Nowe publi­kacje o Bydgoszczy w zbio­rach biblioteki

Nowe publi­kacje o Bydgoszczy w zbio­rach biblioteki

Sekrety Bydgoszczy / Krzysztof Halicki. – Wydanie 1. – Łódź : Księży Młyn Dom Wydaw­niczy Michał Koliński, 2017.
Sygn. 163728p, 163729

Zapewne nikt nawet nie podej­rzewał, że XIX-wieczna Bydgoszcz, niewielkie miasto, będzie kiedyś nazy­wane „Klein Berlin“ (mały Berlin), a już w pierw­szej połowie XX wieku jego dwie miesz­kanki, Nora Gregor i Pola Negri, zrobią wielką karierę w Holly­wood. Bydgoszcz miała w końcu wielkie szczę­ście do wybit­nych ludzi. W Rzeźni Miej­skiej pracował późniejszy sławny pisarz, Jerome David Salinger, autor kulto­wego „Buszu­ją­cego w zbożu”. A to dopiero kilka sekretów ze skarb­nicy tajemnic tego miasta.
W okresie między­wo­jennym Bydgoszcz była jednym z najważ­niej­szych ośrodków polskiego wywiadu. To tutaj działał słynny major Jan Żychoń oraz urodził się Marian Rejewski, sławny mate­matyk i kryp­tolog, który w 1932 roku złamał szyfr Enigmy, najważ­niej­szej maszyny szyfru­jącej używanej przez Niemców.
W zakon­spi­ro­wanym miesz­kaniu w Bydgoszczy przez kilka miesięcy pisał „Historię Komu­ni­stycznej Partii Polski w świetle faktów i doku­mentów” największy agent II Rzeczy­po­spo­litej, czło­wiek o wielu twarzach i nazwi­skach, Józef Mützenmacher.
Te i wiele innych zaska­ku­ją­cych historii, m.in. o klątwie bydgo­skich karme­litów i tajem­ni­czych tune­lach pod Wzgó­rzem Wolności można odkryć w książce Krzysz­tofa Halickiego.

Bydgoszcz wojskowa : szkice z dziejów garni­zonu bydgo­skiego od czasów najdaw­niej­szych do współ­cze­sności / redakcja Albert S. Kotowski, Sławomir Sadowski. – Bydgoszcz : Muzeum Wojsk Lądo­wych, 2017.
Sygn. 163412p

W 1920 r. do pomiesz­czeń dawnej pruskiej Szkoły Wojennej (Kriegs­schule) przy ul. Gdań­skiej wpro­wa­dziła się i funk­cjo­no­wała tam aż do 1938 r. Szkoła Podcho­rą­żych dla Podofi­cerów. Po jej likwi­dacji, na rok przed wybu­chem II wojny świa­towej, do gmachu przy ul Gdań­skiej, prze­nie­siono z Torunia Szkołę Podcho­rą­żych Mary­narki Wojennej. Piloci i mecha­nicy lotnictwa kształ­cili się w Bydgoszczy w obiek­tach przy­le­ga­ją­cych do bydgo­skiego lotniska przy ul. Szubińskiej. […]
W okresie poprze­dza­jącym bezpo­średnie przy­go­to­wania do wojny powstały w Bydgoszczy dwie jednostki tery­to­rialnej obrony kraju, funk­cjo­nu­jące na zasa­dzie pospo­li­tego ruszenia. W 1937 r. przy 16. Pułku Ułanów Wiel­ko­pol­skich zorga­ni­zo­wano konną formację pod nazwą „Krakusy“. W maju 1939 r. 61 PP objął patronat nad nowo powstałym Bata­lionem Obrony Naro­dowej „Bydgoszcz“.
Tak liczne w Bydgoszczy placówki wojskowe musiały być w okresie między­wo­jennym obsłu­gi­wane przez wiele pomoc­ni­czych insty­tucji wojsko­wych. Z tych też względów miasto było siedzibą: Skład­nicą Mate­riału Inten­denc­kiego, jednej z trzy­nastu w kraju, Garni­zo­nowej Izby Chorych przy ul. Jagiel­loń­skiej 11, Wojsko­wego Sądu Rejo­no­wego (jednego z trzy­dziestu istnie­ją­cych w Polsce), Dele­gata Sztabu Głów­nego przy Okrę­gowej Dyrekcji Kolei Państwo­wych (było ich w kraju dzie­więciu). Rejo­no­wego Inspek­to­ratu Koni (jednego z 54), Powia­towej Komendy Uzupeł­nień – Bydgoszcz Miasto i Powia­towej Komendy Uzupeł­nień Bydgoszcz – Powiat oraz Parafii Wojskowej Obrządku Rzymsko-Kato­lic­kiego (jednej z 72 w kraju). […]

Spacerem po… Bydgoszczy / Paweł Bogdan Gąsio­rowski. – Skrze­szew : M.C. Kwadrat Agata Kisza ; Warszawa : Agencja Wydaw­nicza Egros, [2015].
Sygn. 163109, 163110p

Pierwsze wydanie bogato ilustro­wa­nego prze­wod­nika po zabyt­kach Bydgoszczy. Oprócz zdjęć współ­cze­snych Czytelnik ma okazję zoba­czyć miasto na starych pocz­tów­kach. Poszcze­gólnym opisy­wanym obiektom przy­pi­sano numery, które znalazły się także na trzech planach miasta, ułatwia­ją­cych jego zwie­dzanie. Na końcu książki podano przy­datne adresy i tele­fony, indeksy osobowy i geograficzny.