Nowości w zbiorach – marzec

Nowości w zbiorach – marzec

Rekomen­dacje wybranych nowości włączo­nych do zbiorów biblio­teki w marcu:

Opieka szkoły nad dzieckiem z rodziny patolo­gicznej / Daria Becker-Pestka. – Warszawa : CeDeWu, 2017.
Sygn. 162724

Proble­ma­tyka książki dotyczy opieki szkoły nad dzieckiem z rodziny patolo­gicznej. Mimo zapisów w polskim ustawo­daw­stwie, praktyka wskazuje, że kwestie te pilnie wymagają komplek­so­wych rozwiązań. Aby wypra­cować najlepsze rozwią­zania w zakresie opieki nad dzieckiem z rodziny patolo­gicznej konieczne jest dokonanie analizy zjawiska zarówno z punktu widzenia teorii naukowej, jak i praktyki.

Treść publi­kacji koncen­truje się wokół funkcjo­no­wania współ­cze­snej rodziny i szkoły oraz wystę­pu­ją­cych zjawisk patolo­gicz­nych. W obecnej rzeczy­wi­stości w polskich rodzinach występuje wiele problemów. Znajduje to swoje negatywne odzwier­cie­dlenie w reali­zacji przypi­sa­nych jej funkcji, nieko­rzystnie wpływa na wypeł­nianie zadań opiekuń­czych wobec dzieci. Zmienia się także funkcjo­no­wanie polskiej szkoły, występują zaburzenia w reali­zacji jej funkcji. Podej­mując refleksję nad tą niezwykle istotną proble­ma­tyką warto rozpa­trywać zadania pełnione zarówno przez szkołę, jak i rodzinę – w szerokim kontek­ście społecznym, kultu­rowym czy ekono­micznym.

Część empiryczna książki skupiona jest wokół działań reali­zo­wa­nych przez szkołę w zakresie opieki nad dzieckiem z rodziny patolo­gicznej. Praca z podopiecz­nymi ma nie tylko charakter diagno­styczny, ale również prewen­cyjny i inter­wen­cyjny. Zgroma­dzony w tej części pracy materiał pokazuje ogromny zakres problemów, z jakimi zmagają się zarówno rodziny, jak i szkoły. Zapre­zen­to­wane rozwią­zania stosowane w polskich szkołach wskazują na ogromną deter­mi­nację personelu pedago­gicz­nego w podej­mo­wa­nych działa­niach opiekuń­czych, pomoco­wych. W książce pokazane zostały problemy rodzin i rozwią­zania praktyczne wykorzy­sty­wane w pracy z dziećmi reali­zo­wane nie tylko przez pracow­ników szkół, ale także liczne podmioty zewnętrzne.

Publi­kacja może zostać wykorzy­stana zarówno przez studentów pedago­giki, pracow­ników insty­tucji czy podmiotów zaanga­żo­wa­nych w pracę z rodzinami – a przede wszystkim z dziećmi z rodzin patolo­gicz­nych, ale także przez osoby niezwią­zane z pracą pedago­giczną. Książka umożliwia posze­rzenie wiedzy na temat zjawisk patolo­gicz­nych, funkcjo­no­wania i aktual­nych problemów rodziny i szkoły. Pozwala również na zapoznanie się z publi­ka­cjami niepe­da­go­gicz­nymi skupio­nymi wokół proble­ma­tyki zjawisk patolo­gicz­nych. Tekst może też stanowić wskazanie do dalszych badań naukowych w tym zakresie, podej­mo­wania refleksji nad obszarem opieki nad dzieckiem w szkole i insty­tu­cjach zewnętrz­nych.

Jak być dobrym rodzicem / Justyna Korze­niewska ; [ilustracje: Paweł Osial]. – Warszawa : Wydaw­nictwo RM, cop. 2017.
Sygn. 162727

Dzięki tej książce dowiesz się, jak rozmawiać z dzieckiem i reagować w kłopo­tli­wych sytuacjach wycho­waw­czych.

Bać się czy nie bać docie­kli­wych dziecię­cych pytań i pełnych buntu zachowań nasto­latków? W jaki sposób infor­mować dziecko o sprawach intymnych, trudnych zjawi­skach społecz­nych i niebez­pie­czeń­stwach, a przy tym nie zawsty­dzać, nie wzbudzać niepokoju, nie burzyć pozytywnej wizji świata? Jak rozpo­znawać obszary, w których najczę­ściej dochodzi do konfliktu między rodzicami a dziećmi? Jaką obrać strategię postę­po­wania? W tej książce rodzice znajdą:
– przykłady odpowiedzi na docie­kliwe dziecięce pytania,
– scena­riusze rozwią­zy­wania konflik­to­wych sytuacji,
– infor­macje o rozwoju emocjo­nalnym dziecka od narodzin do nasto­latka, jego rozumieniu świata i typowych reakcjach, pomocne w formu­ło­waniu odpowiedzi na dziecięce pytania oraz we właściwym reago­waniu na kłopo­tliwe zacho­wania.

Integracja senso­ryczna na co dzień / Maria Borkowska, Kinga Wagh. – Wyd. 1, 7 dodr. – Warszawa : Wydaw­nictwo Lekarskie PZWL, 2017.
Sygn. 162728

Integracja senso­ryczna, w popularnym skrócie określana jako SI, jest procesem przetwa­rzania w mózgu infor­macji odbie­ra­nych przez zmysły z naszego ciała oraz otoczenia dla wykorzy­stania ich w codziennym życiu.
Niepra­wi­dło­wości tego procesu objawiają się wystę­po­wa­niem specy­ficz­nych problemów i nazywane są zaburze­niami regulacji procesów senso­rycz­nych. W naszym kraju od kilku­nastu lat obserwuje się stały wzrost rozpo­zna­wania takich zaburzeń u dzieci i w związku z tym zwięk­sza­jące się zainte­re­so­wanie terapią SI.
Terapia ta jest przydatna i skuteczna, zwłaszcza w klasycz­nych posta­ciach zaburzeń integracji senso­rycznej. W tych przypad­kach skutecz­ność jej została potwier­dzona naukowo. W innych rodzajach zaburzeń, takich jak zespół deficytu uwagi lub zespół deficytu uwagi z nadru­chli­wo­ścią (ADHD), upośle­dzenie umysłowe, autyzm oraz genetycznie uwarun­ko­wa­nych zespołach może być terapią wspoma­ga­jącą leczenie podsta­wo­wego schorzenia.
Autorki przed­sta­wiły w poradniku podsta­wowe infor­macje o funkcjo­no­waniu zmysłów, ich dojrze­waniu i procesie integracji oraz proste ćwiczenia, które z powodze­niem można wykonywać opiekując się dzieckiem w domu. Z propo­zycji rodzice i opieku­nowie mogą wybierać pojedyncze ćwiczenia bądź układać możliwe do wykonania zestawy.
Bardzo wskazaną formą są lubiane przez dzieci ćwiczenia rytmiczne i ćwiczenia ze śpiewem lub muzyką. W książce przed­sta­wiono również propo­zycje ćwiczeń przy utworach instru­men­tal­nych wybitnych kompo­zy­torów.

Sztuka, terapia, poznanie : w stronę podejścia indywi­du­ali­zu­ją­cego w badaniach muzyko­te­ra­peu­tycz­nych / Katarzyna Krasoń, Ludwika Konieczna-Nowak. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN, cop. 2016.
Sygn. 162729, 162730

Sztuka jako źródło wiedzy o człowieku.
Muzyka w działaniu terapeu­tycznym jako pole badań.
Strategia indywi­du­ali­zu­jąca w badaniu a proces terapeu­tyczny w uspraw­nianiu pacjenta poprzez aktywność muzyczną.
Indywi­du­ali­zu­jące metody badań muzyko­te­ra­peu­tycz­nych.

Zawód psycholog : regulacje prawne i etyka zawodowa / Dorota Bednarek ; konsult. prawna Teresa Gardocka. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN, 2016.
Sygn. 162740

Nieza­leżnie od charak­teru i obszaru działal­ności wspó205285lny dla psycho­logów jest szcze­gólny charakter więzi z podmiotem oddzia­ływań i wynika­jące z niego zobowią­zania etyczne.
Książka Doroty Bednarek porząd­kuje wiedzę dotyczącą kontekstu prawnego wykony­wania zawodu psycho­loga, obowią­zu­ją­cych zasad i standardów etycznych oraz sposobów ich reali­zacji. Autorka poruszyła zagad­nienia etyczne specy­ficznie związane z najważ­niej­szymi obszarami zasto­sowań psycho­logii: w diagnozie i inter­wencji psycho­lo­gicznej. Szcze­gó­łowo omówiła etyczne kwestie i zasady dotyczące takich specy­ficz­nych sytuacji, jak: świad­czenie usług na zlecenie strony trzeciej, na odległość, wobec nielet­nich, problem przeciw­dzia­łania dyskry­mi­nacji, prowa­dzenie badań naukowych i publi­ko­wanie ich wyników, oraz wielu innych. Psycho­lo­gowie praktycy oraz studenci psycho­logii znajdą w tej książce zarówno możliwość pogłę­bio­nego zrozu­mienia etycznego wymiaru pracy psycho­loga, jak i wyczer­pu­jący zbiór zasad do zasto­so­wania w codziennej pracy.

Efekt kameleona : psycho­logia naśla­dow­nictwa / Wojciech Kulesza; [redaktor prowa­dząca Anna Raciborska]. – Wyd. 1 dodr. – Warszawa : Wydaw­nictwo Naukowe Scholar, 2017.
Sygn. 162743

Mówimy o papugo­waniu, małpo­waniu, imito­waniu zachowań, o tym, że dziecko jest kalką, kopią lub lustrzanym odbiciem rodzica. Ludzie naśladują swoje zacho­wania. Obser­wu­jemy to zjawisko, patrząc na wiernych w trakcie ceremonii religij­nych, dzieci na placu zabaw, żołnierzy podczas parady. Woody Allen nazwał tę hiperz­dol­ność Leonarda Zeliga – głównego bohatera jego znako­mi­tego filmu – efektem kameleona.

W tej książce Autor opisuje to jedno z kluczo­wych i fascy­nu­ją­cych ludzkich zachowań. Zasta­nawia się, co nam to zacho­wanie daje. Pyta: Czy każdy jest społecznym kamele­onem? Czy różnimy się skłon­no­ściami do naśla­do­wania? Czy da się „tego” nauczyć i do czegoś „to” wykorzy­stać? Czy naśla­dow­nictwo może być szkodliwe?

Książka ta przed­stawia bardzo wszech­stronny, wyczer­pu­jący i anali­tyczny przegląd psycho­lo­gicznej litera­tury na temat naśla­dow­nictwa oraz jego wyznaczników i konse­kwencji. Jest to litera­tura bardzo współ­czesna, często dosłownie z ostatnich paru lat, zaś autor wykazuje się jej dogłębnym zrozu­mie­niem i porusza się po niej z niezwykłą swobodą i erudycją. Książka pozwala czytel­ni­kowi uzyskać pełną orien­tację we współ­cze­snym stanie badań nad naśla­dow­nic­twem i zbliżo­nymi zjawi­skami.
prof. dr hab. Bogdan Wojciszke – fragment recenzji

Współ­czesne tendencje w diagnozie i terapii logope­dycznej / redakcja naukowa Danuta Pluta-Wojcie­chowska, Barbara Sambor. – Gdańsk : Harmonia Univer­salis, 2017.
Sygn. 162744, 162745

Kolejny tom z serii Logopedia XXI Wieku jest pozycją zasłu­gu­jącą na baczną uwagę praktyków i teore­tyków zajmu­ją­cych się logopedią w perspek­tywie diagno­styczno-terapeu­tycznej oraz teore­tyczno-metodo­lo­gicznej. Autorzy poszcze­gól­nych rozdziałów – badacze z Polski, Czech, Rosji, Słowacji, Stanów Zjedno­czo­nych i Włoch – we wnikli­wych i często nowator­skich pracach prezen­tują kierunki refleksji naukowej i praktycznej współ­cze­snej logopedii. Niniejsza monografia ukazuje więc stan obecny logopedii i poprzez ustalenia, które niejed­no­krotnie wyzna­czają nowe obszary badawcze, wychyla się ku przyszłości, zarazem jednak czerpie inspi­racje z bogatego dorobku przeszłych pokoleń badaczy zaburzeń mowy.

Bajki terapeu­tyczne / Maciejka Mazan ; [ilustracje Beata Zdęba ; konsul­tacja meryto­ryczna Lidia Ippoldt]. – Warszawa : PWN Wydaw­nictwo Szkolne sp. z o.o. sp.k., cop. 2017.
Sygn. 162757, 162758

Bajki terapeu­tyczne pokazują, jak radzić sobie z najczę­ściej pojawia­ją­cymi się u dzieci emocjami: nieśmia­łość, strach, zazdrość, nieumie­jęt­ność współ­pracy, radość, smutek. Mają na celu uspoko­jenie emocji, obniżenie lęku, objaśnienie reguł otacza­ją­cego świata.

Scena­riusze zajęć z elemen­tami bajko­te­rapii / Aneta Bartnicka-Kierylak, Karolina Świtaj-Wirtek. – Warszawa : PWN Wydaw­nictwo Szkolne, 2017.
Sygn. 162759, 162760

To 19 scena­riuszy wraz z propo­zy­cjami zabaw dla dzieci młodszych i starszych oraz kartami zadanio­wymi.
Scena­riusze zakładają powta­rzalny układ pracy z grupą przed­szkolną: zabawa powitalna, odczy­tanie bajki przez nauczy­ciela, wspólna analiza treści bajki, zabawy związane z tematem, praca z kartami.

Hejter­stwo : nowa praktyka kulturowa? : geneza, przypadki, diagnozy / pod redakcją Julii Dynkow­skiej, Natalii Lemann, Michała Wróblew­skiego i Anny Zatory. – Łódź : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Łódzkiego, 2017.
Sygn. 162944

Zjawisko hejtu zbadali badacze wielu specjal­ności: kultu­ro­znawcy, litera­tu­ro­znawcy, medio­znawcy, socjo­lo­gowie, psycho­lo­gowie, filozo­fowie, polito­lodzy oraz badacze prawa. Dzięki multi­dy­scy­pli­narnej perspek­tywie czytelnik może się dowie­dzieć o hejcie rzeczy, o których nie miał pojęcia, choć wydawa­łoby się, że jest to zjawisko każdemu dobrze znane, proste i nie wymaga­jące głębokich analiz. A jednak ta książka pokazuje, że jest inaczej. Pokazuje, jak mało możemy wiedzieć o zjawisku, które dobrze znamy. I jak dużo musimy się jeszcze nauczyć.
Prof. dr hab. Paweł Łuków
kierownik Zakładu Etyki UW, redaktor naczelny czaso­pisma „Etyka”

Wiele dotych­czas napisano o sztuce miłości, niewiele natomiast o sztuce niena­wiści. Oczywi­ście zawsze można zadać pytanie, czy to jest sztuka. Hejter­stwo bowiem zalewa nas zewsząd i każe myśleć raczej o miernocie, aniżeli o elitar­ności sztuki. Monografia młodych adeptów nauki jest świeżym spojrze­niem na nowe zjawisko kulturowe.
Prof. dr hab. Jarosław Płuciennik

Odporność psychiczna : strategie i narzędzia rozwoju / Doug Strychar­czyk, Peter Clough ; przekład Sylwia Pikiel. – Sopot : Gdańskie Wydaw­nictwo Psycho­lo­giczne, 2017.
Sygn. 162976

Odporność psychiczna to umiejęt­ność skutecz­nego radzenia sobie z wyzwa­niami, ze stresem i z presją. Deter­mi­nuje ona sposób reago­wania na trudności zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Osoby silne i odporne psychicznie wierzą we własne umiejęt­ności, są otwarte na nowe wyzwania i z wytrwa­ło­ścią dążą do celu. Lepiej sobie radzą z poten­cjalnie stresu­ją­cymi sytuacjami, łatwiej znoszą krytykę i nieprzy­chylne uwagi, a porażkę traktują jako okazję do rozwoju osobi­stego. Częściej też odnoszą sukces.

Rozwi­janie odpor­ności psychicznej umożliwia optymalne wykorzy­stanie posia­da­nych umiejęt­ności, a jej pomiar pozwala zapla­nować odpowiednie wsparcie. Przed­sta­wiony przez autorów model odpor­ności psychicznej i kwestio­na­riusz do jej oceny są cennymi narzę­dziami w procesie rekru­tacji pracow­ników, w zarzą­dzaniu talentami czy w plano­waniu awansu. Umożli­wiają także precy­zyjne określenie potrzeb szkole­nio­wych i rozwo­jo­wych. Są powszechnie stosowane w biznesie, edukacji, służbie zdrowia, sporcie i życiu społecznym.

Pedagog społeczny : teoria i praktyka działal­ności społecznej / pod redakcją Arkadiusza Żukie­wicza. – Łódź : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Łódzkiego, 2017.
Sygn. 162980, 162981

Publi­kacja wpisuje się w nurt badań łódzkiej szkoły pedagogów społecz­nych odwołu­ją­cych się do tradycji repre­zen­to­wanej przez twórczynię tej dyscy­pliny naukowej, Helenę Radlińską. Autorzy postawili sobie za cel przed­sta­wienie sylwetki pedagoga społecz­nego, kontek­stów i przestrzeni jego działal­ności, uwzględ­nili przy tym również nowe wyzwania wynika­jące ze zmian społecz­nych w otoczeniu. W drugiej części publi­kacji Czytel­nicy znajdą liczne odnie­sienia do praktyki działania pedagogów społecz­nych, np. pracy asystentów rodzin­nych, kwestii psychia­trii środo­wi­skowej czy też rewita­li­zacji społeczno-pedago­gicznej.

Rola pedagoga społecz­nego nadal nie jest jedno­znacznie rozpo­zna­wana w przestrzeni społecznej. Fakt ten, który może jedynie zaska­kiwać (posiadamy bardzo bogaty dorobek naukowy z pedago­giki społecznej dzięki wybitnym jej twórcom), stanowi także inspi­rację do kolejnych wyzwań, bowiem zarówno zasług twórców, jak i ich współ­cze­snych konty­nu­atorów dla rozwoju tej dyscy­pliny naukowej, tworzenia wielu szkół naukowych oraz wkładu w rozwój społe­czeń­stwa nie wolno zapominać. Ponieważ znacząco posze­rzyło się też pole praktyki działania pedagoga społecz­nego, na analizę naukową zasługują wszystkie aktyw­ności dotąd nieroz­po­zna­wane w kręgu jego działania”.
Z recenzji prof. dr hab. Barbary Kromo­lic­kiej (Uniwer­sytet Szcze­ciński)

Źródło :
www​.cedewu​.pl
www​.rm​.com​.pl
www​.pzwl​.pl
www​.ksiegarnia​.pwn​.pl
www​.scholar​.com​.pl
www​.harmonia​.edu​.pl
www​.wydaw​nictwo​.uni​.lodz​.pl
www​.gwp​.pl