej, nota­rialnej czy komor­ni­czej, jak również osobom przy­go­to­wu­jącym się do egza­minów zawo­do­wych. Z uwagi na szerokie omówienie proble­ma­tyki stoso­wania prawa rodzin­nego i opie­kuń­czego, opra­co­wanie to dedy­ko­wane jest także radcom prawnym i adwo­katom, którzy w ramach wyko­ny­wania zawodu zajmują się prowa­dze­niem spraw rodzin­nych. Przej­rzysta formuła anali­zo­wa­nych treści sprawia, że praca ta może być również pomocna studentom prawa, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę, a także osobom, które ze względu na okolicz­ności życiowe stały się stroną postę­powań z zakresu prawa rodzin­nego i opiekuńczego.
Prezen­tując poszcze­gólne insty­tucje praw­no­ro­dzinne skupiono się przede wszystkim na aspek­tach prak­tycz­nych stoso­wania prawa, a omawiane zagad­nienia zostały dodat­kowo wzbo­ga­cone analizą orze­czeń sądów powszech­nych, sądów admi­ni­stra­cyj­nych oraz Sądu Najwyż­szego, co sprawia, że Czytelnik nie tylko lepiej zrozumie przed­sta­wianą materię, ale zapozna się również z obowią­zu­jącą linią orzecz­niczą. Chcąc spro­stać wymogom, jakie stawiane są apli­kantom, w pracy tej zawarto wybór różno­rod­nych stanów faktycz­nych, które pozwolą nie tylko zrozu­mieć specy­fikę i mecha­nizmy procesu wykładni prze­pisów prawa rodzin­nego i opie­kuń­czego, ale również nale­życie przy­go­tować się do prze­pro­wa­dza­nych w ramach apli­kacji praw­ni­czych kolo­kwiów, czy egza­minów zawodowych.

Progra­mo­wanie dla począt­ku­ją­cych w 24 godziny / Greg Perry, Dean Miller ; [tłuma­czenie Tomasz Walczak]. – Gliwice : Wydaw­nictwo Helion, copy­right 2017.
Sygn. 162987

Dziś mało kto potrafi obejść się bez kompu­tera. Te niezwykle poży­teczne urzą­dzenia służą do pracy i rozrywki, komu­ni­ko­wania się, diagno­zo­wania chorób, zarzą­dzania firmą, a nawet prowa­dzenia wojen. Właściwie trudno byłoby wyobrazić sobie dzie­dzinę, w której kompu­tery i to, co potrafią, byłoby zbędne. Właśnie dlatego we współ­cze­snym świecie umie­jęt­ność progra­mo­wania jest bardzo cennym atutem. Zapo­trze­bo­wanie na progra­mi­stów wciąż rośnie, a najlepsi w tym fachu mogą liczyć na niezwykle atrak­cyjne warunki pracy.

Niniejszy samo­uczek pozwala przy­swoić sobie podstawy progra­mo­wania w ciągu 24 godzin­nych lekcji, umoż­liwia solidne opano­wanie podstaw i uczy popraw­nego projek­to­wania programów. Nie pomi­nięto tu szcze­gólnie ważnego przy­go­to­wania się do progra­mo­wania ani zasad tworzenia opro­gra­mo­wania w korpo­ra­cjach, a równo­cze­śnie poka­zano sposoby korzy­stania z najważ­niej­szych technik progra­mi­stycz­nych oraz kluczowe cechy najczę­ściej wyko­rzy­sty­wa­nych języków programowania.

Religia w nowo­cze­snym państwie demo­kra­tycznym – szansa czy zagro­żenie? : analiza sporu libe­rałów i komu­ni­ta­rian / Marta Turkot. – Warszawa : Wydaw­nictwa Uniwer­sy­tetu Warszaw­skiego, 2017.
Sygn. 162990

Analiza dyskusji doty­czą­cych współ­cze­snego znaczenia religii dla demo­kra­tycz­nego państwa oraz jej form i warunków obec­ności w sferze publicznej. Autorka bada reli­gijne i poza reli­gijne podstawy państwa konsty­tu­cyj­nego, które znacząco wpły­wają na kondycję tego systemu. Sięgając do najważ­niej­szego sporu w zakresie filo­zofii poli­tycznej, jaki toczył się od lat 70. XX wieku, czyli do sporu między libe­ra­łami a komu­ni­ta­ria­nami doty­czą­cego głównie idei spra­wie­dli­wości w społe­czeń­stwie, stara się rozwinąć aktu­alną pole­mikę i wzbo­gacić ją o nowe argumenty.

Super­pro­gno­zo­wanie : sztuka i nauka progno­zo­wania / Philip E. Tetlock, Dan Gardner ; tłuma­czenie Maciej Markie­wicz. – Warszawa : CeDeWu, 2017.
Sygn. 162993

Każdy mógłby skorzy­stać na możli­wości dalszego spoj­rzenia w przy­szłość, nieza­leżnie czy kupuje akcje, tworzy stra­tegie, wpro­wadza nowy produkt, czy też po prostu planuje menu na nadcho­dzący tydzień. Niestety ludzie są zazwy­czaj marnymi progno­sty­kami. Jak wykazał Philip Tetlock, profesor Wharton School of Busi­ness, w swoim prze­ło­mowym badaniu z 2005 roku, nawet prognozy ekspertów są niewiele lepsze niż wynik przy­padku. Mimo to, istotnym oraz niedo­po­wie­dzianym wnio­skiem wyni­ka­jącym z tych badań było stwier­dzenie, że niektórzy profe­sjo­na­liści naprawdę potrafią progno­zować, a Tetlock spędził minioną dekadę starając się dowie­dzieć dlaczego. Co czyni niektó­rych tak dobrymi? I czy można się tego nauczyć?

W „Super­pro­gno­zo­waniu”, Philip Tetlock i Dan Gardner przed­sta­wiają nam arcy­dzieło predykcji, oparte o dekady badań oraz wynik rozle­głego, finan­so­wa­nego przez rząd tournée progno­zo­wania. W projekt Właściwe Osądy (Good Judge­ment Project) zaan­ga­żo­wano dzie­siątki tysięcy zwykłych ludzi – włączając w to brooklyń­skiego reży­sera, emery­to­wa­nego hydrau­lika oraz tancerkę, których popro­szono o progno­zo­wanie global­nych wyda­rzeń. Niektórym poszło zadzi­wia­jąco dobrze. Poko­nali specja­li­styczne bench­marki, rywali oraz rynki progno­styczne. Wypadli lepiej niż zbiorcze opinie anali­tyków z dostępem do zastrze­żo­nych danych. To „super­pro­gno­stycy”.

W tej prze­ło­mowej oraz przy­stępnej książce, Tetlock i Gardner poka­zują nam w jaki sposób możemy się uczyć od tej elitarnej grupy. Spla­tając razem historie progno­stycz­nych sukcesów (wliczając w to nagonkę na Osamę bin Ladena), porażek (inwazja w Zatoce Świń) oraz wywiadów z decy­den­tami wyso­kiego szczebla, od Davida Petra­eusa do Roberta Rubina, udowad­niają, że dokładne i udane progno­zo­wanie nie wymaga wcale potęż­nych kompu­terów czy tajem­ni­czych metod. Niezbędne są za to: zbie­ranie dowodów z różnych źródeł, proba­bi­li­styczne myślenie, praca zespo­łowa, noto­wanie rezul­tatów oraz umie­jęt­ność przy­znania się do błędu i zmiany kursu.

Terapia zaję­ciowa w geria­trii / Edyta Janus, Aneta Bac, Alek­sandra Kulis, Agnieszka Smro­kowska-Reich­mann. – Warszawa : Wydaw­nictwo Lekar­skie PZWL, 2017.
Sygn. 162997

Opieka nad osobami star­szymi jest wyzwa­niem teraź­niej­szości. Terapia zaję­ciowa umoż­liwia właściwe ich wspie­ranie w zakresie wyko­ny­wania znaczą­cych dla nich zajęć oraz podno­szenie jakości życia.

Podręcznik został opra­co­wany przez doświad­czo­nych prak­tyków i zarazem nauczy­cieli akade­mic­kich. Autorzy w przy­stępnej i synte­tycznej formie prezen­tują możli­wości oraz sposoby pracy tera­peuty zaję­cio­wegp z seniorami.

Podręcznik powstał z myślą o studen­tach kierunków terapia zaję­ciowa oraz fizjo­te­ra­pipa. Będzie również pomocny dla psycho­logów, peda­gogów i asystentów osób niepełnosprawnych.

Między grupami : prze­wodnik po rela­cjach z ludźmi, którzy się od nas różnią / Tomasz Besta, Natasza Kosa­kowska-Bere­zecka. – Sopot : Smak Słowa, 2017.

Książka „Między grupami“ nieprzy­pad­kowo została nazwana prze­wod­ni­kiem. Zawiera bowiem wiele użytecz­nych infor­macji, które niczym drogo­wskazy poma­gają sprawnie się poru­szać w otacza­jącym nas świecie. Spoty­kamy w nim ludzi, którzy różnią się od nas pod względem płci, pocho­dzenia, kultury, języka, poglądów poli­tycz­nych, tożsa­mości psycho­sek­su­alnej i wielu, wielu innych rzeczy. Różno­rod­ność może stanowić źródło dobrych, wzbo­ga­ca­ją­cych doświad­czeń, ale może też być przy­czyną licz­nych niepo­ro­zu­mień, frustracji i konfliktów (niekiedy bardzo groź­nych). Nieza­leżnie od tego, czy budzi to w nas zachwyt, czy prze­ra­żenie, świat po prostu jest zróż­ni­co­wany. Oczy­wi­ście możemy zamknąć oczy i potykać się co krok o jakąś różnicę, raniąc przy tym siebie i innych. Możemy jednak zapytać o drogę tych, którzy grun­townie zbadali teren relacji między ludźmi i wiedzą, jak pokonać bariery pomiędzy „naszymi“ a „obcymi“.

Najwięk­szym walorem książki jest jej bardzo popu­larny, wręcz potoczny język oraz wielość życio­wych przy­kładów, do których odwo­łują się autorzy. Mówiąc o bardzo poważ­nych spra­wach, takich jak konflikty, przemoc czy dehu­ma­ni­zacja, nie wiodą czytel­nika w gąszcz zawi­łych rozważań teore­tycz­nych lecz raczą go barw­nymi przy­kła­dami, takimi jak dzie­lenie się bile­tami na festiwal Opener, zacho­wania szym­pansów Bonobo czy postrze­ganie czeczeń­skiego zawod­nika MMA Mameda Chali­dowa. Czytelnik dowie się też z książki, jak wyobra­żenie sobie, że się jest cheer­li­derką wpływa na oceny własnej atrak­cyj­ności i czy czytanie Harry Pottera może ogra­ni­czyć uprze­dzenia? Choć pytania te brzmią banalnie, to stanowią wstęp do głęb­szej refleksji nad funk­cjo­no­wa­niem czło­wieka w grupach i możli­wo­ściach wyjścia poza myślenie o sobie jako o członku grupy.“
Z recenzji Michała Bilewicza

Scena­riusze lekcji wycho­waw­czych dla nauczy­cieli i wycho­wawców w star­szych klasach szkoły podsta­wowej i w szko­łach ponad­pod­sta­wo­wych / Maria Gudro-Homicka. – Warszawa : Difin, 2017.
Sygn.. 163006p, 163007

Książka stanowi propo­zycję 40 zajęć prowa­dzo­nych meto­dami akty­wi­zu­ją­cymi, w tym metodą dramy. Znako­mita pomoc meto­dyczna dla nauczy­cieli, wycho­wawców, peda­gogów ze szkół podsta­wo­wych i ponadpodstawowych.

To prak­tyczny prze­wodnik po warto­ściach i proble­mach współ­cze­snej młodzieży. Scena­riusze dotyczą różno­rodnej tema­tyki, takiej jak konflikty, agresja, zani­żona samo­ocena ucznia, odrzu­cenie, wybór drogi, mobbing, tole­rancja, rozbita rodzina, patrio­tyzm, wiara. Wyko­rzy­stano w nich teksty piosenek, filmy, lite­ra­turę. Scena­riusze mogą być reali­zo­wane na godzi­nach wycho­waw­czych, lekcjach przy­go­to­wu­ją­cych do życia w rodzinie, na języku polskim, historii czy warsz­ta­tach pozaszkolnych.

Socjo­tech­nika : sztuka zdoby­wania władzy nad umysłami / Chri­sto­pher Hadnagy ; [przed­mowa Paul Wilson ; tłuma­czenie: Magda Witkowska]. – Gliwice : Wydaw­nictwo Helion, cop. 2017.
Sygn. 163008

Poznaj pierwszy na świecie model socjo­tech­niki. Autor tej książki defi­niuje, wyja­śnia i rozkłada go na cząstki elemen­tarne, a następnie ilustruje całe zagad­nienie, przy­ta­czając analizy i praw­dziwe historie. Zabierze Cię na wycieczkę po ciem­nych zauł­kach społe­czeń­stwa, gdzie żyją szem­rane typy. Przed­stawi Ci mroczne arkana socjo­tech­niki stoso­wanej przez szpiegów i oszu­stów. Będziesz podglądał nawet takich mistrzów, jak Kevin Mitnick, autor książki Sztuka podstępu. Przyj­rzysz się także powszechnym, codziennym sytu­acjom, poznając je pod kątem scena­riuszy socjo­tech­nicz­nych. W ostat­niej części znaj­dziesz „tajemne“ porady i wska­zówki profe­sjo­nal­nych socjo­tech­ników, a czasem również praw­dzi­wych przestępców.

Sekrety oszu­stów i socjotechników
Model komu­ni­kacji i jego geneza
Wyko­rzy­sty­wanie wpływu alkoholu
Wcho­dzenie w rolę, czyli jak zostać tym, kim chcesz
Sztuczki socjo­tech­niczne — psycho­lo­giczne zasady stoso­wane w socjotechnice
Progra­mo­wanie neuro­lin­gwi­styczne (NLP)
Pięć podstaw wywie­rania wpływu
Tworzenie programu podno­szenia świa­do­mości osobi­stych zagrożeń
Wyczu­lenie na złośliwe taktyki
Dalaj­lama i socjotechnika

Ty w social mediach : podręcznik budo­wania marki osobi­stej dla każdego / Marcin Żukowski. – Gliwice : Wydaw­nictwo Helion, cop. 2017
Sygn. 163010

Ta książka jest właśnie dla Ciebie!
Dla Ciebie, dla Ciebie i dla Ciebie. Ponieważ każdy z nas jest marką. Marką, czyli wyobra­że­niem, jakie na nasz temat mają ludzie. Mama i tata to marki — opie­kuńcze, solidne marki-opoki. Rzemieślnik jest marką, defi­nio­waną przez jakość przed­miotów, jakie wytwarza. Księ­gowy jest marką, która potrafi liczyć i zna się na prawie podat­kowym. KAŻDY JEST MARKĄ. Sekret tkwi w tym, by nauczyć się swoją marką skutecznie zarzą­dzać. Zanim się obru­szysz, odpo­wiedz sobie uczciwie na pytanie, jak wiele masz wolnego czasu. Niezbyt wiele, prawda? A jak dużą część tego cennego zasobu gotów jesteś poświęcić na dogłębne poznanie każdego spotka­nego czło­wieka? Pewnie niedużą…

Twój przy­szły praco­dawca, klient albo zlece­nio­dawca jest takim samym czło­wie­kiem jak Ty. Ma niewiele czasu, za to wielu apli­ku­ją­cych na ofero­wane stano­wisko i spory rynek podwy­ko­nawców do wyboru. Musi decy­dować szybko, niemal bez zasta­no­wienia. Jak myślisz, kogo wybierze? Pana albo panią, których atutem jest jedynie niezbyt jasno napi­sane CV, czy czło­wieka, z którym gdzieś kiedyś chociaż raz się zetknął? Osobę, która zamie­ściła na Face­booku mądry, rzeczowy komen­tarz albo trafny tweet? Od której dostał link do cieka­wego posta na blogu? Dlaczego stojąc przed wyborem „no-man lub osobo­wość”, „ekspert – po prostu marka”, praco­dawca albo zlece­nio­dawca miałby wybrać tego pierw­szego? No właśnie… Właśnie z tego powodu to właśnie Ty. I Ty. I jeszcze: Ty — musisz już dziś nauczyć się, jak być sobą i jak na tym zara­biać. Zacznij od budowy swojej marki osobi­stej. Skup się na social mediach.
Z tą książką zrobisz to profesjonalnie.

Zabu­rzenia komu­ni­kacji pisemnej / redakcja naukowa: Aneta Doma­gała, Urszula Mirecka. – Gdańsk : Grupa Wydaw­nicza Harmonia. Harmonia Univer­salis, 2017.
Sygn. 162016, 162017

Przed­sta­wiana mono­grafia Zabu­rzenia komu­ni­kacji pisemnej z serii Logo­pedia XXI Wieku poświę­cona jest proble­ma­tyce komu­ni­kacji pisemnej. Główny cel tomu, dedy­ko­wa­nego Profesor Marcie Bogda­no­wicz, stanowi cało­ściowe zapre­zen­to­wanie zagad­nień komu­ni­kacji pisemnej i jej zabu­rzeń, ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem trud­ności w czytaniu i pisaniu w różnych jednost­kach pato­logii mowy. Autorzy poszcze­gól­nych rozdziałów zwra­cają uwagę na znaczenie czytania i pisania dla funk­cjo­no­wania osób z zabu­rzeniami mowy oraz jakości ich życia. Jednym ze wska­zy­wa­nych aspektów jest niwe­lo­wanie – dzięki poro­zu­mie­waniu się pisem­nemu – barier komunikacyj­nych w przy­padku osób niesły­szą­cych czy osób z dyzar­trią (także dzięki nowym tech­no­lo­giom), co stanowi dla nich szansę na osią­gnięcie więk­szej samodzielno­ści i posze­rzenia możli­wości zawodowych.

Tom składa się z trzech części: Uwarun­ko­wania oraz symp­to­ma­to­logia zabu­rzeń komuni­kacji pisemnej. Orien­tacje teore­tyczne i perspek­tywy badawcze, Trud­ności w czytaniu i pisaniu u osób z rozwojo­wymi i naby­tymi zabu­rze­niami mowy oraz Diagnoza trud­ności w czytaniu i pisaniu. Wspo­ma­ganie rozwoju, terapia.

Publi­kacja kiero­wana jest do logo­pedów, ale również do psycho­logów, peda­gogów i nauczy­cieli – wszyst­kich specja­li­stów zain­te­re­so­wa­nych proble­ma­tyką zabu­rzeń komu­ni­kacji pisemnej: badaczy akade­mic­kich i prak­tyków. Przy­datna będzie także studentom kierunków logo­pe­dycz­nych, psycho­lo­gicz­nych, peda­go­gicz­nych (i kierunków pokrew­nych), słucha­czom studiów pody­plo­mo­wych, przede wszystkim z zakresu logo­pedii oraz diagnozy i terapii trud­ności w czytaniu i pisaniu.

Zagro­żenia ze strony mediów / pod redakcją Grażyny Penkow­skiej. – Gdańsk : Wydaw­nictwo Naukowe Katedra, 2017.
Sygn. 163018

Książka porusza problemy aktu­alne i ważne społecznie. Jest głosem w dyskusji nad nowymi wyzwa­niami – szcze­gólnie dla peda­go­giki – zwią­za­nymi z ekspansją infor­ma­tyczną w różnych dzie­dzi­nach życia społecznego”.
prof. Anna Wasilewska

Wiek XXI charak­te­ry­zuje się burz­liwym rozwojem mediów na całym świecie, a ma to związek z gigan­tycznym ożywie­niem tech­no­lo­gicznym. Nowo­czesne tech­no­logie infor­ma­cyjno-komu­ni­ka­cyjne już w ostat­niej deka­dzie XX wieku zaczęły dyna­micznie wkra­czać do wszyst­kich sfer życia czło­wieka. Dało to początek prze­mianom społecznym na ogromną skalę. […] Od momentu rozwoju nowych, a potem nowych nowych mediów ich charakter jest duali­styczny, dobry i zły zarazem”.
prof. Grażyna Penkowska

Źródło :
www​.wydaw​nictwo​.umk​.pl
www​.beck​.pl
www​.helion​.pl
www​.wuw​.pl
www​.cedewu​.pl
www​.pzwl​.pl
www​.smak​slowa​.pl
www​.difin​.pl
www​.harmonia​.edu​.pl
www​.wnka​tedra​.pl