Spo­tkanie autor­skie

Spo­tkanie autor­skie

W ramach „żywych lekcji historii mówionej” w Muzeum Oświaty odbyło się spo­tkanie autor­skie z Leokadią Maje­wicz, autorką książki pt. „Nie­wol­nicy w raju”. Pani Leokadia Maje­wicz wraz z rodziną zna­lazła się wśród setek tysięcy Polaków depor­to­wa­nych w głąb Związku Radziec­kiego. Jej droga do wol­ności wiodła od sybe­ryj­skiego obozu pracy przy­mu­sowej przez Uzbe­ki­stan, Iran (Persję), Karaczi w Indiach, Tan­zanię w Afryce do Liver­poolu w Anglii i trwała od 1940 do 1948 roku.

Uczest­ni­kami spo­tkania byli uczniowie z VIII LO w Byd­goszczy, którzy z uwagą i zain­te­re­so­wa­niem wysłu­chali opo­wia­dania pani Leokadii, ilu­stro­wa­nego pre­zen­tacją zawie­ra­jącą mapy i foto­grafie z rodzin­nego albumu pre­le­gentki. Mło­dzież podzię­ko­wała za spo­tkanie kwia­tami i grom­kimi brawami. W trakcie rozmowy uczniowie byli bardzo poru­szeni opo­wie­ścią pani Leokadii. Stwier­dzili, że „swoją urodą, spo­kojem i dosto­jeń­stwem przy­po­mina królową Elż­bietę”.