Nowości w zbiorach – marzec

Nowości w zbiorach – marzec

Rekomendacje wybranych nowości włączonych do zbiorów biblioteki w marcu:

Opieka szkoły nad dzieckiem z rodziny patologicznej / Daria Becker-Pestka. – Warszawa : CeDeWu, 2017.
Sygn. 162724

Problematyka książki dotyczy opieki szkoły nad dzieckiem z rodziny patologicznej. Mimo zapisów w polskim ustawodawstwie, praktyka wskazuje, że kwestie te pilnie wymagają kompleksowych rozwiązań. Aby wypracować najlepsze rozwiązania w zakresie opieki nad dzieckiem z rodziny patologicznej konieczne jest dokonanie analizy zjawiska zarówno z punktu widzenia teorii naukowej, jak i praktyki.

Treść publikacji koncentruje się wokół funkcjonowania współczesnej rodziny i szkoły oraz występujących zjawisk patologicznych. W obecnej rzeczywistości w polskich rodzinach występuje wiele problemów. Znajduje to swoje negatywne odzwierciedlenie w realizacji przypisanych jej funkcji, niekorzystnie wpływa na wypełnianie zadań opiekuńczych wobec dzieci. Zmienia się także funkcjonowanie polskiej szkoły, występują zaburzenia w realizacji jej funkcji. Podejmując refleksję nad tą niezwykle istotną problematyką warto rozpatrywać zadania pełnione zarówno przez szkołę, jak i rodzinę – w szerokim kontekście społecznym, kulturowym czy ekonomicznym.

Część empiryczna książki skupiona jest wokół działań realizowanych przez szkołę w zakresie opieki nad dzieckiem z rodziny patologicznej. Praca z podopiecznymi ma nie tylko charakter diagnostyczny, ale również prewencyjny i interwencyjny. Zgromadzony w tej części pracy materiał pokazuje ogromny zakres problemów, z jakimi zmagają się zarówno rodziny, jak i szkoły. Zaprezentowane rozwiązania stosowane w polskich szkołach wskazują na ogromną determinację personelu pedagogicznego w podejmowanych działaniach opiekuńczych, pomocowych. W książce pokazane zostały problemy rodzin i rozwiązania praktyczne wykorzystywane w pracy z dziećmi realizowane nie tylko przez pracowników szkół, ale także liczne podmioty zewnętrzne.

Publikacja może zostać wykorzystana zarówno przez studentów pedagogiki, pracowników instytucji czy podmiotów zaangażowanych w pracę z rodzinami – a przede wszystkim z dziećmi z rodzin patologicznych, ale także przez osoby niezwiązane z pracą pedagogiczną. Książka umożliwia poszerzenie wiedzy na temat zjawisk patologicznych, funkcjonowania i aktualnych problemów rodziny i szkoły. Pozwala również na zapoznanie się z publikacjami niepedagogicznymi skupionymi wokół problematyki zjawisk patologicznych. Tekst może też stanowić wskazanie do dalszych badań naukowych w tym zakresie, podejmowania refleksji nad obszarem opieki nad dzieckiem w szkole i instytucjach zewnętrznych.

Jak być dobrym rodzicem / Justyna Korzeniewska ; [ilustracje: Paweł Osial]. – Warszawa : Wydawnictwo RM, cop. 2017.
Sygn. 162727

Dzięki tej książce dowiesz się, jak rozmawiać z dzieckiem i reagować w kłopotliwych sytuacjach wychowawczych.

Bać się czy nie bać dociekliwych dziecięcych pytań i pełnych buntu zachowań nastolatków? W jaki sposób informować dziecko o sprawach intymnych, trudnych zjawiskach społecznych i niebezpieczeństwach, a przy tym nie zawstydzać, nie wzbudzać niepokoju, nie burzyć pozytywnej wizji świata? Jak rozpoznawać obszary, w których najczęściej dochodzi do konfliktu między rodzicami a dziećmi? Jaką obrać strategię postępowania? W tej książce rodzice znajdą:
– przykłady odpowiedzi na dociekliwe dziecięce pytania,
– scenariusze rozwiązywania konfliktowych sytuacji,
– informacje o rozwoju emocjonalnym dziecka od narodzin do nastolatka, jego rozumieniu świata i typowych reakcjach, pomocne w formułowaniu odpowiedzi na dziecięce pytania oraz we właściwym reagowaniu na kłopotliwe zachowania.

Integracja sensoryczna na co dzień / Maria Borkowska, Kinga Wagh. – Wyd. 1, 7 dodr. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2017.
Sygn. 162728

Integracja sensoryczna, w popularnym skrócie określana jako SI, jest procesem przetwarzania w mózgu informacji odbieranych przez zmysły z naszego ciała oraz otoczenia dla wykorzystania ich w codziennym życiu.
Nieprawidłowości tego procesu objawiają się występowaniem specyficznych problemów i nazywane są zaburzeniami regulacji procesów sensorycznych. W naszym kraju od kilkunastu lat obserwuje się stały wzrost rozpoznawania takich zaburzeń u dzieci i w związku z tym zwiększające się zainteresowanie terapią SI.
Terapia ta jest przydatna i skuteczna, zwłaszcza w klasycznych postaciach zaburzeń integracji sensorycznej. W tych przypadkach skuteczność jej została potwierdzona naukowo. W innych rodzajach zaburzeń, takich jak zespół deficytu uwagi lub zespół deficytu uwagi z nadruchliwością (ADHD), upośledzenie umysłowe, autyzm oraz genetycznie uwarunkowanych zespołach może być terapią wspomagającą leczenie podstawowego schorzenia.
Autorki przedstawiły w poradniku podstawowe informacje o funkcjonowaniu zmysłów, ich dojrzewaniu i procesie integracji oraz proste ćwiczenia, które z powodzeniem można wykonywać opiekując się dzieckiem w domu. Z propozycji rodzice i opiekunowie mogą wybierać pojedyncze ćwiczenia bądź układać możliwe do wykonania zestawy.
Bardzo wskazaną formą są lubiane przez dzieci ćwiczenia rytmiczne i ćwiczenia ze śpiewem lub muzyką. W książce przedstawiono również propozycje ćwiczeń przy utworach instrumentalnych wybitnych kompozytorów.

Sztuka, terapia, poznanie : w stronę podejścia indywidualizującego w badaniach muzykoterapeutycznych / Katarzyna Krasoń, Ludwika Konieczna-Nowak. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2016.
Sygn. 162729, 162730

Sztuka jako źródło wiedzy o człowieku.
Muzyka w działaniu terapeutycznym jako pole badań.
Strategia indywidualizująca w badaniu a proces terapeutyczny w usprawnianiu pacjenta poprzez aktywność muzyczną.
Indywidualizujące metody badań muzykoterapeutycznych.

Zawód psycholog : regulacje prawne i etyka zawodowa / Dorota Bednarek ; konsult. prawna Teresa Gardocka. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016.
Sygn. 162740

Niezależnie od charakteru i obszaru działalności wspó205285lny dla psychologów jest szczególny charakter więzi z podmiotem oddziaływań i wynikające z niego zobowiązania etyczne.
Książka Doroty Bednarek porządkuje wiedzę dotyczącą kontekstu prawnego wykonywania zawodu psychologa, obowiązujących zasad i standardów etycznych oraz sposobów ich realizacji. Autorka poruszyła zagadnienia etyczne specyficznie związane z najważniejszymi obszarami zastosowań psychologii: w diagnozie i interwencji psychologicznej. Szczegółowo omówiła etyczne kwestie i zasady dotyczące takich specyficznych sytuacji, jak: świadczenie usług na zlecenie strony trzeciej, na odległość, wobec nieletnich, problem przeciwdziałania dyskryminacji, prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników, oraz wielu innych. Psychologowie praktycy oraz studenci psychologii znajdą w tej książce zarówno możliwość pogłębionego zrozumienia etycznego wymiaru pracy psychologa, jak i wyczerpujący zbiór zasad do zastosowania w codziennej pracy.

Efekt kameleona : psychologia naśladownictwa / Wojciech Kulesza; [redaktor prowadząca Anna Raciborska]. – Wyd. 1 dodr. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017.
Sygn. 162743

Mówimy o papugowaniu, małpowaniu, imitowaniu zachowań, o tym, że dziecko jest kalką, kopią lub lustrzanym odbiciem rodzica. Ludzie naśladują swoje zachowania. Obserwujemy to zjawisko, patrząc na wiernych w trakcie ceremonii religijnych, dzieci na placu zabaw, żołnierzy podczas parady. Woody Allen nazwał tę hiperzdolność Leonarda Zeliga – głównego bohatera jego znakomitego filmu – efektem kameleona.

W tej książce Autor opisuje to jedno z kluczowych i fascynujących ludzkich zachowań. Zastanawia się, co nam to zachowanie daje. Pyta: Czy każdy jest społecznym kameleonem? Czy różnimy się skłonnościami do naśladowania? Czy da się „tego” nauczyć i do czegoś „to” wykorzystać? Czy naśladownictwo może być szkodliwe?

Książka ta przedstawia bardzo wszechstronny, wyczerpujący i analityczny przegląd psychologicznej literatury na temat naśladownictwa oraz jego wyznaczników i konsekwencji. Jest to literatura bardzo współczesna, często dosłownie z ostatnich paru lat, zaś autor wykazuje się jej dogłębnym zrozumieniem i porusza się po niej z niezwykłą swobodą i erudycją. Książka pozwala czytelnikowi uzyskać pełną orientację we współczesnym stanie badań nad naśladownictwem i zbliżonymi zjawiskami.
prof. dr hab. Bogdan Wojciszke – fragment recenzji

Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej / redakcja naukowa Danuta Pluta-Wojciechowska, Barbara Sambor. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2017.
Sygn. 162744, 162745

Kolejny tom z serii Logopedia XXI Wieku jest pozycją zasługującą na baczną uwagę praktyków i teoretyków zajmujących się logopedią w perspektywie diagnostyczno-terapeutycznej oraz teoretyczno-metodologicznej. Autorzy poszczególnych rozdziałów – badacze z Polski, Czech, Rosji, Słowacji, Stanów Zjednoczonych i Włoch – we wnikliwych i często nowatorskich pracach prezentują kierunki refleksji naukowej i praktycznej współczesnej logopedii. Niniejsza monografia ukazuje więc stan obecny logopedii i poprzez ustalenia, które niejednokrotnie wyznaczają nowe obszary badawcze, wychyla się ku przyszłości, zarazem jednak czerpie inspiracje z bogatego dorobku przeszłych pokoleń badaczy zaburzeń mowy.

Bajki terapeutyczne / Maciejka Mazan ; [ilustracje Beata Zdęba ; konsultacja merytoryczna Lidia Ippoldt]. – Warszawa : PWN Wydawnictwo Szkolne sp. z o.o. sp.k., cop. 2017.
Sygn. 162757, 162758

Bajki terapeutyczne pokazują, jak radzić sobie z najczęściej pojawiającymi się u dzieci emocjami: nieśmiałość, strach, zazdrość, nieumiejętność współpracy, radość, smutek. Mają na celu uspokojenie emocji, obniżenie lęku, objaśnienie reguł otaczającego świata.

Scenariusze zajęć z elementami bajkoterapii / Aneta Bartnicka-Kierylak, Karolina Świtaj-Wirtek. – Warszawa : PWN Wydawnictwo Szkolne, 2017.
Sygn. 162759, 162760

To 19 scenariuszy wraz z propozycjami zabaw dla dzieci młodszych i starszych oraz kartami zadaniowymi.
Scenariusze zakładają powtarzalny układ pracy z grupą przedszkolną: zabawa powitalna, odczytanie bajki przez nauczyciela, wspólna analiza treści bajki, zabawy związane z tematem, praca z kartami.

Hejterstwo : nowa praktyka kulturowa? : geneza, przypadki, diagnozy / pod redakcją Julii Dynkowskiej, Natalii Lemann, Michała Wróblewskiego i Anny Zatory. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017.
Sygn. 162944

Zjawisko hejtu zbadali badacze wielu specjalności: kulturoznawcy, literaturoznawcy, medioznawcy, socjologowie, psychologowie, filozofowie, politolodzy oraz badacze prawa. Dzięki multidyscyplinarnej perspektywie czytelnik może się dowiedzieć o hejcie rzeczy, o których nie miał pojęcia, choć wydawałoby się, że jest to zjawisko każdemu dobrze znane, proste i nie wymagające głębokich analiz. A jednak ta książka pokazuje, że jest inaczej. Pokazuje, jak mało możemy wiedzieć o zjawisku, które dobrze znamy. I jak dużo musimy się jeszcze nauczyć.
Prof. dr hab. Paweł Łuków
kierownik Zakładu Etyki UW, redaktor naczelny czasopisma „Etyka”

Wiele dotychczas napisano o sztuce miłości, niewiele natomiast o sztuce nienawiści. Oczywiście zawsze można zadać pytanie, czy to jest sztuka. Hejterstwo bowiem zalewa nas zewsząd i każe myśleć raczej o miernocie, aniżeli o elitarności sztuki. Monografia młodych adeptów nauki jest świeżym spojrzeniem na nowe zjawisko kulturowe.
Prof. dr hab. Jarosław Płuciennik

Odporność psychiczna : strategie i narzędzia rozwoju / Doug Strycharczyk, Peter Clough ; przekład Sylwia Pikiel. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2017.
Sygn. 162976

Odporność psychiczna to umiejętność skutecznego radzenia sobie z wyzwaniami, ze stresem i z presją. Determinuje ona sposób reagowania na trudności zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Osoby silne i odporne psychicznie wierzą we własne umiejętności, są otwarte na nowe wyzwania i z wytrwałością dążą do celu. Lepiej sobie radzą z potencjalnie stresującymi sytuacjami, łatwiej znoszą krytykę i nieprzychylne uwagi, a porażkę traktują jako okazję do rozwoju osobistego. Częściej też odnoszą sukces.

Rozwijanie odporności psychicznej umożliwia optymalne wykorzystanie posiadanych umiejętności, a jej pomiar pozwala zaplanować odpowiednie wsparcie. Przedstawiony przez autorów model odporności psychicznej i kwestionariusz do jej oceny są cennymi narzędziami w procesie rekrutacji pracowników, w zarządzaniu talentami czy w planowaniu awansu. Umożliwiają także precyzyjne określenie potrzeb szkoleniowych i rozwojowych. Są powszechnie stosowane w biznesie, edukacji, służbie zdrowia, sporcie i życiu społecznym.

Pedagog społeczny : teoria i praktyka działalności społecznej / pod redakcją Arkadiusza Żukiewicza. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017.
Sygn. 162980, 162981

Publikacja wpisuje się w nurt badań łódzkiej szkoły pedagogów społecznych odwołujących się do tradycji reprezentowanej przez twórczynię tej dyscypliny naukowej, Helenę Radlińską. Autorzy postawili sobie za cel przedstawienie sylwetki pedagoga społecznego, kontekstów i przestrzeni jego działalności, uwzględnili przy tym również nowe wyzwania wynikające ze zmian społecznych w otoczeniu. W drugiej części publikacji Czytelnicy znajdą liczne odniesienia do praktyki działania pedagogów społecznych, np. pracy asystentów rodzinnych, kwestii psychiatrii środowiskowej czy też rewitalizacji społeczno-pedagogicznej.

Rola pedagoga społecznego nadal nie jest jednoznacznie rozpoznawana w przestrzeni społecznej. Fakt ten, który może jedynie zaskakiwać (posiadamy bardzo bogaty dorobek naukowy z pedagogiki społecznej dzięki wybitnym jej twórcom), stanowi także inspirację do kolejnych wyzwań, bowiem zarówno zasług twórców, jak i ich współczesnych kontynuatorów dla rozwoju tej dyscypliny naukowej, tworzenia wielu szkół naukowych oraz wkładu w rozwój społeczeństwa nie wolno zapominać. Ponieważ znacząco poszerzyło się też pole praktyki działania pedagoga społecznego, na analizę naukową zasługują wszystkie aktywności dotąd nierozpoznawane w kręgu jego działania”.
Z recenzji prof. dr hab. Barbary Kromolickiej (Uniwersytet Szczeciński)

Źródło :
www​.cedewu​.pl
www​.rm​.com​.pl
www​.pzwl​.pl
www​.ksiegarnia​.pwn​.pl
www​.scholar​.com​.pl
www​.harmonia​.edu​.pl
www​.wydawnictwo​.uni​.lodz​.pl
www​.gwp​.pl