Nowe publi­kacje o Byd­goszczy w zbio­rach biblio­teki

Nowe publi­kacje o Byd­goszczy w zbio­rach biblio­teki

Sekrety Byd­goszczy / Krzysztof Halicki. – Wydanie 1. – Łódź : Księży Młyn Dom Wydaw­niczy Michał Koliński, 2017.
Sygn. 163728p, 163729

Zapewne nikt nawet nie podej­rzewał, że XIX-wieczna Byd­goszcz, nie­wielkie miasto, będzie kiedyś nazy­wane „Klein Berlin“ (mały Berlin), a już w pierw­szej połowie XX wieku jego dwie miesz­kanki, Nora Gregor i Pola Negri, zrobią wielką karierę w Hol­ly­wood. Byd­goszcz miała w końcu wielkie szczę­ście do wybit­nych ludzi. W Rzeźni Miej­skiej pra­cował póź­niejszy sławny pisarz, Jerome David Salinger, autor kul­to­wego „Buszu­ją­cego w zbożu”. A to dopiero kilka sekretów ze skarb­nicy tajemnic tego miasta.
W okresie mię­dzy­wo­jennym Byd­goszcz była jednym z naj­waż­niej­szych ośrodków pol­skiego wywiadu. To tutaj działał słynny major Jan Żychoń oraz urodził się Marian Rejewski, sławny mate­matyk i kryp­tolog, który w 1932 roku złamał szyfr Enigmy, naj­waż­niej­szej maszyny szy­fru­jącej uży­wanej przez Niemców.
W zakon­spi­ro­wanym miesz­kaniu w Byd­goszczy przez kilka mie­sięcy pisał „Historię Komu­ni­stycznej Partii Polski w świetle faktów i doku­mentów” naj­większy agent II Rze­czy­po­spo­litej, czło­wiek o wielu twa­rzach i nazwi­skach, Józef Müt­zen­ma­cher.
Te i wiele innych zaska­ku­ją­cych historii, m.in. o klątwie byd­go­skich kar­me­litów i tajem­ni­czych tune­lach pod Wzgó­rzem Wol­ności można odkryć w książce Krzysz­tofa Halic­kiego.

Byd­goszcz woj­skowa : szkice z dziejów gar­ni­zonu byd­go­skiego od czasów naj­daw­niej­szych do współ­cze­sności / redakcja Albert S. Kotowski, Sła­womir Sadowski. – Byd­goszcz : Muzeum Wojsk Lądo­wych, 2017.
Sygn. 163412p

W 1920 r. do pomiesz­czeń dawnej pru­skiej Szkoły Wojennej (Kriegs­schule) przy ul. Gdań­skiej wpro­wa­dziła się i funk­cjo­no­wała tam aż do 1938 r. Szkoła Pod­cho­rą­żych dla Pod­ofi­cerów. Po jej likwi­dacji, na rok przed wybu­chem II wojny świa­towej, do gmachu przy ul Gdań­skiej, prze­nie­siono z Torunia Szkołę Pod­cho­rą­żych Mary­narki Wojennej. Piloci i mecha­nicy lot­nictwa kształ­cili się w Byd­goszczy w obiek­tach przy­le­ga­ją­cych do byd­go­skiego lot­niska przy ul. Szu­biń­skiej. […]
W okresie poprze­dza­jącym bez­po­średnie przy­go­to­wania do wojny powstały w Byd­goszczy dwie jed­nostki tery­to­rialnej obrony kraju, funk­cjo­nu­jące na zasa­dzie pospo­li­tego ruszenia. W 1937 r. przy 16. Pułku Ułanów Wiel­ko­pol­skich zor­ga­ni­zo­wano konną for­mację pod nazwą „Krakusy“. W maju 1939 r. 61 PP objął patronat nad nowo powstałym Bata­lionem Obrony Naro­dowej „Byd­goszcz“.
Tak liczne w Byd­goszczy pla­cówki woj­skowe musiały być w okresie mię­dzy­wo­jennym obsłu­gi­wane przez wiele pomoc­ni­czych insty­tucji woj­sko­wych. Z tych też względów miasto było sie­dzibą: Skład­nicą Mate­riału Inten­denc­kiego, jednej z trzy­nastu w kraju, Gar­ni­zo­nowej Izby Chorych przy ul. Jagiel­loń­skiej 11, Woj­sko­wego Sądu Rejo­no­wego (jednego z trzy­dziestu ist­nie­ją­cych w Polsce), Dele­gata Sztabu Głów­nego przy Okrę­gowej Dyrekcji Kolei Pań­stwo­wych (było ich w kraju dzie­więciu). Rejo­no­wego Inspek­to­ratu Koni (jednego z 54), Powia­towej Komendy Uzu­peł­nień – Byd­goszcz Miasto i Powia­towej Komendy Uzu­peł­nień Byd­goszcz – Powiat oraz Parafii Woj­skowej Obrządku Rzymsko-Kato­lic­kiego (jednej z 72 w kraju). […]

Spa­cerem po… Byd­goszczy / Paweł Bogdan Gąsio­rowski. – Skrze­szew : M.C. Kwadrat Agata Kisza ; War­szawa : Agencja Wydaw­nicza Egros, [2015].
Sygn. 163109, 163110p

Pierwsze wydanie bogato ilu­stro­wa­nego prze­wod­nika po zabyt­kach Byd­goszczy. Oprócz zdjęć współ­cze­snych Czy­telnik ma okazję zoba­czyć miasto na starych pocz­tów­kach. Poszcze­gólnym opi­sy­wanym obiektom przy­pi­sano numery, które zna­lazły się także na trzech planach miasta, uła­twia­ją­cych jego zwie­dzanie. Na końcu książki podano przy­datne adresy i tele­fony, indeksy osobowy i geo­gra­ficzny.