Nowości w zbio­rach – marzec

Nowości w zbio­rach – marzec

Reko­men­dacje wybra­nych nowości włączo­nych do zbiorów biblio­teki w marcu:

Opieka szkoły nad dziec­kiem z rodziny pato­lo­gicznej / Daria Becker-Pestka. – Warszawa : CeDeWu, 2017.
Sygn. 162724

Proble­ma­tyka książki dotyczy opieki szkoły nad dziec­kiem z rodziny pato­lo­gicznej. Mimo zapisów w polskim usta­wo­daw­stwie, prak­tyka wska­zuje, że kwestie te pilnie wyma­gają komplek­so­wych rozwiązań. Aby wypra­cować najlepsze rozwią­zania w zakresie opieki nad dziec­kiem z rodziny pato­lo­gicznej konieczne jest doko­nanie analizy zjawiska zarówno z punktu widzenia teorii naukowej, jak i praktyki.

Treść publi­kacji koncen­truje się wokół funk­cjo­no­wania współ­cze­snej rodziny i szkoły oraz wystę­pu­ją­cych zjawisk pato­lo­gicz­nych. W obecnej rzeczy­wi­stości w polskich rodzi­nach wystę­puje wiele problemów. Znaj­duje to swoje nega­tywne odzwier­cie­dlenie w reali­zacji przy­pi­sa­nych jej funkcji, nieko­rzystnie wpływa na wypeł­nianie zadań opie­kuń­czych wobec dzieci. Zmienia się także funk­cjo­no­wanie polskiej szkoły, wystę­pują zabu­rzenia w reali­zacji jej funkcji. Podej­mując refleksję nad tą niezwykle istotną proble­ma­tyką warto rozpa­trywać zadania pełnione zarówno przez szkołę, jak i rodzinę – w szerokim kontek­ście społecznym, kultu­rowym czy ekonomicznym.

Część empi­ryczna książki skupiona jest wokół działań reali­zo­wa­nych przez szkołę w zakresie opieki nad dziec­kiem z rodziny pato­lo­gicznej. Praca z podopiecz­nymi ma nie tylko charakter diagno­styczny, ale również prewen­cyjny i inter­wen­cyjny. Zgro­ma­dzony w tej części pracy mate­riał poka­zuje ogromny zakres problemów, z jakimi zmagają się zarówno rodziny, jak i szkoły. Zapre­zen­to­wane rozwią­zania stoso­wane w polskich szko­łach wska­zują na ogromną deter­mi­nację perso­nelu peda­go­gicz­nego w podej­mo­wa­nych dzia­ła­niach opie­kuń­czych, pomo­co­wych. W książce poka­zane zostały problemy rodzin i rozwią­zania prak­tyczne wyko­rzy­sty­wane w pracy z dziećmi reali­zo­wane nie tylko przez pracow­ników szkół, ale także liczne podmioty zewnętrzne.

Publi­kacja może zostać wyko­rzy­stana zarówno przez studentów peda­go­giki, pracow­ników insty­tucji czy podmiotów zaan­ga­żo­wa­nych w pracę z rodzi­nami – a przede wszystkim z dziećmi z rodzin pato­lo­gicz­nych, ale także przez osoby niezwią­zane z pracą peda­go­giczną. Książka umoż­liwia posze­rzenie wiedzy na temat zjawisk pato­lo­gicz­nych, funk­cjo­no­wania i aktu­al­nych problemów rodziny i szkoły. Pozwala również na zapo­znanie się z publi­ka­cjami niepe­da­go­gicz­nymi skupio­nymi wokół proble­ma­tyki zjawisk pato­lo­gicz­nych. Tekst może też stanowić wska­zanie do dalszych badań nauko­wych w tym zakresie, podej­mo­wania refleksji nad obszarem opieki nad dziec­kiem w szkole i insty­tu­cjach zewnętrznych.

Jak być dobrym rodzicem / Justyna Korze­niewska ; [ilustracje: Paweł Osial]. – Warszawa : Wydaw­nictwo RM, cop. 2017.
Sygn. 162727

Dzięki tej książce dowiesz się, jak rozma­wiać z dziec­kiem i reagować w kłopo­tli­wych sytu­acjach wychowawczych.

Bać się czy nie bać docie­kli­wych dzie­cię­cych pytań i pełnych buntu zachowań nasto­latków? W jaki sposób infor­mować dziecko o spra­wach intym­nych, trud­nych zjawi­skach społecz­nych i niebez­pie­czeń­stwach, a przy tym nie zawsty­dzać, nie wzbu­dzać niepo­koju, nie burzyć pozy­tywnej wizji świata? Jak rozpo­znawać obszary, w których najczę­ściej dochodzi do konfliktu między rodzi­cami a dziećmi? Jaką obrać stra­tegię postę­po­wania? W tej książce rodzice znajdą:
– przy­kłady odpo­wiedzi na docie­kliwe dzie­cięce pytania,
– scena­riusze rozwią­zy­wania konflik­to­wych sytuacji,
– infor­macje o rozwoju emocjo­nalnym dziecka od naro­dzin do nasto­latka, jego rozu­mieniu świata i typo­wych reak­cjach, pomocne w formu­ło­waniu odpo­wiedzi na dzie­cięce pytania oraz we właściwym reago­waniu na kłopo­tliwe zachowania.

Inte­gracja senso­ryczna na co dzień / Maria Borkowska, Kinga Wagh. – Wyd. 1, 7 dodr. – Warszawa : Wydaw­nictwo Lekar­skie PZWL, 2017.
Sygn. 162728

Inte­gracja senso­ryczna, w popu­larnym skrócie okre­ślana jako SI, jest procesem prze­twa­rzania w mózgu infor­macji odbie­ra­nych przez zmysły z naszego ciała oraz otoczenia dla wyko­rzy­stania ich w codziennym życiu.
Niepra­wi­dło­wości tego procesu obja­wiają się wystę­po­wa­niem specy­ficz­nych problemów i nazy­wane są zabu­rze­niami regu­lacji procesów senso­rycz­nych. W naszym kraju od kilku­nastu lat obser­wuje się stały wzrost rozpo­zna­wania takich zabu­rzeń u dzieci i w związku z tym zwięk­sza­jące się zain­te­re­so­wanie terapią SI.
Terapia ta jest przy­datna i skuteczna, zwłaszcza w klasycz­nych posta­ciach zabu­rzeń inte­gracji senso­rycznej. W tych przy­pad­kach skutecz­ność jej została potwier­dzona naukowo. W innych rodza­jach zabu­rzeń, takich jak zespół defi­cytu uwagi lub zespół defi­cytu uwagi z nadru­chli­wo­ścią (ADHD), upośle­dzenie umysłowe, autyzm oraz gene­tycznie uwarun­ko­wa­nych zespo­łach może być terapią wspo­ma­ga­jącą leczenie podsta­wo­wego schorzenia.
Autorki przed­sta­wiły w porad­niku podsta­wowe infor­macje o funk­cjo­no­waniu zmysłów, ich dojrze­waniu i procesie inte­gracji oraz proste ćwiczenia, które z powo­dze­niem można wyko­nywać opie­kując się dziec­kiem w domu. Z propo­zycji rodzice i opie­ku­nowie mogą wybierać poje­dyncze ćwiczenia bądź układać możliwe do wyko­nania zestawy.
Bardzo wska­zaną formą są lubiane przez dzieci ćwiczenia rytmiczne i ćwiczenia ze śpiewem lub muzyką. W książce przed­sta­wiono również propo­zycje ćwiczeń przy utwo­rach instru­men­tal­nych wybit­nych kompozytorów.

Sztuka, terapia, poznanie : w stronę podej­ścia indy­wi­du­ali­zu­ją­cego w bada­niach muzy­ko­te­ra­peu­tycz­nych / Kata­rzyna Krasoń, Ludwika Konieczna-Nowak. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN, cop. 2016.
Sygn. 162729, 162730

Sztuka jako źródło wiedzy o człowieku.
Muzyka w dzia­łaniu tera­peu­tycznym jako pole badań.
Stra­tegia indy­wi­du­ali­zu­jąca w badaniu a proces tera­peu­tyczny w uspraw­nianiu pacjenta poprzez aktyw­ność muzyczną.
Indy­wi­du­ali­zu­jące metody badań muzykoterapeutycznych.

Zawód psycholog : regu­lacje prawne i etyka zawo­dowa / Dorota Bednarek ; konsult. prawna Teresa Gardocka. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN, 2016.
Sygn. 162740

Nieza­leżnie od charak­teru i obszaru dzia­łal­ności wspó205285lny dla psycho­logów jest szcze­gólny charakter więzi z podmiotem oddzia­ływań i wyni­ka­jące z niego zobo­wią­zania etyczne.
Książka Doroty Bednarek porząd­kuje wiedzę doty­czącą kontekstu praw­nego wyko­ny­wania zawodu psycho­loga, obowią­zu­ją­cych zasad i stan­dardów etycz­nych oraz sposobów ich reali­zacji. Autorka poru­szyła zagad­nienia etyczne specy­ficznie zwią­zane z najważ­niej­szymi obsza­rami zasto­sowań psycho­logii: w diagnozie i inter­wencji psycho­lo­gicznej. Szcze­gó­łowo omówiła etyczne kwestie i zasady doty­czące takich specy­ficz­nych sytu­acji, jak: świad­czenie usług na zlecenie strony trze­ciej, na odle­głość, wobec nielet­nich, problem prze­ciw­dzia­łania dyskry­mi­nacji, prowa­dzenie badań nauko­wych i publi­ko­wanie ich wyników, oraz wielu innych. Psycho­lo­gowie prak­tycy oraz studenci psycho­logii znajdą w tej książce zarówno możli­wość pogłę­bio­nego zrozu­mienia etycz­nego wymiaru pracy psycho­loga, jak i wyczer­pu­jący zbiór zasad do zasto­so­wania w codziennej pracy.

Efekt kame­leona : psycho­logia naśla­dow­nictwa / Wojciech Kulesza; [redaktor prowa­dząca Anna Raci­borska]. – Wyd. 1 dodr. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe Scholar, 2017.
Sygn. 162743

Mówimy o papu­go­waniu, małpo­waniu, imito­waniu zachowań, o tym, że dziecko jest kalką, kopią lub lustrzanym odbi­ciem rodzica. Ludzie naśla­dują swoje zacho­wania. Obser­wu­jemy to zjawisko, patrząc na wier­nych w trakcie cere­monii reli­gij­nych, dzieci na placu zabaw, żołnierzy podczas parady. Woody Allen nazwał tę hiperz­dol­ność Leonarda Zeliga – głów­nego boha­tera jego znako­mi­tego filmu – efektem kameleona.

W tej książce Autor opisuje to jedno z kluczo­wych i fascy­nu­ją­cych ludz­kich zachowań. Zasta­nawia się, co nam to zacho­wanie daje. Pyta: Czy każdy jest społecznym kame­le­onem? Czy różnimy się skłon­no­ściami do naśla­do­wania? Czy da się „tego” nauczyć i do czegoś „to” wyko­rzy­stać? Czy naśla­dow­nictwo może być szkodliwe?

Książka ta przed­stawia bardzo wszech­stronny, wyczer­pu­jący i anali­tyczny prze­gląd psycho­lo­gicznej lite­ra­tury na temat naśla­dow­nictwa oraz jego wyznaczników i konse­kwencji. Jest to lite­ra­tura bardzo współ­czesna, często dosłownie z ostat­nich paru lat, zaś autor wyka­zuje się jej dogłębnym zrozu­mie­niem i porusza się po niej z niezwykłą swobodą i erudycją. Książka pozwala czytel­ni­kowi uzyskać pełną orien­tację we współ­cze­snym stanie badań nad naśla­dow­nic­twem i zbli­żo­nymi zjawiskami.
prof. dr hab. Bogdan Wojciszke – frag­ment recenzji

Współ­czesne tendencje w diagnozie i terapii logo­pe­dycznej / redakcja naukowa Danuta Pluta-Wojcie­chowska, Barbara Sambor. – Gdańsk : Harmonia Univer­salis, 2017.
Sygn. 162744, 162745

Kolejny tom z serii Logo­pedia XXI Wieku jest pozycją zasłu­gu­jącą na baczną uwagę prak­tyków i teore­tyków zajmu­ją­cych się logo­pedią w perspek­tywie diagno­styczno-tera­peu­tycznej oraz teore­tyczno-meto­do­lo­gicznej. Autorzy poszcze­gól­nych rozdziałów – badacze z Polski, Czech, Rosji, Słowacji, Stanów Zjed­no­czo­nych i Włoch – we wnikli­wych i często nowa­tor­skich pracach prezen­tują kierunki refleksji naukowej i prak­tycznej współ­cze­snej logo­pedii. Niniejsza mono­grafia ukazuje więc stan obecny logo­pedii i poprzez usta­lenia, które niejed­no­krotnie wyzna­czają nowe obszary badawcze, wychyla się ku przy­szłości, zarazem jednak czerpie inspi­racje z boga­tego dorobku prze­szłych pokoleń badaczy zabu­rzeń mowy.

Bajki tera­peu­tyczne / Maciejka Mazan ; [ilustracje Beata Zdęba ; konsul­tacja mery­to­ryczna Lidia Ippoldt]. – Warszawa : PWN Wydaw­nictwo Szkolne sp. z o.o. sp.k., cop. 2017.
Sygn. 162757, 162758

Bajki tera­peu­tyczne poka­zują, jak radzić sobie z najczę­ściej poja­wia­ją­cymi się u dzieci emocjami: nieśmia­łość, strach, zazdrość, nieumie­jęt­ność współ­pracy, radość, smutek. Mają na celu uspo­ko­jenie emocji, obni­żenie lęku, obja­śnienie reguł otacza­ją­cego świata.

Scena­riusze zajęć z elemen­tami bajko­te­rapii / Aneta Bart­nicka-Kierylak, Karo­lina Świtaj-Wirtek. – Warszawa : PWN Wydaw­nictwo Szkolne, 2017.
Sygn. 162759, 162760

To 19 scena­riuszy wraz z propo­zy­cjami zabaw dla dzieci młod­szych i star­szych oraz kartami zadaniowymi.
Scena­riusze zakła­dają powta­rzalny układ pracy z grupą przed­szkolną: zabawa powi­talna, odczy­tanie bajki przez nauczy­ciela, wspólna analiza treści bajki, zabawy zwią­zane z tematem, praca z kartami.

Hejter­stwo : nowa prak­tyka kultu­rowa? : geneza, przy­padki, diagnozy / pod redakcją Julii Dynkow­skiej, Natalii Lemann, Michała Wróblew­skiego i Anny Zatory. – Łódź : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Łódz­kiego, 2017.
Sygn. 162944

Zjawisko hejtu zbadali badacze wielu specjal­ności: kultu­ro­znawcy, lite­ra­tu­ro­znawcy, medio­znawcy, socjo­lo­gowie, psycho­lo­gowie, filo­zo­fowie, poli­to­lodzy oraz badacze prawa. Dzięki multi­dy­scy­pli­narnej perspek­tywie czytelnik może się dowie­dzieć o hejcie rzeczy, o których nie miał pojęcia, choć wyda­wa­łoby się, że jest to zjawisko każdemu dobrze znane, proste i nie wyma­ga­jące głębo­kich analiz. A jednak ta książka poka­zuje, że jest inaczej. Poka­zuje, jak mało możemy wiedzieć o zjawisku, które dobrze znamy. I jak dużo musimy się jeszcze nauczyć.
Prof. dr hab. Paweł Łuków
kierownik Zakładu Etyki UW, redaktor naczelny czaso­pisma „Etyka”

Wiele dotych­czas napi­sano o sztuce miłości, niewiele nato­miast o sztuce niena­wiści. Oczy­wi­ście zawsze można zadać pytanie, czy to jest sztuka. Hejter­stwo bowiem zalewa nas zewsząd i każe myśleć raczej o mier­nocie, aniżeli o elitar­ności sztuki. Mono­grafia młodych adeptów nauki jest świeżym spoj­rze­niem na nowe zjawisko kulturowe.
Prof. dr hab. Jaro­sław Płuciennik

Odpor­ność psychiczna : stra­tegie i narzę­dzia rozwoju / Doug Stry­char­czyk, Peter Clough ; prze­kład Sylwia Pikiel. – Sopot : Gdań­skie Wydaw­nictwo Psycho­lo­giczne, 2017.
Sygn. 162976

Odpor­ność psychiczna to umie­jęt­ność skutecz­nego radzenia sobie z wyzwa­niami, ze stresem i z presją. Deter­mi­nuje ona sposób reago­wania na trud­ności zarówno w życiu zawo­dowym, jak i prywatnym. Osoby silne i odporne psychicznie wierzą we własne umie­jęt­ności, są otwarte na nowe wyzwania i z wytrwa­ło­ścią dążą do celu. Lepiej sobie radzą z poten­cjalnie stre­su­ją­cymi sytu­acjami, łatwiej znoszą krytykę i nieprzy­chylne uwagi, a porażkę trak­tują jako okazję do rozwoju osobi­stego. Częściej też odnoszą sukces.

Rozwi­janie odpor­ności psychicznej umoż­liwia opty­malne wyko­rzy­stanie posia­da­nych umie­jęt­ności, a jej pomiar pozwala zapla­nować odpo­wiednie wsparcie. Przed­sta­wiony przez autorów model odpor­ności psychicznej i kwestio­na­riusz do jej oceny są cennymi narzę­dziami w procesie rekru­tacji pracow­ników, w zarzą­dzaniu talen­tami czy w plano­waniu awansu. Umoż­li­wiają także precy­zyjne okre­ślenie potrzeb szko­le­nio­wych i rozwo­jo­wych. Są powszechnie stoso­wane w biznesie, edukacji, służbie zdrowia, sporcie i życiu społecznym.

Pedagog społeczny : teoria i prak­tyka dzia­łal­ności społecznej / pod redakcją Arka­diusza Żukie­wicza. – Łódź : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Łódz­kiego, 2017.
Sygn. 162980, 162981

Publi­kacja wpisuje się w nurt badań łódz­kiej szkoły peda­gogów społecz­nych odwo­łu­ją­cych się do tradycji repre­zen­to­wanej przez twór­czynię tej dyscy­pliny naukowej, Helenę Radlińską. Autorzy posta­wili sobie za cel przed­sta­wienie sylwetki peda­goga społecz­nego, kontek­stów i prze­strzeni jego dzia­łal­ności, uwzględ­nili przy tym również nowe wyzwania wyni­ka­jące ze zmian społecz­nych w otoczeniu. W drugiej części publi­kacji Czytel­nicy znajdą liczne odnie­sienia do prak­tyki dzia­łania peda­gogów społecz­nych, np. pracy asystentów rodzin­nych, kwestii psychia­trii środo­wi­skowej czy też rewi­ta­li­zacji społeczno-pedagogicznej.

Rola peda­goga społecz­nego nadal nie jest jedno­znacznie rozpo­zna­wana w prze­strzeni społecznej. Fakt ten, który może jedynie zaska­kiwać (posia­damy bardzo bogaty dorobek naukowy z peda­go­giki społecznej dzięki wybitnym jej twórcom), stanowi także inspi­rację do kolej­nych wyzwań, bowiem zarówno zasług twórców, jak i ich współ­cze­snych konty­nu­atorów dla rozwoju tej dyscy­pliny naukowej, tworzenia wielu szkół nauko­wych oraz wkładu w rozwój społe­czeń­stwa nie wolno zapo­minać. Ponieważ znacząco posze­rzyło się też pole prak­tyki dzia­łania peda­goga społecz­nego, na analizę naukową zasłu­gują wszystkie aktyw­ności dotąd nieroz­po­zna­wane w kręgu jego działania”.
Z recenzji prof. dr hab. Barbary Kromo­lic­kiej (Uniwer­sytet Szczeciński)

Źródło :
www​.cedewu​.pl
www​.rm​.com​.pl
www​.pzwl​.pl
www​.ksie​garnia​.pwn​.pl
www​.scholar​.com​.pl
www​.harmonia​.edu​.pl
www​.wydaw​nictwo​.uni​.lodz​.pl
www​.gwp​.pl