Świą­teczne spo­tkanie z „Dziad­kiem do orze­chów“

Świą­teczne spo­tkanie z „Dziad­kiem do orze­chów“

Zbli­ża­jące się święta Bożego Naro­dzenia były okazją do spo­tkania się z naj­młod­szymi w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek. W dniach 12,13 i 14 grudnia 2017 r. odwie­dzili nas uczniowie klas I-III Szkoły Pod­sta­wowej nr 62 oraz nr 31 w Byd­goszczy. Zajęcia pod hasłem „Świą­teczne spo­tkania z Dziad­kiem do orze­chów” roz­po­częły się krótką poga­danką na temat historii powstania utworu E.T.A. Hof­f­manna „Dziadek do orze­chów”. Uczest­nicy mieli okazję obej­rzeć różne modele dziadków do orze­chów oraz poznać historię tego cie­ka­wego urzą­dzenia. W dalszej części czy­ta­łyśmy dzie­ciom frag­menty nowej wersji książki „Dziadek do orze­chów” oraz zoba­czyć kilka wydań z różnymi ilu­stra­cjami oraz wersje mul­ti­me­dialne utworu. Następnie dzieci wyko­ny­wały zakładki świą­teczne z motywem „Dziadka do orze­chów”, a na zakoń­czenie obej­rzały wystawę różnych rodzajów dziadków do orze­chów, zor­ga­ni­zo­waną w Czy­telni PBW.
Życzymy wszystkim dzie­ciom rado­snych i szczę­śli­wych Świąt i do zoba­czenia w przy­szłym roku na kolej­nych zaję­ciach w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek.